Duâ-i Tercümân-ı İsm-i Âzam (Meali)

Bismillâhirrahmânirrahim

1- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bin bir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabûd olan Allah! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahmân.

2- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bol kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden Kerîm! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

3- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her senaya lâyık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen Hamîd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yerli yerine koyan hikmetle yapan, faydalı yaratan Hakîm! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

4- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz izzet ve azamet ve nimet sahibi olan yücelerin yücesi Mecîd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin sahibi, sultanı Melik! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

5- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey maddî-manevî bütün çirkinliklerden, mutlak pâk ve temiz olan, herşeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddûs! Her şeyden üstün ve yücesin, ey eksiklerden uzak ve her türlü kötülükten selâmet veren Selâm! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

6- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey emniyet ve emân veren, kalplere iman bahşeden Mü’min! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin dizgini elinde olan, bütün mevcudatı çepeçevre kudret kabzasında tutan, gözeten, kollayıp koruyan, Müheymin! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

7- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herkese galip gelen herbir mevcuda haddini bildiren sonsuz izzet sahibi Azîz! Her şeyden üstün ve yücesin, ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yaptırmaya muktedir olan, tamir ve ıslah eden Cebbar! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

8- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz derece büyüklük ve kibriya sahibi olan Mütekebbir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yoktan var eden yaratan Hâlık! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennem den kurtar ya Rahman.

9- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeyden önce var olan, başlangıcı olmayan ezelî olan Evvel! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyden sonra baki kalan sonu olmayan ebedî olan Âhir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

10- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, sıfatı, isimleri her şeyde aşikâr ve apaçık olan Zahir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey isim, sıfat, ef’al ve eserleriyle her şeyin içyüzünü ihata eden Bâtın! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

11- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey eşyayı ve her şeyin âzâ ve cihazatını birbirine uygun ve lâyık şekillerde yapan Bâri! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeye, kendine ve çevresine münasip suret giydiren Musavvir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

12- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey tevbeleri sonsuz rahmetiyle kabul eden Tevvâb! Her şeyden üstün ve yücesin, ey çeşit çeşit hediyeleri, nimetleri karşılıksız bol bol ihsan eden Vehhâb! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

13- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey kullarına elçiler gönderen, ölmüş cesetlere Haşir’de hayat bahş eden, Bâis! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin hakikî ilk ve son sahibi olan, mülk yalnız kendisine kalan Vâris! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

14- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığının bidayeti ve sonu olmayan, bizatihi var olan hadis olmayan Kadîm! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hiç bir sebebe dayanmayan her şeyi ayakta tutan, fenaya uğramayan Mukîm! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

15- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan Ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitir! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

16- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezelî ve ebedî Nur! Her şeyden üstün ve yücesin, ey kötülükleri çirkinlikleri rahmetiyle örten, gizleyen Settâr! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

17- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz derece celalli ve yüce olan haşmet sahibi Celîl! Her şeyden üstün ve yücesin, ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi olan Cemîl! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

18- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeye ve kuvvete galip gelen, hunharları dize getiren, hiç kimse tedbir ve takdirini geri çeviremeyen Kahir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey irade ettiği her şeye gücü ve kuvveti acze düşmeden eksilmeden kâfi gelen Kadir! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

19- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeyin gerçek sahibi, bütün mevcudatın mutlak maliki, hükümdarı olan Melîk! Her şeyden üstün ve yücesin, ey kuvvet ve kudret sâbiplerini istediği gibi yönlendiren, bütün mevcudatı kudreti altında tutan Muktedîr! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

20- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeyi bihakkın bilen, hiçbir şey ondan gizlenemeyen Alîm! Her şeyden üstün ve yücesin, ey sonsuz ilim sahibi olan Allâm! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

21- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz azamet ve nihayetsiz ihatalı esma sahibi olan Azîm! Her şeyden üstün ve yücesin, ey çok mağfiret eden, kullarını bağışlamayı seven Gafur! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

22- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey en güzel muamele eden, fırsat tanıyan hemen cezalandırmayan Halîm! Her şeyden üstün ve yücesin, ey çok seven ve sevdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok lâyık olan Vedûd! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

23- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mülkünde olup biten her şeyi gören, her yerde hâzır ve nazır olan Şehîd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün mevcudatı birden gören, her yerde hâzır, her şeye nazır olan Şâhid! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

24- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mümkün ve mutasavver bütün büyüklerden daha büyük olan Kebîr! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her batıl düşünceden pak muallâ ve yüce olan Müteâl! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

25- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezelî ve ebedî Nur! Her şeyden üstün ve yücesin, ey lutufla davranan, gizli inceliği bilen, her şeyde nazik cemal-i san’âtı görünen Latîf! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

26- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bütün ses ve sadaları en iyi işiten Semi’! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yoluna koymakta kendisine en fazla güvenilen Kefîl! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

27- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeye nihayet derece yakın olan, hiçbir şey tasarrufuna, rububiyyetine engel olamayan Karîb! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin her zaman iç ve dışını ve gerçek hakikatini bütün incelikleriyle en iyi surette gören Basîr! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

28- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, birliği isim ve sıfatları her şeyden daha hak ve gerçek olan Hak! Her şeyden üstün ve yücesin, ey mahlûkatına gerekli her şeyi açıklayan, maddi-manevi âyâtıyla varlığı birliği tam zahir olan Mübîn! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

29- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok esirgeyen, re’fet ve hususî şefkatini gösteren Rauf! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hususî rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

30- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz derece pak ve temiz olan mutlak Tâhîr! Her şeyden üstün ve yücesin, ey dilediği her şeyi maddî ve manevî kirlerden pak ve temiz kılan, mutlak Mutahhir! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

31- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey maddî manevî her şeyi dilediği ölçüde güzelleştiren Mücemmil! Her şeyden üstün ve yücesin, ey dilediğini üstün kılan Mufaddıl! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

32- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey hak ve hakikati ve dilediği her şeyi açığa çıkaran Muzhir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey mahlûkatına, hesaba gelmez çeşit çeşit her taifeye münasip lezzetli şirin nimetler veren Mün’im! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

33- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey amellere en lâyık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyân! Her şeyden üstün ve yücesin, ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultân! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

34- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok rahmet eden, en latif rahmetini gösteren Hannân! Her şeyden üstün ve yücesin, ey çok ihsan eden, hakikî iyilik sahibi olan Mennân! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

35- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey taklit edilmez, misli yapılamaz her bir sanat ve eserinde birliği görünen Ehad! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin, her mahlûkun her ihtiyacını veren, hiç bir şeye muhtaç olmayan Samed! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

36 Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şey kendisine istinat edip dayanarak kaim olan, vücudu hiçbir şeye dayanmayan Kayyûm! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

37- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak adalet sahibi Adl! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hüküm ve kaza sahibi Hakem! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

38- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan Ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün maddi-manevi çirkinliklerden, mutlak pâk ve temiz olan, her şeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddûs! Atfınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

Sen Sübhânsın bütün kusur ve noksanlıktan uzak ve paksın, Sübhaniyyetine sığınıyorum, ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren Hannân ve en çok ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi olan Mennân! Senden başka ilâh yoktur. Sen her şeyden yüce ve muallâsın. Bizi, Üstadımızı, anne babamızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, hâlis dostlarımızı cehennem ateşinden, diğer bütün ateşlerden kurtar. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bid’aların, dalaletin, şirkin ve azgınlığın şerrinden muhafaza eyle. Affının hürmetine azaptan koruyan ey Mücîr! Fazlının bereketine çok bağışlayan ey Gaffar! Rahmetinin hatırına, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrâhimin!.

Allah’ım! Seçkin peygamberinin şefaatiyle, iyilerle beraber, bizleri Cennet’e idhal eyle! Dualarımızı kabul buyur.

Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.