Kastamonu Lahikası Hakkında . .

( 1 ) Sohbete zaman ve mekân mâni değil


( 2 )
 Zaman, cemaat zamanıdır


( 3 )
 Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri


( 4 )
 Risaleler birbirine tercih edilmez


( 5 )
 Risale-i Nur’un diğer kitaplardan farkı


( 6 )
 Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lem’anın tercümesi


( 7 )
 Musibetler nasıl karşılanmalı?


( 8 )
 Üç gurbete ve hastalık


( 9 )
 Teveccühü, Kur’ân ve Risale-i Nur adına kabul etme


( 10 )
 Talebelerin Nur’a ait ikramı gösteren mektubu


( 11 )
 İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar


( 12 )
 Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder


( 13 )
 Nur talebeleri imanla kabre girecek


( 14 )
 Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi


( 15 )
 Üstadın ölüme telaşsız bakması


( 16 )
 Hizmetteki İlâhî ikramlar


( 17 )
 Nur’un kerametlerinden misâller


( 18 )
 Risale-i Nur talebesi kime denir?


( 19 )
 Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması


( 20 )
 Talebelerin Nur’a sahip çıkması


( 21 )
 Kıyametten haber veren hadis


( 22 )
 İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur


( 23 )
 Risale-i Nur’da iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi


( 24 )
 İkinci Vatan: Barla


( 25 )
 Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk


( 26 )
 Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye


( 27 )
 Zaman, imanı kurtarmak zamanı


( 28 )
 Bazı talebelerin meziyetleri


( 29 )
 Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder


( 30 )
 Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar


( 31 )
 İmanla kabre girileceğine bir misâl


( 32 )
 Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları


( 33 )
 Risale-i Nur’un korunduğunu gösteren hâdiseler


( 34 )
 İmam-ı Ali’nin Âyetü’l-Kübrâ’ya önem vermesinin sebebi


( 35 )
 Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim


( 36 )
 Risale-i Nur’a hizmetin dünyevî faydaları


( 37 )
 Salâhaddin Çelebi’nin bir kazadan kerametkârane kurtulması


( 38 )
 Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ


( 39 )
 Tevafukların önemine dair bir ihtar


( 40 )
 Tevafuklar teşvik edicidir


( 41 )
 Hâfız Ali’nin Risale-i Nur’a âyetten çıkardığı bir istihraç


( 42 )
 Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir?


( 43 )
 Nur ve Gül Fabrikaları


( 44 )
 Her asırda en büyük makam Kur’ân’ındır


( 45 )
 Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi


( 46 )
 Şefkatin yanlış yerde kullanılması


( 47 )
 Eski Said’in eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir


( 48 )
 Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz


( 49 )
 Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası


( 50 )
 Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri


( 51 )
 Risale-i Nur’a işaret eden âyetler


( 52 )
 Isparta kahramanlarına benzemenin şartı


( 53 )
 Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua


( 54 )
 Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet


( 55 )
 Sırr-ı اِنَّا اَعْطَيْنَا ‘nın işaret ettiği gerçek mânâ


( 56 )
 Bir ihtar


( 57 )
 Talebelerin medihlerine cevap


( 58 )
 Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin


( 59 )
 Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat


( 60 )
 Ramazan’da her gün bir hâtim


( 61 )
 Başa gelen sıkıntıların hikmetleri


( 62 )
 İştirâk-i a’mâl-i uhreviye sırrı


( 63 )
 Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti


( 64 )
 Günahlara kalkan: İştirak-i a’mâl-i uhreviye düsturu


( 65 )
 Küllî ibadete sahip olabilmek


( 66 )
 Dualarla gelen şifâ


( 67 )
 Üstadın yerine çalışan talebeler


( 68 )
 Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir


( 69 )
 İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir


( 70 )
 Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme


( 71 )
 Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır


( 72 )
 Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi


( 73 )
 Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kur’ân


( 74 )
 Dinîn dünyaya basamak yapılması


( 75 )
 Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması


( 76 )
 Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu


( 77 )
 İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir


( 78 )
 Risale-i Nur’u yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti


( 79 )
 Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir


( 80 )
 Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç


( 81 )
 Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nur’la hizmet, en birinci vazifedir


( 82 )
 Risale-i Nur’a ekmek kadar ihtiyaç var


( 83 )
 Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı


( 84 )
 Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister


( 85 )
 Binbaşı Muhyiddin’in gördüğü rüyânın tabiri


( 86 )
 Taarruza karşı demir gibi sebat


( 87 )
 Talebelerin senakâr mektuplarına cevap


( 88 )
 Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu


( 89 )
 Risale-i Nur’un yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi


( 90 )
 Risale-i Nur belâların def ve ref’ine vesiledir


( 91 )
 Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli


( 92 )
 İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez


( 93 )
 Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır


( 94 )
 Ta’likat ve Kızıl İ’caz’ın önemi ve Risale-i Nur’la irtibatı


( 95 )
 Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük


( 96 )
 Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir


( 97 )
 Zaman, cemaat zamanıdır


( 98 )
 Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister


( 99 )
 Tâhir’de bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli


( 100 )
 Risale-i Nur’un emniyete faydası


( 101 )
 Risale-i Nur’un mânevî galebesi


( 102 )
 Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması


( 103 )
 Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi


( 104 )
 Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar


( 105 )
 Zındıkların tesanüdü bozma çabaları


( 106 )
 Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi


( 107 )
 Risale-i Nur’un fütuhatının devam etmesi


( 108 )
 Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır


( 109 )
 Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir


( 110 )
 Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir


( 111 )
 Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap


Lemeât
 Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatı’nın çekirdeği hükmünde olan bir risale.


( 112 )
 Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i a’mâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak


( 113 )
 Virdü’l-âzam-ı Kur’ânînin basılması


( 114 )
 “Said başka eserleri beğenmiyor” iddiasına cevap


( 115 )
 Riyaya sevk eden sebepler


( 116 ) Küçük Hüsrev Feyzi’nin bir istihracıdır


( 117 )
 Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir


( 118 )
 Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet


( 119 )
 Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak


( 120 )
 Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi “Ferid” makamına mazhar


( 121 )
 Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar


( 122 )
 Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü


( 123 )
 İslâmköylü hocaların Risale-i Nur’la alâkası


( 124 )
 Maişet peşinde koşmak yerine hizmette ciddî çalışmak


( 125 )
 Salâhaddin Çelebi’nin bazı tavsiyeleri


( 126 )
 Mânevî hasâretlerden kurtulmanın çaresi: İman ve amel-i salih


( 127 )
 Mânevî tahribata karşı büyük bir cemaat 200 sene mücadele edecek


( 128 )
 Isparta, mânevî Medresetü’z-Zehrâ’dır


( 129 )
 Zalimlerin boğuşmalarına bakmak, zulme ortak eder


( 130 )
 Risale-i Nur’un bir vazifesi Kur’ân harflerini korumaktır


( 131 )
 Bu âlem haşri zımnî ve perdeli gösteriyor


( 132 )
 Şerlerden hayır çıktığının izahı


( 133 )
 Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Nur’un hak olduğuna işaret eden mahrem bir risaledir


( 134 )
 Dört mektuba cevap


( 135 ) Risale-i Nur aklı inkardan kurtarıp tesellî verir


( 136 )
 Risale-i Nur dostlara tiryak, düşmanlara saika olur


( 137 )
 Hizmette mazhar olunan suhulet ve tevafuklar


( 138 )
 Şerlere hikmet ve rahmet gözüyle bakmak


( 139 )
 Kelimeler yanında fiillerde de tevafuklar var


( 140 )
 “Elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor”


( 141 )
 Geçim sıkıntısı, tesanüdünüzü bozmasın


( 142 )
 Fil Sûresinin asrımıza bakan yönü


( 143 )
 Hizbü’l-Ekber-i Nurî’nin yazılması ve yaşanan bir tevafuk


( 144 )
 Medreseden çıkan Risale-i Nur’u, medrese hocalarının tanımaması


( 145 )
 İman hakikatlerini hiçbir şeye feda etmeyen Ispartalı talebeler


( 146 )
 Tam fedakâr talebe dünya ile alâkasını kesmeli


( 147 )
 Risale-i Nur esmâ-i hüsnânın tecellî ettiği kâinatı delil gösteriyor


( 148 )
 Mecazî nefs-i emmâre nedir?


( 149 )
 Her şeyi tesanüde feda etmek


( 150 )
 Geçim sıkıntısına daha fazla hizmetle mukabele etmek


( 151 )
 Hüsrev’in yazdığı İ’cazlı Kur’ân


( 152 )
 İhtilâfı, meşveret-i şer’iye ile halletmek


( 153 )
 Marangoz Ahmed’in manzumesi


( 154 )
 Risale-i Nur hizmeti rahmete vesiledir


( 155 )
 Risale-i Nur neden siyasete âlet edilemez?


( 156 ) Nur talebelerinin tesanüdünü tebrik


( 157 )
 Sebatkâr talebelerin sadakat ve uhuvveti


( 158 )
 Mehmet Zühtü Efendinin vefatı ve Hulûsi Efendinin birincilik makamını koruması


( 159 )
 Risale-i Nur’un kerametleri


( 160 )
 Sırr-ı ihlâsa dayanan Nur mesleği dünyaya bakmaz


( 161 )
 Ehl-i bid’a ile zihnen de meşgul olmamak


( 162 )
 Bu zamanda çocuk sahibi olmanın mesuliyeti ile inayet mevzuları

 

( 163 ) Nur talebeleri talebe-i ulûmdur


( 164 )
 Üstad attan düşmesinin hayırlı neticelerini anlatıyor


( 165 )
 Musibetin ondan bire inmesi ve bazı Nur talebelerinin sorularına verilen cevaplar


( 166 )
 Bir musibetin Sekîne’deki dersi açıklamaya vesile olması


( 167 )
 Adapazarı depreminin mânevî sebebi ve Nurların musibetlere kalkan olması


( 168 )
 Risale-i Nur’un dünyaya âlet edilmesi ihlâsı kırar


( 169 )
 Beşer zulmeder, kader-i İlâhî adalet eder


( 170 )
 Bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır


( 171 )
 Üç kerametli risale: Mu’cizat-ı Ahmediye, Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü’l-İ’câz

Kaynak: SorularlaRisale

www.Nurnet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: