Etiket arşivi: İstanbul İlim Kültür Vakfı

Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi (Tebliğ Çağrısı)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, HASEV VAKFI VE İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI İŞBİRLİĞİ İLE

ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU

Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi

1-Kapsam ve Amaç

Dinî düşünce ve uygulamanın ferdî ve toplumsal hayattaki yeri, önemi ve merkeziyeti gibi hususlarda değişimler yaşanıyor. Bu anlamda, Batı toplumlarında ve onlarla kültürel, ekonomik ve siyasî ilişkiler içinde olan dünyanın diğer önemli bir kısmında da dinin etki ve öneminin azaldığına inanılmaktadır. Bu değişim süreci dünyevileşme olarak ifade edilmektedir. Küreselleşmenin bir boyutu olarak, dinin etkisini kaybettiği tüketim merkezli Batılı hayat tarzının ve değerlerin dünya genelinde yaygınlık kazandığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, dinin bireysel ve toplumsal hayatta önem kazandığını gösteren, dinî canlanışa işaret eden emareler de mevcuttur.

Zaman ve şartlara bağlı olarak farklı mahiyette tezahür etse de ferdî ve  toplumsal hayatta  önemli unsurlardan birisi, dinî inanç ve değerlerdir. İnsanoğlu, önemli sayılabilecek birtakım sorulara din sayesinde cevap bulabiliyor. Din, insan hayatına bir anlam katıyor, bir hedef gösteriyor. Hayatın anlamının keşfedilmesine yardımcı oluyor. Hayatı farkında olarak yaşamaya yardımcı oluyor. ‘Ben kimim?’, ‘Nereden geliyorum, nereye gidiyorum?’ gibi temel sorulara cevap vermenin yanı sıra toplumu bir arada tutan ve toplumsal dayanışmayı sağlayan ortak değerlerin tesisine katkı sağlıyor. Yine sorumluluk duygusunun gelişmesinde ve toplumsal hayatı şekillendiren değer, norm ve kuralların üretilmesinde önemli rol oynuyor. Eylemlerimiz için birer kılavuz görevi görüyor. İnananların ebedi kurtuluşu ve mutluluğu için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla dinî duygular hem dünya hem de  ahiret hayatı bakımından saadet vesilesidir. Bu açıdan,  dünyevileşme, dindarlar için sınırlı bir dünya hayatı için sonsuz bir ahiret hayatının feda edilmesi anlamına geliyor.

İşte bu ulusal sempozyumun genel amacı; din-toplum ilişkilerini araştırmak, dünyevileşme sürecinin sebep olduğu sorunları teşhis etmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu anlamda Said Nursi’nin çağdaş Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı, dünyevileşme süreci bağlamında incelenmesi gereken önemli bir kaynaktır. Risale-i Nur Külliyatı dünyevileşme süreci açısından incelenecek, özelde İslâm toplumunun ve genelde bütün insanlığın dünyevî ve uhrevî saadetine hangi ölçüde katkı sağladığı ilim ehli tarafından araştırılıp tartışılacaktır.

2-Sempozyum Alt Başlıkları

a) Teorik ve Felsefî Tartışmalar

İnsanın Mahiyeti, Fıtratı ve Hilafeti

Hayatın Manası Nedir?

İlim-İman-Amel İlişkisi ve Varoluşu Anlamlandırmaya Katkısı

Dünyanın Manası ve Mahiyeti Nedir?

Din-Dünya İlişkisi ve Dengesi

Kemiyet-Keyfiyet İlişkisi

Dünyevileşme Nedir?

b) Dünyevileşmenin Tezahürleri

Modern Dünyanın İçinde Bulunduğu Durum

Para ve Dindarlık

Din ve Kişisel Menfaatler

Hazcılık

Güç ve Şöhret Sarmalı

 c) Dünyevileşme ile İrtibatlı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Irkçılık, Sosyal Adaletsizlik ve Toplumsal Dengesizlik ve Çözüm Önerileri

Şiddet Kültürünü Besleyen Faktörler ve Çözümleri

Sorunların Çözümünde Nursi’nin Acz, Fakr ve Şefkat Esaslı Hizmet Mesleği

Sorunların Çözümünde Nursi’nin Muavenet, Şefkat ve Yardımlaşma Esaslı Yaklaşımı

Nursi’nin İktisat Anlayışının Problemlerin Çözümüne Katkısı

Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler

Ahiret İnancının Sorunların Çözümündeki Rolü

Dünyanın Mahiyeti ve İnsanlığın Mutluluğu Yönünde Kullanımı

d) İnsan, İman, Ahlak ve Dünyevileşme

Bütüncül Ahlak Anlayışı ve İnsanlığın Geleceği

İlim ve İmana Dayalı Ahlak Anlayışının Boyutları ve Nitelikleri

Pozitivist İlim Anlayışına Karşı İmanı Güçlendirmenin Önemi

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Duygusunun Geliştirilmesinde İmanın Rolü

Şefkat ve Merhamet Duygularının Geliştirilmesinde İmanın Katkısı ve Rolü

İnsanın Mükerrem Oluşu

İnsan ve Edep

3- Önemli Notlar / Tarihler

1. Sempozyum 2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

2.Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 30 Kasım 2013 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına http://www.iikv.org/dunyaahiret web sitesi üzerinden ulaşmalıdır. Kabul edilen özetlerin yazarlarına en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar bilgi verilecektir.

b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi ve müzakerecilerin hazırlanabilmesi için tam metin olarak en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına ulaşmalıdır.

c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 15 Mart 2014 tarihine kadar bilgi verilecektir.

3. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı ışığında, yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4. Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış muhtelif dillerdeki akademik çalışmalarwww.nursistudies.comwww.nuronline.org ve www.iikv.org sitelerinde bulunmaktadır. İlave bilgi ve kaynak Sempozyum Sekretaryasından temin edilebilir.

5. Sempozyum dili Türkçedir.

SON TEBLİĞ ÖZETİ GÖNDERİM TARİHİ : 30 KASIM 2013

İnançlı İnsanın Modern Dünya’daki Kılavuzu: “Risale-i Nur’un Öğrettikleri” (Kitap Tanıtımı)

Hal-i hazırda Georgetown Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Roma’daki Dinler Arası Diyalog İçin Cizvit Sekreteryası’nın eski genel sekreteri Prof. Dr. Thomas Michel’in en son kitabı, “Insights from the Risale-i Nur: Said Nursi’s Advice for Modern Believers” adıyla Amerika’da faaliyet gösteren Tughra Books (www.tughrabooks.com) tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

2013 yılında okuyucu ile buluşan 255 sayfalık bu eser, bir Katolik rahibin Müslüman bir âlimle derin bir sohbetinin neticesidir. Yazar, Nursi’den çok şey öğrendiğini belirttikten sonra, onun fikirlerinden dolayı ve azim ve Allah’a teslimiyet açısından örnek bir insan olduğu için ona müteşekkir olduğunu belirtiyor. Risale-i Nur ile tanışması vesilesiyle dinî hayatı dâhil hayatının her alanının büyük ölçüde zenginleştiğine vurgu yapıyor. 19 konu başlığı altında Risale-i Nur’dan öğrendiklerini okuyuculara sunuyor.

Kitabın Türkçeye tercüme edilme süreci devam etmektedir. Kitabın Türkçe yayın haklarının sahibi olan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, kendi iktisadi işletmesi olan Vakıf Yayınları (vakifyayinlari.com) aracılığıyla çok yakında Türkçesini yayınlayacaktır.

İİKV

Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi – Tebliğ Çağrısı (Sempozyum Duyurusu)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, HASEV VAKFI VE İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI İŞBİRLİĞİ İLE

ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU

Dünya-Ahiret Dengesi :Risale-i Nur Perspektifi

1-Kapsam ve Amaç

Dinî düşünce ve uygulamanın ferdî ve toplumsal hayattaki yeri, önemi ve merkeziyeti gibi hususlarda değişimler yaşanıyor. Bu anlamda , Batı toplumlarında ve onlarla kültürel, ekonomik ve siyasî ilişkiler içinde olan dünyanın diğer önemli bir kısmında da dinin etki ve öneminin azaldığına inanılmaktadır. Bu değişim süreci dünyevileşme olarak ifade edilmektedir. Küreselleşmenin bir boyutu olarak, dinin etkisini kaybettiği tüketim merkezli Batılı hayat tarzının ve değerlerin dünya genelinde yaygınlık kazandığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte dinin bireysel ve toplumsal hayatta önem kazandığını gösteren, dinî canlanışa işaret eden emareler de mevcuttur.

Zaman ve şartlara bağlı olarak farklı mahiyette tezahür etse de ferdi ve  toplumsal hayatta  önemli unsurlardan birisi, dinî inanç ve değerlerdir. İnsanoğlu, önemli sayılabilecek birtakım sorulara din sayesinde cevap bulabiliyor. Din, insan hayatına bir anlam katıyor, bir hedef gösteriyorlar. Hayatın anlamının keşfedilmesine yardımcı oluyor. Hayatı farkında olarak yaşamaya yardımcı oluyor.‘Ben kimim?’, ‘Nereden geliyorum, nereye gidiyorum?’ gibi temel sorulara cevap verimenin yanı sıra toplumu bir arada tutan ve toplumsal dayanışmayı sağlayan ortak değerlerin tesisine katkı sağlıyor. Yine sorumluluk duygusunun gelişmesinde ve toplumsal hayatı şekillendiren değer, norm ve kuralların üretilmesinde önemli rol oynuyor.Eylemlerimiz için birer kılavuz görevi görüyor.İnananların ebedi kurtuluşu ve mutluluğu için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla dini duygular hem dünya hem de  ahiret hayatı bakımından saadet vesilesidir. Bu açıdan,  dünyevileşme, dindarlar için sınırlı bir dünya hayatı için sonsuz bir ahiret hayatının feda edilmesi anlamına geliyor.

İşte bu ulusal sempozyumun genel amacı; din-toplum ilişkilerini araştırmak ,bu sürecin sebep olduğu sorunları teşhis etmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu anlamda Said Nursi’nin çağdaş Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı, dünyevileşme süreci bağlamında incelenmesi gereken önemli bir kaynaktır.Risale-i Nur Külliyatı dünyevileşme süreci açısından incelenecek, özelde İslâm toplumunun ve genelde bütün insanlığın dünyevî ve uhrevî saadetine hangi ölçüde katkı sağladığı ilim ehli tarafından araştırılıp tartışılacaktır.

2-Sempozyum Alt Başlıkları

a)      Teorik ve Felsefî Tartışmalar

İnsanın Mahiyeti, Fıtratı ve Hilafeti

Hayatın Manası Nedir?

İlim-İman-Amel İlişkisi ve Varoluşu Anlamlandırmaya Katkısı

Dünyanın Manası ve Mahiyeti Nedir?

Din-Dünya İlişkisi ve Dengesi

Kemiyet-Keyfiyet İlişkisi

Dünyevileşme Nedir?

b) Dünyevileşmenin Tezahürleri

Modern Dünyanın İçinde Bulunduğu Durum

Para ve Dindarlık

Din ve Kişisel Menfaatler

Hazcılık

Güç ve Şöhret Sarmalı

 

c) Dünyevileşme ile İrtibatlı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Irkçılık, Sosyal Adaletsizlik ve Toplumsal Dengesizlik ve Çözüm Önerileri

Şiddet Kültürünü Besleyen Faktörler ve Çözümleri

Sorunların Çözümünde Nursi’nin Acz, Fakr ve Şefkat Esaslı Hizmet Mesleği

Sorunların Çözümünde Nursi’nin Muavenet, Şefkat ve Yardımlaşma Esaslı Yaklaşımı

Nursi’nin İktisat Anlayışının Problemlerin Çözümüne Katkısı

Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler

Ahiret İnancının Sorunların Çözümündeki Rolü

Dünyanın Mahiyeti ve İnsanlığın Mutluluğu Yönünde Kullanımı

d) İnsan, İman, Ahlak ve Dünyevileşme

Bütüncül Ahlak Anlayışı ve İnsanlığın Geleceği

İlim ve İmana Dayalı Ahlak Anlayışının Boyutları ve Nitelikleri

Pozitivist İlim Anlayışına Karşı İmanı Güçlendirmenin Önemi

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Duygusunun Geliştirilmesinde İmanın Rolü

Şefkat ve Merhamet Duygularının Geliştirilmesinde İmanın Katkısı ve Rolü

İnsanın Mükerrem Oluşu

İnsan ve Edep

3. Önemli Notlar / Tarihler

1. Sempozyum 9-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

2.Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 31 Ekim 2013 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına http://www.iikv.org/ocs/index.php/dicle/dicle/author/submitweb sitesi üzerinden ulaşmalıdır.

b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi ve müzakerecilerin hazırlanabilmesi için tam metin olarak en geç 31 Ocak 2014 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına ulaşmalıdır.

c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 15 Şubat 2014 tarihine kadar bilgi verilecektir.

3. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı ışığında, yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4. Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış muhtelif dillerdeki akademik çalışmalarwww.nursistudies.comwww.nuronline.org ve www.iikv.org sitelerinde bulunmaktadır. İlave bilgi ve kaynak Sempozyum Sekretaryasından temin edilebilir.

5. Sempozyum dili Türkçedir.

4. Sempozyum Düzenleme Kurulu

Ayşegül Jale SARAÇ, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Rektörü (Sempozyum Onursal Başkanı)

Abdulkerim ÜNALAN, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı (Sempozyum Başkanı)

Faris KAYA, Prof. Dr., İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (Sempozyum Başkan Yardımcısı)

Adnan BUDAK, Hazreti Süleyman Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı (Sempozyum Başkan Yardımcısı)

Ahmet ÇELİK, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Alpaslan AÇIKGENÇ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Bilal KUŞPINAR, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Davut KARAASLAN, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu Müdürü

İbrahim ÖZDEMİR, Prof. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

İshak ÖZGEL, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

Metin YİĞİT, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı

Musa Kazım YILMAZ, Prof. Dr., Harran Üniversitesi

Yener ÖZTÜRK, Prof. Dr. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı

5. Sempozyum Sekretaryası

Ahmet Çelik, Yrd. Doç. Dr., e-mail: acelik@dicle.edu.tr ve karaasland@yahoo.com

Hakan Gülerce, e-mail: hakangulerce@iikv.org

6. Danışma Kurulu

Abdullah EKİNCİ, Prof. Dr., Harran üniversitesi

Abdulvahab YILDIZ, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Adem DÖLEK, Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi

Adem ÖLMEZ, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Ahmet KAYACIK, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi

Ahmet KIRKKILIÇ, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Ahmet YILDIZ, Doç. Dr., TOBB Üniversitesi

Alaaddin BAŞAR, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Ali BAKKAL, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Atilla YARGICI, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Cüneyt GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Ekrem BEKTAŞ, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Halil ÇİÇEK, Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi

Halim ULAŞ, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Hikmet AKDEMİR, Prof. Dr., Harran Üniversitesi

Hüseyin YAŞAR, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Hüseyin YEĞİN, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

İdris ŞENGÜL, Prof. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi

İsmail Latif HACINEBİOĞLU, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

Kadir CANATAN, Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi

Kadir PAKSOY, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Mehmet CESUR, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi

Mevlüt UYANIK, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi

Murat AKGÜNDÜZ, Prof. Dr., Harran Üniversitesi

Mustafa BAKTIR, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi

Mustafa EKİNCİ, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Mustafa YILDIRIM, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Mustafa TİFTİK, Prof. Dr., Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Murat BAYAT, Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi

Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Niyazi BEKİ, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi

Neşe TOKU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Osman ÇAKMAK, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi

Ramazan BİÇER, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Said ÖZERVARLI, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Sami ŞEKEROĞLU, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Sayın DALKIRAN, Prof. Dr., Uşak Üniversitesi

Suat YILDIRIM, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

Şadi EREN, Prof. Dr., Iğdır Üniversitesi

Şener DİLEK, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi

Turgut KARABEY, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Ümit AKTI, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Vehbi ŞAHİNALP, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Veli SIRIM, Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi

Veysel GÜLLÜCE, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Yusuf SANCAK, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Londra İslami Eğitim Fuarı’nda Risale-i Nur ve İİKV İlgisi!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Londra İslami Eğitim Fuarı, 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlendi. Toplam 60 kurumun katıldığı fuara vakfımız da bir stand açarak katıldı. Kurumsal katılımcılar genelde Londra’da bulunan eğitim kurumları ve enstitülerdi. Fuarı gezmeye gelen insanların yanı sıra, stand açan tüm kurum ve enstitülerle görüşüldü ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Londra’da vakfımızın kardeş kuruluşu olan Risale-i Nur Research Centre ile beraber yanyana stand açıldı. Risale-i Nur Research Centre standında Risalelerin tamamı İİKV’nin standımızda ise Risale-i Nur üzerine yapılan akademik çalışmalar yer alıyordu. Yani yan yana olan bu standlar birbirlerini tamamlamıştı.  Önce Risaleleri inceleyen katılımcılar, ardından bizim standımızda Risaleler üzerine yapılan ilmi çalışmaları inceleyebiliyorlardı.

Standımızda eskiden yapılmış olan konferansların büyük fotoğrafları, nübüvvet sempozyumunun afişi, sürekli dönen vakfımızın İngilizce tanıtım sinevizyonu, akademik kitapların tamamı, cdler ve birçok doküman bulunmaktaydı. Fuara katılan ilmi ve akademik çalışmalar yapan veya merakı olan birçok insan standımızı ziyaret etmiş oldu.

Daha önceden internet üzerinden vakfımızla irtibat kurmuş olan ve tezlerinde Üstad çalışmak isteyen iki doktora öğrencisi de otobüsle 4 saatlik mesafede olan Leeds Üniversitesi’nden gelerek standımızı ziyaret ettiler. Kendileri nasip olursa Genç Akademisyenler Konferansı’na da katılmak istiyorlar. Ayrıca fuar yöneticileri, çeşitli akademisyenler ve öğrenciler ve eğitim kurumları başkanları ile de görüşmelerimiz oldu. Fuarda standımızı ziyaret ettiler. İlgililere kitaplar hediye edildi veya satıldı. Özellikle Üstad’ın Medreset-üz Zehra projesi üzerine konuşmalarımız çok etkili oldu. Standımız fuarın en güzel yerindeydi ve en çok ziyaretçiyi alan stanttı. 50’den fazla insanla birebir görüşüldü ve iletişim bilgileri alındı ve e-mail listesine eklendi. Ayrıca oradaki Müslümanlar arasında çok ciddi Türkiye hayranlığı olduğunu gördük. Istanbul Foundation diye logomuzu gören direkt standımıza geliyordu.

Fuara katılım Londra’da Risale-i Nur’un tanıtımına ve vakfımızın bilinirliğine oldukça katkı sağladı. Vakfımız bu fuara her yıl katılmayı planlamaktadır.

İİKV

Hindistanlı Bakanlar Bediüzzaman’ın Fikirlerine Hayran Kaldı!

