Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

Ediz Sözüer

Eğitim Şurası Tebliğ Çağrısı ve Tebliğ Özetimiz

Risale-i Nur Talebesi gönüllü akademisyen ve eğitimciler tarafından, 20 Mayıs 2017 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsü, Üsküdar/İstanbul adresinde “Kur’an ve Sünnet Ekseninde Eğitim” Temalı Bir “Eğitim Şura’sı” gerçekleştirilecektir. Bu yılki Şûra’nın konusu; “Risale-i Nur Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında Hayata Geçirilmesinde Uygulama Örnekleri“ olarak belirlenmiştir.

Aşağıya şahsî başvurumuz olan Tebliğ Özeti’mizi ve hemen altına da Tebliğ Çağrısı’nın metnini alıyoruz. En aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak (başvuru süre ve şartlarına riayet etmek suretiyle) sizler de bu akademik çalışmaya katkıda bulunabilir ve tebliğ sunabilirsiniz.

Sunulacak tebliğin tam metninin, Risale-i Nur Eğitim Programının resmi sunum dosyasının ve programın fikrî alt yapısına dair inceleme yazılarının ve eğitim programı içeriklerinin bulunduğu adres: goo.gl/hNIUou

TEBLİĞ ÖZETİ: (Başvuran Ediz Sözüer)

Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu Hakkında Çözümlemeler ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

(Tebliğ Özeti)

Tebliğin Alt Başlıkları:

* İki Temel Durum Tespiti

 

1-Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

Çok sayıda ders kitabının mana-yı harfi ekseninde dönüştürülmesinin gerekli fakat zor ve zaman alıcı olması ve ayrıca imanî hakikatlerin tüm detaylarıyla anlatılmasının ancak müstakil bir ders programıyla mümkün olacağı gerekçesiyle; istenen maksadı karşılayacak, kolay ve ulaşılabilir bir hedef olarak tercihen din dersine entegre edilecek bir Risale-i Nur Eğitim Programı’nın üzerinde durulması gerektiği vurgulanıyor.

2-Risale-i Nur Nasıl Ders Kitabı Olarak Okutulabilir?

Risale-i Nur’un ders kitabı olarak okutulması manasının ancak haricî bir eğitim kitabı ile gerçekleştirilebileceği gerekçeleriyle ifade ediliyor.

* Risale-i Nur’un Topluma Takdimi ve Eğitim Müfredatına Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

Yapılması gerekenin, Risale-i Nur’un içindeki Kur’ânî hakikatlerin akademik ve anlaşılır bir üslupla, mantık kurgusu sağlam bir metinle ve modern bir şekilde sunularak yeniden takdim edilmesi olduğu vurgulanarak; insanımıza bu detaylı ve derinlikli hakikatleri hakkıyla verebilmek ve imanların tahkikî yapılarak kurtuluşuna vesile olabilmek için muhakkak gayet açık ve şeffaf bir yol izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

* Risale-i Nur Eksenli Din Dersi Kitabı Hakkında Kısa Çözümlemeler

Din dersi kitaplarında imana dair ayrılan bölümlerin çok az olduğu ve mevcut müfredata uymaya kalkılmasının, iman hakikatlerinin neredeyse hiç anlatılmaması anlamına geldiği vurgulanıyor ve bu durumda bir yardımcı/kaynak/tavsiye ders kitabı üzerinde durulabileceği belirtiliyor.

* Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

Hayat kurtarıcı acil müdahale reçetesi niteliğindeki çözüm önerimiz ve çok boyutlu bir eğitim projesi olan, görsel destekli ve akademik nitelikli Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın kısa takdimi yapılıyor ve Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve okullarda okutulmaya layık) bir uygulaması olarak her türlü incelemeye açık olduğu ifade ediliyor.

