Etiket arşivi: Güzel Dualar

Hacet Duası ve Hacet Namazı

Dua, kulun Rabbine yönelip O’ndan yardım dilemesidir.

Dua bir ibadettir.

Nasıl ki, bir çocuk eli yetişemediği bir ihtiyacını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar, ya ister; yani acizlinin diliyle dua eder ve isteklerini elde eder.

Öyle de, insan bütün canlılar içinde nazik ve nazlı bir çocuğa benzer. Cenab-ı Hakkın dergâhına acziyle ağlamak veya ihtiyacıyla dua etmekle yönelir.

Başa gelen çeşitli sıkıntılar ve belalar, insana aczini ve güçsüzlüğünü hatırlatıp onu Rabbine yönelmeye zorlar bu bir rahmettir.

Dua bir ibadet olduğuna göre, onun sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle yapılması gerekir. Bunun için insan âcizliğini, yalnızlığını ve çaresizliğini bütün ruhuyla hissedip kendisine yardımcı olacak, korkulardan, endişelerden kurtaracak yegâne zatın Allah olduğunu düşünerek ellerini semaya kaldırmalıdır.

İşte Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nâzırdır. İnsanın yaptığı her duayı işitir ve cevap verir. Fakat insanı insandan daha çok düşündüğünden, derdini ve asıl ihtiyacını iyi bildiğinden; neyin hayrına, neyin zararına olacağını ezelî ilim ve hikmetiyle bildiğinden, insanın istediğinin aynısını verebildiği gibi, bazan daha iyisini verir, bazan da zararlı olacağından hiç vermez. Bunun için insanın, “Allah, benim her istediğimi vermiyor” demeye hakkı yoktur.

Dua bir ibadet olduğuna göre mükâfatı âhirette verilir. İnsanı duaya sevk eden sebepler ise o ibadetin vaktidir.

Meselâ hava kurak gidip yağmursuzluk devam ettiği zamanlarda yağmur duasına çıkılır. Güneşin batması akşam namazının vakti olduğu gibi, kuraklık da o duanın vaktidir. Yoksa o dua yağmuru yağdırmak için değildir. Çünkü o takdirde dua Allah rızası için değil de, sırf yağmurun yağması için edilmiştir. Bundan dolayı da kabule layık olmaz.

İnsan o kadar dua ettiği halde belalar gitmez, hastalıklar geçmez ve netice itibariyle o an için istekler yerine gelmemiş görünür. İnsan, “Duam kabul edilmedi” dememeli, “Duamın vakti bitmedi, daha çok dua etmem gerekir” demelidir.

Dua ubudiyetin (kulluğun) ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir.” Çünkü dua eden adam duası ile gösteriyor ki, bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime ıttılâı var ve bilir, en uzak maksatlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki, en küçük işlerimi de Ondan bekliyorum, Ondan istiyorum.

Dua iki kısımdır:

a. Fiilî dua: Sebeplere teşebbüs etmek fiilî duadır. Çift sürmek gibi. Toprak rahmet hazinesinin kapısı olduğundan çiftçi o kapıyı sabanıyla çalar. Bu dua doğrudan Cenab-ı Hakk’ın isim ve ünvanına yönelmiş olduğundan çoğunlukla kabul olunur.

b. Kavlî dua: Dil ve kalble yapılan dua: İnsanın eli yetişmediği bir kısım ihtiyaçlarını istemesidir. Bunun en mühim tarafı, en güzel meyvesi şudur:

“Dua eden adam anlar ki, Birisi var, benim kalbimden geçenleri işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, âcizliğine merhamet eder, fakirliğine medet eder.”

Allah yapılan duayı irade ve hikmete uygun görürse maksada ulaştırır, uygun görmez ise ulaştırmaz. Bu durum, insan da dahil bütün türler için geçerlidir.

Mesela, bir balık bir her seferinde milyonlarca balık yumurtluyor. Şayet hepsi balık olsa, denizdeki çevre dengesi bozulur. Bu yüzden Allah hikmeti gereği o yumurtaların bir kısmını başka türlere besin ve rızık olarak ayırıyor.

İnsanlar içinde de durum aynıdır. Herkes doktor olamayacağı gibi herkes pilot da olamaz. Lakin doktor ve pilot olamayan, başka bir hususta inkişaf edebilir. Hatta bazen insan iradesini yanlış kullanırsa hiçbir şey olamaz. Yani vasıfsız ve niteliksiz de kalabilir.

İnsanda irade de olduğu için üç denklem ortaya çıkar. Birisi İlahi irade ve hikmet, ikincisi fıtri kabiliyet, üçüncüsü de insanın iradesidir. Üçünden birisi olmadı mı denklem bozulur ve maksat hasıl olmaz.

Bitkiler dua eder “yarabbi nukuşu esmanı göstrermek istiyorum bizi sümbülendir .ağaç yap”der Bazı tohumların duası kabul olur bazı tohumların duası kabul olmaz bazı tohumların duasının kabul olmaması, duanın kabul olmasının şartı olan istidaddan yoksun kalmalarındadır.

Bir tohum filizlenmeye kabiliyeti olsa bile, onun içinde bulunduğu zeminin kabiliyeti yoksa, bu dua yine kabul edilmez.

Ayrıca her makbul duanın ilahi bir hikmeti vardır. O hikmetin ön gördüğü şekilde, ya duanın aynısı, ya benzeri verilir yahut daha güzeli verilir, veya hiç verilmez. her duanın kabul edilmesi zorunluğu yoktur.

Çocuk sizden bıçak ateş ister siz ona zarar vereceğini bildiğiniz için istediğini vermezsiniz. Allah da sizin istediğiniz şeyin size zararı olacağını dünyanıza ahretinize zarar vereceğini ezeli ilmiyle bildiği için duanızı kabul etmeyebilir.

Bazen evli olan eşlerin zahir sebepler bakımından bir engel görülmediği halde yine de çocuk olmaz. Hikmetini Allah bilir.

Sebeplerin tesir etmediğini göstermek yaradanın sadece Allah olduğunu göstermek için böyle durumlar da olabilir.Yağmurun yağmasına vesile olan bütün şartlar hazır olduğu halde yağmurun yağmaması da bu hikmete bakar.

HACET DUASI 

Her duanın başında ve sonunda Rasûlullâh (sav)’e selâm-‘a salâtı selam okunmalı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki

“Bir kimse kardeşine gıyabında dua ettiği zaman. Başında görevli bir melek: “Allah o kardeşin için istediğin şeyin aynısını sana da versin” diye dua eder.

”Kendisini düşünen kimse, din kardeşine hayır dua etmelidir. “ buyurmuştur.

Dilek ve Hacet Duası Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahiym.

Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim. 

Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram.

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.

Büyük Hacet Duası Okunuşu:

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs;

Yâ Erhamerrahimiyn ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî.

İn lem tekûn gadbane aleyye felâ ubâliy gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Bir Başka Hacet Duası

Ya müfettihi fetih
Ya müferrici ferric
Ya müsebbi sebbib
Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke
Ya fettah Ya Alim
İyya kenabudu iyyakenastain

Yukarıdaki duayı bir hacetiniz için sabah namazının ardından 7-21-41 defa okunması tavsiye edilir.

Hacet Namazı;

Rasûl-i Ekrem (sav) her hangi bir ihtiyacı olan kimselere iki rek’at namaz kılmalarını tavsiye etmiştir.

Dünyası ya da ahireti için bir isteği, dileği bulunan kişinin kıldığı dört rekatlık bir namazdır.

Hâcet namazı dört veya on iki rek‘at olarak kılınır. Dört rek‘at olarak kılındığı takdirde birinci rek‘atında Fatiha’dan sonra üç Âyetu’l-kursî, diğer üç rek‘atında ise Fâtiha’dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Daha sonra bu dua okunur.

“Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.”

Mevlam tesirini Halk etsin, dualarınızı kabul etsin ,hacetinizi hayırlısıysa yerine getirsin inşallah.

Amin.

Çetin KILIÇ

www.NurNet.Org

Kaynak:
Risalei Nur külliyatı
Sorularlaislamiyet
Huzursayfası

Sıkıntı ve Şerlerin Def’i (Kötülüklerden Kurtulmak) İçin Okunabilecek Dualar

Bir Müslüman dua etmeden önce bunları bilmelidir;

Dua, kulun Rabbine yönelip O’ndan yardım dilemesidir.

Dua bir ibadettir.

Nasıl ki, bir çocuk eli yetişemediği bir ihtiyacını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar, ya ister; yani acizlinin diliyle dua eder ve isteklerini elde eder.

Öyle de, insan bütün canlılar içinde nazik ve nazlı bir çocuğa benzer. Cenab-ı Hakkın dergâhına acziyle ağlamak veya ihtiyacıyla dua etmekle yönelir.

Başa gelen çeşitli sıkıntılar ve belalar, insana aczini ve güçsüzlüğünü hatırlatıp onu Rabbine yönelmeye zorlar, bu bir rahmettir.

Dua bir ibadet olduğuna göre, onun sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle yapılması gerekir. Bunun için insan âcizliğini, yalnızlığını ve çaresizliğini bütün ruhuyla hissedip kendisine yardımcı olacak, korkulardan, endişelerden kurtaracak yegâne zatın Allah olduğunu düşünerek ellerini semaya kaldırmalıdır.

İşte Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nâzırdır. İnsanın yaptığı her duayı işitir ve cevap verir. Fakat insanı insandan daha çok düşündüğünden, derdini ve asıl ihtiyacını iyi bildiğinden; neyin hayrına, neyin zararına olacağını ezelî ilim ve hikmetiyle bildiğinden, insanın istediğinin aynısını verebildiği gibi, bazan daha iyisini verir, bazan da zararlı olacağından hiç vermez. Bunun için insanın, “Allah, benim her istediğimi vermiyor” demeye hakkı yoktur.

Dua bir ibadet olduğuna göre mükâfatı âhirette verilir. İnsanı duaya sevk eden sebepler ise o ibadetin vaktidir.

Meselâ hava kurak gidip yağmursuzluk devam ettiği zamanlarda yağmur duasına çıkılır. Güneşin batması akşam namazının vakti olduğu gibi, kuraklık da o duanın vaktidir. Yoksa o dua yağmuru yağdırmak için değildir. Çünkü o takdirde dua Allah rızası için değil de, sırf yağmurun yağması için edilmiştir. Bundan dolayı da kabule layık olmaz.

İnsan o kadar dua ettiği halde belalar gitmez, hastalıklar geçmez ve netice itibariyle o an için istekler yerine gelmemiş görünür. İnsan, “Duam kabul edilmedi” dememeli, “Duamın vakti bitmedi, daha çok dua etmem gerekir” demelidir.

Dua kulluğun ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duası ile gösteriyor ki, bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime ıttılâı var ve bilir, en uzak maksatlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki, en küçük işlerimi de Ondan bekliyorum, Ondan istiyorum.

Dua iki kısımdır:

Birincisi, fiilî dua: Sebeplere teşebbüs etmek fiilî duadır. Çift sürmek gibi. Toprak rahmet hazinesinin kapısı olduğundan çiftçi o kapıyı sabanıyla çalar. Bu dua doğrudan Cenab-ı Hakk’ın isim ve ünvanına yönelmiş olduğundan çoğunlukla kabul olunur.

İkincisi, kavlî dua: Dil ve kalple yapılan dua: İnsanın eli yetişmediği bir kısım ihtiyaçlarını istemesidir. Bunun en mühim tarafı, en güzel meyvesi şudur:

Dua eden adam anlar ki, Birisi var, benim kalbimden geçenleri işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, âcizliğine merhamet eder, fakirliğine medet eder.”

Şerlerin defi için okunması tavsiye edilen dualardan bazıları şunlardır.

  • İnnalillahi ve inna ileyhi raci’un, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minha.” (kuran harfleriyle okunması tavsiye olunur)

Anlamı: Şüphesiz ki bizler, Allah’ın kullarıyız ve (âhirette) dönüşümüz de yalnızca O’nadır. Allah’ım! Başıma gelen mûsibet sebebiyle bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını bağışla. 

  • Ayrıca *Fatiha Suresi 19 kere okunabilir.
  • Yine Kafirun-İhlas-Felak-Nas beraber çok okuyunuz .

 

  • Tekasür Süre-i Celilesi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhakümüt tekasür Hatta zürtümülmekabir Kella sevfe ta’lemun Sümme kella sevfe ta’lemu Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn Le teravünnelcehıym Sümme leteravünneha aynelyakıyn Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim, duasını üç defa okuyabilirsiniz.

Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duası.

Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim duası

Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li” 25 kere okunması.

Tavsiye edilen dualardan bir kaçıdır.

Bu duaların asıl harflerinden okunması daha doğru olacaktır.

Allah tesirini halk etsin, niyetlerinizi ve dualarınızı en güzel şekilde kabul etsin.

Amin.

Çetin KILIÇ

www.NurNet.Org

Kaynak:
Kuranı Kerim
Risalei Nur külliyatı
sorularlaislamiyet
Veysel Akkaya 
Mumsema
Dualar iksiri

Dua

Allah’ım!

Bana dilimle değil halimle vazetmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bana bir insanın elinden tutmadan önce kalbinden tutmanın sırlarını öğret Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Okuma öğrenme öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri dünlerde kaybolmaktan muhafaza eyle yarına kalabilenlerden eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Beni beni benim önüme engel olmaktan

Beni benim hayatımın kemirgeni olmaktan

Beni bana yalan söylemekten muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bakışımızı ibret

Sukutumuzu hikmet

Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Boşa bakanlardan

Boşa susanlardan

Boşa konuşanlardan eyleme Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Zenginlerimizi hamiyetsiz

Fakirlerimizi gayretsiz

Alimlerimizi amelsiz

İdarecilerimizi adaletsiz bırakma Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kandillerimizi hakiki kandil

Düğünlerimizi hakiki düğün

Bayramlarımızı hakiki bayram eyle Ya rabbi!

 

Allah’ım!

Cehalet zaruret ve ihtilafa karşı açmış olduğumuz ikinci kurtuluş savaşımızda bizleri mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Milletimizi idarecilerimizin önüne engel olmaktan

İdarecilerimizi de milletimizin önüne engel olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi!

Bizlere devlet-millet bütünlüğüne ulaşmamızı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

İdarecilerimizin feraset merhamet ve basiretini

Halkımızın da hürmet hizmet ve hamiyetini artır ya Rabbi!

Allah’ım!

Her sabah güneşi üzerimize yeniden ışıklandırıp günümüzü pırıl pırıl aydınlattığın gibi

Her sabah içimizdeki güneşi de yeni ümitler yeni hedefler ve yeni heyecanlarla üzerimize ışıklandırYa Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere ilim açlığı ihsan buyur Ya Rabbi!

Suyaekmeğe olan iştahımız gibi kıyamete kadar kapanmayan bir kitap okuma iştahı ihsan buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Hayatımızın her anında namazda gibi ilahi huzurda olduğumuz bilincinden ayırma Ya Rabbi!

Allah’ım!

Semalarımızı bayraksız bizleri hürriyetsiz camilerimizi cemaatsız cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Çalışmalarımızı bir ibadet bilinci ve ibadet huzuru içinde yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere her daim hem kavli hem de fiili dua yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Dahili ve harici düşmanlardan sana sığındığımız gibi; cehaletintembelliğinkapasite israfının şerrinden de sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Sistematik çalışmayı; en büyük zevkimiz en tatlı lezzetimiz en birinci yaşam ilkemiz haline getir Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Önce Hak’tan sonra haksızlıktan korkmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere midemiz kadar aklımızı

Dilimiz kadar da el ve ayaklarımızı çalıştırmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere Malazgirt Çanakkale ve İstiklal zaferleri gibi

Ekonomik ilmi fikri siyasiahlaki zaferler ihsan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Yetenek israfından

Kapasite israfından

Zaman israfından ve israfın her türlüsünden muhafaza eyle Ya Rabbi.

 

Allah’ım!

Ertelemekten üşenmekten yılmaktan vazgeçmekten yarına bırakmaktan ve buna benzer hastalıkların şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi! Bu hastalıklara karşı Alim Hakim ve Şafi isimlerinden acilen şifalar ihsan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kahvelerimizi kıraathaneye dönüştür Ya Rabbi!

Radyo ve televizyonlarımızı ilim ve irfan dağıtan birer öğretim yuvasına dönüştür Ya Rabbi!

Okul ve Üniversitelerimizi de birer eğitim yuvasına dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Beynimizi malumat ishali olmaktan

Aklımızı öfkenin esiri olmaktan

Bedenimizi şehvetin kölesi olmaktan

Midemizi depo haline gelmekten muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri irade felci olmaktan muhafaza eyle.

Kendi içinde hapis kalmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kağnı hızıyla konuşup Mercedes hızıyla koşuşanlardan eyle Ya Rabbi!

 

Bildiklerimizin hamili değil amili olanlardan eyle Ya Rabbi!

Büyük laf edip küçük davranış sergilemekten cümlemizi muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kıyamet kopmadan önce cennetin bir önsözünü bu dünyada yaşamayı hepimize nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

En büyük düşmanımız cehalete karşı bizlere yardım eyle.

Bizleri; okuyanöğrenen anlayan ve uygulayan bir millet haline getir Ya Rabbi.

 

“Allah’ım!

Bizlere senin sevgini

Seni sevenlerin sevgisini

Sevdiklerinin sevgisini

Seni sevdirecek amellerin sevgisini sevdir Ya Rabbi!”

 

Allah’ım!

Bizlere süper insan Ülkemize de süper güç olmayı nasip eyle ihsan eyle Ya Rabbi!

Her sabah namaza niyet eder gibi; süper insan süper Müslüman süper millet ve süper güç olmaya niyet etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Namazımın Orucumun ve bütün ibadetlerimin put haline gelmesinden sana sığınırım muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Sevap bezirganlığından ve din tüccarlığından hepimizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

Din tüccarlarının ve maneviyat simsarlarının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri cehenneme kara odun yığanlardan değil cennete ak adam yetiştirenlerden eyle Ya Rabbi!

Bizleri cehennem zebaniliği yapmaktan cennet bekçiliği yapmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Beni gözyaşı akıtan değil gözyaşı dindirenlerden eyle. Problemin bir parçası değilçözümün bir parçası olanlardan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Varlığıyla yokluğu bir olanlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

Yürüyen konuşan müteharrik bir meyyit haline gelmekten cümlemizi muhafaza buyur Ya Rabbi!

Ülkesine en büyük hizmeti ölümü olan insan olmaktan cümlemizi muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Aklımı; pozitif ilimlerin nuruyla

Vicdanımı dinin ilimlerin nuruyla nurlandır Ya Rabbi!

Her iki nurla da Hayatımı nurlandır Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Tevazuda insanlardan bir insan olmayı

Çalışma ve gayrette insanlardan farklı bir insan olmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Sadelikle bayağılığı

Tevazuyla zilleti

Vakarla gururu

Başarısızlıkla mağlubiyet arasındaki farkı idrak ederek hayata geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Yeteneklerimizin gücüyle topraklarımızın bereketini birleştir Ya Rabbi!

Bizlere sonsuz rahmetinle içimizdeki gücü uyandırmayı yeniden nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Üzerimize; Rahmetinden bereketli yağmurlar yağdırdığın gibi

Kalplerimize; aşk şevk gayret heyecan kardeşlik birlik beraberlik ve sevgi yağdır Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Say ve gayretimizi su damlaları gibi sürekli

Tembellik ve cehaletimizi örümcek ağı gibi güçsüz eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bağlılıklarımızın bağımlılığa dönüşmesinden sana sığınırız muhafaza eyle Ya Rabbi!

Aşırı sevginin ve aşırı öfkenin gözümüzü kör etmesinden sana sığınırız bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Baktıklarımı görmeyi

Gördüklerimi anlamayı

Anladıklarımı hayata geçirmeyi

Duyduklarımı da gerçeğin süzgecinden geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Hayatımın en acı günü; düşmanlarımın beni ahmak dostlarımın şerrinden kurtardıkları gün olmasın muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri hayırlı ve güzel işlerde acze düşürme

Kötü ve çirkin işlerde gayrete getirme Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kalbim çalıştığı müddetçe gayretimi de kalbim gibi sürekli kıl Ya Rabbi!

Kalbim durduğunda ise eserlerimi manevi hayatımın manevi kalbi olarak devam ettir Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Beni nefesleriyle hayatlananlardan değil yaşadığı hayatla nefes alan kullarından eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Geçmiş için manasız üzülmekten

Gelecek için luzumsuz kaygılanmaktan beni muhafaza eyle.

Geçmişin hüzünlerini sevince geleceğin kaygılarını gayret ve başarıya dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bugünümü dünlerin hüzünlerine ve yarının endişelerine yedirme Ya Rabbi!

Bugünümü deli dolu değil; dolu dolu yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Gerçeği insanlara göre değil İnsanları gerçeğe göre değerlendirmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Düşmanlarımızın bize olan kin ve öfkesini sevgimizin ateşinde erit ya Rabbi!

Bizi öldürmeye gelenleri ihlas ve içtenliğimizin içinde yeniden dirilt Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kur’an-ı; mezarlara vicdanlara mahkum etmekten beni koru. Mezarlaşmış kalbimi en az mezarda yatanlar kadar Kur’an-dan istifade ettir Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Tercihlerimi yaptığımda aklımın olmamasından

Aklımı bulduğumda da tercihlerimi yapmış olmaktan sana sığınırım muhafaza buyur ya Rabbi!

Bizlere yirmi yaşında bir fizik yüz yaşında bir bilgelik nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Her gün yeni şeyler öğrenmeyi öğrendiklerimle de de her gün yeni şeyler yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!

İki günü eşit olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Öfkemde de sevincimde de itidal üzere olmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Bizlere hatalarında ısrar etmemeyi nasip eyle Ya Rabbi!

Ekşi bir limonu(acılarımızı) tatlı bir limonataya dönüştürmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Çaresizliğimin çaresi sensin Allah’ım!

Çarelerinden çaresiz kılma Allah’ım!

 

Alla’hım!

Ekmek kıtlığından su kıtlığından sana sığındığımız gibi adam kıtlığından da sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

“Allah’ım!

“Ameli olmayan hesap günü için

Hesabı olmayan bu amel gününde rızana uygun bir hayat yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi ”

 

Allah’ım!

Aklıma ilim ve hikmet

Fikrime feraset ve basiret

Bedenime sıhhat ve afiyet

Ruhuma da tekamül ve sükûnet ihsan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Sözümüzü baldan daha tatlı

Özümüzü kristalden daha şeffaf

İşlerimizi çelikten daha sağlam eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Cümlemizi tevbe ateşinde yanarak Cehennem ateşinde yanmaktan muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Namazlarımızın merasime dönüşmesinden

Camilerimizin gıybethane ve tembelhaneye dönüşmesinden

Cemaatimizin merasim kıtasına dönüşmesinden

Oruçlarımızın açlığa dönüşmesinden

Haccımızın seyahate dönüşmesinden

Kandillerimizin bayramlarımızın festivale dönüşmesinden

ibadetlerimizinadete dönüşmesinden

Alimlerimizin bilgisayara dönüşmesinden

Evlerimizin lokanta ve pansiyona dönüşmesinden

Evliliklerimizin evcilik oyununa dönüşmesinden sana sığınırızbizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Söylediklerimizi gönlümüzün en derinliklerinde hissetmeyi

Hissettiklerimizi de en güzel şekilde ifade etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Azdıran zenginlikten İsyan ettiren fakirlikten sana sığındığımız gibi haysiyet fukaralığından kişilik fukaralığından da sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere televizyonlu odadan kütüphaneli odaya hicret etmeyi nasip eyle.

Mutfağımızdaki tabak sayısı kadar kitap okumayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Sana kurban keserken zaaflarımızı da sana kurban etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kan kaybından ölmekten sana sığındığımız gibi değer kaybından ölmektende sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Cümlemize rızana uygun bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

Amin amin amin…

 

ALLAH RIZASI İÇİN EL-FATİHA!

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Resûl-i Ekrem Efendimiz(ASM)’den Dualar (Cumamız Mübarek Olsun)

Resûl-i Ekrem Efendimiz(ASM) Hz. Ebû Bekir’e(RA) şu duâyı öğretmiştir:

“Allahım! Peygamberin Muhammed aleyhisselam, dostun İbrahim aleyhisselam, sırdaşın Mûsâ aleyhisselam, Kelîme ve ruhundan olan Îsâ aleyhisselam hürmetine, Mûsâ’ya inen Tevrat, Îsâ’ya inen İncil, Dâvûd’a inen Zebûr, Muhammed’e aleyhisselema inen Kur’ân hürmetine, bütün peygamberlerine yaptığın vahiy hürmetine,

Mahlûkâtın üzerindeki kazâ ve takdîrin, senden isteyenlere verdiğin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidâyete ulaştırdığın sapıklar hürmetine; Mûsâ Aleyhisselâma bildirdiğin, kulların rızıklarını böldüğün yeryüzünün, hareketten sükûna erdirdiğin dağların, ayakta tuttuğun, arş-ı âzamı taşıttığın ism-i âzamın hürmetine;

Kur’ân-ı Kerîmde nâzil olan samed, ahad ve tâhir isimlerinin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet-i Kibriyân ve nûr-i vechin hürmetine,

Senin kuvvet ve kudretinle Kur’ân-ı Kerîmi okuyup anlamağı ve onu bütün vücûduma duyurmanı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Kuvvet ve kudret ancak sendendir. Yâ erhamerrahimîn.”

*                      *                      *                      *                      *

Resûl-i Ekrem Efendimiz(ASM) Hazret-i Fâtıma(RA)’a şöyle buyurdu:

“ Duâ ederken şöyle söyle:

Ey hayy u kayyûm olan Allahım! Bütün işlerimi düzeltmeni, bir an bile beni kendi başıma bırakmamanı, rahmetine sığınarak senden isterim.”

www.NurNet.Org

Seyyidü’l-istiğfar duâsı (Cumamız Mübarek Olsun)

Peygamber Efendimiz (ASM) namazın akabinde duâlarına başlarken önce;

“Rab olarak Allahı, dîn olarak İslâmiyeti, Peygamber olarak da Muhammed aleyhisselâmı kabul ettim ve buna râzı oldum.” der sonra da:

“Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve âşikâre herşeyi bilip herşeye mâlik olan Allahım! Bir olduğuna ve senden başka ibâdete lâyık kimsenin bulunmadığına şehâdet ederim. Kendi kötülüklerimden şeytanın hiyle ve desîselerinden sana sığınırım.” dedikten sonra şöyle devam ederdi:

“Allahım! Senden, din ve dünyâm, mâl ve âilem hakkında af ve âfiyeti dilerim.

Allahım, kusurlarımı ört ve beni tehlikelerden emin kıl. Hatalarımı azalt, önümden, ardımdan, sağımdan ve solumdan, beni koru ve azametinle alt üzerinde yürüdüğüm şu topraklardan gelecek zararlardan beni koru.

Allahım beni mekrinden, gadabından emin olanlardan kılma. Bana başkasını musallat etme. Daimâ kusûrlarımı ört ve beni zikrinden ayrılan gafillerden kılma.”

Sonra üç kere “Seyyidü’l-istiğfar” denilen şu duâyı ve diğer duâları okurdu:

“Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibâdete lâyık mâbûd yoktur. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum, gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahid üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınır, verdiğin ni’metlere şükr eder, kusurlarımdan sana ilticâ ederim. Günâhlarımı mağfiret eyle, senden başka mağfiret eden yoktur.” Sonra üç kere:

“Allahım! Gözüme, kulağıma ve bütün bedenime sıhhat ve âfiyet ihsân eyle. Senden başka hakikî mâbûd yoktur.” der;

“Allahım kazâ ve kaderine rızâyı, öldükten sonra huzûr içinde ebedî saâdeti ve cemâlini müşâhede zevkini, sana vâsıl olma hevesini, dayanılmayacak zararlardan ve sapıtıcı fitnelerden beni korumanı, senden ister; zulmetmek ve zâlim olmaktan, başkasına tecâvüz etmek veya tecâvüze uğramaktan veyâ affedilmeyecek bir günâh irtikâbından da sana sığınırım.”

“Allahım! Din ve azmimde sebâtı, rüşdümde azîmeti, iyi işlere azmetmeyi senden isterim. Nimetine şükrü ve sana güzel ibâdet edebilmeyi senden isterim. Nimetine şükrü ve sana güzel ibâdet edebilmeyi senden isterim. Her şeyden sâlim ve huşû sâhibi kalbi, dürüst ahlâka sâdık ve zâkir lisâna sâhib olmayı, nîmetine şükür ile güzel ibâdet ve makbûl amellerde bulunmamı senden isterim. Bildiğin bütün iyilikleri senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden sana sığınırım. Bildiğin bütün günâhlardan sana tevbe ederim. Sen bilirsin ben bilemem. Bütün gizli şeyleri en iyi bilen sensin. Allahım! Geçmiş-gelecek, gizli-âşikâre ve senin bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret et. İlk ve son, herşeye kaadir ve her gizliyi bilen sensin.

Allahım! İrtidadı kabûl etmeyen îmânı, tükenmeyen nîmetleri, “Hüld” Cennetinde Resûl-i Ekrem Muhammed aleyhisselâma arkadaşlığı senden isterim.

Allahım! Söz ve işlerin güzelini ve bütün iyilikleri, kötülüklerden uzak kalmağı, yoksulları sevmeyi, senden isterim. Seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi senden isterim. Günâhlarımı bağışlamanı, beni mağfiret edip merhamet etmeni senden isterim. Kavmimi iptilâ edeceğin zamân hemen beni kendine al ve fitne ile karşılaştırma.

Allahım! Gaybı bilmen ve her şeye olan kudretin hürmetine, hakkımda hayat hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat; ölüm hayırlı olduğunda da ruhumu kabzeyle. Gizli ve âşikâre haşyet üzere bulumamı, hiddet ve sükûnette adaletten ayrılmamamı, zenginlik ve fakirlikte itidâli ve zâtının cemâline bakmanın zevkini ve sana ulaşmanın aşk ve hevesini senden ister; zarar veren şeylerin mazaratından ve sapıtan fitnelerden sana sığınırım. Allahım îmân cevheri ile bizi süslendir. Hidâyette olup hidâyete ulaştıranlardan eyle.

(Devamı Haftaya Cuma Duasında

365 Gün Dua Kitabından alıntıdır.)

www.NurNet.Org