Etiket: "eymen akça"

4 Hatve Notları-5 (Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

4 Hatve Notları-5 (Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

HATİME Şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarîkındaki dört hatvenin izahatı, hakikatın ilmine, şeriatın hakikatına, Kur’anın hikmetine dair olan yirmialtı adet Sözler’de geçmiştir. Yalnız, şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:  Evet şu tarîk daha kısadır. Çünki: dört hatvedir. Acz, elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelâl’e verir. Halbuki en keskin tarîk olan aşk, nefisten elini çeker, fakat […]

Devamını oku ›
4 Hatve Notları-4 (Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

4 Hatve Notları-4 (Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

Dördüncü Hatvede: ” Küllü şey’in hâlikün illâ vechehu ” (Kasas suresi, 88) dersini verdiği gibi: Nefs, kendini serbest ve müstakil ve bizzât mevcûd bilir. Ondan bir nevi rubûbiyyet dâva eder. Mâbuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı derketmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki: Herşey nefsinde mânâ-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hâdistir, madumdur. Fakat mânâ-yı harfiyle ve Sâni’-i Zülcelâl’in […]

Devamını oku ›
4 Hatve Notları-3 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

4 Hatve Notları-3 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

Üçüncü Hatvede:   dersini verdiği gibi: Nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede: Nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, bütün mehâsin ve kemâlâtını, Fâtır-ı Zülcelâl tarafından ona ihsan edilmiş ni’metler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamdetmektir. Şu mertebede tezkiyesi: sırrıyla şudur ki: Kemâlini kemâlsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda […]

Devamını oku ›
4 Hatve Notları-2 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

4 Hatve Notları-2 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

*Yirmi Altıncı Söz ” Bismillahirrahmanirrahîm “ ” Ve in min şey’in illa ındenâ hazâinuhu ve mâ nünezziluhu illa bikaderin ma’lûm ” (Hicr suresi, 21) ” Ve külle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mübîn ” (Yasin suresi, 12) (ilâ âhir) meâlindeki âyâtın sırr-ı kadere âit ve “imân-ı bilkader,” “Hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ”nın ispatına medâr mühim bir hakikatini Dört Mebhas ile öyle […]

Devamını oku ›
flame isolated over black background

4 Hatve Notları-1 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tarîki )

[Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir.] Cenâb-ı Hakk’a vasıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur’andan alınmıştır. Fakat tarîkatların bâzısı, bâzısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur’andan istifâde ettiğim “Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür” tarîkıdır. Evet, acz dahi, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki: Ubûdiyyet […]

Devamını oku ›