Hindistan’ın büyük devlet üniversitelerinde biri olan Jamia Milli Islamia’ya bağı Zakir Hussain Institute of Islamic Studies ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın ortaklaşa organize ‘Islam and Modernity: The Perspective of Bediuzzaman Said Nursi’ “Bediüzzaman Said Nursi’nin Düşüncesinde İslam ve Modernite” konulu uluslararası sempozyumun açılışı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Yeni Delhi’de bulunan Jamia Milli İslamia üniversitesi kampüsünde bulunan Ansari konferans salonunda yapılan açılışta, Zakir Hussain Institute başkanı Prof. Akhtarul Wasey, azınlıklar bakanı Mr.K. Rahman Khan, Tarım ve Sanayi bakanı Mr.Tariq Anwar, Hindistan dışişleri bakanı E. Ahmed, Hindistan Türkiye Büyük Elçisi Doç. Dr. Buark Akçapar, Jamia Millia İslamia rektör yardımcısı Prof. S.M. Rashid, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Özdemir, İİKV genel sekreteri Prof. Faris Kaya ve Risale-i Nur Külliyatını Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Salihi birer konuşma yaptılar. Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yoğunlukla katıldığı konferansa ilgi büyüktü.

Türkiye’de daha once defalarca bulunmuş ve kendisinin de bir Türkiye hayranı olduğunu ifade eden ve az da olsa Türkçe konuşabilen Zakir Hussain Enstitüsü başkanı Prof. Akhtarul Wasey Türkiye’den katılan misafirleri Türkçe olarak, “Merhaba Türkiye’den gelen çok değerli misafirlerimiz, hoşgeldiniz sefalar getirdiniz” diyerek selamladı. Wasey konuşmasında, Nursi’nin fikirlerine bugün bütün dünyanın çok ihtiyacı olduğunu ve bu konferansın bu ihtiyaca bir katkı yapmak amacıyla organize edildiğini ifade etti.

Hindistan Türkiye büyükelçisi, Doç Dr. Burak Akçapar, her ülkenin yetiştirdiği çok önemli değerlerin olduğunu, konferansın gerçekleştirildiği Dr. M. A. Ansari’nin böyle bir isim olduğunu ve Bediüzzaman’ın da Türkiye’nin ve dünyanın bir değeri olduğunu vurguladı.

Daha sonra İİKV Genel Sekreteri Prof. Faris Kaya, Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar hakkında bilgi verdi.

Azınlıklar bakanı Mr.K. Rahman Khan konuşmasında, Bediüzzaman’ın münazarat isimli eserinden alıntılar yaparak Nursi’nin azınlıklara bakışı ve barış içinde yaşama yaptığı katkılardan bahsetti. Bediüzzaman’ın sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın değeri olduğunu ve bu yüzden Allaha şükretmemiz gerektiğini vurguladı.

Hindistan dışişleri bakanı E. Ahmed ise konuşmasında, Bediüzzaman’ın sürekli birlik mesajları verdiğini, hiçbir zaman dışlayıcı bir tavır sergilemediğini ve her zaman kapsayan kucaklayan bir yaklaşımının olduğunu belirtti. Nursi’nin bu yaklaşımının bütün müslümanlar ve İslam ülkelerinin örnek alması gerekliliğinden bahsetti. Ayrıca Bediüzzaman’ın ittihad olabilmesi için cahilliğin öncelikle ortadan kalması gerekliliği yönünde söylemiş olduğu sözlerine atıf yaparak, yine onun, üç büyük düşmanımız olan cehalet, ihtilaf ve fakirliğe, ilim, ittifak ve sanat ile savaşmamışz gerektiğini vurguladı.

Diğer konuşmacıların da Nursi’nin çeşitli yönleri üzerine yaptığı konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilerek bütün katılımcılar 8-9 Şubat tarihlerinde devam edecek, Urduca, Arapça ve İngilizce olarak toplam 55 tebliğin sunulacağı bilimsel oturumlara davet edildi.

Konferans Programını indirmek için tıklayınız..

İİKV (İstanbul İlim ve Kültür Vakfı) – 2013