Darbeye yeltenenler Hamiyet-i Aliyeyi tahrik etti

Çokça duyulan ve herkesin bildiği hamiyet kavramının lügatmanasına bakmakla başlayalım.

“Hamiyet: Gayret. * Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma. * İstinkâf etmek. * Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede kardeşlerini muhafaza ve müdafaa etmek gayreti.” [1]

Bu manalar çerçevesinde bakılınca insanlarda mukaddesatı ve vatanı muhafaza için kabaran bir “hamiyet-i aliye” [2]  feverana başladı ve fitil artık tutuştu bu tutuşma ile tüm satıhta bir merdane vaziyet başladı. Bu kahramancasına fiiliyat ise bazı mühim şeylerin habercisi olabilir.

Bugünlerde Sikke-i Tastik-i Gaybi eserini okurken nazarımı kendisi ile meşgul eden yer ise şurası oldu.

O sema-yı maneviyeyi bazan ve zahiren bihasb-il hikmeti âfâkî bir bulut kütlesi kaplar.

O celalli semadan öyle bir baran-ı feyz ve rahmet takattur eder ki istidadlar; tohumlar, çekirdekler, habbeler gibi o sıkıcı ve o dar âlemde gerçi biraz muzdarib olurlar; fakat tâ o sıkılmaktan üzerlerindeki kışırları çatlar ve yırtılır; o anda bulutlar da ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi, bir imtihan-ı Rabbanî ve bir inkişaf-ı feyezanî ve bir rahmet-i nuranîdir ki; evvelce bir habbe, bir çekirdek yeniden taze bir hayata atılır, iştiyakla ve neş’e-i inkişafla meyvedar koca bir ağaç suretini alır ve يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ sırrına mazhar olurlar.”[3]

Bugünlerde Türkiye’mde yaşanan darbe yeltenmesi neticesinde tüm ülkede bir birlik ve beraberlik manzaraları tezahür etti. Bu darbe-perest kimselerin yeltenmesiyle milletinde içinde bir hüve, tohum, çekirdek gibi duran ve bir araya gelemeyen hamiyetli gayretli kimseler aynı meydanlarda bir araya geldi. Sağcısı Solcusu, çeşitli partilileri herbiri bir arada ortak manzara ve tablo teşkil ettiler.

Bu darbe teşebbüsü insanların aleminde bir bulut kütlesi oluşturdu ve psikolojisi bozulan insanların moral bozukluğu da başka insanlara da sirayet etti. Bunun sebebi ise celali isimlerin tecellisidir. “Sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. Çünkü emn ü ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf u reca müvazenesinde, sabır ve şükürde bulunmak için kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi; ehl-i hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.” [4]

Alem-i insaniyet hassaten müslamanlık aleminde ihtilaflar sebebiyle birbirisini tutmaması harici düşmanları celb ve cezb etmiştir. Saldırmak için iştihasını açmıştır. Türkiye’mde yaşanan bu hadise ise birlik ve beraberlik duygu ve düşüncelerini perçinlemiştir.

Meydanlarda tekbir seslerini marşlar takip ediyor tevhid sesleri arşa çıkıyor.

Celali isimlerin tecellisi bitmesiyle ardında cemali isimler tezahür edecektir ve ediyorda.

Teşekkül eden bu ittihad ve ittifak düşünceleri ve hisleri ise inşaallah devam eder ve kurumuş toprağı sulayan rahmet yağmuru gibi.. rahmetten önce çoraklaşmış ve çatlamış olan toprak rahmet sonrasında yeşermeye başlar suya hasret toprak kendisine gelir.

Topraktaki tohumlar ise bu ittihad zemininde inşallah neşvünema verip sümbüllenecektir.

“Böyle bir cemaat-ı azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hâdisat-ı azîme vücuda geliyor.” [5] Ve gayrete gelmiş olan millet-i islamiyede hamiyet-i aliye ile insanlar istikametli bir şekilde hareket edecektir. “Vatan, millet, gençlik ve Âlem-i İslâm çapında..” [6] bir uyanmaya sebep olacaktır inşallah. Mühim inkılaplarında dümdarı olabilir. “Güzel Ahlâklı Güzel Düşünür.” [7]“Güzel Gören, Güzel Düşünür.” [8]

Bu manalar alemimde tezahür etti. Sizlere de yazmak istedim.

Selam ve dua ile


[1] Bkz: Hizmet Vakfı Lügatı

[2] Mektubat ( 441 )

[3] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 267 ) / Emirdağ Lahikası-1 ( 98 )

[4] Kastamonu Lahikası ( 8 )

[5] Mektubat ( 441 )

[6] Asa-yı Musa ( 250 )

[7] Mektubat ( 349 )

[8] Mektubat ( 473 )

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: