Bizleri İhlâs-ı Tamme Muvaffak Eyle

Elhamdü lillahi rabbil a’lemin ve’s-salatü ve’s-selamü a’la seyyidina Muhammed-in ve a’la alihi ve’sahbihi ecma’in

İsm-i A’zam hakkına ve Kur’an-ı Azim üş-şan hürmetine ve Resul-ü Ekrem Aleyhi’s-Salatü ve’s-selam şerefine

Ya Erham er-Rahimin. Bütün Esma-i Hüsna’nın hakkı ve şefaati için bizleri ihlâs-ı tamme muvaffak eyle.

Bütün cihazat ve istidalarımızı senin daire-i marziyatında Esma-i Hüsna’na yapışıp ebed yolunda sana müteveccih olup gitmemizi nasip eyle.

Ya Rab, dünyayı ahirete bilerek ve severek tercih etmek musibetinden ve her türlü maddi ve manevi hastalıkların şerrinde bizi ve risale-i nur talebelerini muhafaza eyle.

İman-ı billâh, marifetulla, muhabbetullah ve bundan alınan lezzeti ruhaniyede ve rıza-yı ilahiyi kazanmak gibi umur-u ebediyede hissemizi ziyade eyle.

Ya Rab bizleri âlem-i asgarımızdaki cihad-ı ekberimizde muvaffak eyle.

Ey Rabb-i Rahimim, son nefesimize kadar, razı olduğun amal ve hizmette muvaffak ve razı olmadığın her ahvalden bizleri muhafaza eyle.

Ya Erham-er Rahimin. Sünnet-i Seniyye’ye ittiba’da hissemizi ziyade eyle. Bizleri Resulü Ekram Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam’ın sünnetine ittiba’da muvaffak, şefaatine mazhar, Saadet-i Ebediyye’de Al ve Ashabına komşu eyle.

Resul-i Ekrem Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam’ın bereketi hürmetine bize İhsan ettiğn maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan et.

Senin nukuş-u Esma’nı mufassal göstermek için bize neşv ü nema ver.

Ya Erhamer-Rahimin, umum ağabeylerimizdeki nihayet tevazu ve mahviyette, tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil eyle.

Bizleri son nefesimizde ve daha sonra kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde Hakaik-ı imaniye ve esrar-ı Kur’aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Kabrin bizim hakkımızda saadet-i ebediyeye açılan bir kapı olmasını nasip eyle.

Ya Rab, kardeşlerimizin kalplerini birbirlerine karşı tam sadakat, uhuvvet ve muhabbetle doldur. Fıtratımıza tevdi ettiğin hissiyatların mecazilerini dünya umuruna hakikilerini umuru uhreviyeye sarf etmeyi nasip eyle.

Dünyanın Esma-i ilahiye’ye ve ahrete bakan iki yüzünü sevip ve o yüzleri mamur etmeyi nasip eyle. Nefsimizi beğenmemeyi, nefsimize itimat etmemeyi, ayıplarımızı görmeyi bize nasip eyle. İbadetlerimizi, şükrümüzü zikrimizi, fikrimizi, mahviyet ve minnettarlık, muhabbet ve havfimizi sana hasr edebilmeyi nasip eyle.

Kardeşlerimiz adedince diller ile ibadet ve istiğfar etmemizi ve Nur Talebelerinin şahs-ı manevisinden hâsıl olan umum feyiz ve nurdan bitamamiha hissedar olmamızı nasip eyle.

Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden ve ahir zamanın cazibedar fitnesinden bizleri muhafaza eyle.

Kevser-i Kur’aniden süzülen tatlı ve büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevindeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eritmeyi nasip eyle.

Ya Rab, Risale-i Nur hizmetini hiçbir maddi ve manevi ve şahsi menfaate alet etmemeye ve fıtri ubudiyetle yalnız ve yalnız insanların imanlarını Risale-i Nurla kurtarmak fikriyle hizmeti imaniyeye bizi ve kardeşlerimizi muvaffak eyle.

Ya Rab, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etmeyi ve öylede izan edip ve ona göre hareket etmeyi, dünya için ahreti unutmamayı, ahretini dünyaya feda etmemeyi, hayat-ı ebediyeyi hayat-ı dünyeviye için bozmamayı, malayani şeylerle ömrünü telef etmemeyi, kendini misafir telakki ederek misafir hane sahibinin emirlerine göre hareket etmeyi, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girmeyi nasip eyle.

Bizi ve kardeşlerimizi Kur’an ve iman hizmetinde fedai eyle. Hayatımızı, Risale-i Nurları okuma, tefekkür ve mütalaayla geçirmeyi ve hizmette sebat etmeyi nasip eyle.

Ya Rab, bizleri helal rızkla merzuk eyle.

Üzerimizde bütün güzel ahlakı cem et ve ahlakımızı güzelleştir.

Bizleri acz, fakr, şükür ve tefekkür tarikinde tevakkuf ettirmeyerek daima terakki ettir.

Ey Kadir-i Zülcelal imanımızı hakkal’yakine ulaştır. Esma-i ilahiye’ne mazhariyet-i münkeşife ver. Bizleri huzuri bir tevhid melekesi maliki yap.

Ya Kadiyel Hacat, bütün latifelerimizi kendine mahsusu ibadet ile meşgul eyle. Bizleri ubudiyet-i külliyeye mazhar eyle ve kendine muhatap ve Halil dost yap.

Ya akrabu min külli karib, bizleri akrebiyet-ilahiyede inkişaf ettir. Bismillah’ı bitmez bir kuvvet, bitmez bir bereket yap. Bizi cemalinin daimi hayretkarı yap.

Kainatın umum zerratının umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün aşirelerine darbedilip, hasıl-ı darb adedince o Zat-ı Ahmediyeye salat ü selam, nihayetsiz hazine-i Rahmetinden inmesini,Zat- ı Ferd-i Ehad-i Samed’den niyaz ediyoruz!..

Ya Erhamer-Rahimin, okuduklarımızı ve ihsan eylediğin hasenatımızı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Seyyidimiz Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam’m ruh-u paklerine hediye eyledik vasıl eyle. İhvanı olan cümle enbiyanın ruhlarına, hususan Kur’an’da isimleri geçen enbiyanın ruhlarına, ashab-ı kiram, tabiin, tebe-i tabiin, hususan aşere-i mübeşşere, ezvacı tahirat, Al-i beyt, mücahidin ve ensarın ruhlarına, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerininruhlarına ve bil’umum nur talebesi ağabeylerin ruhlarına, cümle ulema hususan eimme-i Erbaa, on iki imam ve umum müçtehidin, cümle evliya, hususan tarikat şahıslarının ruhlarına, cümle asfiya ve sulehanın ruhlarına, ana, baba, âbâ ve ecdadımızın ruhlarına hususan ………larında ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Âmin.

Yarab! Affeyle mağfiret eyle merhamet eyle âmin. Senden ve rızandan ayırma. Yarab! Hakikatı ihlâsa erişmeyi ve ihlâsı tammeye ulaşmayı nasip eyle.

Yarab! Gözümü haramdan dilimi gıybetten nazarımı tenkitten muhafaza eyle.

Yarab! Bizi bize bırakma. Bizi bizim tedbirimize de bırakma. Her an inayet altında tuttuğun nur talebelerinden eyle.

Yarab! Bizi ahir ömrümüze kadar risale-i nur kisvesinde her hissini maksadına feda eden nur talebelerinden eyle

Yarab! Seni tam bilmeyi ve tanımayı nasip eyle marifetinde derinlik muhabbetinde genişlik nasip eyle.

Yarab! Senden başkasına minnet ettirme. Huzurunda başkalarına baktırma ve utandırıp mahçup ettirme.

Yarab! Hz.Yunusu balığın karnından Hz.İsayı insanlardan Hz.Yusufu zindandan Hz.Musayı firaundan Hz.Nuhu tufandan kurtardığın gibi bizleride zamanın cazibedar fitnesinin şerrinden nefis ve şeytanın şerrinden kötü arkadaşların şerrinden kadınların şerrinden ve risale-i nuru okuyamamaktan sen koru ve muhafaza eyle.

Yarab! Risale-i nur hizmetinde istikamette yürümeyi ilmi iman cihetiyle büyümeyi nefsi emmare cihetiyle çürümeyi nasip eyle.

Yarab! Bizleri hiçbir şeyden hesaba çekmemek üzere her şeyimizi bağışla.

Yarab! bizleri risale-i nur ile imanlarını kurtaran inkişaf ettiren ve kabre imanlı aldığın kullarından eyle amin.

Yarab! Bizleri ihtiyacını hissederek ciddi ihlâs ile risale-i nura muhatap eyle. Yarab! Bizleri risale-i nur hizmetin de rızana uygun istihdam eyle.

Yarab! Risale-i nur hizmetinde azami ihlâs azami sebat azami fedakârlık azami sadakat azami takva ihsan eyle.

Yarab! Risale-i nur hizmetinde ihlâs ve sebat ile sadakat ve kanaat ile daim ve kaim eyle. Muhafaza ve muvaffak eyle. İstihdam eyle istikamet nasip eyle âmin.

Yarab! Risale-i nuru sebebi saadetim sebebi hilkatim vazife-i fıtratım şuuru içerisinde okumak nasip eyle.

Yarab! Risale-i nura üstadımıza medreselere ve hizmet arkadaşlarımıza olan uhuvvet muhabbet ve irtibatımızı arttır.

Yarab! Bu kullarının kalbini aklını fikrini ruhunu hissini hevesini nefsini cesedini hayatını ve hayalini risale-i nur ve nur hizmetine musahhar eyle âmin.

Amin Amin

www.NurNet.org

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: