Haşir Suresi’nin Son Beş Ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm

20. Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli başarıya erenlerin ta kendisidir.

21. Eğer Biz bu Kuran’ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen, onun, Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri, insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

22. O öyle bir Allah’tır ki, Ondan başka ilah yoktur. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman’dır, rahmeti her şeyi kuşatır, Rahim’dir sevdiklerine hususi şefkat ve merhamet sahibidir.

23. O öyle bir Allah’tır ki, Ondan başka ilah yoktur. O Meliktir mülk sahibidir. O Kuddüs’tür, paktır, bütün ayıplardan uzaktır, bütün temizliklerin esas sahibidir. O Selâmdır, her türlü acz, kusur ve noksanlıktan münezzehtir, selamet O’ndan gelir. O Mü’min’dir, emniyet ve emân verir, kalplere iman bahşeder. O Müheymin’dir, her şeyin dizgini elinde, bütün mevcudatı çepeçevre kudret pençesinde tutan, gözeten, koruyandır. O Aziz’dir, kudreti her şeye galiptir. O Cebbar’dır, kimse Ona karşı koyamaz. O Mütekebbir’dir, büyüklük ancak kendisine hastır. Allah müşriklerin Kendisine ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

24. O öyle bir Allah’tır Hâlık’tır, her şeyin yaratıcısıdır. O Bârî’dir, bir şeyden çok şeyi örneksiz yaratandır. O Musavvir’dir, her şeye münasip suret giydirendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa Onu tesbih eder. O kudretiyle her şeye galip olan Aziz, hikmetiyle her şeyi kuşatan Hakîm’dir.