İmanımızı ibadetle tecdid edelim

İslâmiyet’te iki esas kavram vardır, akaid (iman) ve ibadet. Akaid, kelime anlamı İslâm’ın imanla ilgili esaslar ve hükümlerdir. Allah’a, Peygamberlere, kitaplara, meleklere, kadere ve hâşire inanmaktır. İmandan sonra ibadet gelir. İmanın meyvesi de zaten ibadettir.

Cenâb-ı Allah (cc): “ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.”1

İbadet, namaz, oruç, haç ve zekât gibi bedenen Allah için yapılır. İbadette riya girdiği zaman hiçbir faydası olmaz.

Kavi bir iman, lisanen ikrar, kalben tasdik etmektir. Bir insan imanı lisanen kabul etse, kalben tasdik etmezse dünyada mü’min; ahirette kâfir olur. Hatta bir mü’mine sorulsa, imanın var mı? “İnşaallah “ dese. Bu kavi bir imanın var olduğuna delil değildir. Çünkü şüphe içinde kalan bir iman, tam iman sayılmaz.

İnsan ibadetle Allah’a yaklaşır, zaafıyetini anlar ve Allah’a hakikî bir kul olduğunu, Bu dar-ı dünyada bir misafir olduğunu, öldükten sonra da dar-ı saadet olan cennete gideceğini anlar.

Cenab-ı Allah, Kur’ân’ı Kerimde: “Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vâsıl olasınız.” buyurmuş.2

“Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve ahlakî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır.3

Demek ki, Allah’ı sürekli düşünmek ve tefekkür etmekle ibadet alışkanlık ve meleke haline nasıl gelebiliyorsa; ibadeti ihmal etmek de, Allah’ı unutmakla meleke haline gelebilir. İman ibadeti, ibadette imanı sağlamlaştırıyor. Dolayısıyla iman ile ibadet arasında bir münasebet vardır.

Allah’ın emirlerine ittiba, yasaklarından kaçınmak insanın maddi ve mânevî saadetine vesiledir. Tabiî bu emirlere itaat etmek için çok güçlü bir iman gerekir. İnsanın aklı, kalbi ve ruhu böyle bir inanca varmışsa, o zaman Allah’ın emir ve yasaklarına uyması kolay olur.

Emir ve yasaklara uymak, ancak tahkiki iman ile olabilir. Günümüzde tahkiki imanı kazandıran en büyük vesile, Risale-i Nur külliyatıdır. “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir”4

Hülâsa: İbadet, Allah ile insan arasında güçlü bir bağdır. Allah’ın her zaman hazır ve nazır olduğunu anlayan insan, sosyal ve içtimai hayatını da mamur etmeye çalışır. Şunu da ifade edelim ki, ibadet ve ona bağlı olan güzel ahlak olmasaydı insanlık hâlen vahşet içinde devam edecekti.

Sani-i hakim ibadetleri insanların kâbiliyetlerini geliştirmek üzere yaratmıştır. İnsanın vücudunda yaklaşık yüz trilyon hücrenin bulunduğunu söyleniyor. Her bir hücrenin faaliyeti ve işi ayrıdır.

Göz, kulak, kalp, akıl, vicdan, ruh vs. Bütün organlar ibadetle imanı tecdid ediyor. İnsan İbadetle efaliyle, akvaliyle, ve ahvaliyle tam bir insan oluyor. İbadeti terk edenin kalbi kararır, menfi duyguları öne çıkmaya başlar. Kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi duyguların ifratına esir olur. Neticede zulüm ve tecavüzlerle sosyal hayatı tahrip eder.

Bediüzzamanın eserinden bir alıntıyla konumuzu kapatmak istiyorum. ”…Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hâle âlem-i İslâmın hâl-i hazırdaki vaziyeti şahittir.”5

Dipnotlar: 

1- Zariyat süresi, ayat 5/56

2- Bakara süresi ayat 21-22

3- İşaratü’l- İ’caz, sayfa 226

4- Lem’alar

5- İşarâtü’l- İ’câz

Rüstem Garzanlı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: