Etiket arşivi: nurcu

İstihbarat İl İl Nurcuları Fişlemiş!

Bediüzzaman Said Nursi’nin mezar yerinin Isparta Şehir Mezarlığı’nda yeni adıyla Doğancı Mezarlığı’nda olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. Ancak Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na gelen evraklar arasında sadece Bediüzzaman Said Nursi’nin mezar yerini gösteren belgeler yok! Emniyet, Jandarma ve MİT tarafından Said Nursi’nin hayatı boyunca takip edildiğini gösteren pek çok belge de mevcut.

Belgelerden anlaşıldığına göre; 1925’ten itibaren istihbarat birimleri Said Nursi’yi adım adım takip etmiş. Nursi, ziyaret ettiği il ve ilçelerde yakın takibe uğramış, gittiği bakkaldan, ziyaretine gelen isimlere kadar birçok kişi fişlenmiş. Bu fişlemeler doğrultusunda fikirleri ve yaşam tarzları nedeniyle pek çok kişi mağdur edilmiş. Öyle ki; istihbarat birimlerinin raporları haricinde neredeyse her ay il valileri düzenli olarak İçişleri Bakanlığı’na Said Nursi ve o illerdeki Nurcuların faaliyetleriyle ilgili bilgi notları yollamış. Bu notlarda yazılanların uygulanması için emniyet ve jandarma birimlerine gönderilerek yüzlerce insan tutuklanmış…

Belgeler arasında en ilginci 1950’li yılların ortalarında hazırlanmış dört sayfalık bir evrak. Dönemin istihbarat kurumu MAH tarafından hazırlanan belge ‘Nurcuların Muhtelif Vilayetlerdeki Temsilcileri ‘ başlığını taşıyor. Bu belgede il il Nurcuların temsilcilerinin adı mevcut. Bugün çoğu hayatta olmayan bu isimler listesinde Said Nursi’nin en yakınındaki talebelerinin adları yazıyor. Belgede Nurcuların İstanbul temsilcisi olarak Şair Necip Fazıl Kısakürek’in adı da dikkat çekiyor! Yine belgelerde Said Nursi’ye sempati duyan Demokrat Partili milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da fişlenmiş.

Komisyona ulaşan belgeler arasında Said Nursi’nin TSK’ya sızmaya çalıştığı da vurgulanıyor. İstihbarat birimleri bu görüşlerini desteklemek için, astsubay rutbesinden albay rutbesine kadar TSK’da görevli birçok subay ve astsubayın adını da ‘Nurcu’ şeklinde fişlemiş!

1958 yılında hazırlanan bir belgede Sid Nursi’nin Nakşibendi tarikatına mensup olduğu, 1925 yılındaki Şeyh Said isyanına destek vermese de Kürt milliyetçiliği fikir ve gayesini, din ve tarikat kisvesi altında yaymaya çalıştığı belirtiliyor.

‘Çok Gizli’ damgalı bir başka belgede ise şunlar yazılı:

Adı: Saidi Kürdi, Said Nursi, Bediüzzaman

Kayıtlı bulunduğu kısım ve sıra numarası: A fişinin 5 sayısına kayıtlıdır

Yaptığı iş: Boşta gezer

Alınması lazım gelen durum: Kürtçülük mevkuresi taşıdığı, dini hassasiyetleri buna alet ettiği, Nurculuk teşkilatı kurmak istediği görüldüğünden… Dini hassasiyetleri alet ederek devletin emniyetini bozacak hallere halkı teşvik etmek ve Nurcular adında gizli bir cemiyet kurmak… Fırsat düşkünü, sinsi ve kurnaz bir şahıs olan adı geçenin kötü emellerini gizli gizli tahakkuk ettirmek istediği görülmüştür. Durumun denetlenmesi lüzumu görülmüştür.

beyazgazete

Tarih ve Düşünce Dergisinin Camia Hakkındaki Soruları

dergiMustafa Sungur Ağabeyin, Tarih ve Düşünce Dergisi tarafından aşağıda sorulan sorulara cevabı

  • Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden biri olarak Nurculuk içinde önemli ve etkin bir Ağabeysiniz. Size göre, geçmişi ve bugünüyle Nurcuları mukayese edersek bugünkü durum nedir?
  • Nurculuğun dikkat çeken iki yönü var. Birincisi; başından beri demokrasiye inanmaları ve demokratik misyonu desteklemesi. İkincisi de; özellikle kitap yayınına önem vermeleri. Nurcuların bu iki konuya verdiği önem nereden kaynaklanıyor?
  • Bölünmeler, grublaşmalar Nurculuğu olumsuz etkiliyormu? Yoksa bunu hizmet farklılığı ve bir zenginlik olarak mı değerlendirmek gerekiyor?

Tarih ve Düşünce

Muhterem kardeşim Dursun Bey;

Evvela; çok selam eder saadetler dilerim. Sorduğunuz suallerinize yakinen cevap vermek çok arzu etmeme rağmen malumunuz olduğu vechile zamanın darlığı buna imkan vermiyor.

Birinci sualinizde, Bediüzzaman yakın talebelerinden olarak beyanınıza dua-i manevi olarak Rabb-i Rahim kabul etsin niyazi ile beraber bu nur dairesi Cadde-i Kübra-i Kur’aniye olaması bakımından yakınlık uzaklık zaman ve mesafe bakımından ziyade ihlas sadakat gibi malumunuz olan ölçüler itibariyledir ve daha gecerlidir.

Risale-i Nur dairesi ve Hizmet-i İmaniye ve kuraniyenin dün ile bügün arasında çok ziyade bir farkı yoktur. Çünkü Üstad kitaplar olunca dersler hakaiki Kur’aniye mucmuası olan Risale-i Nurla ifa edildiğinden merci ve makam, menba ve Üstad devam ettiği müddetce aynı nur ve feyiz ve iştiyak ve merak devam ediyor demektir. Hele Nur neşriyatı ülke hududları dışında alem-i İslam ve insaniyete doğru uzandıkça, yayıldıkca yıllar önce başlayan ihbaratı gaybiyelerin zuhuru daha ziyade şükrana vesile olmaktadır.

Amma elbette saff-ı evvel ilk talebelerin çekirdek misal hizmetleri ifa edenlerin mazhariyeleri çok daha ali ve kıymettar ve ehemmiyetli görünüyor. Hz. Üstad bir mektubun da

“Hakkı, Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüşdü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühdü, Lütfü, Hüsrev, Re’fet gibi Sözler’in hameleleri hakında o cemaat; telsiz âletlerin âhizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikatı ise inşâallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar.”

demektedir. Şimdi ise Nur Talebeleri gelişen bu alemde zaman ve mekanın kısalıp her şeyin sür’at peyda etmesi icabı hizmet-i imaniyede de ona göre say etmektedir.

İkinci sualinizde, Nurcuların demokrasiye inanmaları ve desteklemeleri vesaire: bütün onlara Hz. Üstadımızın son on senede yazdıkları mektublar, ehli Hükümet ve İdareye ve maarif dairesine, Reisicumhura Başvekile gönderdiği yazıları buna güzel bir cevabdır. Hz. Üstad orada gaye ve maksadını çok güzel ve açıkca ifade etmektedir. Hem bu millet ve memleketin bugün maruz kaldığı mes’eleride hall noktasından da ehemmiyetlidir. Bu vesile ile bunun neşrini sizden rica ediyorum.

Efendim; Nur Risaleleri gibi ana kaynak dusturlar hazinesi, hulasa manevi üstad olduğu için Nur Talebelerinde gerçek bölünme olmaz. Çünkü dersler aynen bakidir ve daimada okunmaktadır. Bu cidden harika bir mazhariyettir. Bir Risalede Hz. Üstad

“Hem Şimdi anlıyorum ki; eskiden beri benim liyakatim olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı, benim değildi; belki Risale-i Nur’un manevi bir ismi idi. Zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış Şimdi o emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş”

demek Risale-i Nur manevi bediüzzamandır. Hem ilmi yönü hem de irşadi yönü itibari ile aynı hakikat devam ediyor demektir. Bir mektubunda “On iki tarikatın hulasası olan Risala-i Nur” diyor. Bir mektubunda “Lillahilhamd Risale-i Nur bu asrı belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i kur’aniye olduğunu çok tecrubeler ve vakıalar ile körlere de göstermiş. Ona ait medih ve senanız tam yerindedir. Fakat bana verdiğinizden binden birisinede kendimi layık göremem. Yalnız pek büyük bir nimete ve muvaffakıyete sizin gibi hakikatlı talebelerin iştirak ve sa’yi ve gayretleri ile mazhariyetim noktasında Risale-i Nur noktasında ebede kadar iftihar ederim.” demektedir.

Son cevabım 1955’de “Reisi Cumhura ve Başvekile” diye gönderdiği beyanını değerli tarih mecmuasında derc etmeniz temennisiyle arz ve takdim ediyorum.

Aciz Kardeşiniz

Mustafa SUNGUR

22.12.2000

* * *

Üstad Bediüzzaman’ın 1955 de Reis-i Cumhur ve Başvekil’e resmen gönderdiği muktubudur…

Reisicumhur’a ve Başvekil’e

Kabir kapısında ve seksen küsur yaşında, birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir bîçare garib ihtiyar der ki: Size iki hakikatı beyan ediyorum:

Evvelâ: Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffakıyetkârane ittifakını, bu millete kemal-i samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı, inşâallah dörtyüz milyon İslâm’ın sulh-u umumiyesine ve selâmet-i ammenin teminine kat’î bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım. Otuz-kırk seneden beri dünyayı ve siyaseti terkettiğim halde, şiddetli bir alâka ile bu ihtar-ı kalbînin sebebi: Elli seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur’anın bu zamanda bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hattâ aldığımız habere göre, mahkemece tesbit edilen mikdarın üç misli Risale-i Nur’un talebelerinin o havalide bulunmalarıdır. Bu sır için âhir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum.

Sâniyen: Irkçılık fikri, Emevîler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında “kulüpler” suretinde büyük zararı görülmesi ve birinci harb-i umumîde yine ırkçılığın istimali ile mübarek kardeş Arabların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-ı umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeğe çalıştıklarına emareler görünüyor. Halbuki menfî hareketle başkasının zararıyla beslenmek, ırkçılığın seciye-i fıtrîsi olduğu halde; evvelâ başta Türk milleti dünyanın her tarafında müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslâmiyetle mezcolmuş, kabil-i tefrik değil. Türk, Müslüman demektir. Hattâ Müslüman olmayan kısmı, Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Arablarda da Arablık ve Arab milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyettir. O kâfidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir. Sizin bu defaki Irak ve Pakistan’la pek kıymetdar ittifakınız, inşâallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def’edecek ve dört-beş milyon ırkçıların yerine, dörtyüz milyon kardeş Müslümanları ve sekizyüz milyon sulh ve müsalemet-i umumiyeye şiddetle muhtaç Hristiyan ve sair dinler sahiblerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına, ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorum.

Sâlisen: Altmışbeş sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekât nâzırı Kur’anı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: “Bu, İslâmların elinde kaldıkça, biz onlara hakikî hâkim olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya Kur’anı sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanları ondan soğutmalıyız.”

İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsad komitesi bu bîçare, fedakâr, masum, hamiyetkâr millete zarar vermeye çalışmışlar. Ben de altmışbeş sene evvel bu cereyana karşı, Kur’an-ı Hakîm’den istimdad eyledim. Hakikate karşı kısa bir yol ve bir de pek büyük bir Dârülfünun-u İslâmiye tasavvuru ile, altmışbeş senedir, âhiretimizi kurtarmak ve onun bir faidesi olarak hayat-ı dünyeviyemizi de istibdad-ı mutlaktan ve dalaletin helâketinden kurtarmaya ve akvam-ı İslâmiyenin mabeynindeki uhuvvetini inkişaf ettirmeye iki vesileyi bulduk:

Birinci Vesilesi: Risale-i Nur’dur ki; uhuvvet-i imaniyenin inkişafına kuvvet-i iman ile hizmet ettiğine kat’î delil, emsalsiz bir mazlûmiyet ve âcizlik haletinde te’lif edilmesi ve şimdi âlem-i İslâm’ın ekserî yerlerinde ve Avrupa ve Amerika’ya da tesirini göstermesi ve ihtilâlcilere ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehşetli bir surette maddiyyun ve tabiiyyun gibi dinsizlik fikrine karşı galebe çalması ve hiçbir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi onları cerhedememesidir. İnşâallah bir zaman da, sizin gibi uhuvvet-i İslâmiyenin anahtarını bulan zâtlar, bu mu’cize-i Kur’aniyenin cilvesini âlem-i İslâm’a işittireceksiniz.

İkinci Vesilesi: Altmışbeş sene evvel Câmi-ül Ezher’e gitmek istiyordum. Âlem-i İslâm’ın medresesidir diye, ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: Câmi-ül Ezher Afrika’da bir medrese-i umumiye olduğu gibi; Asya, Afrika’dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir dârülfünun, bir İslâm üniversitesi Asya’da lâzımdır. Tâ ki İslâm kavimlerini, meselâ Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan’daki milletleri, menfî ırkçılık ifsad etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti ile İNNEMEL MÜ’MİNİNE İHVETÜN Kur’anın bir kanun-u esasîsinin tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikıyla tam musalaha etsin. Ve Anadolu’daki ehl-i mekteb ve ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye vilayat-ı şarkıyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan’ın ortasında Medreset-üz Zehra manasında, Câmi-ül Ezher üslûbunda bir dârülfünun; hem mekteb, hem medrese olarak bir üniversite için, tam ellibeş senedir Risale-i Nur’un hakaikına çalıştığım gibi, ona da çalışmışım. En evvel bunun kıymetini (Allah rahmet etsin) Sultan Reşad takdir edip yalnız binasını yapmak için yirmi bin altun lira verdiği gibi, sonra ben eski harb-i umumîdeki esaretimden döndüğüm vakit, Ankara’da mevcud 200 meb’ustan 163 meb’usun imzası ile 150 bin lira, o zaman paranın kıymetli vaktinde, aynı o üniversite için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içinde idi. Demek, şimdiki para ile beş milyon liraya yakın bir tahsisat vermekle, tâ o zamanda böyle kıymetdar bir üniversitenin tesisine herşeyden ziyade ehemmiyet verdiler. Hattâ dinde çok lâkayd ve garblılaşmak ve an’anattan tecerrüd etmek taraftarı bulunan bir kısım meb’uslar dahi onu imza ettiler. Yalnız onlardan ikisi dediler ki: “Biz şimdi ulûm-u an’ane ve ulûm-u diniyeden ziyade garblılaşmaya ve medeniyete muhtacız.” Ben de cevaben dedim:

“Siz, farz-ı muhal olarak, hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da ekser enbiyanın Asya’da, şarkta zuhuru ve ekser hükemanın ve feylesofların garbda gelmelerinin delaletiyle; Asya’yı hakikî terakki ettirecek, fen ve felsefenin tesiratından ziyade hiss-i dinî olduğu halde, bu fıtrî kanunu nazara almayarak garblılaşmak namıyla an’ane-i İslâmiyeyi bıraksanız ve lâdinî bir esas yapsanız dahi, dört-beş büyük milletlerin merkezinde olan vilayat-ı şarkıyede millet, vatan selâmeti için dine, İslâmiyet’in hakaikına kat’iyyen taraftar olmak, size lâzım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim:

Ben Van’da iken, hamiyetli Kürd bir talebeme dedim ki: “Türkler İslâmiyete çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun?” dedim. Dedi: “Ben Müslüman bir Türk’ü, fâsık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alâkadarım. Çünki tam imana hizmet ediyorlar.” Bir zaman geçti (Allah rahmet etsin) o talebem, ben esarette iken, İstanbul’da mektebe girmiş. Esaretten geldikten sonra gördüm. Bazı ırkçı muallimlerden aldığı aks-ül amel ile, o da Kürdçülük damarı ile başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi: “Ben şimdi gayet fâsık, hattâ dinsiz de olsa bir Kürd’ü, sâlih bir Türk’e tercih ediyorum.” Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanaatı geldi ki: Türkler, bu millet-i İslâmiyenin kahraman bir ordusudur.

Ey sual soran meb’uslar! Şarkta beş milyona yakın Kürd var. Yüz milyona yakın İranlı ve Hindliler var. Yetmiş milyon Arab var. Kırk milyon Kafkas var. Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere, bu talebenin Van’daki medreseden aldığı ders-i dinî mi daha lâzım? Veyahut o milletleri karıştıracak ve ırkdaşlarından başka düşünmeyen ve uhuvvet-i İslâmiyeyi tanımayan sırf ulûm-u felsefeyi okumak ve İslâmî ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hali mi daha iyidir? Sizden soruyorum!

İşte bu cevabımdan sonra, an’ane aleyhinde ve her cihetle garblılaşmak fikrini taşıyanlar, kalktılar imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim, Allah kusurlarını afvetsin, şimdi vefat etmişler.

