Münâcâtü’l-Kur’ân (Meali)

Çok parlak ve çok kıymettar ve sevabı çok yüksek ve Kur’an’ın harika belagatindeki icazın lem’alarını taşıyan emsalsiz bir münacattır. Bu Ramazan-ı Şerifin bize bir hediyesidir. (hâşiye) Kuran okurken şehid edilen Osman-ı Zinnü-reyn’in (r.a.) pek şirin ve hârika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigârı ve eseridir ki: İmam-ı Ali (r.a.) onun kıymetini ve mucizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona bir râvî olmuş ve fevkalâdeliğini ilân etmiş.

HAŞİYE: Yirmi senedir her Ramazan’ın Risâle-i Nur’a bir hediyesi bulunduğu gibi, otuz seneden beri benim yanımda ve ara sıra okuduğum bu münacat-ı Kur’âniyye bu Ramazan’ın hediyesidir diye ihtar edildi. Nurların me’hazı ve üstadı olan matbu Hizbü’l-Muazzam-ı Kur’ânînin âhirine ilhak edilecek. Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelûtiye gibi gayet kudsîdir. Ve ayetlerin sarih lâfızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir.

Said Nursî

Bismillâhirrahmânirrahîm

FATİHA:

1- Ey bin bir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Ey görünen-görünmeyen, küçük-büyük iç içe bütün âlemleri beraber idare, tedbir ve terbiye eden Rab. (Ayet: 2)

2- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman. Ey hususî rahmet gösteren, sevgili kullarına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm.(Ayet:3)

3- Ey iyi-kötü bütün amellerin mutlak adaletle karşılığını verildiği din ve hesap gününün Malik-i Hakîmi.(Ayet:4)

BAKARA:

1- Ey yeryüzünü bir döşek, göğü de bir kubbe yapan, Gökten su indirip, onunla türlü türlü meyveler çıkaran! (Ayet: 22)

2- Ey yerde bulunan her şeyi bizim için yaratan, sonra irâdesini semâya yönelten, gökleri yedi tabaka olarak tanzim edip, muhkem kılan, her şeyi en iyi şekilde bilen Alîm! (Ayet: 29)

3- Ey Âdem’e bütün isimleri öğreten, sonra onları meleklere arz eden! (Ayet:31)

4- Ey Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Kendisinin olan! (Ayet: 116)

5- Ey bir şeyi murad ettiği zaman, ona sadece “Ol” diyen. O da oluveren! (Ayet: 117)

6- Ey kendisine sığınan tevbekarları ve maddî manevî kirlerden temizlenmeye çalışanları seven. (Ayet:222)

7- Ey mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy.

Ey her şeyi ayakta tutan, kendisinin hiç bir vücuda ve sebebe ihtiyacı olmayan bizatihî var olan, Kendisini ne bir uyuklama, nede uyku tutmayan Kayyum. Ey hâkimiyet ve saltanat kürsüsü gökleri ve yeri kaplayan, gökleri ve yeri muhafaza etmek O’na ağır gelmeyen. Kendisi yücelik sahibi olan Ali, büyüklük sahibi Azîm olan Allah!. (Ayet:255)

ÂL-İ İMRAN:

1-Ey hakkı batıldan ayırt eden Furkan’ı (Kur’ân’ı) hak ile ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak indiren, Tevrat ve İncil’i de bundan önce insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderen! (Ayet:3)

2- Ey ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Kendisinden gizli kalmayan. (Ayet:5)

3- Annelerinizin rahimlerinde size dilediği sureti veren Odur. Ondan başka ilâh yoktur. O kudreti her şeye galip Azîz ve hikmeti her şeye muhit Hakîm’dir. (Ayet:6)

4-Ey mülk ve hâkimiyet sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın, dilediğini aziz dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır ve iyilik Senin elindedir. Sen her şeye kadirsin! (Ayet:26)

5- Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın!. (Ayet: 27)

6- Ey Âdem’i, Nuh’u, İbrahim Ailesi ile İmran Ailesini âlemlere seçkin ve üstün kılan! (Ayet: 33)

7- Ey dilediğine mağfiret edip bağışlayan, dilediğine azap verip cezalandıran, çok bağışlayıcı Gafur, has ve lâtif merhamet sahibi olan Rahîm. (Ayet: 12)

8- Ey ihsan edip iyi amel işleyen muhsinleri seven. (Ayet: 134)

9- Ey en iyi ve güzel şekilde mükâfatlandıran ve hazinesinde pek çok sevabı bulunan! (Ayet: 195)

NİSA:

1- Ey zerre kadar zulmetmeyen. Tek, bir iyilik olsa bile kat kat artıran, Kendi katından pek büyük sevaplar, mükâfatlar ihsan eden. (Ayet:40)

2- Ey gökte ve yerde ne varsa Kendisinin olan, mutlak zenginlik sahibi Ganî ve her senaya lâyık, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen Hamîd.(Ayet:131)

MÂİDE:

1- Ey dilediği gibi hükmeden! (Ayet:1)

2- Ey Tevrâtı indiren ki içinde hidayet ve nur vardır. Hakka teslim olan nebiler onunla yahudilerle ilgili meselelerde hükmederlerdi! (Ayet:44)

3- Ey iki elide açık olan, dilediği şekilde infak ve ihsan eden! (Ayet:64)

4- Ey göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimiyet sahibi ve her şeye hakkiyle kadir olan. (Ayet: 120)

EN’AM:

1- Ey gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve nuru var eden! (Ayet:l)

2-Ey gizli, aşikâr her halimizi bilen, yapacağımız ve kazanacağımız her şeyden haberdar olan. (Ayet:3)

3- Ey gece ve gündüzde var olan, sükûnet ve istikrar bulan her şey kendisine ait olan ve Kendisi her sesi ve sadayı işiten Semi’ ve her şeyi en iyi bilen Alîm olan. (Ayet:13)

4- Ey gaybın anahtarları ve hazineleri yanında bulunan, onları Kendisinden başka kimse bilmeyen, karada ve denizde var olanları bilen, haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmeyen. Her şeyi, yer altının karanlıklarındaki taneyi bile bilen! (Ayet:59)

5- Ey en sür’atlı hesaba çeken, hiç bir hesap kendisine ağır gelmeyen Hâsib! (Ayet:62)

6- Ey sözü hak olan. Sura üflendiği gün de mülk ve hâkimiyet sadece kendisinin olan, görüneni de görünmeyeni de bilen, her şeyi hikmetle yapan Hakîm, ve her şeyi en iyi bilen Habir!. (Ayet:73)

7-Ey gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran, geceyi bir dinlenme zamanı kılan, güneş ve ayı da vakitleri hesaplamak için bir takvim yapan, her şeye galip Azîz, ver her şeyi bilen Alîm! (Ayet: 96)

8- Ey gözlerin göremediği, görmekte aciz kaldığı, ihata edemediği, kendisine erişemediği, gözleri görüp ihata eden her şeyde nazik cemal-i sanatı görünen, gizliliği ve inceliği bilen Lâtît, gizli aşikâr her şeyden haberdar olan. Hâbîr! (Ayet: 103)

9- Ey geniş rahmet sahibi olmasıyla beraber azabını da mücrimler güruhundan hiçbir kuvvetin geri çeviremediği. (Ayet: 147)

A’RAF:

1- Ey gizli ve açık her türlü fuhuş, kötülük ve haksız yere tecâvüzde bulunmayı haram kılan! (Ayet. 33)

2- Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde – celaline lâyık- istiva ve istikrarla hükmünü icra eden, yaratmak ve yarattıklarının tedbir ve idaresi yalnız, Kendisine ait, olan şânı yüce, kadri ali âlemlerin Rabbi olan Allah! (Ayet:54)

3- Ey bir tecelli ile dağı parça parça eden.! (Ayet:i43)

ENFÂL:

1- Ey sözleriyle hakkı üstün kılan, kâfirlerin ardını ve kökünü kesip onları helak eden! (Ayet:7)

2- Ey kâfirlerin hilesini boşa çıkarıp, tuzağını bozan! (Ayet: 18)

TEVBE:

1- Ey onların ortak koştukları şeylerden münezzeh olan Sübhân! (Ayet:31)

2- Ey peygamberini (a.s.m) kâfirler yurdundan çıkardığı zaman ona yardım eden! (Ayet:40)

3- Ey kullarının tevbesini, zekât ve sadakalarını kabul eden Tevvâb, çok merhametli olan Rahîm! (Ayet:104)

4- Ey Cennet karşılığında mü’minlerden canlarını ve mallarını satın alan! (Ayet:111)

5-Ey Peygamberin, Muhacir ve Ensârın tevbelerini kabul buyuran! (Ayet:117)

6- Ey Kendisinden başka ilâh olmayan, yüce Arşın Rabbi! (Ayet: 129)

YUNUS:

1- Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince tebdir ve idare eden, izni olmadan hiç kimse kimseye şefaat etmeyen! (Ayet:3)

2- Ey güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan. Yılların sayısını, vakitlerin hesabını insanların bilmesi için, ona bir takım menziller takdir eden! (Ayet:5)

3- Ey kudret ve üstünlük bütünüyle Kendisinin olan, her şeyi hakkıyla işiten Semi’, ve hakkıyla bilen Alîm! (Ayet: 65)

4- Ey hâkimlerin en hayırlısı olan, en güzel hüküm veren! (Ayet:109)

□ HÛD:

1- Ey onların gizlediklerini de, ilan edip, açığa vurduklarını da hakkıyla bilen, gönüllerde saklı herşeyden iyice haberdar Olan Alîm!(Ayet: 5)

2- Ey arşı üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratan! (Ayet: 7)

3- Ey herşeyi hakkıyla koruyan Hafîz! (Ayet: 57)

4-Ey herşeye nihayet derece yakın olan Karîb, ey hikmetiyle dualara, isteklere cevap veren Mücîb! (Ayet:61)

5- Ey Ahâlisi zâlim beldeleri yakalayan. Yakalaması pek acı ve pek şiddetli olan! (Ayet:102)

6- Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek ancak kendisine mahsus olan. Bütün işler Ona döndürülen! (Ayet: 123)

YUSUF:

1-Ey dilediği kimseye rahmetini nasip eden, iyilik yaparak, Allah’ı görür gibi iyi kullukta bulunanların mükâfatını da zayi etmeyen!. (Ayet: 56)

2- Ey “kâfirler güruhundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez “diye buyuran! (Ayet:87)

3- Ey dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibi, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, her şeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet: 100)

4- Ey Mücrimler güruhundan azabı asla geri çevrilmeyen! (Ayet: 110)

RA’D:

1- Ey insanların görmekte olduğu gökleri, direksiz, dayanaksız yükselten, sonra da Arş üzerinde – celaline lâyık- istiva, istikrar, karar kılıp hükmünü icra eden, herşeyi en güzel şekilde tedbir ve idare edip, ayetlerini açıklayan! (Ayet: 2)

2- Ey kudretiyle yeryüzünü yayıp döşeyen ve onda sağlam, sabit dağlar ve nehirler ve çeşit çeşit meyvelerin hepsini yaratan. (Ayet: 3)

3- Ey her dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını, rahimlerin neleri eksiltip neleri artırdığını bilen, herşey katında ölçülü olan! (Ayet: 8)

4- Ey gayb ve şehâdeti, görünmeyen ve görüneni de bilen, çok büyük olan Kebîr, herşeyden yüce olan Müteâl. (Ayet: 9)

5- Ey kullarına şimşeği göstererek korku ve ümit veren, yağmur yüklü ağır bulutları meydana çıkaran! (Ayet: 12)

6- Ey gök gürültüsü hamdederek, Melekler de korkarak, Kendisini takdis, tenzih, teşbih eden! Yıldırımlar göndererek, dilediği kimseyi çarpan! Kâfirler ise Allah hakkında mücâdele edip dururlar. Hâlbuki Allah hileleri en iyi bilen ve cezayı hak edenlere azabı pek şiddetli olandır! (Ayet: 13)

7- Kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur! (Ayet: 28)

8- Ey dilediğini silen, yok eden, dilediğini, kaydeden, sabit kılan. Bütün kitapların aslı Ümmül Kitab katında bulunan! (Ayet: 39)

9- Ey hükmeden, hükmünü kimse bozup iptal edemeyen. Hesap görmesi seri’ olan!. (Ayet:41)

İBRAHİM:

1 – Ey gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan. Dilerse insanları yok edip yerlerine yeni halk getirebilen. Bunu yapmakta kendisine zor gelmeyen! (Ayet:19-20)

2- Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İnsan çok zâlim ve çok nankördür! (Ayet:34)

3- Yâ Rabbi! Beni ve benim zürriyetimden olanları namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur.(Ayet:40)

4- Ey Rabbimiz! Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri mağfiretinle bağışla. (Ayet: 41)

HİCR:

1- Ey gökte burçlar yaratan ve seyredenler için onları süsleyen! (Ayet: 16)

2-Ey Muhammed’e (a.s.m.) tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’yı ve azametli Kur’ân’ı veren! (Ayet: 87)

NAHL:

1- Ey melekleri kendi emriyle kullarından dilediği kimseye indirip vahy eden! (Ayet: 2)

2- Ey göklerde ve yerde hareket eden her şeyin, kıpırdayan tüm canlı ve meleklerin kibirlenmeden Kendisine secde ettiği! (Ayet:49)

3- Ey adaleti, iyiliği ve kendisini görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya ikramda bulunmayı emreden; fuhşiyâtı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklayan. Düşünsünler ibret alsınlar diye insanlara öğüt veren! (Ayet:90)

4- Allah takvâlı olanlar, iyilik yapanlar, kulluğu hakkıyla yerine getirenlerle beraberdir. (Ayet:128)

İSRÂ:

1- Ey Âyetlerinden, delillerinden bir kısmını göstermek için kulu Muhammed’i Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksâya bir gece seyahat ettiren! (Ayet: 1)

2- Ey yedi gökle, yer ve içindekiler Kendisini teşbih eden! (Ayet: 44)

3- Ey nebilerin bir kısmını diğerlerine üstün kılan ve Davud’a Zebur’u veren! (Ayet:55)

4- Ey Âdemoğullarına ikramda bulunup şereflendiren, karada ve denizde onları nakil vasıtalarıyla taşıyan, hoş ve temiz nimetlerle rızıklandıran ve yarattığı varlıkların çoğuna üstün kılan! (Ayet:70)

5- Ey Muhammed’i (a.s.m.) kıyamet günü makam-ı Mahmud’a eriştirecek olan! (Ayet:79)

6- Ey Kur’an’dan mü’minler için şifâ ve rahmet olan şeyleri indiren. Zâlimler için ise hüsrandan başka bir şey arttırmayan! (Ayet:82)

7- Ey evlât edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, âczden münezzeh olup yardıma muhtaç olmayan, büyüklük ve yüceliği biz kulları tarafından ilan edilmesi lazım gelen! (Ayet:111)

KEHF:

1- Ey kuluna kitabı indiren, içine hiçbir eğrilik ve tutarsızlık koymayan, dosdoğru kılan! (Ayet:1)

2- Ey hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmeyen! (Ayet:26)

3- Ey Zülkarneyn’e ihsan eden, muhtaç olduğu herşeye ulaşacak bir sebep veren. (Ayet:84)

MERYEM:

1- Ey Hz. Meryem’e beşer suretinde görünen, bir ruhanî gönderen. (Ayet: 17)

2- Ey Musa’ya (a.s.) Tûr’un sağ tarafından nida eden ve hususî muhatab kılmak için onu iyice yakınlaştıran! (Ayet:52)

3- Ey İdris’i (a.s.) üstün ve yüce bir makam ve mekâna yücelten! (Ayet:57)

TÂHÂ:

1- Ey yeri ve yüce gökleri yaratan, Arşına kurulup, kâinata hükümrân olan! (Ayet:4-5)

2- Ey göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunan ne varsa hepsi kendisinin olan! (Ayet:6)

3- Ey gizliyi de gizliden daha gizliyi de bilen! (Ayet:7)

4- Ey mahşer günü rahmeti geniş ve bol olan Rahmaniyetinin azameti önünde seslerin kısılıp kaldığı, fısıltıdan başka bir ses duyulmadığı! (Ayet: 108)

ENBİYÂ:

1- Ey gökte olsun yerde olsun her sözü bilen ve duyan, Semi’ ve Alîm olan! (Ayet:4)

2- Ey göklerde ve yerde ne varsa Kendisinin olan ve huzurundakiler Kendisine çekinmeden, kibirlenmeden, bıkmadan gece ve gündüz ibadet ve teşbih eden! (Ayet:19-20)

3- Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan, onların herbirini bir yörüngede yüzdüren! (Ayet:33)

4- Ey kıyamet günü adalet terazilerini kuran, hiç bir kimseyi en küçük bir haksızlığa uğratmayan! (Ayet:47)

HAC:

1- Ey İbrahim’e Beytullahın yerini gösteren ve “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, Beytimi de tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut”. (Ayet: 26)

2- Ey İbrahim’e “İnsanları hacca davet et. İster yaya olarak ister uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” buyuran. (Ayet: 27)

3-Ey gökten su indirip, yeryüzünü yemyeşil kılan, çok ihsan sahibi Latif, her şeyden haberdar olan Habîr! (Ayet:63)

4- Ey en güzel Mevla ve en iyi yardımcı! (Ayet:78)

MÜ’MİNÛN:

1- Ey hayat veren, ölüm veren, geceyi ve gündüzü değiştiren, akıl sahiplerini düşünceye davet eden! (Ayet:80)

2- Mülkün sahibi Hak olan Allah her şeyden üstün ve yücedir, Ondan başka ilâh yoktur, bütün kâinata ihata eden bereket kaynağı Arş’ın sahibi ve Rabbidir!. (Ayet:116)

3- Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sensin merhamet edenlerin en hayırlısı! (Ayet:118)

NÛR:

1- Ey her canlıyı sudan yaratan! Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki, kimide dört ayaküstünde yürür. (Ayet:45)

2- Ey her şeyi en iyi bilen Alîm olan Allah! (Ayet:64)

FÛRKAN:

1- Ey âlemleri uyarsın diye has kulu Muhammede (a.s.m.) hakkı batıldan ayıran Furkan’ı indiren! (Ayet:1)

2- Ey rüzgârı rahmetinin müjdecisi olarak gönderip, gökten tertemiz bir su indiren! (Ayet: 48)

3- Ey insanı sudan yaratıp kadın ve erkekten nesiller ve akrabalıklar vücuda getiren! (Ayet: 54)

4- Ey tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü ardarda getiren! (Ayet: 62)

ŞUARÂ:

1- Ey yeryüzünde güzel ve faydalı çiftlerden nice bitkiler yetiştiren! (Ayet:7)

2- Ey celali ile sihirbazları secdeye kapandıran, onlara “Âlemlerin Rabbi olan Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik” dedirten! (Ayet: 46-48)

3- Ey kıyamet günü Cenneti takva sahiplerine yaklaştıran, Cehennemi de azgınlar için ortaya çıkaran! (Ayet: 90-91)

4- Ey herşeye galip Azîz, şefkat ve merhamet sahibi Rahim ve Rûhu’l-emin olan Cebrail’in Rabbi! (Ayet:191-193)

NEML:

1- Ey göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri meydana çıkaran ve insanların gizlediğini de açığa vurduklarını da bilen! (Ayet: 25)

2- Ey yeri oturmaya uygun ve elverişli kılan, içinde yer yer nehirler akıtıp yüksek ve sağlam dağlar yaratan ve iki deniz arasına engel koyan! (Ayet:61)

3- Ey darda kalıp, çaresizliğe düşmüş, kendisine duâ eden, yalvaran kimseye, cevap veren, imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren Zat! (Ayet: 62-63)

4- Ey herşeyi yerli yerinde sanatlı, muhkem ve mükemmel yapan, kulların yaptıklarından haberdar olan! (Ayet: 88)

KASAS:

1- Ey yeryüzünde zayıf düşürülen kimselere lütuf ve ihsanda bulunan, onları örnek insanlar yapan, zalimlerin elinde bulunan mülke ve yeryüzündeki nimetlere vâris kılan! (Ayet:5)

2- Ey va’dine inananlardan olması için Musa’nın annesinin kalbine sabır metanet veren! (Ayet: 10)

3- Ey başta da sonda da, dünyada da ahirette de bütün hamdler, senalar, Medihler minnetler, hüküm ve hükümranlık yalnız Kendisine mahsus olan, bizim de huzuruna varacağımız tek ve bir olan Allah! (Ayet:70)

ANKEBUT:

1- Ey bütün varlık âleminin içinde ve bütün canlıların, bilhassa insanların kalbinde var olan herşeyi bilen! (Ayet: 10)

2- Ey Nuh’u ve gemide bulunanları kurtarıp, âlemlere ibret yapan! (Ayet: 15)

3- Ey iyilik edip, iyi davranıp, kulluğun hakkını verenlerle beraber olan! (Ayet:69)

RUM:

1- Ey önce de sonra da hüküm ve karar Kendisine has olan! Günü geldiğinde de müminleri, vereceği zaferle sevindiren, dilediğine yardım eden herşeye galip Azîz, çok merhamet sahibi Rahîm! (Ayet: 4-5)

2- Ey mahlûkatı ilkin yoktan yaratan, ölümünden sonra tekrar diriltecek olan ve bunu yapmak kudretine gayet kolay gelen ve göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar Kendisinin olan, kudreti herşeye galip gelen Azîz, ve hikmeti her şeyi içine alan Hakîm!. (Ayet:27)

LOKMAN:

1- Ey içimizi ve dışımızı, görünen ve görünmeyen nimetleriyle donatan, bize bol bol nimetler veren! (Ayet:20)

2- Ey kâfirlere kısa bir süre imkân verip nimetlendiren, sonra da şiddetli bir azaba mahkûm eden! (Ayet: 24)

3- Ey Kıyâmet’in ne zaman kopacağını ancak kendisi bilen, yağmuru indiren, rahimlerde var olan maddî ve manevî herşey ilmi dairesinde olan! (Ayet:34)

SECDE:

1- Ey gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret sahibi Azîz, sonsuz rahmet sahibi Rahîm! (Ayet:6)

2- Ey yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilk önce çamurdan yaratan, sonra neslini basit ve hakir bir suyun özünden, meniden meydana getiren! (Ayet:7-8)

AHZAB:

1- Ey hakkı söyleyen, doğru yolu gösteren! (Ayet: 4)

2- Ey kâfirleri, hiç bir hayra eremeden, kinleriyle geri çeviren! (Ayet: 25)

3- Ey Muhammedi (a.s.m.) bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderen! (Ayet: 45)

4- Ey kâfirlere lanet eden, onlara alevli, şiddetli ateş hazırlayan!. (Ayet: 64)

SEBE’:

1- Ey âhirette bütün hamdler, senalar, şükür ve minnetler ancak Kendisine mahsus olan! (Ayet:1)

2- Ey dilediği kimsenin rızkını genişleten, dilediğinin rızkını kısan! (Ayet: 36, 39)

FÂTIR:

1- Ey dilediğini yaratan, mahlûkatı meşietiyle artıran, istediğine, istediği kadar fazla hususiyetler veren! (Ayet:1)

2- Ey ne göklerde ve ne de yerde Kendisini âciz bırakacak, bir şey olmayan, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, herşeye gücü yeten Kadîr! (Ayet: 44)

YASİN:

1- Ey yerin bitirdiği her şeyi ve biz kullarını ve daha nice bilmediklerimizi çift yaratan! (Ayet: 36)

2- Ey ay için de birtakım, menziller takdir eden, onu kurumuş hurma salkımının dalına benzer ince yay halini alıncaya kadar döndüren! (Ayet:39)

3- Ey çürümüş kemikleri diriltecek olan! (Ayet:78)

SÂFFÂT:

1- Ey yıldızları dünya semâsına süs yapan, göğü yıldızlarla yaldızlayıp, âsî her türlü şeytandan koruyan! (Ayet:6-7)

2-Ey Mûsâ ve Harun’a ihsanda bulunan! (Ayet:114)

3-Onları ve kavimlerini büyük bir felâket ve sıkıntıdan kurtaran! (Ayet: 114)

4-Ey peygamber kullarına söz verip hayırlı vaadlerde bulunan! (Ayet: 171)

SAD:

1- Ey Davud’un (a.s.) hizmetine, sabah-akşam kendisiyle birlikte teşbih etmek için dağları râm ettiren! (Ayet: 18)

2- Ey Davud’a (a.s.) ilim, hikmet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti veren! (Ayet:20)

3- Ey Süleyman’ın (a.s.) emrine rüzgârı musahhar kılıp, istediği tarafa doğru onun emriyle tatlı tatlı estiren! (Ayet: 36)

ZÜMER:

1-Ey bütün günahları mağfiret eden Gafur ve Rahîm olan! (Ayet: 53)

2- Ey kıyamet günü dünya bütünüyle kudret pençesinde bulunan, göklerde sağ elinde dürülen, bütün noksanlardan münezzeh ve müşriklerin uydurdukları şirklerden yüce Olan! (Ayet: 67)

MÜ’MİN:

1-Ey günahları bağışlayan, tevbeleri kabul buyuran, cezalandırması pek şiddetli ve ihsanı çok geniş olan, Kendisinden başka ilâh olmayan, dönüş yalnız Kendisine olan! (Ayet: 3)

2- Ey gözlerin hâin bakışını, gönüllerin gizlediklerini bilen! (Ayet: 19)

FUSSİLET:

1-Ey hikmetiyle yedi göğü iki günde yaratan, her göğe emirlerini ve ona âit vazifeleri bildiren! (Ayet: 12)

2- Ey hem mağfiret hem de pek acı azap sahibi olan! (Ayet: 43)

3- Ey isim ve sıfatlarıyla herşeyi ihata eden! (Ayet: 54)

ŞÛRA:

1-Ey insanlar ümit kestikten sonra imdat olan yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan en iyi sahip ve dost olan Velî ve bütün medih ve senaya layık Hamîd! (Ayet: 28)

2- Ey dilediğini yaratan, dilediğine kız, dilediğine de erkek evlat bahşeden! (Ayet: 49)

ZUHRUF:

1-Ey birbirlerine işlerini gördürsünler diye kullarının bir kısmına diğerinden üstün imkânlar veren, rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlı olan! (Ayet: 32)

2- Ey kullarının sırlarını ve gizli konuşmalarını işiten ve yanlarındaki melekleri de onların herşeyini yazıp kaydeden! (Ayet: 80)

3- Ey gökte de yerde de tek ve gerçek ilâh olan! (Ayet: 84)

