Eski ve Yeni Said Dönemi Eserleri

Ortadoğu’daki İslam Âlimleri tarafından kitleleri manevi yola sürükleyebilecek kudsi kuvvete ve ilmi dirayete sahip olan âlim anlamına gelen “İmam” ünvanı verilen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “Eski Said” olarak ifade ettiği 82 yıllık ömrünün ilk 45–46 senesinde telif etmiş olduğu belli başlı eserlerinin isimlerini ve tarihlerini verip Yeni Said Dönemi eserlerinin isimlerini ve tarihlerini derleme halinde sunmaya çalışacağız.

Eski Said Dönemi Eserleri :

-İlk eseri : 1899 yılında telif etmiş olduğu “Kızıl İcaz”dır

-İkinci kitabı : 1909 yılında telif ettiği “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi” dir.

-Üçüncü eseri : Meşrutiyetin ilanıyla vermiş olduğu nutuk ve bir kısım makalelerinin derlenmiş olduğu 1910 yılında telif edilen “Nutuk” isimli eseridir.

Bundan sonra;

-1911 yılında “Münazarat” ,“Hutbe-i Şamiye” daha sonra da  “Muhakemat

-1912 yılında  “Devaü’l- Yeis Zeylinin Zeyli”,

-1913 yılında “Talikat”,

-1914-1916 yılları arasında telif edilip 1918’de basılmış olan “İşaratü’l İ’caz”,

-1919 yılında “Tarihçe-i Hayat” sonra da “Nokta” isimli eseri,

-1920 yılında sırasıyla “Hutuvat-ı Sitte”, “Sünuhat”, “Rumuz”, “Şuaat”, “Tuluat”, “İşarat”,“Hakikat Çekirdekleri 1

-1921 yılında “Hakikat Çekirdekleri 2” ve “Lemeat” isimli eserleri yayınlanmıştır.

Eski Said döneminden Yeni Said Dönemi’ne geçiş olarak kabul edebileceğimiz 1922-1926 yılları arasında da arapça olarak “Mesnevi-i Nuriye” isimli eserini telif etmiştir.

Yeni Said” dönemine ait eserlere “Risale-i Nur” ismi verilmiştir. Bu ismin veriliş sebebi Bediüzzaman tarafından şöyle açıklanmıştır: “Otuz üç adet sözlerin, otuzüç adet Mektubatın mecmuuna Risaletü’n-Nur namı verilmesinin sırrı şudur ki: Bütün hayatımda “nur” kelimesi her yerde bana rast gelmiş. Ezcümle: Karyem Nurs’tur. Merhum Validemin ismi Nuriye’dir. Nakşı üstadım Seyyid Nur Muhammed’dir. Kadiri üstadım Nureddin; Kur’an üstadlarımdan Nuri; talebelerimden benimle en ziyade alâkadar Nur isimli bulunanlardır. Kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden nur misalidir. Kur’an-ı Hakim’deki en evvel aklıma, kalbime parlayan ve fikrimi meşgul eden (Nur) âyetidir. Hem Hakaik-i İlahiyede müşkilatımın ekserisini halleden Esmaü’l-Hüsna’dan Nur İsm-i Nuranisidir. Hem Kur’an’a şiddet-i şevk ve inhisar-ı hizmetim için hususi üstadım Zinnureyn’dir.”

Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949’a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz.

Eserin Adı (Telif Tarihi)

 • Et-Tefekkürü el-İmaniyyu er-Refi’ (1918-1930)
 • Nur’un İlk Kapısı (1925)
 • Sözler (1926-30)
 • Mektûbat (1929-34)
 • Barla Lahikası (1926-35)
 • Lem’alar (1932-36)
 • Şualar (1936-49)
 • Kastamonu Lahikası (1936-43)
 • Emirdağ Lâhikası-I (1944-47)
 • Emirdağ Lâhikası-II (1949-60)
 • Nur Âleminin Bir Anahtarı (1953)

Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfında 126 eser telif etmiştir.

Abdulkadir Badıllı’nın yaptığı araştırmaya göre Bediüzzamanın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196’dır.

ZAFER KARLI

www.NurNet.Org

Dipnot : Bu çalışmadaki Yeni Said Dönemine ait bilgiler Kur’anın Parlak Bir Tefsiri : Risale-i Nur isimli eserden alıntı yapılmıştır.