EĞİTİM ŞURASI TEBLİĞ ÇAĞRISI:

Risale-i Nur Talebesi gönüllü akademisyen ve eğitimciler tarafından, 20 Mayıs 2017 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsü, Üsküdar/İstanbul adresinde “Kur’an ve Sünnet Ekseninde Eğitim” Temalı Bir “Eğitim Şura’sı” gerçekleştirilecektir. Bu yılki Şûra’nın konusu; “Risale-i Nur Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında Hayata Geçirilmesinde Uygulama Örnekleri“ olarak belirlenmiştir.

Tebliğ Çağrısı

Dünya manevi bir buhran geçiriyor, Aziz Üstadımızın ifadesiyle; “karşımızda müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor, içinde evladımız yanıyor” küreselleşme fırtınaları genç nesilleri medeniyetimizin kadim değerlerinden uzaklaştırıyor. Çocuklar, gençler, aileler ve topyekûn bütün cemiyet materyalizm, kapitalizm ve dinsiz felsefenin menfi tesirleriyle yaralanıyor. Genç nesillerimiz, okullarımızda, evlerimizde, sosyal medyada, sokakta, sosyal ve kültürel hayatımızda acımasız, insafsız ve de medeniyetimize yabancı tesirler altında inim inim inliyor. Cemiyetimizin Kur’an ve Sünnet eksenli bir iman hareketiyle yeniden inşa edilmesi için yeni gayretler ve hamleler gerekiyor. Bu müthiş yangını söndürmek için üstadımız gibi koşacağız. Yangının söndürülmesi için, asrımızın bir diriliş hamlesi olan Risale-i Nur eserlerindeki Kur ’ani reçeteleri ülkemizin her köşesine ve milletimizin her bir ferdine ulaştırma ceht ve gayretinde olacağız. Bu eğitim şurasının amacı bu ve benzeri problemlere çözümler ve uygulama örnekleri sunmaktır.

İnsanlığın her kesimine hitap ederek İlahi mesajı insanlara ulaştıran Resulullah’ın (A.S.) âlemlere rahmet olan şefkat dolu hayatını yansıtan örnek davranışlarını gençlerimize anlatacak bir yol bulmalıyız. Genç nesilleri ve ülkemizi her türlü terör ve fitne belasından korumak için, İslam’ın sulh, selamet ve huzur veren iklimini gönüllerimizde hâkim kılacak yolları keşfetmeliyiz. Bu amaçlara matuf olarak düzenlemiş olduğumuz Eğitim Şura’sı Kur’an ve Sünnet esaslarından beslenen Risale-i Nur eserleri perspektifinden eğitim dünyamızın ve değerlerimizin yeniden inşası için küçük bir gayrettir. İstanbul’da 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Eğitim Şura’sı, iman hakikatlerinin hayata tatbikinin akademisyen, öğretmen ve Kur’an hizmetinde fedakârane hayatını vakfeden vakıf ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz tarafından müzakere edilmesi amacıyla planlanmıştır.

Eğitim Şura’sı aşağıdaki başlıklar altında düzenlenecek olup, alanında uzman ve sahanın içinde pratik yapmakta olan uzmanların değerli katkılarını bekliyoruz. Bu konu başlıklarıyla alakalı olarak çocuklar, gençler, aile, okul, sosyal medya, hastalar, ihtiyarlar ve toplumun her kesimini kapsayacak biçimde uygulama örnekleri sunulabilir. Yapılacak sunumlarda birincil kaynaklardan istifade edilmesi ve hassaten, Kur’an-ı Kerimden ayet-i kerimeler ve sahih hadis kitaplarından hadis-i şerifler ve Risale-i Nur eserlerinden istifade edilmesine itina gösterilmesi son derece ehemmiyet arz etmektedir.

Ana Konu Başlıkları:

1.Tevhit ve İman Esaslarının hayatımıza tatbiki meselesi ve bir milletin ihyası hakikati

    a.Nübüvvet ve Sünnet-i Seniyye’nin eğitim, aile ve toplum hayatımıza tatbiki

  1. Ahiret’e iman akidesinin hayatımıza faydaları ve cemiyetin ıslahı meselesi

  1. Haşir akidesine iman etmenin ahlak, edep ve istikametli yaşamaya yaptığı tesirler

  1. Kur’an ve Sünnet esaslarına göre, Adalet, Hak, Hukuk ekseninde toplumsal huzur ve kardeşliğin tesisi

2.İhlas ve Uhuvvet düsturları ile birlikte yaşama ahlakı ve ihtilaf ahlakı

    a.Doğruluk, dürüstlük, yalan söylememek ve iman temelli değerlerimiz

    b.Gençlik ve istikametli yaşamanın esasları, Muhabbet ve Aşk kavramları,

    c.Hakikati mihenge vurma bilinci ve tahkik eden bir gençlik yetiştirilmesinde akıl ve kalp dengesi

3.Hastalık çeşitleri ve hastalığın bir nimet olma ciheti

4.İktisat ve Şükür, hırs, kanaat ve huzur ve Milli refah ve kalkınma ilişkisi

5.Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebepleri ve başarı ve başarısızlığın İslami reçetesi

6.Değerler Eğitimi İyi Uygulama Örnekleri Sunumları

7.Müfredat ve Ders Kitabı çalışmaları

Program Akışı (20 Mayıs 2017/Cumartesi):

09.00 Açılış

09-13.00 Davetli Konuşmacıların Sunumları

13.00-14.00 Öğle Yemeği Arası

14.00-17.00 Çalıştay /Atölye çalışmaları

Önemli Notlar

Eğitim Şura’sı 20 Mayıs tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsü, Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Tebliğlerin Şura Sekretaryası’na ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

  1. a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar egitimsurasi@24altindeger.com adresi üzerinden Şura sekretaryasına ulaştırılmalıdır. Tebliğ özetleri ile birlikte yazar(lar)ın 200 kelimeyi aşmayan paragraf şeklindeki cv’leri gönderilmelidir. Kabul edilen tebliğ özetleri 30 Mart 2017 tarihinde ilan edilecektir.

  1. b) En fazla 10 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 30 Nisan 2017 tarihine kadar egitimsurasi@24altindeger.com adresi üzerinden online olarak sempozyum sekretaryasına ulaşmalıdır.

  1. c) Ayrıca PP formatında sunum yapmak ta mümkündür, bildiri hazırlayamayan katılımcılar İyi Uygulama Örnekleri sunumlarını yapabilecektir.

Tertip Kurulu:

Selahattin Arslan; Tertip Kurulu Başkanı (ÜSKEV-İDER)

Hüseyin Arslan; Tertip Kurulu Başkan Yardımcısı (FEYZA Yay. İst.)

Dr. Nadir Çomak; Şura Sekreteri (İstanbul Medeniyet Ünv.)

Prof. Dr. Abdülmecit Türüt; Bilim Kurulu Başkanı (İstanbul Medeniyet Ünv.)

Talat Hatipoğlu; Marmara Bölgesi Öğretmen Bölge Temsilcisi (Kocaeli)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Eker, Akademisyen Temsilcisi (Konya Necmettin Erbakan Ünv.)

Yrd. Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Akademisyen Temsilcisi (Bingöl Ünv.)

Şaban Yılmaz; Fedakâr Öğretmenler Derneği Başkanı (Bursa)

Hakkı Çiçek; Emekli ve Esnaf Temsilcisi (İstanbul)

Zafer Dede; Öğretmen İl Temsilcisi (Bursa)

Dr. Sadık Bayraktar; İNSADER Temsilcisi (İstanbul)

Dr. Mustafa Akman; İNSADER Temsilcisi (İstanbul)

Faruk Özgüler; Öğretmen İl Temsilcisi (İstanbul)

Hasan Akkaya; Bilişim Uzmanı (İstanbul)

İletişim:

Şura Sekreteryası: Tel:050757657574

E-mail : egitimsurasi@24altindeger.com

nadir.comak@gmail.com

 

Sende yorum yazabilirsin