Müslüman Bilim adamlarımızla gurur Duyuyorum

ÜNLÜ TÜRK /veya MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI
(Famous Turkish and/or Muslim Scientists)
Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ-TEKAM Müdürü
Ünlü Türk ve /veya Müslüman bilim adamları, yaşadıkları dönemler alfabetik olarak aşağıda gösterilmektedir. Batı medeniyetleri maalesef ne Türk ne de Müslüman kökenli bilim adamlarını kabul etmemektedir. Yaptıkları buluş, icat ve yenilikler batı dünyasındaki gibi basın yayının ülkemizde çok etkili olmamasından tüm dünyaya hızla yayılamamıştır. İslam medeniyetinin matbaayı Avrupa’dan çok sonra alması ve kitap basımının çok geç başlaması Türk ve İslam dünyasında bilimde bulunan bilgi ve teknolojinin yayılmasını yavaşlatmıştır. Üniversiteyi 700 ve matbaayı 300 yıl geriden almak Türk ve İslam aleminin bilim adamlarının tüm dünyaya tanıtılmasını engellemiştir. Batı dünyasının karanlık çağını yaşadığı 6-16 yy’lara arasındaki 1000 yılda aşağıdaki Türk ve/veya Müslüman bilim adamları üzerinde yaşadığımız dünyayı anlamada çok önemli buluşlar ve etkiler yapmıştır.

Abdüsselam: (1926 – 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı. 

Ahmed Bin Musa: (10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Akşemseddin: (1389 – 1459) Pasteur den önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır.

Ali Bin Abbas: (? – 994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

Ali Bin İsa: (11 yüzyıl) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.

Ali Bin Rıdvan: (? – 1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.

Ali Kuşçu: (? – 1474) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar: (11 yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan Müslüman bilim adamı. 

Battani : (59 – 929) 859’da Harran’da doğmuştur. Trigonometrin babasıdır. Astronomi ve matematikte uzmandır. Rakka’da yaşamıştır. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantı ilk kullanan kişidir. Dünyanın en meşhur 20 astronomu arasındadır. 929 yılına Samara yakınlarındaki Kasralcis’de ölmüştür. Fenni bilimlere ilahi biimlere daha fazla nüfuz edilebileceğini söylemiştir.

Beyruni: (973 – 1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb’un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Çağın en büyük alimidir. 937 yılında Harzim’in merkezi Kas’ta doğmuştur. Dünyanın yuvarlak olduğunu, kendi ekseni etrafında döndüğünü ilk söyleyen kişidir. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi konularında çalışmalar yapmıştır.1051’de Gazne’de ölmüştür.

Bitruci: (13 yüzyıl) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

Cabir Bin Eflah: (12 yüzyıl) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

Cabir Bin Hayyan: (721 – 805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en çüçük parçası atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir. 721 yılında Tus’ta (Horasan) doğan ve 805’te Bağdat’ta ölen Türk alim atom ve atom bombası fikrini ilk ortaya atan kişidir. Küfe’de yaşamış, Harran Üniversitesi rektörü, modern kimyanın babası, dünyanın en büyük on iki dahisinden biridir. Kimyageri tabiatta uzun sürede meydana gelen şeyi kısa zamanda yapan kişi olarak tanımlamıştır. İlk kimya laboratuvarı kurmuş, kalsinasyon, indirgenme, buharlaşma, süblimleşme, eritme ve kristallenme için kullanılan metodları geliştirmiştir. Altını eritmek için kral suyunu bulmuştur. Mercekler teorisini bulmuş ve güneş enerjisini ilk kez orta atmıştır.

Cahiz: (776 – 869) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir. 

Cezeri: (1153 – 1233) . 1153 tarihinde Cizre’de doğdu. Robot ilminin kurucusu ve ilk termosu bulan kişidir. Mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturdu. Otomasyona önemli katkılar yaptı. 1233’de öldü. İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir

Demiri: ( 1349 – 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir. Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.

Dinaveri: (815 – 895) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.

Ebu Kamil Şuca: (? – 951) Avrupa’a matematiği öğreten İslam bilgini.

Ebu’l Fida: (1271 – 1331) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

Ebu’l Vefa: (940 – 998) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Ebu Maşer: (785 – 886) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

Evliya Çelebi: (1611 – 1682) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

Farabi: (870 – 950) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir. 870 yılında Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuş ses olayını ilk bulan Türk bilim adamıdır. Müzik aletleri ud ve kanunu da bulmuştur. Farabi ilimleri fizik, matematik ve metafizik ilimler olarak ayırmıştır.950 yılında Şam’da ölmüştür.

Fatih Sultan Mehmet: (1432 – 1481) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.
.
Fergani: (9 yüzyıl) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.

Gıyasüddin Cemşid : ( ? – 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.

Harizmi: (780 – 850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren bilgin. 780 tarihinde Türkistan Harzem şehrinde doğdu. Bilgisayar bilimi ve dijital teknolojinin temelini atmış ve 0 sayısını bulmuştur. Matematik, astronomi, coğrafyaya dair eserler veriştir. Cebirin babasıdır. 850 yılında Bağdat’ta öldü.

Hasan Bin Musa: ( – ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri.
.
Hazerfen Ahmet Çelebi: Türk tarihinde «İlk uçan adam» sıfatını kazanan kişidir. Dördüncü Murat devrinde yaşadığı bilinir. Ne çâre ki onun hakkında günü*müze yeterli bir bilgi ulaşamamıştır. Birçok bu*luş ve yenilikleri sebebiyle «Hezarfen» adiyle anıldı. Galata Kulesi’nden kanat takıp atlayarak Üsküdar’a kondu. Bu maharetinden ötürü IV. Mu*rat’ın takdir ve ihsanını kasandı, ancak tehlikeli görüldüğü cihetle Cezayir’e sürüldü. Orada öldü.

Hazini: (1110-1160) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin. 1110 yılında doğdu. Astronom ve fizikçidir. Matematik ve felsefe eğitimi aldı. Sıvıların yoğunluk ve ısısını ölçmek için aerometre, hidrolik terazi yaptı. 1160 tarihinde ölmüştür.

Hazerfen Ahmed Çelebi: (1609-1640) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

Huneyn Bin İshak: (809 – 873) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

İbni Avvam: (8 yüzyıl) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

İbni Battuta: (1304 – 1369) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

İbni Baytar: (1190 – 1248) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

İbni Cessar: (? – 1009) Cüzzam hastalığının sebep ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan Tunuslu müslüman doktor. 1009’da ölmüştür.

İbni Ebi Useybia: (1203 – 1270) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

İbni Fazıl: (739 – 805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

İbni Firnas: (? – 888) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

İbni Haldun: (1332 – 1406) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.

İbni Hatip: (1313 – 1374) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor. 

İbni Havkal: (10 yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim. 

İbni Heysem: (965 – 1051) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

İbni Karaka: (? – 1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

İbni Macit: ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.

İbni Rüşd: (1126 – 1198) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

İbn-i Sina: ( 980 – 1037 ) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.

İbni Türk: (9 yüzyıl) Cebirin temelini atan islam bilgini.

İbni Yunus: ( ? – 1009) Galile’den önce sarkacı bulan astronom.

İbni Zuhr: (1091 – 1162) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

İbnünnefis: (1210 – 1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimi.

İbrahim Efendi: (18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

İbrahim Hakkı: (1703 – 1780) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

İdrisi: (1100 – 1166) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı. 

İhvanü-s Safa: (10 yüzyıl) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi, Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır. 

İsmail Gelenbevi: (1730 – 1791) 18 yüzyılda Osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.

İstahri: (10 yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

Kadızade Rumi: (1337 – 1430) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

Kambur Vesim: (? – 1761) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor. 

Katip Çelebi: (1609 – 1657) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı. 

Kazvini: (1203 – 1283) Ortaçağın Herodot’u Müslümanların Plinius’u, astronom ve coğrafyacı bilgin. 

Kemaleddin Farisi: (? – 1320) İbni Heysem ayarında büyük İslam matematikçisi, fizikçi ve astronom. 

Kerhi: (? – 1029) İslam Matematikçilerinden

Kindi: (803 – 872) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. 801 yılında Küfe’de doğdu. Filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve müzik adamı. İzafiyet teorisini ortaya attı. 866’da Küfe’de öldü

Kurşunoğlu Behram: (1922 – ?) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da Florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır.

Lagarî Hasan Çelebi: (17 yüzyıl) Füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin. 

Macriti: (? – 1007) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom. 

Mağribi: (16 yüzyıl) Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metotlar gösterilmiştir.

Maaşallah: (72? – 815) Meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlabla ilgili ilk eseri veren bilgindir. 

Mes’ûdi: (? – 956) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de Müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.

Mevlana: (1207-1273) Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur.

Mimar Sinan: (1489 – 1588) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.

Muhammed Bin Musa: (9 yüzyıl) Dünyanın çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.

Mürsiyeli İbrahim: ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.

Nasirüddin Tusi: (1201 – 1274) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.

Necmeddinü-l Mısri: (13 yüzyıl) Çağının ünlü astronomlarından.

Ömer Hayyam: (1048 – 1123) 1048’de dünyaya gelmiş İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronomdur. Celali takvimini yapmıştır. Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyama aittir.

Piri Reis: (1465 – 1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb’dan önce bilen ünlü denizci.

Razi: (64 – 925) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin en büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin. 854yılında İran’nın Rey şehrinde doğan Razi ilk göz ameliyatını yapmış ve sülfürik asidi bulmuştur. Tıp, kimya, simya ve eczacılıkta birçok buluşu vardır. Kızamık hastalığını su çiceğinden ayırmıştır. Alerjik astımı bulmuştur. İmmunolojide önemli buluşlar yapmıştır. Alkolü bulmuştur. 923’te Bağdat’ta ölmüştür

Sabit Bin Kurra: (? – 901) Newton’dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi. 

Sabuncu Oğlu Şerefeddin: (1386 – 1470) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

Seydi Ali Reis: (-1562) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Şemsettin Halili: (?-1397) Büyük bir astronomi bilginidir.

Şihabettin Karafi: (? – 1285) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

Takiyyüddin Er Rasit: (1521 – 1585) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.

Uluğ Bey: (1394 -1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.

Yunus Emre: (1238-1320) Ünlü Türk halk şairidir. Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir.

Zehravi: (936 -1013) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı.

Zerkali: (1029 – 1087) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.

( Daha önceki yazımda: Yanlışlıkla İbni Sina’nın Tıptan başka daha 29 dalda buluşlarını, ad benzerliğinden Mimar Sinana vermiştim af edin) 

Çok mühim olduğundan ikinci Müslümanları daha fazla gururlandıran bu ölümü:                                                                      

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: