İlim Ve Vicdan

Bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde, gelip bir saat sohbeti Nebeviye’ye müşerref olur; daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şevkat-i rahimaneyi kesbederdi.

Hem cahil vahşi bir adam, bir gün sohbet-i Nebeviye’ye mazhar olur; sonra Çin ve Hind gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimlere muallimi hakaik ve rehberi kemalat olurdu.

Bediüzzaman Hazretleri’nin yirmiyedinci sözde bahsettiği gibi vicdan sahibi olmak için vahşilikten medeniyete geçmek için bir saat sohbeti Nebeviye’de bulunmak yeterli iken muallim olmak ilim sahibi olabilmek için sohbeti Nebeviye’de bir saat değil bir gün olmakla o mertebeye geliniyor, muallim ve ilim sahibi olunabiliyor.

Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda da Risale-i Nurlarla bir yıl ciddi meşguliyet ve esaslı okumakla ilim sahibi olabileceğinin yolunu açmıştır. İbadet ve zevk kaynağı olan.

Tam terbiye, iman hakikatleriyle kendimizi techiz etmemizi sağlayan.

Bizleri vatan ve millete hizmet edecek vaziyete getiren.

Gençlerin manevi kurtarıcısı olan.

Hakiki saadete erdiren.

Dünya ikbal ve heveslerin peşinde koşmadıkça peygamberlere en emin varis eden.

İrfan ve kemalat menbağı.

Ebedi hapisten kurtaran.

Vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizliği kaldıracak olan.

Bu mubarek vatan ve milletin ve alemi İslamın ebedi saadetine ve kurtuluşuna vesile olan.

Yer yüzünün sulh ve selametinin temini

Risale-i Nurları ihlasla okumalı.

Dünya yepyeni bir oluşumun eşiğindedir

Mehmet Akif’in dediği gibi diyelim.

O nuru gönder İlahi asırlar oldu yeter.

Bunaldı milletin afakı bir sabah ister.

Çetin Kılıç (Lüleburgaz)
Kaynak: Risale-i nur külliyatı