Sadâkatin Ehemmiyeti

Taife-i mücâhidîn olan Nur Talebeleri; a’zâmî sadâkat ve ittihaddan neş’et eden azîm, ma’nevî, makbûl bir sır ile rahmet-i İlâhîyyenin celbine ve teveccühüne vesîle olmuştur.    Tarihçe-i Hayat(156)

SADAKAT LUGAVi MANADA:(Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk. * Dostlukta sebat, vefadarlık. * Emredildiği gibi yapmak.  Manalarına gelmektedir.

Tarih-i Alem şahittirki seyelan eden zaman içerisinde hadiseler tahakkuk etmiş ve bu hadisatın netaici hem ferdi hayatı hem içtimai hayata tesiri azim veya bir nebze olmuştur. Düşünce akımları kimi insanların hem dünya ahret hayatını imara sebeb olmuş. Kimi akımlar sadece dünya hayatını saadetle geçirmek için lezaiz üzerine bina edilip ahret hayatı inkar edilmiştir.

Her düşünce akımının hareketin bir sistematik olarak ilerlemesi gelişmesi ve muvaffak olmak için sistemin şematik ve pratik hayatta kullanılacak olan bir kanunu, nizamı vardır. Çamaşır makinası da bulaşık makinesi da temizlik yapar düşüncesiyle bulaşıkları çamaşır makinesine dizersek hem bulaşığı teşkil eden şeylerden oluruz hem de çamaşır makinemizden oluruz. Yani küllü zarardır.

Bizler de her bir şeyi liyakate ve gayesine muvafık olarak istimalimizle emelimize muvaffak olabiliriz. Nitekim Cenab-ı Hak kainatta muvaffak olunmak istenilen işler için belirli bir sistem koymuştur. Muvaffak olmak isteyen adam Adetullaha muvafık hareket etmekle muvaffak olabilir. Eğer kaziye makusa olursa netice de makusa olacaktır. Temsilde olduğu gibi gaye temizlik lakin vasıta yanlış. Açlık hissini gidermek isteyen kimse yemek yemeli, üşüyen kimse soğukluğu giderici fiiliyatta bulunmalı, Muhabbetullah isteyen ehl-i ilim olmalı kitap okumalı, feyiz isteyen tefekkür etmeli, su-i ahlaktan kurtulmak isteyen ibadetin hakikatına vasıl olmaya çalışmalı….

Biz insanların fıtratına dercedilen 3 kuvve vardır. Bunlar;

•Kuvve-i Şeheviye,
•Kuvve-i Gadabiye,
•Kuvve-i Akliye.

Bu kuvvelerin istikameti ise; hatt-ı vasattır. İfratı ve tefriti ise azabdır. İfrata sebeb olan Şeytandır. Tefrite sebeb olan nefs-i emaredir. İstikamete vesile olan ise Kuran ve Sünnet-i Seniyyedir.

Edille-i Şer’iyye bu zamanda Risale-i Nurdur. Risale-i Nur Mahza Edille-i Şer’iyyedir. Elinde mizan ve müvazenenin mihangini bulamayan tutamayan kimse dostuna düşman, düşmanına da dost olması şaşırılacak bir şey değildir. Tarihte bunun birçok misali vardır. Beşeriyetin tekemmülat tarihine nazar edenler buna şahit olacak ve bu müvazenesizliğin nelere mal olduğunu tarihi süreçlerdeki tahlillerinde görecektir ki nelere mal olmuş.

Lügavi manasına baktığımızda ise bir şey yapılırken yapılacakken onun nasıl yapılması istenmiş ve belirtilmişse o şekilde yapılması sadakattır.

Risale-i Nura Dair hizmet mi edeceksin? Gayen bu ise; Risale-i Nura Sadakatla hizmet edersen hizmetin tam olur. Yoksa his heves ve hevaya göre hizmet edeceksen doğrudur gene hizmet olur; ama Sadakatli ve istikametli olmaz. Yani bir yemek yaparken yapılacak sisteme göre değil kafana göre karışım yaparsan bir şeyler ortaya çıkar; ama nasıl bir tadı olur meçhuldür.

Risale-i Nurun Lahikaları sadakatın temel şartıdır.Sadece imani bahisler okunarak sadakat olması mevz u bahis olamaz.

Hulefa-i Raşidine nazar edelim!

  • Ebubekir-i Sıddık (Sadakat)
  • Ömer-i Faruk (Adalet)
  • Osman-ı Zinnureyn ( Takva)
  • Haydar-ı Kerrar (ilim)

Bu sıralamaya göre de Nur dairesinde ilimden önce mesleğe sadakat gelir. Sadakatı olmayanın adaleti, ilmi, takvasından tam manasıyla söz edilemez.


Ey Risale-i Nura Talebelik iddia eden Kardeşlerim, Nurdaşlarım!

Eğer Daire-i Nuriyeye Talebe olmak istiyorsak Risale-i Nurun Esasatıyla hareket edelim, heva ve hevesimize göre hizmet etmeyelim! İrade, zihin, his, irade bütünlüğünde sadakat, adalet, takva, ilim dairesinde hatt-ı hareketimizi tanzim edelim! Bunun için de lahikaları kıblename yapalım.

Heva ve hevese göre hükmeden ve hareket eden hizmetler – mezhebler tarihinde görüldüğü gibi – istikameti kaybedip Ehl-i Sünnet Dairesinden udul etmiştir. Lahikası olmayan da istikametli nur hizmetinde udul edeceği iki kere iki dört eder kadar kesindir.

Denge, müvazene, muhakeme, mizan, istikamet isteyen Daire-i Nuriyenin Esasatı olan Lahikaları ile hareket etsin. İstikametli olan cemaati batıla hizmet ettirmesin. Yoksa Hak Batıla Hizmetkar olur! Efrad-ı Cemaat dahi bunu basiret ve ferasat ile ancak görebilir.


Ya Erhamerrahimin! Bizleri Ehl-i Sünnetin kalesi ve ahirzamanın hizmeti olan Risale-i Nur Dairesinde istikameti kaybettirme! Ayaklarımızı Cadde-i Kübra-i Kur’aniye olan mesleğimizin esasatında sabit ve daim eyle! Amin Amin Amin..

Selam ve Duayla

Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.org