Rızık, Bol Kazanç ve Bereket Duası

Allah(cc), ilmi isteyene zenginliği istediğine verir.

Kişi büyük teknesiyle yirmi çalışanıyla denize açılır boş elle dönebilir, başka bir kişi eline aldığı kazmayla bir fidan dikeyim dediği yeri kazarken bir küp altına rastlaması muhtemeldir.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi çok çalışan zengin, az çalışan fakir olur diye bir şey yok. Allah dünyada kuluna bir şey vermek istiyorsa onu bir sebebe bağlamıştır.

Hazreti İbrahim (as) hanımı Hacer validemizi ve oğlu İsmail(as)’i Mekke çöllerine bıraktığında, Allah(cc) Hacer validemize kütüğü sallaması karşılığında hurma verdi, yine İsmail(as) yere vurması ile zem zemi verdi. İsteseydi hiç açlık, susuzluk hissi vermez, yahut onları bol bereketli bir yere bıraktırırdı.

Çiftçi önce sabanla toprağını sürerek Allah’ın rahmet kapısını çalacak, gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra elini açıp Allah’dan isteyecek.

Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nâzırdır. İnsanın yaptığı her duayı işitir ve cevap verir. Fakat insanı insandan daha çok düşündüğünden, derdini ve asıl ihtiyacını iyi bildiğinden; neyin hayrına, neyin zararına olacağını ezelî ilim ve hikmetiyle bildiğinden, insanın istediğinin aynısını verebildiği gibi, bazen daha iyisini verir, bazen de zararlı olacağından hiç vermez. Bunun için insanın, “Allah, benim her istediğimi vermiyor” demeye hakkı yoktur.

Müslüman rızkı hırs ile istemeyecek, rızkını hırs ile isteyenin rızkında darlık olur, sebeplere müracaat ettikten sonra tevekkül ile isteyip bekleyecek, böyle hareket ederse rızıkta bolluk meydana gelir.

Risale-i Nurlarda Bediüzzaman Hazretlerinin bu cümleleri çok manidardır.

Her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviyeye bağlanan Yahudi Milleti pek çok zahmet ile kazandığı, kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayr-ı meşru bir servet-i ribaî ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ü sefalet, katl ü ihanet gösteriyor ki: Hırs maden-i zillet ve hasarettir.

Hırs sebeb-i hasarettir ve vesile-i haybettir.

Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı taleb et, tâ çok gelsin.

Şu hâdisatın sırrı şudur ki: Nasılki bir ekmeğin vücudu, tarla, harman, değirmen, fırına terettüb eder. Öyle de: Tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için, o tertibli eşyadaki manevî basamakları müraat etmez; ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz.

Peygamberimizin (asm) “Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır.” Buyurmuştur.

Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı, sebeplere teşebbüs etmeyi men etmez. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de buyurmuştur:“Doğrusu, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”,

Nimeti vereni bilmek manevi bir şükürdür.

Her nimetin kıymeti bilinmeli.

İsraf etmemeli.

Namazları tadili erkan ile kılmalı.

Peygember efendimiz(sav)“Bir adamı namazın rüku ve secdesini hafifletir (tadili erkanı terk eder) görürseniz, onun çoluk çocuğuna acıyınız.”buyurmuştur.

Tesbihatı (33 sübhanellah, 33 elhamdülillah, 33 Allahü Ekber) okumayı asla terk etmemeli.

Zekatını vermeli.

Sabah vakti uyanık olmalı. Peygamber efendimiz(sav) “Sabah uykusu rızka manidir.”buyurmuştur.

Vakıa suresini okumaya devam etmek.

Peygamber efendimiz(sav) “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyen fakirlik yaklaşmaz.”buyuruyor.

Müslüman, Kazancın da helal olmasına dikkat etmeli,akrabalarını ziyaret etmeli,evine misafir kabul etmeli, Allah’ın verdiğine rıza gösterip tevekkül ve kanaat etmeli.

Başta Peygamber(sav) ve din büyüklerimizin rızık ve bereket için okunmasını tavsiye ettiği ayet hadis ve dualardan bazıları şunlardır;

“Allâhümme ikfînî bi helâlike an harâmike, ve emnî bi fazlike ammen sivâke”

“Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddınî bi kazâike, ve bârik lî fi mâ kuddira lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahharte, ve te’hîra mâ accelte.”

“Allâhümme innî eûzü bi vechike’l-kerîm, ve is-mike’1-azîm, mine’l-küfri ve’1-fakri”

“Allâhümme raddmî bi kazâike ve bârik lî fi mâ kuddira lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahharte ve lâ te’hîra accelte”

“Verzükna ve ente hayrur razikin.”

“Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi-fadlike ammen sivake

“Allahü latifün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyul aziz.”

“İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn.”

“Allahu ekberu kebira vel hamdüllillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira”

“Ma Şa Allah ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aziym.”

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.”

“Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim.

Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim.

La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin.

Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin.

İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin.

Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram.

Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin”

Akşam namazının ardından 11 defa “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l mülkü ve Lehü’l hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun la yemutü biyedihi’l hayr ve hüve ala küllişey’in kadir.

Gün içinde 313 kez Ya Allah, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Latif, Ya Vedud esmalarını okumak
Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Bismillahirrahmanirrahim
Ve mey yetekıllâe yec’âl lehü mahrecen. Ve yerzükhü min haysü lâ yahtesib, ve mey yetevekkel alâllâhi fe hüve hasbüh, innallâhe bâligu emrih, kad cealallâhu li külli şey’in kadrâ. Ve mey yettekıllâhe yec’âl lehü min emrihi yüsra. Ve men kudira aleyhi rizkuhu felyünfik mimma âtahüllah, lâ yükellifüllahü nefsen illâ mâ âtâhâ, seyec-alüllahü ba’de usrıy yüsra.

Zariyat suresi celilesi okumak.

Hayırlı bol kazanç elde etmek için bu duaları okumaya devam edilmelidir.

Allah (cc) dualarınızı kabul etsin tesirini halk etsin hakkımızda ne faydalı ise onu versin ne zaralı ise uzak etsin Peygamberimiz(sav)’in istediği hayırları bizlerede versin korunmak istediği şerlerden bizleride muhafaza etsin.Amin

Derleyen:

Çetin KILIÇ

www.NurNet.Org

Kaynaklar;
Kuranı kerim meali
Risalei nur külliyatı
Sorularla islamiyet

Sende yorum yazabilirsin