Entelektüel Görünümlü Ne Çok Psikolojik Arıza Var!

Yazar Metin Karabaşoğlu sosyal medya hesabında günümüzün “Entelektülerine” bir gönderme yaparak “Entelektüel Görünümlü Ne Çok Psikolojik Arıza Var” diyerek Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Muhakemat isimli eserinden bir bölümü paylaşmış. İşte Karabaşoğlunun o yazısı.’Entelektüel’ görünümlü ne çok ‘psikolojik’ arıza var…546_317_d7e4d94d-entelektuel-gorunumlu-ne-cok-psikolojik-ariza-var
Muhakematta geçen o bölüm ;“Tenbih: İltizam-ı hilaf ve taassub-u barid ve meyl-üt tefevvuk ve hiss-i tarafdarlık ve vehmini bir asla irca’ ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzib veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubb-u nefis ile böyle makamlarda mugalata ederek çok bahaneler bulabilir.”
Said Nursi / Muhakemat
Muhakemat’ta 11. mukaddime’nin sonundaki ‘bu tenbih,’  bu ‘hubb-u nefis’in nasıl dışa vurduğuna dair notlarıyla, ne kadar manidar.
  • İLTİZAM-I HİLAF, yani başka görüşlere, hele ki genel kabul gören görüş her ne ise ona ille de muhalefet etme hastalığı.
  • TAASUBU BARİD, yani meseleye asabiyet penceresinden, başka fikirlere bir türlü ısınmayan soğuk bir taassup’la bakmak…
  •  MEYL-ÜT TEFEVVUK, başkalarıyla ortaklaşa bir ‘anlama yolculuğu’ yerine, başkalarına üstün gelme arzusu ve eğilimi.
  • HİSS-İ TARAFDARLIK dolayısıyla takım tutar gibi meseleye bakma, ‘ilkesel’ duruştan mahrum kalıp ‘ilişkisel’ değerlendirmeler yapma.
  • VEHMİNİ BİR ASLA İRCA’ İLE KENDİNE ÖZÜR GÖSTERME,‘ ‘fehm’in değil vehmin eseri olduğunu vicdanen hissettiği fikrini temellendirme çabası.
  • ARZUSUNA MUVAFIK OLAN ŞEYLERİ KAVİ GÖRMEK,’ yani lehine-aleyhine diye ayırmadan bilgiyi tarafsızca toplayıp ondan sonra sıhhat ve önem sırasına göre de tasnif ederek bir değerlendirme ve yoruma ulaşacağı yerde, ‘işine gelene göre’ seçmecilik/eklektisizm yapmak mesela, ilgili konuda ‘işine gelmeyen’ mütevatir bir hadisin dahi ‘sıhhatine’ ilişirken, ‘işine gelen’ zayıf bir hadise sarılmak…
  • GAYRİN TENKİSİYLE KENDİ KEMALİNİ GÖSTERMEK,’ yani kendi işine bakacağı, kendi düşüncesini eksiğini tamamlayıp fazlalıktan arındırıp olgunlaştırmaya çalışacağı yerde, başkalarına çamur atarak, onları itibarsızlaştırarak aradan sivrilmeye kalkışmak
  • GAYRI TEKZİB VEYA TADİL ETMEKLE KENDİ SIDK VE İSTİKAMETİNİ İLAN ETMEK,’ başkalarına ilişmeden doğru yolda doğru bir düşünce geliştirme çabası gireceği yerde, başkalarını ‘yalancı’ ve hatta ‘sapkın’ göstererek, kendisini ‘sıdk ve istikamet eri’ olarak sunmak..

SEFİL VE SÜFLİ diye tarif ettiği bu sekiz davranış kalıbının ‘menşei’ olarak ise, ‘hubb-u nefis’e dikkat çekiyor bediüzzaman. Muhakemat, 11. mukaddime’nin sonundaki bu ‘tenbih’teki (psik)analiz, birilerinin Bediüzzaman’dan rahatsız olması için bence yeterli. Zira içleri okunmuş, ‘röntgenleri çekilmiş’ halde görüyorlar kendilerini muhtemelen. ‘kusursuz ben’ inşa eden, kusurunu göreni sevmez!

www.NurNet.Org