Risale-i Nur’da Okumanın Önemi

okuyan.cocukUmumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız birtek sahife olan zîhayatın bahar faslında icad ve idaresine bakar, müşahede eder. Asa-yı Musa ( 104 )

Risale-i Nur’un nuranî ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. Risale-i Nur’u okuyan herkes, bu hakikatı idrak etmiş ve etmektedir. Asa-yı Musa ( 252 )

Hem herkes her vakit bütün Kur’anı okumağa muktedir olamaz. Sözler ( 242 )

.. okumak yazmak bilmez.. Sözler ( 384 )

..okumakla tahattur edip, nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak. Sözler ( 459 )

Bedîüzzaman hakkında malûmat almak isteyen kardeşlerimize, bunun ancak ve ancak Risale-i Nur Külliyatını dikkat ve devamla okumak suretiyle mümkün olduğunu arzederiz. Sözler ( 755 )

Bedîüzzaman’ın nasıl bir zât olduğunu anlayabilmek için, Risale-i Nur Külliyatını dikkatle, sebatla okumak kâfidir. Sözler ( 758 )

Bu risaleyi, şimdiye kadar belki yüz defa okumuşum. Fakat, şimdi yeni görüyorum gibi tekrar okumağa ihtiyaç ve iştiyakım var.” Sözler ( 760 )

..bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir. Sözler ( 772 )

..sekiz senedir birtek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. Mektubat ( 47 )

Kur’anı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem (A.S.M.)dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail’den, belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur’anın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Mektubat ( 401 )

..çok manidar olduğu için, muhtelif âyâtı hıfzetmek veya okumak arzusu.. Mektubat ( 406 )

..okumağa pek çok muhtaçtırlar. Mektubat ( 498 )

Kitab-ı Mübin’in mühim ince mes’elelerini okumak.. Lem’alar ( 126)

..hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. Lem’alar ( 132 )

..okumağa çok muhtaç.. Lem’alar ( 264 )

..risaleleri kemal-i merak ve dikkatle okumağa başlayıp.. Lem’alar ( 264 )

..hususan vahdet-ül vücuda dair mes’elelerini okumak, zararlıdır. Lem’alar ( 274 )

Cevher Nur’u okumağa devam ettim. Lem’alar ( 278 )

Elmas Cevher Nur’dur!” diye bunlara okumağa başladım. Lem’alar ( 278 )

Evet Nur, bunu okumaktır. Lem’alar ( 278 )

..terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lâzım geliyor. Şualar ( 193 )

..okumak ne kadar kıymetdar ve sevablı.. Şualar ( 236 )

İşte bu ebedî hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir ve onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. Lem’alar ( 226 )

..yirmibeş senedir değil gazeteleri okumak, belki sormasını ve merak etmesini ve düşünmesini bana terkettirmiş. Şualar ( 358 )

Muhammed Numan

www.NurNet.org