“Whatsapp” adabı

Gerçek hayatta olduğu gibi, yaşadığımız sanal âlemlerde de; ahval, etvar ve ef’alimizin bir nevi tercümanı olan paylaşım ve düşünce yazılarında; Hâkim isminin mazharı olan bir üstada talebe olmaya namzet olmak muktezasınca, hikmetle hareket etmeye mükellefiz.

Mezkûr mana dolayısıyla, sanal âlemde ki istikametimiz mucibince “whatsapp” gruplarında nazar-ı dikkate değer nurlu bazı irşad, ihtar, ikaz ve teşvikleri; hâsıl olan lüzum üzerine, bazı müşahedatlarımıza binaen affınıza sığınarak, nurun meslek ve meşrebine dair bazı düstur ve kaideleri; nazarı müsamaha ile dikkatinize arz ediyoruz:

 1. Nur Risalalerinde, Havarik-ı medeniyet namıyla tesmiye edilen ve İhsanat-ı İlahiye nev’inden olmakla birlikte hüsn-ü istimal etmek suretiyle şükrünü eda etmek adına; cemaatimizin her bir ferdini muhtelif efkâr, meslek ve meşreblerine bakılmaksızın himayesine alarak oluşturulacak whatsapp gruplarındaki birinci ve en ehemm makasıd; üstadımızın ifadesiyle “..fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz. Kastamonu Lahikası 89 manasının bir tezahürüne masadak olarak, Risale-i Nurun esasları olan kardeşlik, uhuvvet-i diniye, tesanüd ve teavün manalarının cemaatimiz ile uzaktan-yakından alakadar olan tüm fertleri arasında yerleştirilmesinde; vesilelik cihetinde bir müsbet araç olarak hüsn-ü istimal etmektir.

 

 1. “whatsapp” grupları; Değişen dünyevi hâdiseler ile geniş ve küllî mes’eleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’aniyenin esaslarını ders veren bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’an’ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar.

 

 1. “whatsapp” grupları; manevi, yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’an’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.

 

 1. “whatsapp” grupları; Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Her biri aldığı kıymetdar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Bu nurani menzili süslendirmek adına yapacağınız Nurlu paylaşımlarınıza bin Bârekâllah.

 

 1. Bu zamanın şartları ve îcabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’anın nuruyla göstererek hakîmane irşadın ve tevfik-i İlahiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin îfası gibi noktalardan; Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine dair paylaşımların mümkün mertebe;
 • doğrudan Ayet, Hadis, Risale-i Nur gibi Kudsi kaynaklardan olması;
 • yahut Hatırat, Taziye, Önemli Duyurular(doğum, evlilik gibi) ve herkesi alakadar eden hususi olmayan Meşveret kararları gibi,
 • veyahut dolaylı olarak mezkur kaynaklardan nebean eden umuma hitap eden muhtelif tefekküratlar, hatırat, yorum vesaire olmasına; zaman ve zeminin hassasiyet ve ehemmiyeti gereği ziyadesiyle dikkat etmek icab ediyor.

Zira gerek dar dairede cemaatimiz fertleri arasında, gerekse de umum âlem de malum hadisatın lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiren, hadisat-ı âlemin şiddetli imtihanları şahitlik göstermektedir.

 

 1. Bir veya birkaç kişiyi alakadar etmekle dar bir daire de hususiyet kesbeden ikili sohbetlerin; mümkün mertebe umuma hitap eden gruplarda yapılmaması ehemmiyetle istikametin icabıdır.

 

 1. Grup üyelerinin içtima-i hayattaki meşguliyetleri, sanal âlemde geçirdikleri zaman, hizmetteki keyfiyetleri ve grup üyelerinin çokluğunu da göz önünde bulundurmak suretiyle yapılacak paylaşımların;
 • safi zihinleri idlal etmeyecek derecede müsbet, veciz, umumiyetle herkese hitap eden, mukteza-i hale mutabık,
 • gece geç vakitlerde(23.00’den sonra) olmamasına,
 • ve günlük paylaşım sayısının kemmiyet ve keyfiyet noktasında- haddi vasat derecede olmasına mümkün mertebe riayet etmek; herkesin farz-ul ayn olan sorumluluklarındandır.

Burada önemli olan illa ki paylaşım yapmak ve her paylaşım veya yoruma cevap vermek değildir. Aksine bir nev-i sanal şahs-ı manevi suretindeki bu gruba dökülen paylaşımlardan istifade etmek daha güzeldir. Zira dinleyen, konuşandan daha çok istifade eder.

 

 1. Paylaşımlarda kullanılan dil ve Üsluba çok dikkat etmek gerekir. Bu noktada alacağımız ders noktasında, nümune olmak üzere birkaç düsturu üstadımıza kulak verip dinleyelim;
 • Risale-i Nur’un mesleği, nezihane ve nazikâne ve kavl-i leyyindir.
 • Medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur!…
 • Davasını ifade eden kazanır. Bunu için de Satır satır kitabi olun. Sadırdan değil, satırdan konuşmak gerekir.

 

 1. “whatsapp” gruplarında yapılacak son paylaşım zamanı umumen gece saat 23.00’tür. Bu saatten sonra, çok zaruri bir durum olmadığı sürece paylaşım yapmamak gerekir.

Sabah namazında paylaşım yapmak mübah ve müstesna bir durum olmakla birlikte, burada dahi vasat bir ahvalde olmak, istikametimiz icabıdır.

 

 1. Umum cemaati alakadar eden hadisat ile alakalı yapılmasını düşünüp fayda mülahaza ettiğiniz duyuru, şikâyet, ikaz ve ihtarların; mümkün mertebe grup yöneticilerinin nezaretinde yapılması, şüphesiz oluşabilecek lüzumsuz tartışma ve kırgınlıklara engel olacaktır.

 

 1. Gerçek hayatta olduğu gibi, sanal âlemlerde de, hususan buna uygun zeminlerden olan “whatsapp” gruplarında, mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir.

Dakik mesail-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde sanal olarak oluşturulmuş bir cemaatin içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere, şahitlik yapanlara zarardır. Belki böyle mesail-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde ve hususi olarak bahsi caizdir.

 

 1. Meşrebler veya hissiyatların muhalefetinden dolayı; içimizdeki zayıf damarları görerek, kardeşler arasındaki tesanüdü sarsmak ve içimize en ufak bir bahaneyle mübayenet düşürmeye çalışan Nefis, şeytan ve kötü arkadaşların telkinatlarına karşı muazzez üstadımıza kulak verelim: Sakın! Çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatadan hâlî olamaz, fakat tövbe kapısı açıktır.

Nefis ve şeytan, sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği vakit deyiniz ki: “Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir.” deyip nefsinizi susturunuz!

Medar-ı niza’ bir mes’ele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir. Kastamonu L. 234

 

 1. Dünyevi meslek ve meşgalesinden dolayı; yapılan paylaşımların kemmiyet veyahut keyfiyetinden rahatsız olacak/olanların olması muhtemeldir.

Bu noktada gruptan çıkmak çare olmadığı gibi; islami ahlak ve muaşeret kaidelerine de ayrıca uygun düşmez. Zira maddi-manevi dâhil olduğumuz bir ortamda, eğer bir sorun veya sıkıntı söz konusu ise, bizlere düşen çözümün bir parçası olmaktır.

Aksine kaçmak ise sorunu derinleştireceği gibi, bizleri de sorunun bir parçası yapacaktır. Burada üstadımızın dediği gibi “Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cez’a iltica etmemek gerektir.” kaidesince bu sorunun çözümü için müsbet kanallar ile gayret göstermek ve yılmadan, öfkelenmeden, yorulmadan çalışmaktır.

Çözümün bir parçası olmak isteyenler için nümune olup hüsn-ü misal olmak üzere, sizlere tavsiyemiz; Grup bildirim ayarını sessize almak suretiyle, herkes istediği vakit yapılan paylaşımları okuyarak haberdar olup istifade edebilecektir.

 

 1. “whatsapp” gruplarına üyelik ve gruptan çıkmak meselesi:
 • Gruplara üye olmak veyahut birilerinin eklenmesini isterseniz; bu hususu grup yöneticilerine haber vermeniz yeterlidir. Bu durumda muvafakat olursa grup üyeliği yapılır. Uygun görülmediği durumlarda (meslek, meşreb, fikriyat, cemaatle uyum vb. hususiyetler dikkate alınır.) bu üyelik gerçekleştirilmez.
 • Gruba dâhil edilen üyeler; herhangi bir mazeret belirtmeksizin üyeliğini sonlandırabilir. Bunun yanısıra, grup yöneticileri de iktiza-i hale mutabık olmak kaydıyla, üyeleri gruptan çıkarabilir.

 

 1. Yapılan paylaşımların maliyeti:

Grup içerisinde yapılan “yazımsal” paylaşımlar; ne kadar çok ve uzun olursa olsun, teknik olarak telefonun hafızasına yok denecek derecede bir yük oluşturur.

“Görsel” dediğimiz resim ve fotoğraflı paylaşımlarda ise; teknik olarak telefonun hafızasına zamanla, hissettirir bir derece de bir yük oluşturacağı malumdur. Bundan dolayı da yapılabilecek iki şey var:

 • Vasat derece de resim ve fotoğraf paylaşmak.

Herkes kendi âleminde bunun muvazenesini kurmak suretiyle makul derece de resim ve foto paylaşımı yapabilir.

Ama bu yol kesin bir çözüm değildir. Zira herkesten aynı hassasiyeti beklememek gerekir. Bu noktada Üstadımıza kulak verelim: “Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşreb de olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir.”

 • Telefon belleğinden saklanmakta olan resim ve fotoğrafların silinmesi.

Bu şık daha eshel, kesin ve de mümkün olmakla birlikte, aşağıda tarif edildiği gibi herkes kendi hususi telefonundan arada bir olmak kaydıyla belleğin içinde kaydedilen foto ve resimleri silebilir.

Tarifi: “Tüm Dosyalar” ——-> “Whatsapp” klasörü

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: