Meşveret kararlarına tâbi olmak

Meşveret anlam itibariyle bir konu hakkında ehil olanlarla görüşüp, bir karara varmaktır. Kur’ân ve sünnetin ivedilikle tavsiye ettiği müstahsen bir İslâm âdetidir.

Meşveretin önemi âyette şöyle işaret edilmiştir.

“Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” (Şûr’â, 38)

Keza ‘İşlerinde onlarla istişare et’ (Al-i İmran, 159)

Risale-i Nur’da Münâzarât, Sünûhat, Divan-ı Harb-i Örfi, Hutbe-i Şamiye gibi içtimaî mes’elelerin işlendiği risalelerde meşveret ve meşrûtiyet hakkında da önemli hususlar görünüyor. Risale-i Nurlar şahıslar arasındaki istişare ile birlikte toplumsal meşvereti de sunmaktadır.

“Cumhuriyet ki, (Haşiye) adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa, istibdat tevzi olunmuş olur.”

Peygamber Efendimiz (asm) vahiy olmayan bütün mes’elelerde Sahabe-i Kiram ile istişare etmiştir. Görüşüne aykırı olsa da çoğunluğa uymuştur. Meselâ, Uhud Savaşı gibi…

Hulefa-i Raşidin istişareyi sosyal hayata geçirmede birer örnek olmuşlar. Sahabeler kendi aralarında birer müşavere heyetini oluşturmuşlardır.

Hazreti Ebu Hüreyre’den şöyle nakledilmiş: “Ben arkadaşları ile Resulullah’tan (asm) daha çok istişare eden birini görmedim.” der. (Tirmizi, 35)

Efendimiz Muhammed (asm) “Müşavere edilen emindir.” buyurmuş.

Meşveretin esası daima müsbet mes’eleleri nazara vererek şûrâya katkı sunmaktır. Mes’eleler müzakere edilirken istikbale yönelik adımlar atılmalıdır. 

Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: “Kardeşlerim bizler çok büyük bir dâvâyı yüklenmişiz, sırtımızda büyük bir mes’uliyet var. Elbette büyük bir taş kaldıran 20-30 adamdan bir-ikisi bu hengâmda birbirinin ayağını çiğneyebilir.

Niçin benim ayaklarımı çiğnedin? diye ellerini taştan gevşetmek kâr-ı akıl değildir.” 

Bu ulvî hisler kalplerimizi doldurursa, o zaman Rabb-ı Rahim merhamet eder, O’nun (cc) rahmeti Cemaat üzerine nazır olur. 

Hülâsa: Meşveret kararlarına tabi olmak şarttır. Zira ekser ulema meşveretin vacip olduğunu beyan etmişler. Meşveret heyeti cemaatin Şahs-ı manevîsini temsil eden bir heyettir. Heyetten çıkan kararlar birer emir telâkkî edilir. Herkes bu karara uymakla yükümlü olur.

13.10.2019

Rüstem Garzanlı

HAŞİYE: O zaman Meşrûtiyet; şimdi o kelime yerine Cumhuriyet konulmuş.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: