Bize Nurcu Diyenlere Diyoruz ki…

Nurculuk – ALLAH; VATAN VE MİLLET için yaşama ve ölme şevkidir.

Nurculuk – Anlaşma, birleşme, bağlaşma ve güçleşme alametidir.

Nurculuk –  Günüller üzerine müesses İlahi Nur mektebi irfanına süluk etmektir.

Nuculuk –  Kadeşliktir. Fakat öyle kardeşlik ki irsi kardeşlik dahi onun yanında sönük kalır.

Nurculuk – Müslümanların derdini kendine dert etmektir. Nuculuk – Hak namına kelle de gitse haksızlığa tapmama fedakarlığıdır.

Nurculuk – Hapsede kapatılsa., zındana, ateşe de atılsa, dilim dilim doğransa yine Nurculuğunu terk etmeye tenezzül etmeyendir.

Nurculuk – Enaniyetten tecerrüd edip kardeşinde fani olmaktır.

Nurculuk – Hakkın hatırını nefsin hatırına, hakkın muradını nefsin muradına takdim etmektir.

Nurculuk – Zulmete karşı Nuru, küfre karşı imanı, rezalete karşı fazileti ve esarete karşı hüriyeti müdafaadır.

Nurculuk – Hakkı yükseltmektir. Nurculuk hakka yönelmek, Kur’anı Kerime sarılmak ve Peygamberler Peygamberine  (a.s.v) bağlanmaktır.

Nurculuk – Marufu emir ve münker’i nehiydir. Yani herkesi iyiliğe çağırmak, iyiliği emretmek ve Müslümanları kötülükten vaz geçirmeyi çalışmaktır.

Nurculuk – Hablülmetine sarılmaktır.

Nurculuk – Sırrı-ihlas ile samimi tesanüddür ve ittihadtır.

Nurcuk – İslamiyetin ulvi ve kudsi imanının şanı ve icabı olarak tevhid bayrağını açıp cesaret ve metanet zırhını giyinip, ihlas kılıncını kuşanıp Kur’an ve iman hizmetinde maddi ve manevi her şerden feragat düsturu ile cehd’ü gayrettir.

Nurculuk – İzzetle mevti zilletle hayata tercihtir.

Nurculuk – Kesb ü kamal ve seyri cemaldir.

Nurculuk – Kur’an ve iman hakikatlerini ilandır.

Nurculuk hakikatlerin hakikatine İlahi kudrete ve külli iradeye teslimiyet duygusudur. 

Nurculuk – Şahısların dğil şahıslarla sınırlanmayan ezeli ve ebedi hakikatlerin peşine koşmaktır.

Nurculuk – Ef’al ve hareketlerini şahıslara, neticesiz mesleklere sapık kanaatlara değil, İslami düsturlara, İlahi prensiplere,  ezeli ve ebedi hakikatlere intibak etmektir.

Nurculuk zillet ve meskenet düşmanlığıdır.

Nurculuk küfrü mutlaka karşı sonsuz muazzam ve müthiş bir mukavemettir

Nurculuk – İslamiyeti kupkuru kelimelerden ruhsuz heykelcilikten ibaret bilen salak gafillere ve solak sefillere karşı İslamiyetin külli bir cemiyet nizamı hayat düzeni ve kainat mizanı olduğunu bildirme ve gösterme azmidir.

Nurculuk – Ölürsem şehidim, kalırsam Kur’anın hizmtkarıyım prensibim bu benim ana prensibimdir.

Nurculuk – Her zaman  ve her yerde batılla mücahede ve mütemerrid dalaletle mücadele eden bir düsturdur. Nurculuk – hak ve hakikat uğrunda durmamaya uğraşmak ve dönmeden devam etmeye dayanmak şuurudur.

Nurculuk – şahsını ve başkasını tekamüle kavuşturmaya çalışan bir düstudur.

Nurculuk – Hakkaniyetin çözülmemesine inanıp ve ona göre çalışma gayretini taşiyan bir ahlak prensibidir.

Nurculuk – Allahtan gayri hiçbir faninin önünde serfuru (boyun)  etmeme gayretidir.

Nurculuk  – Yalınız ve yalınız Cenabu Hakka tapmak ve ondan yardım isteme terbiyesidir.

Nurculuk – İslamdan ayrılık ve gayrilik değil, aynılık dileğidir.

Nurculuk – Kudreti ezeliyeden başka bir varlık karşısında zaaf ve acze iltica etmeme iradesidir.

Nurculuk – Müzdarip insanlara karşı hayat ve kuvvet, şefkat ve fazilet vazifesini ifadır.

Nurculuk – Yıllar yılı sürüp gelen korkunç ölüm uykusundan uyanma, ruhlara vurulan esaret bağlarını zillet ve meskenet zincirlrini kırıp parçalama  ve yıldızlara, güneşlere basarak kudsi alemlere çıkıp yükselme ve orada güneşler gibi paralayıp gükler gibi gürleyip, şimşekler gibi çakma kararı ve gayretidir.

Nurculuk – Kendine dönme, kendine gelme, kendini bilme ve kendini tanımadır.

Nurculuk – Ezelden beri yanan ve ebediyetlere kadar da sönmemesi için örülmüş ilahi bir meş’aledir.

Nurculuk – Hakikatın kudsi ateşinden ebedi vuslatın hasret ve şevkinden alev almış mukaddes bir fikirdir.

Nurculuk  – Her işte her zaman her yerde her şeyde hakkı iltizamdır.

Nurculuk – Aslanlar gibi mücadele ve mücahede etme mefkuresidir.

Nurculuk – Büyük sonsuz ve mukaddes bir davanın dertlisi çilelisi ve kara sevdalısı olmaktır.

Nurculuk – Sahil-i selamet olan Dar-üs-selama ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbanide hademeliktir.

Nurculuk – Cadde-i Kübra-yı Kur’aniyedir.

Nurculuk – Hakkı arama bulma şevki ve sonsuzluk iştiyakıdır.

Nurculuk – Kula kulluk zilletine vedadır.

Nurculuk – İslam fedailiğidir.

Nurculuk – Kalpte istikamet, maksatta hakkaniyet, histe fazilet, ahlakta nezaket ve ruhta ulviyet hükmetmektir.

Nurculuk – Cansız ruhsuz ruhsuz imandan, aşk ve hayat hamle ve kuveti olan şuurlu nurlu ve ulvi imana ve mecazi Müslümanlıktan hakiki Müslümanlığa ve manalı ruhlu ve canlı Müslümanlığa insanı iter.

Nurculuk – Asayişin muhafızıdır.

Nurculuk emniyeti bozup sakatlaştırmak değil, kurup temelleştirmektir.  Alçaltıp düşürtmek değil, yükseltip kamale erdirmektir.

Nurculuk – Hizb-üş şeytanın (Komünizmin, Siyonizmin, Masonizmin, Materyalizmin vs.nin) tecavüzlerine, tahriplerine, şerlerine karşı kahramanlar diyarı ve şehitler yurdu gaziler ülkesi olan bu mukaddes Vatanı  ve bütün Alemi İslamı himaye için desti kudret tarafından tesis edilmiş muazzam ve muhteşem bir Seddi Kur’andır.

Nurculuk – Nuru Kur’an ile nurlanmak ve istekli muhtaçları  da nurlandırmaktır.

Nurculuk – Ecdada hürmet, maziye ve an’aneye sadakattır.

Nurculuk – Asr-ı saadet güneşinin yirminci asır ufkunca tebellür eden kudsi bir lem’asıdır.

Nurculuk – Öze özden aşıdır. Elden ve telden değil.

Nurculuk – ölümsüzlük mesleğidir.

Nurculuk – Zulmetten Nur’a, dalaletten hidayete, esaretten hürriyete, isyandan itaate, hidayetten hamiyete, rezaletten fazilete,meskenetten harekete, nifaktan vifaka, ihtilaftan ittifaka, riyadan ihlasa, adavetten muhabbete, husumetten uhuvvete, tedenniden terakkiye, ademden vücuda, firaktan visale ve en nihayet derin ve kör gafletten İlahi intibaha ulaşma ve kavuşma cehdidir.

 

Biz Nur mekteb-i irfanın sadık ve sıddık talebeleri canımız sertacımız kahraman sevgili Üstadımız Bediüzzamanı kara toprakların mechul karanlıklarına değil, ruhumuzdaki  İlahi Nuristana ve gönlümüzün müebbed fecr-i sadıkına gümdük. Onu o muazzez muhkem ve muhteşem mevkiinden hiçbir fani ve beşeri kudret söküp atamıyacaktır. Buna teşebbüs eden her plan ve düzen  ebedi bir zillet ve hüsrana mahkumdur. Ona hainane uzanan eller kurur, diller çürür, gözler kör olur.

 

Bu güzel yazıyı kardeleri ile paylaştığı için mutluluk duyar: Abdülkadir HAKTANIR

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: