ABDÜLAZİZ ÇAVİŞ KİMDİR ?

ABDÜLAZİZ ÇAVİŞ

ABDULAZİZ ÇAVİŞ ile ilgili görsel sonucu

El-Ehram’da Bediüzzaman Hakkında Yazı Yazdı

İskenderiye’de doğan Abdülaziz ÇAVİŞ’in babası Faslıydı. Camiü’l-Ezher’de okudu. Mısır hükûmeti onu İngiltere’ye tahsile gönderdi. Oxford Üniversitesi Arapça hocalığı yaptı.

Mısır’a dönünce İngilizlere karşı olan Mustafa Kâmil’in partisine girdi. l9l0’da El-Hidâye dergisini çıkarmaya başladı.

l9l2 yılında Türkiye’ye geldi. El-Hidâye’yi ve Hilâl-i Osmanî dergilerini çıkarttı. Camilerde dersler okuttu.

Trablusgarb harbi başlayınca elinden gelen yardımı yaptı. l9l3’te Mısır hükûmeti mahkeme için onu geri çağırdı. Çünkü İngilizlerin aleyhinde Mısır’da beyannameler dağıtmıştı. Türkiye onu Mısır’a gönderdi. Mahkeme de beraat edince, yine Türkiye’ye geldi.

l9l5’de İngilizleri Mısır’dan çıkarmak için yapılan Kanal Seferinin hazırlanmasında gayret gösterdi.

Birinci Cihan Harbi sırasında Almanya, Türkiye ve Suriye’de bulundu. İngiliz, Fransız ve Rus ordularının bozgunu için her çareye baş vurdu. Tunuslu Salih Şerif ile bütün İslâm dünyasına beyannameler dağıttı. Âlem-i İslâmın esaretten kurtulması için büyük gayretler gösterdi.

Davet üzerine yine Türkiye’ye geldi. Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye Telif ve Tedkikat-ı Şer’iyye Encümeni âzası idi. Bu esnada Bediüzzaman Said Nursî’yi tanıdı. Cumhuriyet devrinde de Şer’iyye Vekâleti Tedkikat ve Telifat-ı İslâmiye Heyeti âzası ve reisi oldu.

l924’te Mısır’a döndü. Maarif vekâletinde vazife aldı. Genç Müslümanlar Cemiyetinde bulundu. l928’lerde, Mısır’ın El-Ahram gazetesinde çıkan bir yazısıyla alâkalı  olarak, ilk devre Erzurum milletvekili Salih Yeşil, Dahiliye Vekili Hilmi Uran’a hitaben l948’de yazdığı bir yazıda şunları ifade ediyordu:

“Şair-i meşhur Âkif Bey merhumun rivayetine nazaran, Mısır’ın en maruf ulemâsından olan ve garbın müteaddit lisan ve felsefesine âşina bulunan üstad-ı âzam Abdülaziz ÇAVİŞ’in yirmi küsur sene evvelisi El-Ehram ceridesindeki Said hakkında yazdığı ‘Fatînü’l-Asır’ başlıklı makalesini okuyan ve kendisiyle bizzat görüşen ilim adamları, bu zatın fıtraten ilmî kudretini ve ilâhî mesleğini takdir edebilirler.”

İngiliz Anglikan Kilisesinin İslâm hakkında sorduğu suallere cevaplar vermiş, bu cevapları “Anglikan Kilisesine Cevap” ismiyle neşredilmiştir. 

Kakynak: Necmeddin Şahiner-1

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: