Hrıstiyanlık ıstıfa edip…

Nasraniyet (Hrıstiyanlık), ya intifa(yok olma, sönüp bitme) veya ıstıfa edip İslâmiyet’e karşı terk-i silâh edecektir.

Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı.

Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi’ olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.

İşte bu sırr-ı azîme, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki: “Hazret-i Îsâ nâzil(inme) olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”

Mektubat – Hakikat Çekirdekleri

“Dünyada, her yıl, yüzbinlerce Hrıstiyanın İslamiyetle müşerref olması, 100 sene önce söylenmiş bu hakikatin doğruluğuna bir imzadır.”