DUHAN:

1-Ey hayat veren ve hayatı alıp öldüren, bizim ve bizden önce gelmiş geçmiş atalarımızın da Rabbi olan! (Ayet: 8)

2- Ey İsrailoğullarını, haddini aşan zorba Firavunun o aşağılayan ve zelil eden azabından kurtaran! (Ayet: 30-31)

CÂSİYE:

1- Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini bir lütuf olarak kullarının hizmetine verip, onlara musahhar kılan!(Ayet: 13)

2- Ey İsrailoğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet veren, Onları helal ve has nimetlerle rızıklandıran ve onları o zamanki ümmetlere üstün kılan! (Ayet:16)

3- Ey gökte ve yerde büyüklük ve kibriyâ Kendisine ait olan, üstün kudret ve galebe sahibi Azîz ve ince ve ihatalı hikmet sahibi Hakîm! (Ayet:37)

AHKAF:

1-Ey insana, anne ve babasına karşı güzel muamele etmesini emreden! Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. (Ayet: 15)

2- Ey kâfirlerin etraflarındaki beldelerden nicelerini helak eden ve belki inkâr ve isyanlarından dönerler diye ayetlerini de çeşitli üslûplarda açıklayan! (Ayet:27)

3- Ey gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmada yorulmayan ve hiçbir güçlük çekmeyen! (Ayet: 33)

MUHAMMED:

1-Ey dönüp dolaşacağımız yeri de, varıp duracağımız yeri de en iyi bilen! (Ayet: 19)

2- Ey içimizden cihâd edenleri ve sabredenleri ayırt etmek ve hallerimizi meydana çıkarmak için biz kullarını imtihan eden! (Ayet: 31)

FETİH:

1-Ey Muhammed’e (a.s.m.) apaçık bir fetih yolu açıp, zafer ihsan eden, üzerindeki nimetini tamamlayan, ona pek şerefli ve izzetli bir zaferle yardım eden! (Ayet. 1-3)

2- Ey göklerin ve yerin orduları Kendisinin olan herşeyi bilen Alîm ve herşeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet:4)

3- Ey, “O ağacın altında sana biat eden mü’minlerden Allah razı oldu. Kalplerinde olan ihlası ve vefayı bildiği için onların üzerine huzur ve emniyet indirdi ve onları pek yakın bir fetihle mükâfatlandırdı” buyuran! (Ayet: 18)

4- Ey bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen, buna ve herşeye de şahit olarak Kendisi yeten Allah !(Ayet.28)

HUCURAT:

1-Ey fazıl ve minneti ile bize imanı sevdiren ve onu kalplerimizde güzelleştiren küfür ve inkârı, fışkı ve isyanı bize çirkin gösteren. Göstermiş olduğu kimseler ise hidayete ermişlerin tâ kendisi olan! (Ayet: 7)

2- Ey adalet ve doğruluk üzere olanları seven! (Ayet: 9)

3- Ey göklerin ve yerin gaybını bilen, herkesin de ne yaptığını en iyi gören! (Ayet: 18)

KAF:

1-Ey gökten bereketli su indiren, indirdiği su ile bahçeler, bağlar ve biçilecek taneler, ekinler bitiren! (Ayet: 9)

2- Ey insanı yaratan, nefsinin ona ne vesvese verdiğini, neler telkin ettiğini pekiyi bilen ve ona şah damarından daha yakın olan! (Ayet: 16)

3- Ey sözü ve vaadi, kararı ve hükümleri değiştirilmeyen ve asla kullarına zulm ve haksızlık etmeyen! (Ayet: 29)

ZÂRİYÂT:

1- Ey Firavun’u, adamlarını ve ordusunu yakalayan, onları denize atan! O Firavun ki kınanacak işler yapıyordu, denizde boğulurken de kendini kınıyordu. (Ayet:40)

2- Ey Ad Kavminin üzerine hayırsız, helak edici, her şeyi kasıp kavuran, köklerini kurutan, uğradığı her şeyi çürütüp, küle çeviren bir rüzgâr gönderen! (Ayet: 41- 42)

3- Yâ Allah! Sensin rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi! (Ayet: 58)

TÛR:

1-Ey Tur Dağının, neşredilmiş ince deri sayfalar üzerine yazılı kitabın, gökte meleklerin tavaf ettiği Beyti-i Ma’mûr makamının, yükseltilmiş tavan gibi olan semânın ve dop dolu denizin Rabbi! (Ayet: 1)

2- Ey “Rabbinin azabı muhakkak gelecektir” buyuran! (Ayet: 7)

3- Ey çok ihsan ve iyilik sahibi olan Berr ve geniş merhamet ve şefkat sahibi Rahîm! (Ayet: 28)

NECM:

1-Ey kuvvetleri şiddetli ve müthiş olan, peygamberi de Kendisinin öğrettiği ilim ve nübüvvetle yükselip doğruluveren, yüce mevlâ! (Ayet:5-6)

2- Ey kötülük edenleri, yaptıkları ile cezalandıran, iyilik yapıp güzel davrananları da yaptıklarının daha da güzeliyle mükâfatlandıran! (Ayet:31)

3- Ey rahime atılan nutfeden erkek ve dişi çiftleri yaratan! (Ayet: 45-46)

4- Ey birinci Âd kavmi ile Semud kavmini helak eden, onlardan geriye kimseyi sağ bırakmayan! (Ayet:51)

KAMER:

1- Ey gök kapılarını boşalan bir su ile açan, bütün yeryüzünü de su fışkıran pınarlara çeviren, takdir edilen Nuh Tufanı için göğün ve yerin sularını birleştiren! (Ayet:11-12)

2- Ey ders ve ibret alınması, tefekkür ve hatırlanması için Kur’an’ı kolaylaştıran, insanları ibret almaya ve tefekkür etmeye davet eden! (Ayet: 32)

3 -Ey Lût’un aile ve taraftarlarını azaptan seher vakti kurtaran! (Ayet: 34)

4- Ey Firavun’un hanedan ve taraftarlarını galip ve kudretli bir şekilde yakalayan! (Ayet: 42)

RAHMAN:

1-Ey Kur’an’ı öğreten, insanı yaratan, ona anlamayı ve anlatmayı öğreten! (Ayet: 2-4)

2- Ey göğü yükseltip, nizam ve ölçüyü koyan! (Ayet: 7)

3- Ey yeri canlılar için en uygun şekilde hazırlayan! (Ayet: 10)

4- Ey yücelik ve kerem sahibi olan Zülcelâli vel-ikram! (Ayet: 78)

VAKIA:

1- Ey kullarının neslini devam ettirmek için akıp gidecek olan menilerinden insan yaratan! (Ayet:58-59) Ektiklerini bitiren! (Ayet:63-64)

2- Ey yakılan ateşin ağacını bir ders alınması çölde ve yolda bulunanlar ve muhtaçlar için bir istifade vesilesi kılan! (Ayet:72-73)

3- Ey Kur’an tarafından inen âlemlerin Rabbi olan Rabbulalemin! (Ayet: 80)

HADÎD:

1-Ey “göklerde ve yerde bulunan her şey, Allah’ı tesbîh eder. O Azîz’dir, Hakîm’dir” diye buyuran! (Ayet: 1)

2- Ey Nûh ve İbrahim’i peygamber olarak gönderen, zürriyetlerinden gelenlere de Kitap ve nübüvvet veren! (Ayet: 26)

3- Ey lütuf ve kerem elinde bulunan, onu dilediğine veren büyük lütuf ve fazl sahibi! (Ayet: 29)

MÜCÂDELE:

1-Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilen, üç kişi arasında gizli bir konuşma geçmez ki, dördüncüsü, beş kişi olmaz ki altıncısı Kendisi olmasın. Bundan az da olsalar, çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar onlarla beraber olan! (Ayet: 7)

2- Ey “Ben ve Resullerim elbette üstün ve galip geliriz” diye hüküm edip yazan, Kavî ve Azîz olan Allah! (Ayet: 21)

HAŞİR:

1-Ey Ehl-i Kitaptan olan kâfirleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran! Hâlbuki mü’minler onların çıkacaklarına asla ihtimal vermiyorlardı! (Ayet:2)

2- Ey rahmeti her şeyi kuşatan Rahman, sevdiklerine hususî şefkat ve merhamet eden Rahîm, mülkün sahibi Melik, bütün ayıplardan uzak, bütün temizliklerin esas sahibi olan Kuddus, her türlü acz, kusur ve noksanlıktan münezzeh olan, selamet kendisinden gelen Selâm, emniyet ve emân veren kalplere iman bahşeden Mü’min, herşeyin dizgini elinde, bütün mevcudatı çepeçevre kudret pençesinde tutan, gözeten, koruyan Müheymin, kudreti herşeye galip olan Azîz, kimsenin O’na karşı koyamadığı Cebbar, büyüklük ancak kendisine has olan Mütekebbir, herşeyin yaratıcısı olan Halık, bir şeyden çok şeyi örneksiz yaratan Bârî herşeye münasip suret giydiren Musavvir, kudretiyle herşeye galip olan Aziz, hikmetiyle her şeyi kuşatan Hakîm olan Allah! (Ayet: 22- 24)

MÜMTEHİNE:

1- Ey Kıyamet Günü iyilerle kötülerin arasını ayıracak olan ve kullarının yaptıkları herşeyi hakkıyla gören Basîr olan Allah! (Ayet:3)

2- Ey herşeye gücü yeten Kadîr, günahları bağışlayan Gafur, kullarına merhamet ve şefkat eden Rahîm! (Ayet: 7)

SAF:

1-Ey, taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar halinde, kendi yolunda savaşanları seven! (Ayet: 4)

2-Ey düşmanlarına karşı îman edenlere yardım eden, galip ve üstün kılan! (Ayet: 14)

CUM’A:

1-Ey okuma, yazma bilmeyen ümmî ve yolunu iyice şaşırmış dalalete düşmüş bir kavmin içinden kendilerine âyetlerini okuyan, onları inkâr ve günah kirlerinden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir resul gönderen! (Ayet: 2)

2- Ey lütf ve ihsan elinde bulunan, dilediğine veren, büyük lütuf sahibi olan Allah! (Ayet:4)

3- Ey en hayırlı rızık veren, en güzel şekilde rızıklandıran! (Ayet: 11)

MÜNÂFIKUN:

1-Ey göklerin ve yerin hazinelerinin sahibi! (Ayet7)

2-Ey yaptıklarından hakkıyla haberdar olan! (Ayet: 11)

TEĞÂBÜN:

1- Ey mülk ve hükümranlık, hamd ve senalar Kendisine mahsus olan, herşeye kuvvet ve kudreti yeten! (Ayet: 1)

2- Ey göklerde ve yerde var olan her şeyi bilen, kulların gizlediklerinden ve açığa vurduklarından da hakkıyla haberdar olan ve sinelerin, gönüllerin künhünü bilen! (Ayet:4)

3- Ey fırsat verip zaman tanıyan, hemen cezalandırmayan, yumuşak muamele eden Halîm, iyilik ve şükrün karşılığını fazlasıyla veren Şekûr! (Ayet: 17)

4- Ey görünmeyen Gayb ve görünen Şehadet âlemlerini hakkıyla bilen, Azîz ve Hakîm olan Allah! (Ayet: 18)

TALÂK:

1- Ey herşey için bir ölçü ve vâde koyan! (Ayet:3)

2- Ey yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratan, her şeye kuvveti ve kudreti yeten ve herşeyi ilmiyle ihata eden! (Ayet: 12)

TAHRÎM:

1-Ey emrine isyan edenlere yakıtı insanlar ve taşlar olan dehşetli ateşi hazırlayan! (Ayet: 6)

2- Ey iman edenlere ibretli ve hikmetli misaller getiren! (Ayet: 11)

MÜLK:

1-Ey Şânı yüce kadri büyük; mülk ve hâkimiyet elinde bulunan, herşeye kadir olan Allah! (Ayet: 1)

2- Ey ölüm ve hayatı yaratan, üstün ve galip olan Azîz, çok bağışlayan Gafur! (Ayet: 2)

3- Ey dünya semasını nur ve ışık saçan lambalarla donatan, onları şeytanlara atılacak şeyler kılan ve bunlar için alevli âteş azabı hazırlayan! (Ayet: 5)

KALEM (NÛN):

1- Ey yolundan sapanları, dalalete düşenleri ve hak yola gelenleri, hidayete girenleri, herkesten en iyi bilen! (Ayet: 7)

2- Ey Kur’ânı yalan sayanları, bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden, yavaş yavaş helak eden, azaba atan! (Ayet: 44)

HAKKA:

1- Ey Semud kavmini şiddetli ve yıkıcı bir sesle helak eden! (Ayet: 5)

2- Âd Kavmini de azgın, soğuk, dehşetli bir kasırga ile yok eden! (Ayet: 6)

3- Ey onları şiddetli ve dehşetli bir azapla yakalayan! (Ayet: 10)

4- Ey o gün Arşını onların üstünde sekiz meleğin taşıdığı! (Ayet: 17)

MEÂRİC:

1-Ey meleklerin ve Cebrail’n kendisine doğru yükseldiği, yüce âlemlerin ve makamların sahibi! (Ayet: 3-4)

2-Ey insanı hırslı, huysuz ve sabırsız olarak yaratan! Öyle ki insan, kendisine azıcık bir kötülük dokunduğunda feryat ve figan edip sızlanır. (Ayet:i9-20)

NUH:

1- Ey yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka ahenkli yaratan! Onların içinde ayı bir nur, güneşi de ışıklı bir kandil yapan! (Ayet:15-16)

CİN:

1-Ey şanı yüce azameti herşeyden üstün olan, eş ve evlât edinmeyen! (Ayet: 3)

MÜZEMMİL:

1- Ey Doğunun ve Batının Rabbi, Kendisinden başka ilâh ve hak mabud olmayan, vekil ve sahib edilmesi lazım gelinen. Sen Onu vekil edin! (Ayet: 9)

2- Ey nezdinde Cehennem ehli için ağır zincirler, alevli ateşler, boğazdan geçmeyen dikenli yiyecekler ve pek acı azaplar bulunan! (Ayet: 12-13)

MÜDDESSİR:

1-Ey ayın, dönüp giden gecenin, ağarmakta olan sabahın Rabbi! (Ayet: 32-34)

2- Ey ceza vermekte celalinden korukulup takvada bulunulmaya layık olan, günahları bağışlamada, mağfiretinden ümit kesilmeyen!(Ayet: 56)

KIYAMET:

1-Ey Kıyamet gününün ve kusurlardan pişmanlık duyup kendini kınayan nefsin Rabbi! (Ayet: 1-2)

2-Ey ölümün gelip çattığı gün sevkiyat, divan-ı huzuruna doğru olan! (Ayet:30)

3- Ey her iki cinsi, erkek ve dişiyi yaratan, ölüleri diriltmeye kadir olan! (Ayet: 39-40)

İNSAN (DEHİR):

1-Ey insanı katışık bir nutfeden yaratan, imtihan etmek için onu işiten ve gören kılan. (Ayet:2)

2-Ey kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırlayan! (Ayet: 4)

3-Ey dilediğini rahmetine alan, zalimlere ise gayet acı bir ceza hazırlayan! (Ayet: 31)

MÜRSELÂT:

1- Ey birbiri ardınca gönderilenlerin, süratle eserek; büküp devirenlerin, yaydıkça yayanların, seçip ayıranların, bir öğüt bırakanların ve tevbekarlara özür, inkâr edenlere tehdit getiren, meleklerin, rüzgârların Rabbi! (Ayet: 1-6)

NEBE’ (ENEB’ÜL-AZÎM):

1 – Ey kullarını çift çift yaratan! (Ayet: 8)

2- Ey geceyi uyumak için bir örtü, gündüzü de çalışmak için bir maişet vakti kılan! (Ayet.10-11)

NÂZİÂT:

1- Ey şiddetle söküp çıkaran, kolaylıkla çekip alan, sür’atle yüzüp giden, yarışıp geçen, derken işi düzenleyip tedbir eden meleklerin Rabbi! (Ayet:15-16)

2- Ey göğün tavanını yükseltip tanzim eden, gecesini karartıp karanlık kılan, gündüzünü ağartıp aydınlığı çıkaran! (Ayet: 28-29)

ABESE:

1- Ey insanı bir damla sudan yaratan, herşeyini takdir eden, ölçülü kılan, sonra doğum, hayat ve hidayet yollarını ona kolaylaştıran, sonra onu öldürüp kabre koyan, sonra dilediği zaman onu tekrar dirilten “Hayır hayır, doğrusu insan Allah’ın emrettiğini hiç tam olarak yapmadı, şükrünü kulluğunu tam yerine getirmedi” diye buyuran! (Ayet: 19-23)

2- Ey yağmur suyunu gökten şırıl şırıl indiren, toprağı güzelce yaran, ondan daneler üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar bitiren! (Ayet:25-29)

TEKVİR:

1- Ey Kıyamet koptuğunda güneşi dürüp kaldıran, yıldızları yörüngelerinden söküp dağıtan, kıymetli malları, on aylık gebe develeri başıboş salı verdiren Zat-ı zülcelal! (Ayet: 1, 2, 3)

2-Ey gizlenen sonra görünen yıldızların, dolaşıp sonra yörüngelerine dönen gezegenlerin, karardığı zaman gecenin, ağardığı zaman sabahın Rabbi! (Ayet: 15-18)

İNFİTAR:

1- Ey Kıyamet günü göğü yarıp çatlatan, yıldızları dağıtıp saçan, denizleri fışkırtıp karıştıran, kabirlerin içini dışına çeviren, içindekileri diriltip dışarı çıkaran! (Ayet: 1-4)

2- Ey kötüleri, günahkârlı Siccînde kaydeden! (Ayet:7)

3- Ey iyi kimselere sonu misk kokan, ağzı mühürlü hâlis bir şarap içiren! (Ayet: 25-26)

İNŞİKAK:

1- Ey Kıyamet günü göğü yaran, yeri dümdüz eden! (Ayet: 1-2)

2- Ey güneş batınca şafağın, gece bastırınca kapladıklarının, dolunay halini alan Ayın Rabbi! (Ayet:16-18)

BÜRÛC:

1- Ey burçlarla süslü gökyüzünün, geleceği vâdolunan Kıyamet gününün, şahitlik edecek Peygamberin ve şahitlik edeceği ümmetinin Rabbi! (Ayet: 1-3)

2-Ey tutuşu, darbesi zâlimlere, hunharlara karşı pek şiddetli olan, yoktan örneksiz, taklitsiz ilk olarak yaratan, ölümden sonra dirilten, çok bağışlayan Gafur, pek seven Vedud. Sen yüce Arşın sahibi ve murat ettiğini yapansın.! (Ayet: 12-16)

TÂRİK:

1- Ey insanı erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkan ve dışarı atılan bir sudan yaratan! (Ayet: 6-7)

A’LÂ:

1- Ey yaratıp düzene koyan, takdir edip ölçü tayin eden, maddî manevî saadet için yollar gösteren, yerden yeşillikleri çıkaran! (Ayet:2-4)

2- Ey sır olan gizliyi, gizlinin de gizlisini bilen(Ayet: 7)

GÂŞİYE:

1- Ey semayı direksiz yükselten dağları türlü türlü faydalar için direkler gibi diken, yeryüzünü hayata uygun kılıp yayan! (Ayet:18-20)

2- Ey herkesin dönüşü nihayet Kendisine olan, sonra da hesaplarını bizzat Kendisi gören! (Ayet:25-26)

FECR:

1- Ey nurun doğuşu olan fecrin, hayır ve sevapların vakti olan gecenin, çift ve tek olan herşeyin, karanlıklar içinde, yürüyüp gitmekte olan gecenin Rabbi! ki bunlara yemin etmek, akıl sahiplerine delil olarak yetmez mi? (Ayet:1-5)

2- Ey azabından daha şiddetli azabı kimse veremeyen, vuracağı bağı kimse vuramayan! (Ayet: 25-26)

BELED:

1-Ey kendisine karşı kimsenin güç yetiremeyeceğini zanneden insanı, zorluklar, yorgunluklar ve sıkıntılardan geçmek üzere yaratan! (Ayet: 4-5)

2-Ey insana iki göz, bir dil ve iki dudak veren, doğduktan sonra gıda alması için sütle dolu iki meme bahşeden, iyilik ve hidayet, kötülük ve dalalet yollarını gösteren! (Ayet 8-10)

ŞEMS:

1-Ey güneşin ve güneşten meydana gelen aydınlığın ve güneşi nuruyla izlediği zaman ayın ve onu gösterince gündüzün ve bürüp sarınca gecenin Rabbi! (Ayet: 1-4)

2- Ey “Yaptıkları günahlardan dolayı Rab’leri azabı başlarına geçirip, hiçbiri kurtulmadan onları yerle bir ettiği gibi Allah cezalandırmaktan çekilecek değildir” diye buyuran! (Ayet: 14-15)

LEYL:

1- Ey her tarafı karanlığı ile sardığı zaman gecenin, açılıp parladığı zaman gündüzün Rabbi! (Ayet: 1-2)

2- Ey hidayet etmek, doğru yolu göstermek Kendisine ait olan, ahiret ve dünyada ne varsa Kendisinin mülkü olan! (Ayet: 12-13)

DUHÂ:

1-Ey güneşin yükselip parlak halini aldığı kuşluk vaktinin, sükûnete erdiği an gecenin Rabbi! (Ayet: 1-2)

2- Ey peygamberine, razı ve hoşnut edinceye kadar şefaat, sevap, ikram ve ihsanda bulunacak olan! (Ayet: 5)

İNŞİRAH:

1-Ey peygamberinin gönlünü, göğsünü hidayet ve imanla, ilim ve hikmetle huzur ve sekinetle açıp genişleten! (Ayet: 1-2)

2- Ey her güçlükle beraber bir kolaylık veren! (Ayet:5)

TÎN:

1-Ey Sina dağı olan Tûr-i Sina’ya ve güvenli, emin bir belde olan Mekke’ye yemin eden, insanı en güzel ve mükemmel bir surette yaratan! (Ayet: 2-4)

ALÂK:

1-Ey kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren! (Ayet: 4-5)

2-Ey dönüş nihayet ancak Kendisine olan! (Ayet:8)

KADR:

1-Ey Rablerinin izniyle verilen her bir emri yerine getirmek için, melekler ve Cebrail’in indiği Kadir Gecesini bin aydan daha hayırlı kılan! (Ayet: 3-4)

BEYYİNE (LEMYEKÛN):

1-Ey içinde hak, hikmet, adalet ve en doğru hükümler bulunan, hatadan uzak tertemiz sahifeler indiren! (Ayet:2-3)

ZİLZAL:

1-Ey kıyamet günü yeri sarsıp zelzeleye veren, içindeki bütün ağırlıklarını çıkarıp dışarı atan! (Ayet: 1-2)

ÂDİYAT:

1-Ey nefes nefese, harıl harıl koşan, koşarken nallarıyla kıvılcım saçan ve ansızın sabah baskın yapan atların Rabbi! (Ayet: 1-3)

KARÎA:

1-Ey iradesiyle Kıyametin dehşetinden insanların ateşe çarpıp yere serilmiş pervaneler gibi olacağı, dağların da rengârenk yün gibi atılacağı! (Ayet:4-5)

TEKÂSÜR:

1-Ey kullarını o gün verdiği çeşit çeşit nimetlerden hesaba çekecek olan! (Ayet: 8)

ASR:

1-Ey kâfirleri hüsrana uğratan, biz mü’min kullarına hakkı ve sabrı emreden! (Ayet: 2-3)

HÜMEZE:

1-Ey tutuşturulmuş ve yandıkça kalplere işleyip, saran ateşi yaratan! (Ayet: 6-7)

2- Ey düşmanlarını uzun sütunlara bağlayan ve kapalı ateş içinde bırakan! (Ayet: 8-9)

FİL:

1-Ey Fil Sahiplerini helak eden, onların kötü tuzaklarını boşa çıkaran, onlara pişmiş çamurdan sert taşlar atan sürü sürü ebabil kuşları gönderen! (Ayet: 1-4)

KUREYŞ:

1-Ey açlık çeken kullarını doyuran ve türlü korkudan emin kılan! (Ayet: 4)

MÂÛN:

1-Ey namazı eda etmekten gafil, ibadetlerini gösteriş için yapan ve en küçük yardımı bile muhtaçlardan esirgeyenlerin “vay haline” diyen!. (Ayet: 4-7)

KEVSER:

1-Ey Hz. Muhammed’e (a.s.m.) dünya ve ahirette çok hayırlar veren ve Cennette çok üstün meziyyetleri olan Kevser nehrini bahşeden, ona ve ümmetine namaz kılmayı Kurban kesmeyi emreden! (Ayet: 1-2)

KÂFİRÛN:

1-Ey kâfirleri ve taptıkları her şeyi helak eden!

NASR:

1-Ey Hz. Muhammedi (a.s.m.) muzaffer kılan, düşmanına karşı Mekke kapılarını ona açan ve tevbesini kabul buyuran! (Ayet:1,3)

TEBBET (LEHEB):

1- Ey Ebû Leheb-i helak eden ve onu alevi yükselen bir ateşe koyan! (Ayet:1,3)

İHLAS:

1-Ey bir ve tek olan Ehad, herşey Kendisine muhtaç, Kendisi kimseye muhtaç olmayan Samed, nesli evladı olmayan kimseyi doğurmayan, vücudu hiçbir vücuttan çıkmayan doğmamış olan, dengi ve benzeri olmayan!. (Ayet:1-4)

FELÂK:

1-Ey karanlıkları yararak gelen sabahın ve her şeyin Rabbi! Beni yarattıklarının şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden muhafaza eyle! (Ayet: 1-5)

NAS:

1-Ey insanların Rabb ve mürabbisi, insanların mâlik ve hükümdarı, insanların İlâh ve ma’budu! Beni insanların kalplerine sinsice vesvese verenin şerrinden, cinlerden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden Muhafaza eyle! (Ayet: 1-6)

İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam olsun bütün peygamberlere. Hamdler, senalar ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Sâffât: 180-182)

1 tane yorum yapılmış

  1. bu sitede çalışması olan kıymetli abilerim; mealli cevşenin arapça bölümünü münacatül Kur’an bölümünde açamadı. ayrıca gerek sözler yayının gerekse yeni asya yayınlarının Celcelutiye iaveli mealli olursa okumaya çok şevk verir İNŞAALLAH.onların sayfa formatı ve düzeninde olursa yani açıldığına iki sayfanın sağında arabcası olursa iyi olur.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: