Erkek İsimleri

1- Abdurrahman: Merhameti sonsuz olan Allahın kulu.

2- Yahya: Hem doğduğu, hem öldüğü, hemde hayat sahibi olarak kabrinden kalkacağı gün. Allahın kendisine selam olsun dediği Peygamberin ismi.

3- Mirza: İslamiyette iyi bir sülaleden, olanlara, seyyidlere, şehzadelere, beyzadelere verilen isim.

4- İdris: İlimde ileri seviyede olan Peygamber ismi.

5- Giyaseddin: Allahın dininin yayılmasına yardım eden isim.

6- Cavid: Daimi kalacak olan Allahın ebedileştireceği kimse.

7- Nazım: Nizama koyan düzenleyen kimse.

8- Adnan: Peygamberimizin atalarından birinin ismi.

9- Fatih: Bir yeri, bir toplumu İslamın Nuruna ve maneviyatına açma şerefine nail olan kimse.

10- Muhyiddin: Dinini ihya eden kişi.

11- İsmail: İbrahim aleyhisselamın oğlunun adı olup teslimiyet ve nesli ile övünen bir Peygamber.

12- Safa: üzüntü ve kederden uzak olma,saflık ve berraklık.

13- Fakih: Fıkıh ilminde derinleşme sahibi kişi.

14- Nasih: Nasihat eden dini insanlara anlatan iyi kimse.

15- Harun: Musa aleyhisselamın büyük kardeşi.

16- Lut: Gayret ve şevk timsali, kahraman bir peygamberin ismi.

17- Raif: Merhametli ve şefkatli olan kimse.

18- Muttaki: Allahtan korkan günahlardan çekinen.

19- Abdülmecid: Azamet, şan ve şeref sahibi olan Allahın kulu.

20- Ekmeleddin: Dinin kemale erdirdiği, olgunlaştırdığı kimse.

21- Ragib: Hayra rağbet eden ve istekli kimse.

22- Abdülkerim: Nihayetsiz ikram edici,Cömert olan Allahın kulu.

23- Adil: Adalet eden, Allahın emirlerini noksansız tatbik eden.

24- Abdüssamed: Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, her şey ona muhtaç olan yüce Allahın kulu.

25- Niyazi: isteyici,sadece Allahtan isteme ve neticeyi yalınız ondan bilme ni’metine nail olan kimse.

26- Lokman: Kur’an-ı Kerimde ahlakı övülmüş Allahın sevdiği bir zatın ismi.

27- Salih: Dinin emir ve yasaklarına uyan dindar güzel ahlak ve takva sahibi kişi.

28- Cüneyd: Küçük asker, evliyaların büyüklerinden bir zatın adı.

29- Bahadır: kahraman cesur yiğit.

30- Kâni: Allahın verdiğine kanaat eden, elinden geleni yapan Allahın takdir ettiğine razı olan.

31- Bedreddin: Dinin dolunayı, dinin nuru ile nurlanan kişi.

32- Senai: Allahın kedisine övülmeye layık nimetlerine mazhar kıldığı kişi.

33- Hasan: Güzellik,iyilik Peygamberimizin Cennet delikanlılarından olan torunu.

34- Edib: Edebli, terbiyeli, zarif, nazik kişi.

35- Nureddin: Dinin Nurlu güzelliklerine mazhar olan kişi.

36- İlyas: Zamanın hükümdarlarıyla çok mücadele edip, dağlar ve çöller sahibi namıyla Rabine tenhalarda ibadet eden Peygamber ismi.

37- Şadan: Sevinçli güler yüzlü kişi.

38- Talib: Taleb eden, Allah rızasını arzu edip isteyen kişi.

39- Faruk: Hak ile batılı birbirinden ayıran Hz Ömerin r.a bir sıfatı.

40- Habil: Hz. Ademin hayırlı, Rabbisinin rızasına mazhar olmuş evlatlarının ismi.

41- Abdülhamid: Hamd edilmeye an layık olan Allahın kulu.

42- Üzeyir: Kur’anda ismi geçen büyük zatlardandır.

43- Abdülbaki:Sonu olmayan Allahın kulu.

44- Nurullah: Kendisinde Allahın nuru tecelli eden kimse .

45- Kasım: Peygamber a.s.m. oğullarının isimlerinden biri.

46- Nasrullah: Allahın nusreti tardımı.

47- Ümid: Allahtan ümidini kesmeyen kişi.

48- İhsan: İyilik eden kişi.

49- Mucahid: Allah rızasi için Cihad eden savaşan.

50- Ni’metullah: Allahın ni’meti ihsanı.

51- Bayram: Kudsi mana taşıyan neşe ve sevinç günü.

52- İslam: Allahın bize günderdiği Hak dini.

53- Fâzıl: Faziletli, meziyetli Fazilet sahibi kişi.

54- Ramazan: Hicri ayların en faziletlisi.

55- Cafer: Hz. Ali efendimizin r.a Mute harbinde şehit olan kardeşi.

56- Fakih: Fıkıh ilminde derinleşen kişi.

57- Safa: Üzüntü ve kederden uzak olma. saflık berraklık.

58- İsmail: İbrahim a.s oğlunun ismi Allaha teslim olan bir Peygamber ismi.

59- Lutfullah: Allahın lütfu ihsanı ikramı.

60- Zekeriya: Kur’ani Kerimde ismi geçen Hz. Yahyanın babası olan şanlı Peygamberin ismi.

61- Taib:Tevbe eden. Günahlarından pişmanlık duyup Allahtan af dileyen.

62- Abdülmetin: Metanet sahibi sonsuz kudreti olan Allahın kulu.

63- Salim: Sağlıklı, sağlam.Maddi ve ma’nevi ayıplardan, noksanlardan uzak olan selamette olan kimse.

64- Kasım: Muhammed a.s.m. küçük yaşta vefat eden oğlunun ismi.

65- Sıddık: çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen Hz Ebubekirin bir sıfatıdır.

66- Said: Mübarek, mes’ud saadetli, Sahabe-i Güzin Efendilerimizin isimlerindendir.

67- Abdülkadir: Kadir olan kudreti her şeye yeten Allahın kulu.

68- Mes’ûd: Saadetli bahtiyar mutlu kimse.

69- Siraceddin: Dinin kandili, dinin verdiği nur ve aydınlığa mazhar kimse.

70- Ridvan: Rıza, razi olma, cennet kapısında bekleyen meleğin ismi.

71- Faik: Mümtaz, ma’nevi olarak üstün olan kişi.

72- Ömer. İslamın ikinci halifesi. Adalet ve hakkaniyetle meşhur Cennetle müjdelenmiş sahabi.

73- Kemaleddin: Dinde kemale eren, dinin maddi ma’nevi olgunluğa erdirdiği kişi..

74- Fuâd: Kalb,gönül,yürek.

75- Abdürrahim: Nihayetsiz rahmet sahibi olan Allahın kulu.

76- Ekrem: Çok şeref sahibi Pek cömert Peygamberimiz’in a.s.m. mübarek isimlerindendir.

77- Salahuddin: Dinine bağlı olan kimse.

78- Furkan: Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma. Kur’an Azimüşşanın bir ismidir.

79-Yûsuf: İç ve dış güzellikte çok üstün, haya ve edep timsali. Peygamber ismi.

80- İlhami: Allah tarafından gönlüne ilham olunan kimse

81- Celaleddin: Dini savunan. Dinin azamet ve ulviyetine mazhar kimse.

82- Tahsin: İyi ve güzel bulma beğenme.

83- Refik: Refakat eden.Yar olan, yol arkadaşı olan kimse.

84- Burhaneddin: Dinin delili, dinin hakkaniyetinin anlaşılmasına vesile olan kimse.

85- Kâmil: Kemale ermiş terbiyeli edepli.

86- Fehmi: Anlatma ve anlama. İstifade etme n,metine nail olan kimse.

87- Tarık: Sabah yıldızı, Endülüs fatihi, mücahid bir İslam komandanı.

88- Hamza: Heybetli azametli Peygamberimizin Amucasının ismi.

89- Raşid: Kâmil,akıllı: Doğru yolda olan. Hak din olan islamı kabul eden kimse.

90- Abdülhakim: Hakim olan her işi hikmetli olan Allahın kulu.

91- Hüseyin: İki Güzel, iyilik hüsün sahibi olmak. Peygamberimizin a.s.m. cennet delikanlılardan olan torunu

92- Abdülgani: Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allahın kulu.

93- Fahri: Hakiki şeref ve iftihar vesilesi olan nimetlere nail olan kimse.

94- Necib: Güzel ahlak sahibi. Soyu temiz pak olan kimse.

95- Muhlis: Halis. Dostluğu, herhali samimi günülden ve Allah için olan.

96- Raşid: Dosdoğru yolu bulup, o hak yolda yürüyen.

97- Nazif: Temiz pak Nazif olan kimse.

98- Şerafeddin: Dinin şerefi övgüsü.

99- Ulvi: Ahlakça yüksek alçaklığa tenezzül etmeyen.

100- Nedim: Yaptığı günahlara pişman olmasını bilen.

 

Abdulkadir Haktanır