Etiket arşivi: kimdir

Uluğ Bey Kimdir? (1393-1449) (Kısaca Hayatı)

Uluğ Bey, 22 Mart 1393 tarihinde Sultaniye’de doğmuştur. Asıl adı Mehmet Torgay´dır. Timur‘un torunudur, Annesi Gövherşad ise ünlü Türk komutanı ve devlet adamlarından olan Gıyaseddin Tarkanın kızıdır. Dünyaya geldiğinde dedesi Timur büyük bir seferdeydi. Timur torunu olduğunu haber alınca çok mutlu oldu. O kızgın ve sert başbuğ, yerini nurlar saçan birisine bırakmıştı. Aldığı esirleri öldürmeyerek bağışladı, böylece Muhammed Taragay,  doğumuyla birçok insanın hayatını kurtarmış oldu. Dedesi Timur tarafından çok sevilmesi nedeniyle kendisinde “Uluğ Bey” denilmiştir.

11 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş ve Arapça diline mükemmel konuşuyordu.

13 yaşında iken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine hakan naibi oldu. Başkent seçtiği Semerkant’ta, müstakil bir hükümdar gibi hareket etti.Boş zamanını kitap okumak ve bilginlerle ilmi konular üzerinde konuşmakla geçirirdi, okuduğu kitabı kelimesi kelimesine hatırında tutacak kadar belleği vardi

Babası hükümdar Muînüddin Şah Ruh´un ölümü üzerine hükümdar oldu. 38 yıllık saltanatı sırasında matematik ve astronomi ile yakından ilgilendi. İnceleme için Çin’e kadar heyetler gönderdi. Uluğ Bey Semerkant’ta bir medrese, bir de rasathane yaptırdı, medresenin kapısına ”İlim tahsil etmek her Müslümana farzdır” hadisini yazdırdı.

Matematikçi, astronom, tarihçi ve şair olan Uluğ Bey, Mesud el-Kâşî, Ali bin Muhammed (Ali Kuşçu) gibi bilginleri sarayına topladı.

Uluğ Bey, astronomi çalışmalarının temelini teşkil eden trigonometri ilmi üzerinde de geniş çalışmalar yaptı.

Uluğ Bey ülkeler fethetmekten ziyade, gökyüzü âleminde araştırmalar yapmayı, gök kubbenin sırrını çözmeye çalışmayı tercih ediyordu.

Uluğ Bey zamanında yeni astronomi aletleri yapılmış, eski aletler geliştirilmiş, gökyüzünün bir de haritasını yapmayı başarmıştı.

İlhanlılar zamanında yapılan rasatları tekrar gözden geçiren ve 12 yıl boyunca rasat yapan Uluğ Bey, 1437’de, büyük eseri Uluğ Bey Zici’ni yazdı. Bu eser, daha önce yazılan ‘zic’Ierin yanlışlarını düzeltiyor ve yıldızların hareketlerini daha mükemmel gösteriyordu. Uluğ Bey’in bu eseri 1665’te Oxford’da İngilizce ve 1853’te de Fransızca olarak basıldı.

Bu eserin asıl kopyalarından biri Irak ve İran savaşlarından sonra Türkiye’ye getirilmiş ve halen Ayasofya kütüphanesindedir.

Milletrerarası Astronomi Derneği de Ay yüzeyindeki bir kratere onun adını verdi. Beş ülkenin astronomlarından oluşan bir komisyonun hazırladığı Ay Haritasında, üç Türk astronomunun adları da yer alır. Bunlar Uluğ Bey, Beyruni ve Nasireddîn Tûsî’dir.

Kozmografya konusunda yazdığı bir kitap da günümüze kadar, birçok ilmî araştırmalara kaynak olmuştur. Uluğbey’in Sarayı’nda çalışanlar içerisinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinden, özellikle İstanbul’dan çok sayıda bilim adamları, mimarlar, sanat temsilcileri vardı. Yani Uluğbey, Türkistan’da yaşasa da, onun tüm çalışmaları Anadolu ve diğer Türk elleri ile sıkı bağlıydı. Rastlantı değildir, onun ölümünden sonra saraydaki bilim adamları Anadolu’ya gelerek burada Osmanlı’nın bilimsel gelişimine katkıda bulundular.

Uluğ Bey “İlmin hükümran olduğu bir ülkenin ferdi olmayı hükümdar olmaya tercih ederim.” sözüyle ilme verdiği önemi en iyi şekilde anlatmıştır.

Oğlu Abdüllatif Mirza, o iyi yürekli, âlim ve kâmil babanın oğlu değilmiş gibi, Uluğ Bey ile taban tabana zıt karakter taşıyan bir insandı. Babasına baş kaldırıp yenilmesinden sonra, onun verdiği manevî dersi alamamıştı. Serbest kalır kalmaz derhal yeni bir darbenin hazırlıklarına koyuldu. Babası Uluğ Bey’e tekrar baş kaldırdı ve onun üzerine tekrar saldırdı.

Bu ikinci savaşta Uluğ beyin emrindeki kuvvetler yenildi. 54 yaşındaki baba, âsi oğlunun eline esir düştü. Uluğ Bey, oğluna göstermiş olduğu anlayış ve merhameti ne yazık ki ondan göremedi. İsyankâr evlât, savaşın galibi kumandan olarak, babasını 25 Ekim 1449 tarihinde ölüme mahkûm etti. Kendisini mahkum eden oğluna “Ata sözünü emr-i vacip bilir misin, bilmez misin, senin bileceğin bir şey. Fakat son nasihatimi dinle: İstersen babanı katlettir, istersen Maveraünnehir’den sürersin. Bu da senin bileceğin bir şey. Ama senden son dileğim, babanın ilim yolunda yaptığı işlere, onun talebe ve üstadlarına ilişmemendir.” demiştir.

Oğlu baba katili olmak istemiyordu, fakat etrafindakiler bırakmıyordu, kurulan plan üzerine Uluğ Bey hacca gönderilecek ve yolda katlettirilecekti. Ölüm, Uluğ beyi Hacca giden yolda yakaladı ve o kutsal yere gidemeden  27 Ekim 1449 yılında kiralanan katil tarafından öldürüldü. Dedesi Timur Han’ın yanına defnedildi.

Uluğ Bey bugün Türk-İslam dünyasının, aynı zamanda tüm dünyanın en ünlü astronomu, bilim ve devlet adamı olarak kalmaya devam ediyor. Doğduğu vatanı Özbekistan’da onun adı ebedileştirildi ve her yıl doğum ve ölüm günü özel törenlerle kutlanmaktadır.

Derleyen; Çetin KILIÇ

NurNet.Org

 

Kaynaklar;

Demlenet
1000kitap
Paradoxfan
Gelişen beyin
Biyografi
Cevapbizde

Sokullu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı

Bosna’nın Vişegard Kazasına bağlı Rudo Nahiyesinin Sokkuloviçi köyünde doğmuştur.

Sokollu Bey neslinden yani Şahin Oğullarından gelmektedir. 1512 bazı tarihçilere göre 1506 yılında dünyaya gelen Sokollu’nu ilk adı Bayo Sokoloviç’di. Bu nedenle Balkan halkları arasında Mehmed Paşa Sokoloviç olarak anılır.

1519 yılında Yeşilce bey tarafından devşirilerek Edirne Sarayına getirilmiş, Mehmet adı verilerek Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirilmiştir. Ardından İstanbul`a gönderildi. Topkapı Sarayı`nın Enderun Bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. 1541`de Kapıcıbaşılığa yükseldi. 1546`da saray hizmetlerinde başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki gelenek uyarınca Kaptan-ı Deryalığa getirildi. Görevde iken Trablusgarp Seferi`ne katıldı, İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi. 1549`da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

Avusturya ile 1547`de imzalanan barış antlaşmasının bozulması üzerine Sokollu Mehmet Paşa 1551`de Erdel üzerinde yapılacak seferin komutanlığına getirildi. 80.000 kişilik orduyla Erdel`e giren Sokollu Mehmet Paşa önemli kaleleri aldı.

Kanuni Sultan Süleyman 1553`te Sokollu Mehmet Paşa`yı Rumeli askerlerinin başında Anadolu`ya gönderdi. Aynı yıl başlayan Nahçıvan Seferinde Sokollu komutasındaki Rumeli askerleri büyük başarı gösterdiler. Sefer dönüşünde Sokollu üçüncü kez vezirliğe yükselerek kubbealtı vezirleri arasına katıldı.

Semiz Ali Paşa`nın sadrazamlığa yükselmesiyle ikinci vezir olan Sokollu, onun 1565`de ölmesiyle sadrazamlığa getirildi. Yaşı hayli ilerlemiş olan Kanuni çok güvendiği Sokullu`ya geniş yetkiler vermişti. 1561`de üçüncü vezir iken Kanuni Sultan Süleyman`ın torunu ve Sultan II. Selim`in kızı İsmihan Sultan ile evlendi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın son vezir-i azamı olmuştur. Hem Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği nedenleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir.

İki metreyi aşan boyu ile aynı zamanda en uzun boylu Osmanlı sadrazamı idi. Bu sebeple “uzun boylu” manasındaki “Tavil” lakabı ile anılması bir o kadar yaygındır.

Sadrazamlık Dönemi

Toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün Osmanlı Devleti’nin sadrazamlığını yapmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman`ın son seferi olan Zigetvar kalesi fethini, padişah öldükten sonra o idare etti. Kanuni Sultan Süleyman`ın ölümünü 40 gün kadar gizleyerek tam bir basiret örneği göstermiştir.

II. Selim döneminde sürekli sadrazamlıkta kaldı ve devlet işlerini idare etti. Sokollu 1568`de Avusturya ile 8 yıl süren bir barış antlaşması imzaladıktan sonra doğuya yöneldi. Amacı Osmanlı egemenliğini Asya`da ve doğu denizlerinde de güçlendirmekti. Portekiz`in Hint Okyanusu`ndaki artan etkiniğine karşın Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi`ndeki Osmanlı gemilerinin sayılarını attırdı. Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Sokollu ayrıca Tunus`u Osmanlı himayesi altına sokarak, Kuzey Afrika`yı da denetlemek istiyordu. Ama Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle Divan 1570`de Kıbrıs`ın alınması kararını aldı. Sokollu Venediğe karşı böyle bir savaşın Avrupa`yı kendilerine karşı birleştireceği görüşündeydi. Ama Lala Mustafa Paşa Divan`a uyarak 1571`de Kıbrıs`a çıktı.

Haçlı Donanması`nın misillemesinde Osmanlı donanması İnebahtı`da yenildi. Alınan ağır yenilgi karşısında Osmanlılara gelen bir Venedik elçisine “Biz sizden Kıbrıs`ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz; unutmayın ki, kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisindende gür çıkar.” dedi. Gerçekten de Sokollu`nun dediği oldu ve Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Daha sonra Osmanlı Donanması Tunus`u İspanyollardan aldı.

Sokollu 1574`te ölen II. Selim`in yerine geçen III. Murat döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Sokollu Fas`ı Portekiz akınlarından kurtardı.
Sokollu Mehmet Paşa sadrazamlığı boyunca usta bir siyasetçi olarak öne çıkmış, birçok askeri ve siyasal başarının elde edilmesinde birinci derecede rol almıştır. 60 yıllık devlet hizmeti sırasında da hiçbir görevinden alınmamış, daima bir üst göreve atanmış olması da ayrı bir özelliğidir.

Sokollu bir tanesi İstanbul`da, diğerleri Lüleburgaz(Kırklareli), Havsa (Edirne) ve Payas (Hatay)`ta bulunan beş külliyesi, imparatorluğun hemen her yanına yayılmış eserleri vardır.

Sokollu Mehmet Paşa’nın Lüleburgaz’a bu külliyeyi yaptırması ile ilgili hoş bir anekdot aktarılır. Devşirme olarak önce Edirne sarayına, oradan da Topkapı sarayına getirilen Mehmet Paşa’nın bu yorucu yolculukta yolu Lüleburgaz’a düşer. Çok yorgun ve bitap düştüğü bir anda Lüleburgaz’da bir kadının yiyecek vererek onu doyurduğunu unutmayan paşa, seneler sonra Osmanlı’nın en güçlü devlet adamlarından biri olduğunda kursağından geçen o lokmaların vefasını Lüleburgaz’a bu külliyeyi inşa ettirerek gösterecektir.

Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açarak Osmanlı donanmasına Hazar Denizi yolunu açma, Süveyş Kanalı`nı açma, İzmit Körfezi-Sapanca Gölü-Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz`e alternatif bir boğaz açma gibi çağının ötesinde projeleri vardı. Don-Volga kanalı için gerekli işgücü seferber edildi, ancak hava şartları nedeniyle çalışmalar sürdürülemedi. Süveyş Kanalı düşüncesiyle ön adım olarak Sudan zaptedildi. Ancak bu proje de sonuca ulaşamadı. Devlet teşkilatı içinde de önemli düzenlemeler yapmıştır.

Osmanlı döneminde aldığı kritik kararlar, kazandığı zaferler ve yaptığı projelerle siyasi tarihimize damga vuran sadrazamlardan biri hiç şüphesiz Sokollu Mehmet Paşa’dır.

Her gece âdeti olduğu üzere abdestini yeniler, teheccüd namazını kıldıktan sonra hazinedar Hadım Hasan Ağaya bir miktar kitap okuturdu. O gece Hasan Ağa’ya, “Sultan Murad’ın Kosova’da şehid edilişini anlatan yeri oku” buyurdular.

Hasan Ağa takip ettikleri Osmanlı tarihi eserinden Murad Han’ın zaferini ve sonunda şükür için meydan yerini gezerken bir Sırplının din yolunda savaşanlar sultanını habersizce hançerleyerek şehid ettiğini tasvir eden satırları okurken, Sokollu’nun gözleri yaş içinde kalmıştı. Ellerini kaldırdı. “Yarabbi bana da böyle bir devlet nasip eyle” diyerek dua etti. 12 Ekim 1579 yılında derviş kılığına girmiş bir yeniçeri tarafından hançerlenerek öldürüldü. Ayasofya’da akşam ezanı okunurken yaşlı sadrazam ruhunu teslim etti. Eyüp`te defnedildi.
Ulema, şehid-i hükmi iken şehid-i hakiki hükmünü verdiler, gasl ettirmediler.

Çetin KILIÇ

www.NurNet.Org

Kaynak:

 • Murat Kutlu
 • Biyografi
 • Bilgi dünyası
 • Türkçe bilgi
 • Sorularla Osmanlı
 • Trakya gezi

O Hem Muzafferdi, Hem de Arslandı!

Vefatının yıldönümü (vefat 2 Ağustos 2007) münasebetiyle Muzaffer Arslan Ağabeyimizi rahmetle anıyoruz.

Muzaffer Arslan kimdir?

Muzaffer Arslan ağabeyimiz 1928 senesinde Erzurum’un İspir İlçesinin Gaziler Köyünde dünyaya geldi. 1950 de İzmir’e taşındı, aynı sene Risale-i Nurları İzmir’de tanıdı. Alsancak DDY’de üç sene çalıştıktan sonra, 1954’de istifa edip ayrıldı. Manisa’da askerlik yapmakta olan Abdullah Yeğin ağabeyin teklifiyle 1954 başlarında Manisa’ya yerleşti.

Artık, bu andan itibaren kendi dünyasını, insanların âhiretleri için feda etmeye karar vermişti. Tıpkı Üstad’ı Bediüzzaman gibi. Bundan sonra bütün mesaisi Kur’an ve iman hizmetlerine aitti.

Muzaffer Arslan seyyar olarak Risale-i Nur dağıtma işine başlayarak, bütün Türkiye’yi il il; kasaba kasaba; köy köy dolaşmaya başladı. Her yerde Risale-i Nurları neşrediyor, mahiyetini insanlara anlatarak dağıtıyordu. Bütün bunları Hz. Üstadla veya Üstadın yanındaki talebelerle sık sık görüşerek, istişareyle yapıyordu.

Dile kolay, iki elinde, iki ağır tahta bavul ile bütün Anadolu… Hem de senelerce, bir ömür boyunca… Yaşlanınca herkesin midesi aşağı sarkarken, onunki göğüs kafesine çekilmiş. Cerrahpaşa’daki Doktorlar hayret etmişler; “herhalde o ağır valizlerden olacak” diyor kendisi… Muzaffer ağabey gittiği birçok beldede; ya soruşturma geçirdi, ya karakollarda sabahladı veya hapishanelerde yattı. Ama o her seferinde, kaldığı yerden devam etti. Allah için geriye dönüş gemilerini yakmıştı… Bereketler saçarak hep ilerledi… Mübarek Anadolu insanının kalplerine nur tohumlarını ekti.

O, bugün onlarca yayınevinin ve bir o kadar da kargonun yaptığı Risale-i Nur dağıtım hizmetini tek başına yaptı… Hem de ateş çemberi içinde… Tek başına… Takipler, baskınlar, hapisler onu yıldıramadı…

Olağanüstü bir istidada sahip olduğu halde; mal-mülk, para, evlad, evlilik konularını hiç gündemine sokmadı. O zamanlar hizmet yolunda yürümek çok sıkıntılı ve zahmetli idi. Bazen yol parası bile bulamadı, yamalı gezdi, dükkânlarda yattı, hatta aç bile kaldı. Fakat O, şunu iyi anlamıştı: “…hizmet-i Kur’aniyede bulunana; ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Ta ihlâs ile ciddiyet ile hizmet-i Kur’aniyede bulunsun.” (Lem’alar 43) O şimdi bizim nazarımızda, hem “Muzaffer”dir, hem de “Arslan”dır. Yani ismiyle müsemmadır.

Elbette, O müşfik Üstad, böyle bir talebesinden razıydı. Rıza-i İlâhi için yaptığı fedakârca hizmetlerini her seferinde tebessümle tebrik ediyor, dualarla teşvik ediyordu.

Muzaffer Arslan’ın aşağıda okuyacağınız hatıraları bir cihette kendi hayatı; bir cihette de nur hizmetlerinin Anadolu’daki büyüme, yayılma serüvenidir. Anlattıkları sadece bir kesittir, birkaç örnektir. Şayet bir gün Nurculuğun Anadolu’da yayılma serüveni yazılacaksa, bence temel kaynaklardan birisi Muzaffer Arslan olmalıdır. Hatıralar okununca görülecek ki şaşırtıcı bir hafızası var. İfade kabiliyeti çok mükemmel, ağır ağır fevkalade fasih konuşuyor Muzaffer Ağabey.

“Kayda değer bir şey yok” deyip beni hep atlatmıştı

1968 senesinde İzmir Patlıcancı yokuşunun sonunda bulunan, Mustafa Birlik ağabeyin evinde yapılan mutad Salı derslerinden birine gitmiştim. Muzaffer Ağabeyi ilk defa orada görmüş, dinlemiş ve çok etkilenmiştim. O gün İhlâs Risalesini açıklayarak okuduktan sonra, az sayıda bulunan cemaate şöyle bir soru sormuştu: “Neden Kur’andaki sûre’nin birinin adı İhlâs?” Beklemeden kendisi cevap verdi: “Çünkü bu sûre’de Allah (CC) sadece kendi sıfatlarını anlatıyor.” Muzaffer Ağabeyle görüşmemiz kırk senedir devam ediyor. Zannedilmesin ki bu hatıraları kolayca aldım kendisinden. Defalarca teşebbüsümden sonra, ancak 21 Nisan 2006’da İzmir Şirinyer’deki mütevazi evinde, nasip oldu. Bir de evimdeki bir derse iştirak etti, orada da ilave hatıralar aldık. Fakat hep perde arkasında kalmayı sevdiğinden ve fevkalade mütevazi kişiliğinden dolayı, bu iş epeyce gecikmiş oldu. “Kayda değer bir şey yok” deyip beni hep atlatmıştı.

Bu kudsî hizmetin 1950 senesinden sonraki seyrini kısmen hülasa eden veya perdeyi aralayan bu hatıraların merakla okunacağını tahmin ediyorum. Anlattıklarından çıkarılacak çok dersler var.

Velhasıl: Muzaffer Ağabey, Anadolu’nun sinesine nur tohumlarını serpen çok kıymetli ağabeylerimizden biridir. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin… Âmin.

(Bu hatıraların son kısmını; 18 Nisan 2007 tarihinde, Muzaffer Arslan Ağabeyin, evimde iştirak ettiği bir ders arasında almıştım. O gün kayıt işleri tamamlandı. İşte bu tarihten 3,5 ay, yani tam 105 gün sonra, bu yıldız adam ebedi âleme kaydı gitti… Yıldızlara veya Hâfız Ali, Hâfız Mehmed Gül… gibi yıldızların yanına uçtu gitti… kim bilir belki tahta bavullarını oralarda da taşıyordur… Şahsen benim hiçbir şüphem yok.

Senelerce hâtıralarını vermemişti. Yalnız bana değil, bu kadar geniş ve teferruatlı bir şekilde hiç kimseye verdiğini duymadım. 105 gün kala izin vermişti. Bu çok manidar değil miydi? “Artık burada işim bitti… Yakında gidiyorum… nasıl olsa görmeyeceğim, artık neşredebilirsiniz”mi… demek istemişti acaba?.. Bence öyle demek istedi.)

Nazım Ocak’ın Diliyle Muzaffer ARSLAN Ağabey

Av. Gültekin Sarıgül’ün sitayişle bahsettiği 1960’lı yılların kahraman talebelerinden Nazım Ocak, katıldığı ilk derslerden birinde, Muzaffer Arslan’ın ağzından Beşinci Şua dersini dinler. Bu dersi Nazım Ocak bakınız nasıl anlatıyor: “Hayatımı ilgilendiren o satırlar Muzaffer Aslan Ağabeyin ağzından döküldükçe kalbimin, aklımın ve ruhumun en ücra köşeleri etkileniyordu. O gece çok şey değişmişti. Ben de bayağı değişmiştim. Hayata yeni atılmıştım; dünyaya niçin ve neden geldiğimin sırrı tebarüz etmişti.

O geceyi de bu ulvi sohbette geçiren Nazım Ocak eve döner. İsmini dahi üç gün sonra öğrendiği bu ağabeye bir yemek vermek için hazırlanır. Üçüncü gece yine aynı evde İktisat Risalesi okunur. Ve mevcut eserlerden alır. Ders sonrası bu ağabeyle tanışmak için yanma ulaşır, elini öpmek ister. Elini öptürmeyen Muzaffer Arslan abi ile kucaklaşır.

Nazım Ocak bakınız Muzaffer Arslan’ı nasıl tarif ediyor:

“Bize 15 gece ders okuyan, yılmayan, korkmayan bir cesaret abidesi nur naşiri, nur talebesi bir kahraman.

Risale-i Nurları ilden ile, dilden dile taşıyan az bir nafakaya razı olarak diyar diyar koşup bu ulvi hakikatları bu nurlu kitapları yılmadan, sebatla, feragatla dağıtan Erzurum’un İspir kazasında doğmuş, Bediüzzaman Said Nursi’ye teslim olmuş ve sahabe misal bir aşkla dolaşan bu zat Muzaffer Arslan idi.”

“Bundan sonra Muzaffer Arslan öz ağabeyim olmuştu” diyen Nazım Ocak her yıl Sivas’a gelen 15 gün misafir olan Muzaffer Arslan’dan çok istifade eder. Artık nurları okumaya başlayan Nazım Ocak DDY işine de devam eder.

Muzaffer Arslan ağabeyin gelmesi ile hareketlenen Nazım Ocak ve birkaç arkadaşı 15 lira aylıkla bir ev kiralarlar. Evlerden topladıkları eskimiş sergileri bir hasır alıp eve sererler. Bir odun sobası temin edip Sivas’ın o şiddetli soğuğunu bu derslerin harareti ile tadil etmeye çalışırlar.

Kaynak: Ömer Özcan (Ağabeyler Anlatıyor); Rahmi Erdem (Bediüzzaman ve TalebelerininHukuk Mücadelesi)

Pratik İslami Bilgiler (Soru – Cevap)

S.1-Cenaze Namazı kaç rekattır?
C.1-Cenaze Namazı ayakta kılınır, 4 Tekbirlidir.

S.2-İslamın şartları kaçtır?
C.2-Beştir, bunlar; Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Hac ve Zekattır.

S.3-Abdesttin Farzları nelerdir ?
C.3-Dörttür, bunlar; Ellerini ve kollarını dirseklere kadar yıkamak, Yüzünu yıkamak, Başın dörtte birini meshetmek, Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.

S.4-Guslün Farzları nelerdir ?
C.4-Üçtür, Mazmaza [Ağıza su alıp çalkalamak] İstinşak [Buruna su çekip sümkürmek] Tüm bedeni yıkamak.

S.5-Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlenen kimdir ?
C.5-Hz. Osman [r.a.]’dir.

S.6-Rasulullah’ı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?
C.6-Suraka’dır.

S.7-Mirac nedir ve Mirac sırasında Peygamberimizin bineği ne idi?
C.7-Mirac; Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce mescidi Aksaya sonrada semaya götürülmesidir, bineği ise Buraktır.

S.8-Ezanı ruyasında öğrenen sahabi kimdir ?
C.8-Abdullah bin Zeyd’dir.

S.9-Bedir savaşında müslümanların sayısı kaçtı ve kaç kişi şehit oldu?
C.9-Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.

S.10-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç Kafir öldürüldü?
C10-Müşriklerin sayısı1000 idi ve 70 Kafir öldürüldü.

S.11-Kaç mezhep vardır ve nelerdir ?
C.11-İtikatta Mezhep ve Amelde Mezhep olmak üzere 2 Mezhep vardır.

S12-İtikatta Mezhep İmamlari kimlerdir?
C.12-İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi ve imam ebu’l Hasani’l Eşaridir.

S.13-Amelde Mezhep kaçtır ve nelerdir?
C.13-4’tür; Bunlar; Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli Mezhepleridir.

S.14-Itikatta Mezhebin nedir?
C.14-Ehli sünnet velcemaat mezhepleridir .

S.15-Amelde mezhep imamların adları nelerdir?
C.15-İmami Azam ebu Hanife, imam Malik, imam Şafii, imam Ahmed bin hanbel’dir.

S.16-İlk Cuma Namazı nerede kılındı?
C.16-Raruna vadisinde kılınmıştır.

S.17-Yolculuk halinde ve yolculuk hali dışında Meshin muddeti ne kadardır?
C.17-Yolculuk halinde 3 Gündür, yolculuk hali dışında 1 Gündür.

S.18-İmamı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir?
C.18-Numan bin Sabittir.

S.19-Sahabi ve Tabiin kimlerdir ?
C.19-Sahabi Rasulullahı [s.a.v. görüp sohbetinde bulunan Muminlere denir. Tabiin ise Sahabilerden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

S.20-Rasulullah’ın [s.a.v.] zamanında ortaya çıkan yalancı Peygamber kimdir ?
C.20-Museylemetül Kezzap’tır.

S.21-Edilleí Şeriyye [şerí deliller ] kaçtır?
C.21-4’tür; Kitap, Sünnet, İcma ve Kiyas’tır.

S.22-Rasul kime denir?
C.22-Allah tarafından kendisine kitap verilen Peygamber demektir.

S.23-Peygamberlerin vasıfları nelerdir?
C.23-Sıdk [doğruluk], Emanet [güvenirlik], Fetanet [zeka ve yüksek anlayış], İsmet [masumiyyet], Tebliğ.

S.24-Hangi Kitaplar hangi Peygamberlere indirilmiştir?
C.24-Tevrat; Musa[a.s.], Zebur; Davut [a.s.], İncil; İsa [a.s.], Kuran’ı Kerim; Hz. Muhammed [s.a.v.] indirilmiştir.

S.25-Hz. Asiyye kimin hanımı idi ?
C.25-Kafir Firavunun hanımı idi.

S.26-Kendisi ilk Rasul olan ve oğullarından biri iman etmeyen Peygamber kimdir, bu Peygamber kavmini kaç yıl hakka davet etmiştir?
C.26-Nuh [a.s.] ‘dır, Kavmini 950 sene hakka davet etmiştir.

S.27-Hangi Peygamberlerin Hanımları iman etmeyerek helak oldular ?
C.27-Lut [a.s.] ve Nuh [a.s.]’ın hanımları.

S.28-Doğduğunda konuşan ve körlerin gözünü açma mucizesi verilen kimdir ?
C.28-Hz. İsa [a.s.] ‘dır.

S.29-Topukları altından zemzem çıkan ve kendisini bıçak kesmeyen çocuk kimdir?
C.29-Hz. İsmail [a.s.]’dır.

S.30-Firavunun sarayında büyüyen Peygamber kimdir ve kiminle yolculuk yapmıştır ?
C.30-Hz. Musa [a.s.]’dır ve Hızır [a.s.] ile beraber yolculuk yapmıştır.

S.31-Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün iftar eden Peygamber kimdir ve bu Peygamber geçimini nasıl sağlardı ?
C.31-Hz. Davut [a.s.]’dır ve geçimini demircilikle sağlardı.

S.32-Nuh [a.s.]’ín kavmi nasıl helak oldu?
C.32-Tufan sonunda boğularak helak oldu.

S.33-Cennetten gelen taşın adı nedir ?
C.33-Haceru’l esved ‘dir.

S.34-Yer yüzündeki ilk Mescid hangisidir ve kim tarafından yapılmıştır?
C.34-Kabe’dir ve Hz. İbrahim [a.s.] ve oğlu İsmail ile birlikte Allah’ın emri ile yapmışlardır.

S.35-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid hangisidir, kim yapmıştır ve nerededir?
C.35-Mescidi Aksad’ır,Yakup [a.s.] yapmıştır ve kudüste bulunmaktadır.

S.36-Hangi tepeler arasında Sa’y yapılır ve bu tepeler arasında su bulmak için koşan kadın kimdir ?
C.36-Safa ile Merve arasında Sa’y yapılır ve koşan kadın Hz. Hacer ‘dir.

S.37-Ulu’l –Azmdenilen Peygamberler hangileridir?
C.37-Hz. Nuh [a.s.], Hz. İbrahim [a.s.], Hz. Musa [a.s.], Hz. İsa [a.s.], Hz. Muhammed [a.s.]’dır.

S.38-Ashabi Kehf kaç yıl uyudu?
C.38- 309 Sene uyudular.

S.39-Abbasi Devleti ne zaman kuruldu veyıkıldı, bu devleti kimler yıktı ?
C.39-Hicri 132 Yılında kuruldu, Hicri 656 yılında yıkıldı. Bu Devleti Moğollar yıktı.

S.40-İspanya’da kurulan Müslüman Devletin ismi ne idi?
C.40-Endülüs Emevi Devleti.

S.41-Tarihte ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir, nerede ve ne zaman kurulmuştur ?
C.41-Karahanlılar Devleti M.840 yılında Türkistan’da kurulmuştur.

S.42-Rasululah [s.a.] şairi ve müezzini kimdir ?
C.42-Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl‘dir.

S.43-Hz. Ebubekir [r.a.] kaç yıl Halifelik yaptı ?
C.43-2 sene 3 ay 8 gün.

S.44-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi kimlerdir?
C.44-Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.

S.45-Medinede ilk inşa edilen mescid hangisidir?
C.45-Kuba Mescidi.

S.46-Kur’án-ı Kerim kaç senede Nazil oldu ,Kuránı Kerimde kaç cüz ve sure vardır?
C.46-23 Senede Nazil oldu, Kur’án-ı Kerimde 30 Cüz ve 114 Sure vardır.

S.47-Kur’án-daen fazla geçen kelime hangisidir, bu kelime hangi sure’nin her Ayetínde geçiyor ve bu kelime Kur’án-ı Kerimde kaç defa zikredilir?
C.47-ALLAH Kelimesidir, Mucadele suresinin her Ayetinde geçiyor ve 2697 defa zikredilir.

S.48-Kur’án-i Kerimde kaç yerde tilavet secdesi vardır?
C.48-14 yerde vardır.

S.49-Mekkede Kur’án-ı Kerim’i ilk kez açıkça okuyan kimdir ?
C.49-Abdullah bin Mesud [ra.]’dir.

S.50-Hangi Ayetlere Mekki, hangi Ayetlere Medeni denir ve Hüküm AyetleriMekki midir yoksa Medenimidir ?
C.50-Hicretten önce inen Ayetlere Mekki, Hicretten sonra inen Ayetlere Medeni denir. Hüküm Ayetleri Medinede Nazil olduğu için Medeni Ayetlerdir.

S.51-Kur’án-ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve insanın yer yüzündeki konumu nedir ?
C.51-İnsanlar ve cinler yalnız Allah’a kulluk etmeleri için yaratıldı ve insan Yer yüzünde Allah’ın halifesidir.

S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?
C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.

S.53-Sened ve Metinneye denir?
C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir, Sened’den sonraki Peygamberimizin [s.a.] sözlerine ise Metin denir.

S.54-Ravi nedir?
C.54-Peygamberimizin [s.a.] sözlerini veya fiillerini Rivayet eden her kişiye Ravi denir.

S.55-Sahabilerden en çok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?
C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe r.a. ve erkek Sahabi Ebu Hureyre ra.’dır.

S.56-Muttefekun Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?
C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır, iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.

S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?
C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

S.58-Hz. Muhammed s.a. kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında Peygamber oldu ?
C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında Peygamber oldu.

S.59-Peygamberimiz [s.a.] é ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kaç sene gizli olarak islamı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberliğini nerede ilan etti ?
C.59-İlk Vahiy; Hira Dağında geldi, 3 sene gizli olarak İslamı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.

S.60-Hz. Bilalé dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?
C.60-Umeyye bin Halef ‘tir ve bu kişiyi Bilali Habeşi Bedir savaşında öldürdü.

S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?
C.61-Habeşistana ve Medineye hicret ettiler.

S.62-Medineye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?
C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu seleme bin Abdul Esad r.a.’dır.

S.63-Peygamberimiz s.a. Medineye kiminle birlikte hicret ettisaklandıkları mağaranın ismi nedir, bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi, kafirlerin durumu hakında kim bilgi taşıyordu?
C.63-Hz. Ebu bekir ile birlikte hicret etti, Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır, yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre‘dir ve kafirlerin durumu hakkındanHz. Ebu bekir r.a. oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.

S.64-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede kime misafir oldu, kaç ay kaldı ?
C.64-Ebu Eyyub el Ensari r.a.‘nin evine misafir oldu ve buradayedi aya yakın kaldı.

S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?
C.65-Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.

S.66-H.z. Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur,isimleri nelerdir?
C.66-Yedi çocuğu olmuştur, bunlar; Kasım, İbrahim, Rukiye, Zeynep, Ümmü gülsüm, Fatıma ve Abdullah’tır.

S.67-Peygamberimizin s.a. süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?
C.67-Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.

S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi, bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?
C.68-10 kisi mujdelendi, bu kimselere Aşereí Mubeşşere denilir, bunlar; Hz.EbuBekir r.a., Hz. Ömer r.a., Hz. Osman r.a., Hz. Ali r.a., Zubeyr b.el Avam r.a., Abdurrahman b. Avf r.a., Sád b. ebi Vakkas r.a., Sa’d bin Zeyd r.a., Ebu ubeydebin Cerrah r.a., Talha bin ubeydullah r.a.’dır.

S.69-Akabe biatınedir, 1.ve 2. Akabe biatında kaç kişi vardır?
C.69-Peygamberimizle s.a. Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır, 1.inde 12 kisi, 2’sinde 75 kişi bulunuyordu.

S70-Gazve ve Seriyye nedir?
C.70-Gazve; Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir, Seriyye; Rasulullah s.a.’ín emri ile haraket eden, ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.

S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta Hz. Peygamberimiz s.a.’e hendek kazılmasını kim tavsiye etti?
C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmani Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.

S.72-Ehli Suffe kimdir?
C.72-Hicretten sonra Rasulullahıns.a. evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.

S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?
C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.

S.74-Asrı Saadet ne demektir?
C.74-Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .

S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?
C.75-Mihrab; Camide İmamın namaz kıldırdığı yere denir, Minber; Camide Hutbe okunan yerin adıdır.

S.76-Yahudilerle yapılan en büyük savaş hangisidir ve ne zaman yapılmıştır ?
C.76-Hayber savaşıdır, Hicretin 7.  yılında yapılmıstır.

S.77-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı 4 kadın kimlerdir ?
C.77-Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Fatıma.

S.78-İslamda kutsal sayılan 3 Mescid hangileridir?
C.78-Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.

S.79-Hulefa-i Raşidin kimlerdir ve bunlardan hangileri vahiy katipliği yapmıştır?
C.79-Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alive hepsi Vahiy katipliği yapmıştır.

S.80-Emevi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı, Müslümanların 5. Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?
C.80-Hicri 41 Yılında kuruldu, Hicri132 yılında yıkıldı. Emevi Halifesi; Ömer bin Abdul Aziz’dir.

S.81-Fatiha suresinde sapanlar ve gazaba uğrayanlar olarak nitelenenler kimlerdir?
C.81-Sapanlar; Hiristiyanlardır ve gazaba uğrayanlar ise Yahudilerdir.

S.82-Hz. Lut a.s.’ín gönderildiği şehir hangisidir?
C.82-Sedum’dur.

S.83-Kaç kandil gecesi vardır ve nelerdir?
C.83-5 Tanedir; Kadir gecesi, Mevlid kandili, Regaib kandili, Mirac kandili, Beraat kandili.

S.84-Kadir gecesinde ne olmuştur?
C.84-Kur’an-ı kerimin Dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

S.85-Mevlid kandili nedir?
C.85-Rasulullah s.a.’ın Doğum gecesidir.

S.86-Regaib kandili nedir ve nezamandır ?
C.86-Hz. Amine’nin Yüce Peygamberimize hamile olduğunun farkına vardığı gecedir, Recep ayının ilk cuma gecesidir .

S.87-Mirac nedir ve Mirac gecesi ne zamandır ?
C.87-Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce Mescidi Aksaya sonrada Semaya götürülmesidir ve bu gece Recep ayının27. gecesidir.

S.88-Beraat nedir ve bu gece ne zamandır ?
C.88-Kur’an-i Kerim’in Levhi Mahmuzdan Dünya Semasına indirildiği gecedir bu gece Şaban ayının 14’ünü15’íne bağlayan gecedir.

S.89-Mükellef ne demektir?
C.89-Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş aklı başında her müslüman mükelleftir. Yani İslamın emir ve yasaklarına uymaklayükümlüdür.

S.90-Ef’ali Mükellefin kaçtır ve nelerdir ?
C.90- 8 dir, Farz, Vacip, Sünnet, Mustehap, Mubah, Haram, Mekruh, Mufsid.

S.91-Farz ne demektir ve kaç kısımdır?
C.91-Kesin deliller ile sabit olan ilahi emirlere Farz denir, Farzı ayın ve Farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır.

S.92-Farzı ayın ve Farzı kifaye ne gibi şeylerdir ?
C.92-Farzı ayın; her akıl ve baliğ olan Müslümanın işlemesi Farz olan şeylerdir. Bunlar; 5 vakit Namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, Zenginlerin zekatlarını vermesi, kudreti olanların Hacca gitmesi gibi şeylerdir. Farzı kifaye; bazı Müslümanların işlemesi ile öteki Müslümanlardan düşen şeylerdir. Cenaze Namazı, selam vermek ve almak gibi.

S.93-Vacip ne demektir ?
C.93-Allahu Tealanın emir edip Alimlerin delilinde şüphe ettigi hususlardır. Hanefilerce; şüpheli delil ile sabit olan şey demektir. Bunlar; Vitir namazı kılmak, Ramazan Bayramında sadaka-i Fitir vermek, Kurban Bayramında Kurban kesmek ve Bayram namazlarını kılmaktır.

S.94-Sünnet nedir ?
C.94-Farz ve Vacip olmayarak Peygamber Aleyhisselamın ibadet sureti ile her daim işleyip pek az terkettikleri şeylerdir. Misvak kullanmak, Teravih namazını kılmak, cemaatle namaz kılmak, çocukları sünnet etmek gibi şeylerdir.

S.95-Sünnet kaç kısımdır ve nelerdir?
C.91-Sünnet iki kısımdır. 1. Sunneti Müekkede, 2. Sünneti gayri Müekkede’dir. Sünneti Müekkede; Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.’in asla terk etmiyerek devam üzere işleyip ancak özür ile terk eylediği işlerdir.Sabah, Ögle, Aksam namazının sünnetleri ve Yatsı namazının son sünneti ve cuma namazının evvelki ve son sünnetleri gibi şeylerdir. Sünneti Gayri Muekkede; Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v. in bazı kere işleyip bazı kere terk ettiği işlerdir. İkindi namazının sünnetini kilmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibi şeylerdir.

S.96-Müstehap neye derler?
C.96-Peygamber efendimiz s.a.v.’in ömründe bir kaç kere işlediği veyahut işleyene sevap var buyurdukları şeye denir, bunlar; nafile sadaka vermek, nafile namaz kılmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibidir.

S.97-Mubah ne demektir?
C.97-İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan işe derler. Bunlar; oturmak, kalkmak, yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

S.98-Haram ne demektir ?
C.98-Subut ve delaleti kati olan ve mukellefin yapmaması hususunda kati delili ile sabit bulunan şer-i bir hükümdür. Haram olan şeyler; İnsan öldürmek, rakı, şarap içmek, hırsızlık yapmak, yalan yere şahitlik yapmak, namusa tecavüz etmek, Ana Babaya karşı gelmek, yer yüzünde fesat çıkarmak.

S.99-Mekruh nedir ?
C.99-İşlenmesi fena olan seylerdir ki, işlediği amelin sevabını giderir. Bunlar;Güneş doğarken ve zevalde iken ,batarken namaz kılmak, Camide sadaka vermek, At etini yemek, namazda gözünü yummak gibi şeylerdir. Güneş batarken nafile ve kaza namazı kılınmaz, ogünkü ikindi kılınır, kaza namazlarıda kılınır, fakat mekruhtur.

S.100-Kaç çeşit mekruh vardır ? Her birini tarif ediniz?
C.100-Mekruh iki çeşittir; a-Tahrimen mekruh; Harama daha yakın olan mekruha denir [Güneş batarken namaz kılmak gibi] b- Tenzihen mekruh; helale daha yakın olan mekruhtur. [sağ elle burnun temizlenmesi] gibi.

S.101-Rasulullah s.a’í diğer Peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özelliği vardır, bunlar nelerdir?
C.101- 1.Son Peygamber oluşudur, 2. insanların olduğu gibi ,gözle görülmeyen cinlerede Peygamberoluşudur. 3.Şeriat’ının ve getirdiği ilkelerinDünyanın sonuna kadar devam edecek oluşudur.

S.102-Ehli Beyt kimlerdir ?
C.102-Peygamber efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlerdir.

S.103-Cihat meydanında ilk şehit olan Müslüman kimdir ve Uhud’da ilk şehit olan Sahabi kimdir?
C.103-Hz. Mihca r.a. Bedir savaşındaki ilk şehittir, Uhud savaşındaki ilk şehit Abdullah bin Amr r.a.’dır.

S.104-Annesi, Babası, dedesi, anne annesi, amcası ve teyzesi bakımından İnsanların en kısmetlisi olan iki kardeş kimdir?
C.104-Hz. Hasan ve Hz. Huseyindir. Babaları Hz. Ali r.a. Anneleri Hz. Fatıma r.a. Dedeleri Rasulullah s.a. Anne anneleri Hz. Hatice r.a.,Teyzeleri Hz. Peygamber s.a. kızı Zeynep r.a. .

S.105-İslamı tebliğ için Rasulullah s.a. hangi ülkelere elçi göndermiştir ?
C.105-Habeşistan, Mısır, Doğu Roma imparatorluğu, İran.

S.106-Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti ve ilk oku kim attı?
C.106-İlkkılıcı Ebu Zerr-el Gifari r.a., ilk oku Sa’ d bin ebi Vakkas r.a.

S.107-Ensar ve Muhacirler kimlerdir ve ensardan ilk Şehit kimdir ?
C.107-İslam dinini destekleyip, Muhacirlere evlerinive yüreklerini açanMedineli MüslümanlaraEnsar denir. İnancları yüzünden zulme uğrayıp, Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlarada Muhacirler denir. Ensardan ilk Şehit Haris bin Suraka r.a.‘dır.

S.108-Muellefe-i Kulub kimlerdir ?
C.108-Müslüman olmayıp, kalpleri İslama ısındırılmak istenen kimselerdir.

S.109-Rasulullah s.a.’ın buyurduğuna göre, kıyamet günü Allahın gölgelendireceği  [himaya edip koruyacağı] yedi sınıf İnsan hangileridir ?
C.109-Adil yöneticiler, Allaha ibadet yolunda yetişen gençler, Camilere kalben bağlı kimseler, Allah için birbirini seven, onun yolunda birbirinden ayrılan kimseler, Makam sahibi güzel bir kadının harama davetini ben Allah’dan korkarım diyerek red edenler, sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek bir şekilde sadakayı gizli verenler, yalnızken Allah’ı anıp, göz yaşı dökenler.

S.110-Kendilerine kitap verilmeyip sayfa gönderilen Peygamberler hangileridir, bu Peygamberlere kaçar Sahife gönderilmiştir?
C.110-Hz. Adem a.s. 10 sahife, Hz. Şita.s. 50 sahife, Hz. İdris a.s. 30 sahife, Hz. Ibrahim a.s. 10 sahife .

S.111-Fasık kime denir?
C.111-Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye denir. .

S.112-Keramet nedir ?
C.112-Allah Tealanın Peygamberler dışındaki veli kulları elinde gösterdiği olağan üstü hallerdir .

S.113-Halkı Müslüman olan kaç ülke vardır ve Müslümanların Dünyadaki nufusu ne kadardır?
C.113- 46 Ülke vardır. Müslümanların nüfusu yaklaşık1.5milyardır.

S.114-Babası, dedesi ve büyük dedesi Peygamber olan Peygamber kimdir ?
C.114-Hz. Yusuf a.s.’dır. Babası Hz. Yakub a.s., dedesi İshak a.s., büyük dedesi İbrahim a.s.’dır

S.115-Zekat nedir?
C.115-Dinen zengin sayılan müslümanın, seneden seneye malının kırkta birini müslüman yoksullara vermesidir.

S.116-Zekat ne zaman farz olmuştur ve kimlere verilmez?
C116-Hicretin ikinci yılında (oruçtan önce ) farz kılındı. Zekat; Ana, baba, dede ve ninelere, oğul, kız ve torunlara, karı veya kocadan her biri diğerine, zekat vermekle yükümlü olanlara, müslüman olmayan fakirlere, cami, mescid, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onarmak için zekat verilmez.

S.117-Kaç gram altına ve kaç gram gümüşe zekat düşer?
C.117-80,18 gram altına ve 561 gram gümüşe zekat düşer.

S.118-Dinimize göre misafir (yolcu) kime denir ve yolculukta farz namazları nasıl kılınır?
C.118-15 günden daha az oturmak niyeti ile90 km. lik veya daha uzak yolculuğa çıkan kimseye denir. Yolculukta farz namazları;dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.

S.119-Kaza namazı nedemektir, hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz?
C.119-Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka bir vakitte kılmaktır. Güneş doğarken, güneş tam tepemizde iken, güneş batarken kaza namazı kılınmaz.

S.120-Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
C.120-Düşük ve ölü doğan çocukların, bilerek anne veya babasını öldüren katillerin, yol kesicilerin, Allaha, Hz. Peygambere a.s., Kur’ana, kısacası İslama karşı çıkanların namazı kılınmaz.

S.121-Tevekkül ne demektır?
C.121-Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsine yapıştıktan sonra Allaha güvenip, ondan sonrasını Allaha bırakmaktır.

S.122-Karz-ı hasen nedir ?
C.122-Çıkar gözetmeksizin Allah rızası için ödünç para vermek.

S.123-Belli bir zaman içinde sünnetide kaza edilebilen namaz hangisidir?
C.123-Sabah namazı, o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilebilir.

S.124-Mekke ile Medinenin bulunduğu bölgeye ne ad verilir, Yesrib hangi şehrin diğer adıdır?
C.124-Bu bölgeye Hicaz adı verilir. Yesrib Medinenin diğer adıdır.

S.125-Teyemmüm nedir? Ve teyemmüm ne zaman bozulur?
C.125-Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda, abdest veya gusül yerine vücudun belli yerlerini Hz. Peygamber s.a.v.’in öğrettiği şekilde temiz bir toprakla meshetmeye teyemmüm denir. Abdesti bozan hallerde, su bulununca veya su kullanma mahzuru ortadan kalkınca, teyemmüm bozulur.

S.151-Metaf ve Mesa nereye denir?
C.151-Metaf: Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.

S.152-İstilam ne demektir?
C.152-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri esvedi Bismillahi Allahu ekber diyerek selamlamaktır.

S.153-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?
C.153-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir, secdede üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .

S.154-Bir Müslüman diğer bir Müslümanın vefatını duyduğu zaman nedemesi gerekir?
C.154-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).

S.155-Müslümanınmüslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.
C.155-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek, meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..

S.156-Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?
C.156-Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).

S.157-Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?
C.157-Arafatta Rahmet dağı.

S.158-Yakub Peygamber a.s.’ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?
C.158-Yakub a.s.’ın lakabı ”İsrail“ idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına “Beni İsrail ”(israil oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.

S.159-Hud Peygamber a.s. hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak, bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?
C.159-Hud a.s. “Ad” kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor,surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri “İrem” geride bir rüya olarak kaldı .

S.160-Nuh a.s. a iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?
C.160-Sam, Ham, Yafes.

S.161-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?
C.161-Salih a.s. uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, dizüstü kalarak öldüler. Geride sadaca kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.

S.162-“Medyen ve Eyke” halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?
C.162-Şuayb a.s. gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.

S.163-Hz. Şit a.s.’dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?
C.163-Hz. İdris a.s.’dır.

S.164-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb a.s.’ın kızıyla evlenmiştir?
C.164-Hz. Musa a.s.

S.165-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?
C.165-Hz. Ömer r.a. zamanında, Hz. Peygamberin dayısı Sa’d bin ebi Vakkas komutanlığında, Rüstemin kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.

S.166-88 yıl Frankların elinde kalan kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?
C.166-Selahaddin Eyyubi(1137 –1193)

S.167-Nevton’2dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir”igeometri’yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?
C.167-Sabit b. Kurra dır.

S.168-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri’nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
C.168-Battani (858-929)

S.169-Astronomi, Matematik, fizik, jeolojı, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernıkten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?
C.169-Beyruni(973-1051)

S.170-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
C.170-İbnün –Nefis (1210-1288)

S.171-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?
C.171-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .

S.172-Sadaka’i Fıtırnedir ?
C.172-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.

S.173-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?
C.173-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.

S.174-Bid’at nedir? Kaç çeşittir?
C.174-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.

S.175-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz s.a.v. hangi cevabı vermiştir?
C.175-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.

S.176 Dinimiz ilim öğrenmeyi neden her müslümana farz kılmıştır?
C.176 Çünkü İslamın erişilmez yüceliği, bilim aydınlığı ile daha çok ortaya çıkar.

S.177 “Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor” sözü kimindir?
C.177 Bediüzzaman’ın .

S.178 Peygamber efendimiz a.s. doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?
C.178 Rasüli ekrem s.a.v. doğduğu gece, kisra’nın sarayında ondört sütun yıkıldı, mecusilerin ateşleri söndü ve sava gölü kurudu.

S.179 Kameri ayları sayınız ?
C.179 Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

S.180 “Hasbunallah ve niğmel vekil” ne demektir?
C.180 Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.

S.181 Rasülullah s.a.v.’ınbuyurduğuna göre kimlerin duası Allah indinde reddedilmez?
C.181 Babanın ve Annenin evladı için, Bir müslümanın din kardeşi için yaptığı dualarla, iftar edinceye kadar oruçlunun, birde adaletten ayrılmayan hükümdarın yapmış olduğu dualar Allah katında geri çevrilmez.

S.182 Sırat’ı Müstakim nedemektir?
C.182 En doğru yol İslamiyet yolu.

S.183 Hasenat ve seyyiat ne demektir?
C.183 Hasenat; iyi ameller, iyilikler, Seyyiat; kötülükler, günahlar, suçlar.

S.184 Ganimet ne demektir? İslamda ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
C.184 Ganimet; Harpte düşmandan alınan mal demektir. İlk ganimet Abdullah bin Cahş seriyyesi tarafından alınmıştır.

S.185 “Adalet Mülkün temelidir” sözü kimindir?
C.185 Hz. Ömer r.a.’ ın.

S.186 Kuranı Kerimin diğer isimleri nelerdir?
C.186 Kitap, Furkan, Mushafı Bürhan, Hablullah, Hablül Metin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa

S.187 Hadisi Kudsi neye denir?
C.187 Rasulullah s.a.v.’ın Kur’an dışında Allah’tan rivayet ettiği sözlere denir. Manası Allaha, söz ve ifade Rasulullaha aittir.

S.188 Hz. Adem’in üçüncü oğluve ikinci Peygamber kimdir?
C.188 Şit a.s.’dır.

S.189 Allah için buğz ne demektir?
C.189 Kötülüğü gidermeye gücü yetmeyen müslümanın, Allahın emrini ve rızasını düşünüp, hiç olmazsa o fiili hoş karşılamaması, kalben üzüntü ve öfke duyması.

S.190 Hangi sünneti yerine getirmek ,hangi farzı yerine getirmekten daha fazla sevap kazandırıcıdır?
C.190 Selam vermek sünnet, almak farz olduğu halde, selam vermenin sevabı daha fazladır.

S.191 Rasulullah s.a.v.’ın ve dört Halife r.a.’ın gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?
C.191 Peygamberimiz s.a.v. ın yüzüğünde üç satır halinde “Allah, Rasul, Muhammed”, H.z. Ebubekir r.a.’ın “Allah ne güzel kudret sahibidir”, H.z. Ömer r.a.’ın “Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kafidir”, H.z. Osman r.a.’ın “Ya, bela ve musibetlere sabredersin, yada nedamet edersin”, Hz. Ali r.a.’ın “Mülk Allahındır” yazılı idi .

S.192 İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi nerelidir ve nezaman vefat etmiştir?
C.192 Semarkandın Maturid köyündendir, Türk’tür. Hicri 333 tarihinde vefat etmiştir.

S.193 Ebul Hasenil Eşari hazretleri nerelidir ve nerede vefat etmiştir?
C.193 Basralı olup Hicri 324 tarihinde vefat etmiştir .

S.194 Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?
C.194 Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, unutmak.

S.195 Bütün kabileler Peygamberimize elçiler göndererek İslama girdiklerini söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı bu yıla elçiler yılı denildi. Bu yıl hicretin kaçıncı yılıdır?
C.195 Hicretin 9. yılıdır.

S.196 Bedir muharebesi Ramazan ayının kaçında ve hangi gün başladı?
C.196 Ramazanın 17 sinde salı günü başladı.

S.197 Bedir savaşına Ensardan kaç kişi katıldı?
C.197 231 kişi katıldı.

S.198 Peygamberimizin s.a.v. emri ile Medineyi 10 gün içerisinde terk etmelerini emir ettiği aksi halde boyunlarının vurulacağını bildirdiği yahudi kabilesi kimdir?
C.198 Nadiroğulları.

S.199 Yahudilerin çalışması sonucu bir cephe oluşmuştu, Mekke müşrikleri ve müttefikleri Medineye saldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar. Bu orduyu kim komuta ediyordu?
C.199 Ebu Sufyan.

S.200 Hangi putun getirilmesi ile Suudi Arabistanda put perestlik başladı?
C.200 Hubel.

S.201-Hendek kazasının diğer bir adıda Ahzap kazasıdır.Bu kaza hicretin kaçıncı yılında oldu
C.201-Hicretin 5. yılında.

S.202-Mekke müşrikleri Kusay tarafından hükümet konağı olarak yaptırılan bir binada toplanarak meselelerini görüşürlerdi. Bu binaya nasıl bir isim verilmiştir?
C.202-Dar’unnedve .

S.203-Kudüsün Romalılar tarafından tahrip edilmesi üzerine Medineye gelen yahudi kabilelerinin adları nedir?
C.203-Nadr, Kureyza, Kaynuka.

S.204-Kıblemizin mescidi Aksadan Kabeye değiştirilmesini emreden Ayet Kuranı Kerimin hangi suresindedir?
C.204-Bakara 244. Ayet.

S.205-2. Akabe Biatı yapan Müslümanlar nereli idiler?
C.205-Medineli.

S.206-Medinede kurulan ve sınırları belirlenmiş ve yönetimin başına Peygamberimizin geçtiği devlete nasıl bir isim verilmiştir?
C.206-Medine site devleti.

S.207-İslamiyet döneminin ilk müstakil Mescidinin adı nedir?
C.207-Kuba Mescidi.

S.208-Peygamberimiz yazışmalarında yahudilere güvenmediği için ashabından birini yahudi yazısını öğrenmekle görevlendirdi, bu sahabe kimdir?
C.208-Sabit oğlu Zeyd.

S.209-Peygamberimiz Medineye geldiklerinde bu şehirde iki büyük kabile vardı. Bu iki büyük kabilenin adları nedir?
C.209-Evs ve Hazrec kabileleri.

S.210-Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zübeyr, Abdurrahman ibni Avf gibi değerli insanlar ilk müslüman olanlardır. Bunların hepsine birden ne ad verilir ?
C.210-Es-Sabikunelevvelun.

S.211-Ensar ve Muhacir kimlerdir?
C.211-Ensar; Medinenin yerlisi olan Müslümanlardır. Muhacir; Mekkeden Medineye dinini yaşamak ve yaşatmak için her şeyini terk ederek hicret eden Müslümanlardır.

S.212-Gaza ve Seriyye nedir?
C.212-Gaza; Peygamberimizin bizatihi kendisinin katıldığı askeri harekata denir. Seriyye; Peygamberimizin katılmadığı Ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklerin gerçekleştirdiği askeri faaliyetlere denir.

S.213-Aişe Annemize münafıklar tarafından atılan iftira, ifk hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi gaza esnasında oldu?
C.213-Mureysi gazasında olmuştur.

S.214-Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?
C.214-Müreysi gazası.

S.215-Mekkenin Fethinin sebebi nedir?
C.215-Hudeybiye andlaşmasının bozulması.

S.216-İslam Alimleri İmanı inanma yönünden 2 kısma ayırmışlardır, bunlar nelerdir?
C.216-1. İcmali İman ve 2. si Tafsili İman. İcmali İman; Allah cc.ve ondan gelen her şeye iman etmektir. Bu kelimei tevhid veya kelimei Şehadetle ifade edilir.

Tafsili İman;

a)Allah cc. Varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed s.a.v. Onun son Resulu olduğuna ve Ahiret gününe iman etmek.

b)İmanın 6 şartını sayıp iman etmek.

c) Kuranı Kerim ve Hadislerde açıklanan, bize tevatür yoluyla ulaşan bütün hususlara ve hükümlere ayrı ayrı, Allah cc. İstediği gibi iman etmeye denir.

S.217-Allah cc. sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?
C.217-1. Zati Sıfatları, 2. Subuti Sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.

1-Zati Sıfatları; a)Vucud: Allah cc. var olması demektir. O, ezeldede var idi gelecektede var olacaktır. b) Kıdem: Allah cc. varlığının başlangıcı olmaması. O, ezelidir, onun varlığının bir başlangıcı bir doğumu yoktur. c)Beka: Allah cc. varlığının sonu olmaması.

O ebedidir, varlığı ölümle, kıyametle veya başka bir şekilde sona ermeyecektir. d)Vahdaniyyet: Allah cc. varlığında ve fiillerinde tek olması. Onun ortağı ve benzeri yoktur. e)Muhalefetün lil Havadis: Allah cc. sonradan yaratılanlara hiç benzemez. O, sıfatlarında ve fiillerinde yarattığı hiç bir şeye benzemez. F)Kıyam bi Nefsihi: Varlığı kendindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir. O, başka bir kuvvet tarafından meydana getirilmemiştir.

2-Subuti Sıfatları; a) Hayat: Allah cc. diri olmasıdır. Her şeye can veren ve onları diri kılan Allah cc.’tur. b) İlim:Allah cc. her şeyi bilmesi. O, olmuşu, olacağı, gerek bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı, gerek eskiden, gerekse gelecekte her şeyi olduğu gibi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. c) İrade: Allah cc.’ın dilemesidemektir. O, yaratmak istediği, öldürmek ve değiştirmek istediğini kendi iradesi ile yapar. O, bir şeyi kendi hikmetine göre diler ve yapar.

d)Kudret: Allah cc. güç ve kuvvet sahibi oluşu. Onun kuvvet ve kudretinin sonu yoktur.

O, bir şeyi irade sıfatı ile diler, ilim sıfatı ile bilir ve kudret sıfatı ile güç yetirir, tekvin sıfatı ile yaratır. e) Semi: Allah cc.’ın işitici olması. O, bütün sesleri işitir. İşitmesinin bir sınırı yoktur.

f) Besar: Allah cc.’ın görmesi. O,her şeyi görür. g)Kelam: Allah cc. konuşması. O, harf veya sese muhtaç olmadan konuşur veya söyler. O, bu sıfatıyla kullarına şeriat göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. h)Tekvin: Allah cc. Yaratması demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı odur.

S.218-Meleklerin özellikleri nelerdir?
C.218- Nurdan yaratılmışlardır, Erkeklik ve dişilikleri yoktur, yemezler ve içmezler, insanların onları gözleri ile görmesi mümkün değildir, onlar asla Allah cc. isyan etmezler, ne ile emrolunmuşlarsa onu yapmakla meşgul olurlar, her yerde bulunurlar, her biri vazifesine göre isim alır.

S.219-Büyük Melekler kaçtır ve görevleri nelerdir?
C.219-Cebrail: Vahiy Meleğidir.Peygamberlere Vahiy getirmekle görevlidir. Mikail: Tabiat olayları ile ve canlıların rızıkları ile ilgilenir. Azrail: Canlıların ruhunu kabzetmekle (almakla) görevlidir. İsrafil: Kıyameti ve Mahşer gününü Sur denilen alete üfürerek ilan edecek olan Melektir. Münker ve Nekir: Mezarda İnsanlara dinle ilgili soru sorarlar. Kiramen Katibin Melekleri: İnsanların sağ ve sollarında bulunurlar ve onların Amellerini yazarlar.

Hazin: Cennet kapıcısı.Malik: Cehennem bekçisi. Muakkıbat Melekleri: İnsanları koruyan Melekler. Rıdvan: Cennet nimetleri ile ilgilenen Melekler.

S.220-Suhuflar halinde vahıy olarak hangi Peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?
C.220-Adem a.s.(10) suhuf, Şit as. (50) suhuf, İdris as. (30) suhuf, İbrahim as. (10) suhuf.

S.221-Kitap halinde hangi Peygamberlere Vahiy inzal edildi?
C.221-Tevrat: (Musa as.), Zebur: (Davud a.s.), İncil: (İsa a.s.), Kuranı Kerim: (Muhammed s.a.v. ) indirildi.

S.222-İslamdan başka dinin geçerli olmadığını hangi ayetle açıklayabiliriz?
C.222-Ali İmran suresi 85. Ayetle: “Kim İslamdan başka din ararsa, o aradığı din kendisindenkabul edilmeyecektir ve o Ahirette sonsuz zarara uğrayanlardan olacaktır.

S.223-Ezelde Ruhların Allaha verdikleri sözü hangi Ayet açıklar?
C.223-“Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Demişti. Onlarda, evet Rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi.”(Rabbinin böyle yapması ) Kıyamet günü, bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindir. Yada “bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlardı, biz ise onlardansonra gelen kuşağız. İşleri batıl olan (atalarımız) yüzünden bizleri helakmı edeceksin, dememeniz içindir. El-A”raf –172-173.

S.224-İslam, hangi kaynaklara başvurularaköğrenilir? (yani edille-i şeriyye ) nelerdir?
C.224-İslam Alimlerinin çoğunun görüşüne göre bu temel kaynaklar dört tanedir:

1) Kitap (Kuranı Kerim),

2)Sünnet (Peygamberimizin sözleri ve işleri),

3-) İcma-i Ümmet (Alimlerin ortak hükmü), 4-) Kıyası Fukaha (Alimlerin kıyas yapmaları).

S.225-Bugün Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. ”Büyük patlama”, orjinal adıyla “Big Bang” teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Bu olay Kuranda bize 1400 yıl öncesinden hangi Ayetle haber verilmektedir?
C.225-“O gökleri ve yeri yoktan var edendir…”(En’am Suresi,101)

S.226-“Geceyi, gündüzü, Güneş’i veAy’ı yaratan o’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.” (Enbiya Suresi, 33) “Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir”. (Yasin Suresi, 38) Kuran’da geçen bu Ayetler bize neyi bildirmektedir?
C.226-Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyuncaVega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.’lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla, Güneş’in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Tüm Gezegenler ve Uyduları ve ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.

S.227-“Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.” (Enbiya Suresi,32). Bu Ayet bize hangi olayı açıklıyor?
C.227-Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder.
Atmosfer, bunun yanısıra, uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Dünya,uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.

S.228-“Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık…”(Enbiya Suresi,31)

“Biz ,yeryüzünü bir döşek kılmadıkmı? Dağları da birer kazık?.” (Nebe Suresi,6-7)

“…Arzdada, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı…”(Lokman Surasi ,10)

Bu ayetler bizlere hangi bilimsel gerçekleri açıklıyor?

C.228-Günümüzde modern jeolojinin bulgularına göre dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir.

İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde yada kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları birarada tutan çivilere benzetebiliriz.

S.229-“…Ve kendisindeçetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli )yararlar bulunan demiri de indirdik…” (Hadid Suresi,25). Bu Ayet bize ne bildiriyor?
C.229-“İndirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin ,”Gökten fiziksel olarak indirme “şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamız’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğiniortaya koymuştur. Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.

S.230-“Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti(ve her yanına hayat) yaydı; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip)çıkarılacaksınız” (Zuhruf Suresi,11) Bu ayet bize neler bildiriyor?
C.230-Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki ölçümlere göre, yer yüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya’ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde, ”bir ölçüye göre “dönüp durmaktadır.

S.231-“Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.”(Rahman Suresi,19-20) Bu Ayet bize hangi mucize olayı bildiriyor?
C.231-Akdeniz’de ve Atlas Okyanusu’nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz’in suyu, Cebelitarık Boğazı’nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.

S.232-“Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere)dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?” (Vakıa Suresi, 57-59) “Sonra o su damlasını bir Alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak’ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah,ne yücedir.”(Müminun Suresi,14).Bu Ayetler bizlere neler bildiriyor?
C.232-İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha pek çok ayette vurgulanır. Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanların asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları;

1-İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır.

2-Bebeğin cinsiyetini erkek belirler.

3-İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır.

4- İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir. Erkekten atılan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktarı yumurtaya ulaşmayı başarır.Yumurtayı dölleyecek olansa sağ kalmayı başaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir.Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Kur’an’da,”asılıp tutunan”anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler içinde kullanılan “alak” kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. Anne karnındaki embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemiklerkas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah bu gelişimi, “….daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik…..”ifadesiyleen açık şekilde tarif etmiştir.

S.233-“Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı)tavsiye ettik. Annesi onu,zorluk üstüne zorlukla(karnında ) Taşımıştır. Onun(sütten )ayrılması, iki yıl içindedir.”Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır.”(Lokman Suresi, 14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?
C.233-Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.

Derleyen: Abdulkadir Haktanır

www.NurNet.Org

Sorularla Ashab-ı Kehf

—Eshab-ı Kehf ne demektir?

Eshâb, Arapça bir kelime olup, sahip kelimesinin çoğuludur. Sahib, dost, arkadaş, yârân manalarına gelmektedir. Buna göre eshâb, dostlar, yaranlar, arkadaşlar anlamına gelmektedir. Kehf ise, dağlarda oyulmuş ev gibi yerlere denmektedir. Genellikle bunu ifade için mağara kelimesi kullanılır. Küçüğüne Gâr, büyüğüne de Kehf denir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise, İn’dir. Şu halde Eshâb-ı Kehf kelime olarak, Mağara Dostları, Mağara Arkadaşları, Mağara Yârânı anlamlarına gelmektedir. (1) Kavram olarak ise, zamanın hükümdarının zulmünden kaçarak bir mağaraya sığınıp, orada 309 yıl uyuyan, uyandıktan sonra da vefat eden ve Kur’an’da bahsi geçen gençleri ve birde köpekleri Kıtmîr’i ifade etmektedir.

—Eshâb-ı Kehf’in öneminden bahseder misiniz?

Kur’an’da bir sûrenin ismi Kehf’dir. Sadece bu bile Kur’an’da Eshâb-ı Kehf’e verilen önemi belirtmesi açısından yeterlidir. Kur’an gibi en son ve mükemmel bir dinin 114 sûreden müteşekkil kitabının sûrelerinden birinin isminin Arş-ı Â’lâ’ca Eshâb-ı Kehf olarak isimlendirilmesi, şereflerin en büyüğüdür. Ayrıca Kur’an’da XVIII. sûreye bu eşhasın unvanları verilmekle kalınmamış; aynı sûre içinde konu ile ilgili bizi aydınlatacak önemli bilgilere de yer verilmiştir. Bu sûrede tam 18 ayet (9-26) Eshâb-ı Kehf’e ayrılmıştır.

—Eshâb-ı Kehf’in sayısı kaçtır?

Meal ve tefsirlerde Kehf Suresinin 22. ayetinde “yedidir, sekizincisi köpekleridir” ifadesinin müslümanlarca söylendiği belirtilmekte, hatta bizzat Hz. Peygamber (s) in Hz. Cebrail (a) dan bu sayıyı haber verdiği belirtilmektedir. (2)

—Eshâb-ı Kehf’ten Yemliha şehre yiyecek almaya gittiğinde yakalanmıştır. Yakalandığında başlarından geçeni nasıl anlatmıştır?

Yemliha başlarından geçen hikâyeyi şöyle anlatır: “Biz Tevhid dinine bağlı gençlerdik. Kral Dakyanus, bizi putlara ibadet etmeye ve onlara kurban kesmeye zorluyordu. Biz ise, bunu kabul etmeyerek Bencilus dağındaki bir mağaraya sığındık. Ben şimdi arkadaşlarıma yiyecek almak için geldim.” (3)

—Eshab-ı Kehf’in Anadolu dışında başka yerlerde de olduğu söylenmekte midir?

Çin’den İspanya’ya kadar tam 33 yerde Eshab-ı Kehf’in sığındığı mağara olarak gösterilen yerler vardır. (4)

—Eshâb-ı Kehf mağarasının birden fazla yerde gösterilmesinin sebebi nedir?

Birinci olarak, gerek İsrailiyatta gerekse konunun incelendiği İslâm Tarihi ile ilgili kaynaklarda ve tefsirlerde, Eshâb-ı Kehf’in sığındıkları mağara değişik yerlerde gösterilmektedir. Aslında ihtilafın özü burada yatmaktadır. İkinci olarak, Eshâb-ı Kehf’in uyudukları iddia edilen yerler birbirine çok benzemektedir. Meselâ herbirinde mağaranın üzerine yapıldığı belirtilen mescidin bulunması bunun en güzel örneğidir. Üçüncü olarak da halkın, böyle tarihi ve dini mahiyeti olan “Faziletli Gençleri” bağrına basmak ve kendilerine yakın olmak arzu ve istekleridir. Bundan daha tabii bir irade olamaz.

—Eshab-ı Kehf’in Tarsus (Efsus)’da olduğunun temel kaynakları nelerdir?

Eshâb-ı Kehf’in yeri konusunda bizim müracaat edebileceğimiz birinci derecede kaynak, Kur’an’daki Eshâb-ı Kehf hadisesini bütün ayrıntılarıyla ortaya koyan ve Kur’an’ın her kelimesini titizlikle ve dikkatle tefsir eden müfessirlere ait tefsir kitaplarıdır. Bunlardan rivayet tefsirlerinin en büyüğü sayılan Taberi, Eshâb-ı Kehf’in sığındığı mağaranın bulunduğu dağın adını “Bencilüs” olarak belirtmiştir.(5)Taberî’den sonra gelen müfessirler ve diğer ilim adamları da bu dağın adının “Bencilüs” olduğunda ittifak etmişlerdir.(6) O halde burada üzerinde durulması gereken mesele “Bencilüs” dağının yerini tespit etmek olacaktır. Tarsus’da Eshâb-ı Kehf mağarasının bulunduğu dağa halkın dahi Bencilüs dediğini hemen ifade edelim.

Eshâb-ı Kehf üzerine bir kitap yazan Osmanlı müellifi Muhammed Emin, Eshâb-ı Kehf’in mağarasının bulunduğu dağın isminin “Pencilûs” veya “Bencilüs” olduğunu ve “Tarsus” ta bulunduğunu belirtir.(7) Yine İslâm Âleminin yetiştirdiği önemli simalardan hem tefsirde hem de kelam ilminde otorite olan Müfessir Fahreddin Razi, Tefsir’ul-Kebir isimli muazzam tefsir eserinde “ ..Müfessirler diyorlar ki, Yemliha’nın yanındaki paranın üstünde, Eshâb-ı Kehf’in zamanında, şehirdeki Melikin sureti vardı. O şehre bugün Tarsus denir.” diyerek konuyu gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. (8)

Bu müfessirlerin dışında aşağıdaki müfessirlerde tefsirlerinde Eshab-ı Kehf’in Tarsus’ta olduğunu zikretmişlerdir:

Zemahşerî’ Keşşaf isimli eserinde (9) Kadı Beyzavî Esrar’ut-Te’vîl ve Envâr’ut-Tenzil isimli eserinde (10) Nesefi’nin tefsirinde, (11) gelmiş geçmiş en kısa ve en sağlam tefsirlerden sayılan Celaleyn’de de Eshâb-ı Kehf’in sığındığı mağarasının bulunduğu şehrin ismi “Tarsus” olarak belirtilmektedir.(12) Yine muasır tefsirlerden Tefsir’ul Merağî’de de “mezkûr yer Tarsus’tur” denilmektedir. (13)

—Tarsus’un ismi başka kaynaklarda ve dillerde nasıl ifade edilmiştir?

Tevrat’ta Afsus, İncil’de Arsus ve Arap dilinde Tarsus’tur. (14)

—Osmanlı arşivlerine göre Eshab-ı Kehf nerededir?

Hem Tarsus hem de Adana Salnamelerinde Eshab-ı Kehf’in Tarsus’da olduğu belirtilmektedir. (15) Yani Osmanlı otoriteleri bu esası kabul ederek Salnameler hazırlamışlardır. 1285 tarihli Haleb Salnamesi’nde Afşin’de Eshâb-ı Kehf’in sadece makamlarının bulunduğunu belirtmesi ve Tarsus’la ilgili kısımlarda ise mağaralarının olduğunun beyân edilmesi de dikkat çekicidir.

—Meşhur seyyah Evliya Çelebi, dünyaca ünlü ve en sağlam kitaplardan sayılan Seyahatname’sinde Tarsus ve Eshab-ı Kehf hakkında bilgi var mıdır?

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde aynen şöyle yazmaktadır: “Ve bu şehrin şimalinde iki saat baid yerde ziyaretgâh-ı Eshab-ı Kehfe on iki yaranlar ile varub ziyaret etdük. Lakin mağaranın kapısı mesdud. İçinde ne âsâr var idüğü na malûm. Ancak bir kovan-ı zenbur-misal bir şadadır istima olunur. Ziyaretgâhı kadîmdir. Ve bir kere Maraş iline Elbistan ovasında Elbistan subaşılığında bir mağaralarda eshab-ı kehf diye ziyaret etdik. Amma aslı yokdur. Asıl hakikatte Eshab-ı Kehf bu Tarsus’da (olmak) müvecceh zibadır.” (Sümer Hoca, Evliya Çelebi’nin Elbistanı, dolayısıyla Afşin’i görmediğini iddia etmiştir. Yani Evliya Çelebi’nin görmeden karar verdiğini söylemek istemektedir (Sümer, 32). Oysa Seyahatname’deki ifadeden de anlaşılacağı üzere Evliya Çelebi Elbistan’ı ziyaret etmiştir.) (16)

—Bazılarına göre Elbistan’da olduğu söylenen Eshâb-ı Kehf hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde hangi bilgiler vardır?

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Elbistan’da Eshâb-ı Kehf medresesi ile ilgili belgeler bulunmasına rağmen, bunların hiç birinde Eshâb-ı Kehf’in Afşin’de olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bilakis Maraş İcmalinde “hademe-i makam-ı eshâb-ı kehf” tabiri kullanılmaktadır ki, bizim de kanaatimiz budur. Yani Maraş Tapu Tahrir Defterlerinde yer alan kayıtlar, Eshâb-ı Kehf’in mağarasının Tarsus’ta olduğunu teyit etmektedir; aksine bir kayıt mevcut değildir.

ZAFER KARLI

www.NurNet.Org

 

KAYNAKLAR:

*Bu yazının hazırlanması ve aşağıdaki kaynakların belirtilmesi Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ve ekibi Öğr. Gör. Yaşar Baş, Öğr. Gör. Rahmi Tekin, Arş. Gör. Osman Kaşıkçı’nın “Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshab-ı Kehf” adlı eserinden nakil yoluyla yapılmıştır.

 • Miras, Kâmil, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, C. IX, Ankara 1984, sh. 200; Elmalı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C. V, İstanbul 1982, sh. 3224; Duman, Bilâl, Eshâb-ı Kehf in Düşündürdükleri, İçel Kültürü, S.I, sh. 13.
 • Sahih-i Buhari Tercümesi, IX, 203; Krş. Gökcan, Fahri, Kur’an-ı Kerime Göre Eshâb-ı Kehf Kıssası, Tayyib Okiç Armağanı, sh. 131-146.
 • Hâzin Tefsiri, III, 186 vd.; Muhammed Emin, 12 vd.
 • Massignon, Opera Minora, C. III, 151–159
 • Taberî, Tarih’ul-Ümem, IV, 134.
 • Misal kabilinden bkz. Elmalı, V, 3232; Bağdadî, Hâzin Tefsiri, III, 190; M. Emin, 16.
 • Emin, 16.
 • Fahreddin Razi, Tefsir’ul-Kebîr, C. XXI, Tahran, T.siz, sh. 103.
 • Zemahşerî, Mahmûd, El-Keşşâf FîTefsîr’il-Kur’an, C. I, Mısır 1318, sh. 205. Her nasılsa Faruk Sümer Hoca, Zemahşerî’nin “Efsus” dediğini yazmaktadır. Bir zühul olsa gerektir (bkz. Sümer, Ashab-ı Kehf, 33). Efsus denilse bile, bundan kasdın Tarsus olduğu 19. âyetin tefsirinde tasrîh edilmiştir.
 • Kadî Beyzavî, Esrar’üt-Te’vil ve Envâr’üt-Tenzil, C. II, İstanbul 1314, sh. 7. Sayın Faruk Sümer hoca bu müellifin de “Efsus” dediğini belirtiyor (36). Oysa Beyzavî bu şehrin “Tarsus” olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca başka bir yerde Efsus de -‘ bile, bundan kasdın Tarsus olduğu 19. âyetin tefsirinde tasrîh edilmiştir.
 • Ebul Bereket Mahmud En-Nesefî, Medârik’ut-Tenzil ve Hakaik’ut-Te’vil, (Hazin Tefsiri kenarında) C. IH, Mısır 1328, sh. 193.
 • Celâlüddin Mahallî/Celâlüddin Suyûtî, Celaleyn Tefsiri, C. II, İstanbul, T.siz, 4.
 • Merağî, A. Mustafa, Tefsir’ul- Merağî, C. V, Beyrut 1974, sh. 118.
 • Akalın, Ş., İçel Kültürü, Tarsus Tarihine Ait Bir Risale, S. XI, Mayıs 1990, sh. 4.
 • Adana Salnamesi, 1308 (M. 1890), 98; Tarsus Salnamesi, H. 1320, 190.)
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, IX, 332.