Hollandaca Kuran Mealinin Tanıtımı Yapıldı

Ehl-İ Sünnet Âlimlerinin Hazırladığı Tefsirli Kur’an Meali (De Levende Koran)’In Tanıtımı, Hollanda Eski Başbakanı Lubbers’ın Katılımıyla İur’de Yapıldı

Rotterdam İslam Üniversitesinde bugün “De Levende Qur’an = Yaşayan Kur’an” adlı Kur’an Mealinin tanıtımı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Hollanda eski başbakanlarından Ruud Lubbers ve Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosu Doğan Oral ve çoksayıda protokolün katılımıyla, siyaset ve akademik dünyasının önde gelen isimlerinin oluşturduğu heyet huzurunda farklı konuşmacılarca “De Levende Qur’an” adlı mealim tanıtımı yapıldı.

hollandaca.kuran.meali.tanitimi

Kuran tilaveti ile yapılan açılışın ardından sözü alan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, 7 yıllık bir çalışmanın ardından bu mealin meydana gelmesinin heyecanını yaşadığını belirtti. Tam 7 yıl boyunca profesyonel bir heyet tarafından itina, azim ve ciddiyetle yapılan bir çalışmanın meyvesi olan bu meyvesi olan Stichting Lezen en Leven  yöneticilerine ve Rotterdam İslam Üniversitesi tercüme heyetine şükranlarını ileten Akgündüz konuşmasını Risale-i-Nur’dan Kuran nedir ve tarifi nasıldır sorusuna verilen cevabı okuyarak sonlandırdı:

Kur’an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri… Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası… Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı’ı, tercüman-ı satı’ı… Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.. ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi… ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci’ olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi’ bir Kitab-ı Mukaddes’tir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî’dir.” (Sözler, 366-367 )

 abdulah.gul.ahmed.akgunduz

Ardından sözü alan Stichting Lezen en Leven yönetim kurulu üyesi Ramazan Güngören yapılan bu mealin anlaşılmasının kolay olmasından dolayı Hollanda’da yaşayan Müslümanlara ve gayr-i müslimlere hitap edeceğini söyledi. İnsanların İslam’ı öğrenmek için bu meale başvuracakları ümidinde olduğunu söyleyen Güngören sözlerini Allah’a hamd ederek ve insanlara teşekkür etmeyenin  Allah’a şükür edemeyeceğini vurgulayarak sonlandırdı.

Rotterdam İslam Üniversitesi akademisyenlerinden ve aynı zamanda mealin tercümanlarından olan Doç. Dr. Özcan Hıdır konuşmasında şu noktalara değindi:

2004 yılında Diyanetten bir imam arkadaşının yanına gelerek Hollanda dilinde tefsirli bir Kuran mealinin eksikliğinden bahsetmesinin kendisi çok etkilediğini ve o an için böyle bir tercümeye niyet ettiğini vurguladı. Yapılmış olan tercümenin diğer tercümelerden farkını, kolay, anlaşılır ve günümüze hitap eden bir dil ile yapıldığını ifade eden Hıdır, sözlerini projede çalışan ve programa iştirak edenlere teşekkürlerini bildirerek sonlandırdı.

Tercümanlardan Fatih Okumuş ise ilk vahyin gelişiyle birlikte okuma kavramının farklı boyutlarda anlaşıldığını ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Ünver  konuşmasına cehaleti  medeniyete dönüştürmüş bir dinin mensupları olduğumuzu ifade ederek başladı. Tercüme eser ne kadar kaliteli hazırlanmış olsa da, hiçbir suretle Kur’anın aslı ile karşılaştırılamaycağını söyledikten sonra, yapılmış olan bu tercümede emeği geçenleri ve de projede çalışanları yürekten tebrik etti.

Prof Dr. Jan Peters: kendisinin öğrencilik yıllarından itibaren böyle bir tercüme yapmanın hayalini yaşadığını ifade etti. Yapılmasını istediği tercümenin bir yerden etkilenilmeden yapılması gerektiğini ifade eden Peters, arkadaşı Fred Leemhuis’un Mısırdan etkilenerek tercüme yapma çalışmasının  kendisini  onunla beraber çalışmaktan vaz geçirdiğini söyledi.

Kaliteli bir tercümanda her iki kültür (Arap kültürü ve tercümesini yaptığı toplumun kültürü) arasında kuvvetli bağın olması gerektiğini ifade etti. Abduljabbar van der Ven adlı popüler  bir imam (batı kültürüyle iplerini tamamen koparttığı için) ile İslamolog  Hans Jansen (arap kültürüyle iplerini tamamen koparttığı için) bu noktalarda eksik oldukları için böyle bir tercümede muvaffak olamayacaklarının altını çizdi.

Sonrasında konuşmaya gelen Prof. Dr. Karel Steenbrink Hollandaca Kur’an tercümesinin önemini vurgulayarak sözlerine başladı. Levende Qur’an tercümanlarının Arap kültürüne yakın bir tarz ile çalıştıklarını söyleyen Steenbrink tercümede  God yerine Allah lafzının tercih edilmesine dikkat çekti. İyi bir tercümenin farklı bakış açılarından yola çıkılarak yapılmasının öneminden bahseden Steenbrink  Levende Qu’an tercümesinde bunun başarıldığını  ifade etti.

Sonrasında konuşan Prof. Dr. Anton Wessels Kur’anın Kadir gecesinde nazil olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Sonrasında Kur’anın icazına hayran kaldığını söyleyen Wessels Kur’anın dua ile başlayıp dua ile hitam ermesinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Son olarak söz alan T. C. Başkonsolosu Doğan Oral ise Türklerin Hollanda’ya gelişlerinin 50. Yılı kutlamalarına tevafuk eden Kur’an tercümesinin tanıtımından dolayı iki mutluluğu bir arada yaşadığını ifade etti. Hollanda toplumuyla birlikte yaşamanın öneminden bahseden Oral, böyle bir tercümenin bu manaya da hizmet ettiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI GÜL’E BİR NÜSHA TAKDİM EDİLDİ

Bu arada Nükleer Zirve sebebiyle Hollanda’ya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Beyefendiye, bu Kur’an Mealinin bir nüshası Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ü kabulü sırasında takdim edildi ve Cumhurbaşkanı emeği geçelere teşekkür eyledi.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: