Kategori arşivi: English

İngilizce İhlas ve Uhuvvet Risalesi . .

1953 tarihinde Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretleri tarafından 1200 lira para verilerek bir yayın evi kurulmasına teşvik ettiği ve Bunun neticesinde M. Said ÖZDEMİR, Mustafa Cahit TÜRKMENOĞLU gibi ağabeylerin kuruluşunda isimleri bulunan ve üstadımız hayatta iken kurulan tek yayınevi olması gibi hususiyetler arz eden İhlasNur Neşriyat, Kurucusu olan M. Said ÖZDEMİR Ağabeyden sonra neşriyata kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Lahika ve Şualar kitapları hariç, diğer kitapları Eski Tanzim Envar Neşriyat ile sayfa ve paragraf uyumlu şekilde baskısını yapmaktadır.

Risale-i Nur Külliyatının yabancı dil sesi, tercüme eserlerle artmaktadır.

İhlasNur Neşriyat tarafından İngilizce İhlas ve Uhuvvet Risalesi baskısı yenilenerek, Risale-i Nur Tercüme eserler ailesine kazandırıldı.

www.ihlasNurNesriyat.com  www.Nur.Gen.Tr

 

www.NurNet.org

Risale-i Nur Külliyatının ingilizce Sesi Gürleşti

Risale-i Nur Külliyatının ingilizce Sesi Gürleşti!

Dünya Risale-i Nur Okuyor! Sloganıyla Hizmet Eden SÖZLER NEŞRİYAT‘TAN HABER:

Risale-i Nur Külliyatının ingilizce Münterci olan ve Risale-i Nur ile tanışan Mary Weld, Müslüman olduktan sonra Şükran Vahide ismini seçmiş ve Risale-i Nur Hizmetini yüklenmiştir. Şükran Vahide tarafından Risale-i Nurun bilhassa geniş daire olarak tabir ettiğimiz ve üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin üçüncü said dönemi hususiyetlerini taşıyan Emirdağ Lahikası ingilizceye tercüme edilmiştir.

Ve Sözler Neşriyat tarafından Neşredilmiştir.

ESER HAKKINDA FİZİKİ YAPISI

CİLT      : VİNLEKS
EBAT     : BÜYÜK BOY (17 x 24 cm)
KAĞIT   : 1. HAMUR

BASKI   : TEK RENK

SAYFA   : 541 SAYFA

Temin ve daha Fazlası için:

www.sozler.com.tr

LİNK: Mary Weld / Şükran Vahide Kimdir?

Emirdağ Lahikası Hakkında: 

Emirdağ Lâhika Mektubları, birinci kısmı: 15 Haziran 1944’de Denizli hapsinden beraet ile tahliyeden sonra Heyet-i Vekile kararıyla Emirdağı’nda ikamete memur edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emirdağı’nda ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve Üniversite talebeleri ve Anadolu’da Nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektub ve suallerine cevaben yazdığı mektublardır.

İkinci kısım ise: 1948-1949 Afyon Cezaevi’nde yirmi ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağı’na avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir’de iki ay ikameti müteakib, oradan da Gençlik Rehberi mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul’a gelip üçer ay İstanbul’da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağı’nda iken talebelerine yazdığı mektublar ve mahkemelere ve davalara temas eden mes’elelere dair müteaddid bahislerdir. 1953’ten sonra ikamet eylediği Isparta’da da arasıra yazdığı mektublar da vardır.

Eskişehir, Denizli ve Afyon Cezaevleri’nde iken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetdar hapishane mektubları ise, yine müellif-i muhterem Hazret-i Üstad’ın neşrini tensibiyle Şualar Mecmuası’nda aynen neşredilmiştir. Bu lâhikalarda geçen talebelerin mektubları, Nurlardan aldıkları feyz-i iman, ihlas ve sadakatlarını, şehamet-i imaniyelerini ifade ile üstadlarına arzetmek ve teşekküratlarını bildirmekle bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur’aniyenin muhatabları olduklarını izhar ediyor. Ve Risale-i Nur’un hakkaniyetine ve Hazret-i Üstad’ın davasına birer şahid hükmünde bulunuyor.

Risale-i Nur’un te’lifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektublarının zuhuru, devamı ve neşri, bizzât muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddid mektublarda da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikaların ehemmiyetini tebarüze kâfidir.

Evet Risale-i Nur’un te’lifi, zuhuru ve neşri ile beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’aniyenin taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki’ olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar

karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’aniyenin inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat’îdir, bedihîdir.

İşte Hazret-i Üstad’ın bu gibi şübhe götürmez hakikatlara ve mes’elelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kudsiyenin ehemmiyeti iktizasındandır. Hem bu lâhikaların bir kısmı, ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve mes’elelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir.

Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazret-i Üstad’a arzettiği bir mektubunda “Dünyayı unutmak isteseniz başka hiçbir sebeb olmasa dahi, yalnız bu mübarek Sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevabsız bırakmayacaksınız… Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla meclis-i ilmînizde takrir buyurduğunuz mütenevvi ve Sözler’e bile geçmeyen mesail, kat’iyyetle gösteriyorlar ki; ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir.” demekte ve Nurların hizmetinde ikaz, ihtar ve irşadlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki, ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık lâhikalar, o mübarek zâtın isabetli sözünü teyid etmiştir.

Bu lâhikalarda görüleceği gibi, Nur Müellifi Aziz Üstadımız Risale-i Nur’un neşri, okunup yazılması gibi bizzât nurlarla iştigale ehemmiyet vermekte, talebelerini daima teşvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise, şübhesiz izahtan vârestedir. Zira asrımızda kâinat fenleri ve maddî ilimler revaçta olup, yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları; hem tabiiyyun ve maddiyyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı; hem küfr-ü mutlak cereyanı ki, hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah’a iman hakikatına karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur’a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var.

Çünki Risale-i Nur, Kur’an-ı Hakîm’in bir mu’cize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevî atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyat-ı kalbiyeyi tahribine mukabil, maneviyat-ı kalbiyeyi tamir edip ferden ferdâ iman-ı tahkikîden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalblerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur’anımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle îfa ediyor. Tefekkür-ü imanî dersiyle tabiiyyun ve maddiyyunun boğulduğu aynı mes’elelerde tevhid nurunu gösteriyor; iman hakikatlerini madde âleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı mes’elelerinde iman hakikatlerinin isbatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön plânda ele alınması îcabeden ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına hitab eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyz ve ilham tarîkıyla âyetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur’anîdir, küllî marifetullah bürhanlarıdır.

Asrımızın efkârının anlayışına ve idrakine hitab edici mahiyeti ve Kur’an-ı Hakîm’in bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri, bilhâssa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur’an’a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necib millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve fazilette üstad olarak insanlığın geçirdiği müdhiş buhranlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdid eden anarşiliğin, ifsad ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlahî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatlarıdır, hakikat-ı İslâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-ı İslâmiye ve Kur’aniyeyi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade etmektedir.

Hem Nur Müellifi bir mektubunda “Dâhilde tarafgirane adavet ve münakaşalara vesile olan füruatı değil, belki bütün nev’-i beşerin en ehemmiyetli mes’elesi olan erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâm’ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur’anın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim” demek suretiyle hizmet-i İslâmiyenin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs’at ve câmiiyeti haiz bulunduğunu; dinî hizmetlerin her nev’ini teyid ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-yı Kur’aniye olan Risale-i Nur

dairesinin umum ehl-i iman ve İslâm’a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda devamla “Hattâ değil Müslümanlarla, belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmağa çalışıyorum. Harb-i Umumî ve komünizm altındaki anarşistlik tehlike ve tahribatlarının lisan-ı haliyle “Dünya fânidir, firaklarla doludur. Ey insanlar adaveti bırakınız, Kur’an dersini dinleyip birleşiniz; yoksa sizi mahvedeceğiz” diye beyanıyla bu zamanın şartları ve îcabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’anın nuruyla göstererek hakîmane irşadın ve tevfik-i İlahiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin îfası gibi noktalardan Risale-i Nur’un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor.

İşte Lâhika Mektubları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî mes’eleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’aniyenin esaslarını ders veriyor.
Emirdağ Lahikası-1 ( 6 -9 )

 

Haber: Muhammed NumanÖZEL

www.NurNet.Org

The Male and Female Slavery in Islamic Law “OTTOMAN HAREM”

Thirty years ago, we have published The Ottoman Harem in Turkish and I have given a copy to Şükran Vahide (Mary Weld)[1] to evaluate and to translate to English. She has translator the Risâle-i Nur Collection completely and is a native in English. When she had completed the translation, she told me “Dr. Akgunduz! I have enjoyed translating this book and I think that this book is very important in historical and religious sense.”

I have spent five years preparing this work Male and Female Slavery in Islam and the Ottoman Ḫarem. The product of those five years’ work has now been published in English. The subjects discussed in this book are as follows:

Part One; the distortions and misrepresentations of male and female slavery and the Ḫarem, together with some examples.

Part Two; male and female slavery in non-Muslim societies and in other religions.

Part Three; the institutions of male and female slavery in Islamic law.

Part Four; aspects of the practice of slavery, male and female, in the Ottoman state.

Part Five; an investigation of the question: what is the Ḫarem?

Part Six; a lady governess’s memoirs of the Ḫarem.

Part Seven; the replies to a number of important questions on these subjects.

My request of readers is that they read the sections they are interested in, and particularly that they study Parts One, Five, and Seven. I realize that Part Two is a slight digression, but I am of the opinion that the comparison is necessary in order to illuminate slavery in Islam and in the Ottoman state.

“Ahmed Cevdet Pasha says: “To own slaves in Islam is to be a slave.” What should be realized here is that Islam did not introduce slavery. So how was slavery practised in other societies and religions? How did other religions and peoples act towards slaves? Since “Everything is known through it opposites,” it is essential to know this in order to understand male and female slavery in Islamic law and the Ḫarem in Ottoman society.

The women in the Sultan’s Ḫarem lived under very strict discipline. They lived an enclosed life in their apartments, just as they paid great attention to these matters when they were out on trips or travelling. Since it was thus, does it conform to historical fact to show them to be immodest and overly free and easy, as in the films made recently? Does this reflect history as it was lived or is it make-belief? This should be pondered over fairly and reasonably.”

IUR Press, 362 pages.

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

Rector & President

Islamitische Universiteit Rotterdam

Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

T +31 (0)10 485 47 21

F +31 (0)10 484 31 47

E akgunduz@iur.nl; I www.islamicuniversity.nl

facebook.com/Prof.AhmetAkgunduz; twitter.com/AhmetAkgunduz

 

[1]     Şükran Vahide (Mary Weld): was born in 1948 in England’s Lancashire. She has graduated in 1980 from Durham University Faculty of Oriental Studies of the Turkish and Persian literature. After reading the English translation of the Risale-i Nur Collection, in 1981, she became a Muslim. Thanksgiving residing in Turkey in case of Vahidi, She has engaged in research in the Risale-i Nur. Many treatises, mainly English Words translated. She has married with a famous student of Bediuzzaman Mehmed Firinci.

The Miracle of Ozone Curtain

(2-5 June World Environment Day)

In this century, the issue which occupies the whole world’s agenda is environmental problems. “The environment, is something trusted to mankind just after the soul blown into his lifeless body; what is more, the environment is a big man in a way, and the man is a big environment.”

It may be assumed that the first pollution started with the first fire lit. In the year 1869, the declaration of  the Massachusets Public Health Committee formed the first important scientific warning highlighting that the environmental concerns reached to threatening dimensions. In present day, environmental problems mostly arise from industrialization and unplanned urbanization due to that industrialization.

Cleanliness and unwastefulness are the fundamental  precautions to be taken to conserve the environment. In the tafseers of Holy Quran and in hadiths , cleanliness is highly stressed.. In that verse “Truly Allah loveth those who turn unto Him, and loveth those who have a care for cleanliness.”  (Baqarah 2/222) which tells about the people whom Allah loves are those who regret for their wrongdoings and turn to Him and those who are clean. Thus a moral cleanliness with penitence is stressed that other than bodily cleanliness..

Environmental problems are so wide ranging: Global warming, forest destruction, erosion, desertification, ozone layer depletion, contamination of lakes and rivers, accumulation of solid waste, air pollution in big cities, electromagnetic pollution, radioactive pollution, noise pollution etc. All those are of importance needing a special attention one by one. The most important environmental problems which our world is facing today are:
1- Global warming
2- Increasing ozone layer depletion.

Ozone layer which surround our world is a subject to be handled seriously. The layer which consists of atmosphere, oceans and the solid par -extending 17 km-  we live on is called “earth crust”. Oxygen is the most abundant element found in earth crust and by mass it is 49.5% in it. Oxygen is found in metal ores, in plants, animals and humans and also in atmosphere and water. In free state it usually exists in diatomic molecule, O2. The molecule consisted of three oxygen atoms is called ozone. Ozone is an allotrope of oxygen, thus having a different structure from it. If a certain amount of energy is given to diatomic oxygen molecules  triatomic ozone molecules are formed.

3 02 (g) +  68 Kcal  ®  2 03 (g)

While oxygen consist of the 20% of atmosphere by volume, and by mass it is 21%, the average ozone amount is 0.02% ppm by volume that is equal to 10 billionth of oxygen. Due to its higher oxidating effect with comparison to oxygen, high ozone concentration is very harmful to living beings. Ozone concentration, which is very low in low altitudes, increases until 30 km high, and in stratosphere it reaches a tenfold concentration which is 0.2% ppm. In altitudes higher than 30 km, ozone concentration decreases gradually and no ozone is found in altitudes higher than 80 km.

This high concentration of ozone in 30 km  altitudes is called “ozone layer” in atmosphere. The ozone layer acts just like a curtain protecting living beings from harmful effects of high energy sun radiation and therefore vital to human beings. It does that protection in this way: It filters the sun’s harmful UV rays and stops them reaching the surface of the Earth. Unless those UV rays are stopped by ozone layer in 99%, very critical consequences may arise in living-non living nature. The simplest of those consequences in humans is an increase of skin cancer. In long term, those high energy rays breaks the C – H  and  0 – H  bonds found in living organisms and it means the destruction of life!

In chemistry books related to the topic, there are chemical equations showing why ozone exists in 30 km high and why certain industrial chemicals decomposes and destroys ozone layer and also why this activity is centered in Polar Circles. Also measures to be taken are mentioned.

The most important aspect of this topic is that, it is totally impossible that those molecules by their own will and choice can lead to such consequences with so much mercy and wisdom: While this highly oxidating substance is deadly harmful to living beings in low altitudes, its existence in higher regions of atmosphere may be vital to all life on the Earth.

In chemistry books, the abundance of hydrogen in higher regions of atmosphere is explained owing to its little molecule weight (2g), but not a single word is mentioned about the miraculous formation of ozone layer in 30 km high! But the presumed fact should have been that due to being 24 times heavier (48g) than hydrogen, ozone to be found in the highest concentration nearest to the Earth’s surface.

We reach the conclusion without much effort which is that “ozone curtain” is truly a curtain in our mind’s eye. It should be a testing for us: A curtain hiding the naked truth of a protective hand and for us a curtain to be seen behind…

“Yes, dignity and grandeur demand that in the view of the mind causes are veils to the hand of power. While unity and oneness demand that causes abstain from having any real effect.”

(From the Risale-i Nur Collection, Eleventh Topic, The Fruits of Belief)

Prof. Dr. Mustafa Y. Nutku

The Longest ‘LETTER’ from the Most ‘BELOVED’

The little child that seemed to be about five years old looked at the senior people around him in turn who were reading a book silently. After a time, he became meditative and burst into tears all of a sudden, asking this question:

Why can I not read?

His seniors tried to console him affectionately.

As a matter of fact, no mention could be made of any fault or neglect either of him or of his seniors as to that matter, for children generally learn how to read and write in the first year of the elementary school, which they start when they are seven. On the other hand, men who have not attended school become literate while they are doing their military service and women at literacy courses.

Nevertheless, that the little child’s sobbing asking:

Why can I not read?” affected everyone and, meanwhile, gave a message.

They say a village primary school teacher would ever give the following advice to his students in order to inculcate in them the ability to read and write:

Read whatever writing you find and fill with your writing whatever blank paper you find…”

Many know that the first Order of Islam is “Read!”: “Read: In (and to) the Name of your Lord Who creates.”[Surah Al-Alaq (Chapter of Blood-clot), Ayah (Verse) 96/1]. As there is no object of the Command ‘Read’ in the mentioned verse, it is also inclusive of all the readings that are in accordance to His Consent. On the other hand, one may not thereby conclude that one’s reading whatever writing he/she finds is included the Decree of Allah the Most High: “Read!” However, this advice might help with the elimination of the resistance against literacy and the reluctance of village children therein.

All the possessions, influences, acts, etc. belong to Allah the Most High. The sole thing in one’s hand, whereby one is tested throughout one’s worldly life, is: “To Choose” (through inclination, with one’s free will). One is not to read everything. Reading is filling the stomach of the mind. Needless to mention, one must not fill his stomach with junk food at random. In truth, one is to be selective in nutrition, for although the things wherewith the stomach is filled are foods, some of them might be toxic, some difficult to digest while, again, some might cause obesity.

The written text that one is most willing to read is: “The Letter from the Beloved One”. If one is literate, this letter is read with the fast heartbeat, as if sipping water or as if breathing, whereby smelling it, kissing it and holding it in high esteem. Consider the utter joy of an illiterate mother when she has received the letter posted by her beloved son from the army or from a distant place: She holds it, kisses it, smells it, looks across the lines and immediately goes and finds someone to read it to her and thereafter listens to it in tears of love. It is true that a great number of elderly mothers go to literacy courses in order that they can read by themselves the letters coming from their beloved ones.

Yes,  the  beauty,  bounty,  and  perfection  in  beings,  which   excite  love,  are  generally  signs  of  the  Truly  Enduring  One’s  beauty  and  bounty  and  perfections, and  passing  through  many  veils,  are  pale  shadows  of  them;  indeed,  they are  the  shadows  of  the  shadows  of  the  manifestations  of  His  most  beautiful    names.        (Risale-i Nur Collections, Third Flash)

Now if we ponder over the matter, is it not great contradiction, injustice, disloyalty, hardheartedness and incivility that we love the Mathiwah (those things other than Allah the Most Great), which in fact are the shadows of the shadows of the Beauty, Perfection and Favours of Allah the Most High, for the figurative and minute reflections thereof; and that we neglect to love Allah the Most High, Who possesses the Origins of those Attributes, which are the real Reasons for Love, at the highest degree and that we are indifferent towards the Glorious Qur’an, which is the Long Letter of the ‘True Beloved One’, which He has revealed to us?

By the way…

Have you read of the Noble Qur’an today?

Prof Dr. Mustafa NUTKU

www.NurNet.Org