Râbian: Madem Reis-i Cumhur gayet mühim mesail-i siyasiye içinde şark üniversitesini en ehemmiyetli bir mes’ele yapıp, hattâ hârika bir tarzda altmış milyon liranın o üniversiteye sarfı için bir kanun çıkarmak derecesinde fevkalâde bir hizmet ile medresenin medar-ı iftiharı ve kendisine büyük bir şeref verdiren bu medrese-i İslâmiyeye, eski hocalık hissiyatıyla başlaması, bütün şark hocalarını minnetdar etmiş. Ve şimdi orta-şarkta sulh-u umumînin temeltaşı ve birinci kal’ası olan bu üniversiteyi yine mesail-i azîme-yi siyasiye içinde yeniden nazara alması; elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azîm faideli hizmeti netice verecek. Ulûm-u diniye o üniversitede esas olacak. Çünki hariçteki kuvvet tahribatı manevîdir, imansızlıkladır. O manevî tahribata karşı atom bombası, ancak manevî cihetinde maneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir. Madem ellibeş sene bu mes’eleye bütün hayatını sarfetmiş ve bütün dekaikı ile ve neticeleri ile tedkik etmiş bir adamın bu mes’elede re’yini almak ve fikrini sormak lâzım gelirken; Amerika’da, Avrupa’da bu mes’eleye dair istişareye kendinizi mecbur bildiğinizden, elbette benim de bu mes’elede söz söylemeye hakkım var. Hamiyetkâr olan bütün bir millet namına sizden bekliyoruz.

Said Nursî

Erkan Sen Nurcu Mu Oldun!

Konu ile ilgili birinci yazıyı okumak için tıklayın (Çamurda Bulduğu Bir Kitap ile Hayatı Değişti!)

Konu ile ilgili ikinci yazıyı okumak için tıklayın (Bar’da Risale-i Nur Dersi Yaptılar!)

Risale-i Nur’un sizin hayatınızdaki önemi nedir?

Yukarıda açıkladığım gibi ben sadece Lem’alar kitabı ile bunları yapabildim. Tabi ki bunun sonrasında var külliyatı tanıdığım gün ve birinci sözün beni etkileyen tarafları, yedinci sözü, Mektubatı birçok kitabı daha erken tanısaydım o barı boşaltır ve Kadıköy’de bir Risale-i Nur faaliyeti yapardım ama kısmet değilmiş. Bir kaç arkadaşımız uyuşturucudan vefat etti ve birçoğu ile görüşememekteyim. Ailesinin yüzünden bunalıma giren arkadaşlarımız derslerde çok rahatlıyorlar ve dünyaya farklı bakıyorlardı. Ama bizim aksilikler yüzünden 2 ay boyunca ders yapamadığımız için epey bir zararımız olmuştu.

Risale-i Nur benim üstümdeki bidat ve taklid-i iman ve benim tabirim ile taklid-i kültürümü bedenimden koparıp beni tekrar insan yapması ve hayattaki her şeyin Allah tarafından ve en güzel bir şekilde başımıza geldiğini, sersem ve pasifzm de olan şu benliğime şefkat tokatları ile kendime getirip eski Erkan’dan yeni Erkan dönemine geçmesine vesile olmuştur.

Annemin ve babamın bırakın sülalemin bana öğretemeyeceği şeyleri öğretmiştir ve yüzünü birebir görmesem de ve sesini duymasam da Bediüzzaman Said Nursi benim için çok özel biri olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatında sizi en çok etkileyen şey nedir?

Üstadın kültürü ve bilgisi, söylediklerini yaşayan kişiliği ve insanlara bakış açısı beni gerçekten çok etkilemiştir. Tarihçe-i Hayatı okuduğum vakit resmen yıkılmıştım. Başta dediğim gibi ben Lem’alar kitabının müellifini yaşıyor olarak biliyordum ve ona minnet borçluyduk ama Üstadın 1960 yılında vefatı ve çektiği onca dertlerin boşuna gitmediğini gördüm. Anlatımı samimi geldiği için ben buradayım diyen devrim kardeşimin söylediği gibi ister ateist ister agonist olayım ama bu Lem’aların yazarının çok akıllı ve bilgili olduğunu kabul etmemek bence imkânsız. Annemden daha yakın babamdan daha candan

Anlatımı beni gerçekten başka biri yaptı. Demesiyle devrim beni de gerçekten çok etkilemiştir. Üstad her kitleye uyum gösterecek kişiliği ve davasının ehli olması beni hem etkileyip hem de derin bir düşünceye sevk etmiştir. Beni de bu dava ya ortak etmiştir.

Risale-i Nur hizmetine dair idealleriniz nelerdir?

Bu soruya cevap vermeden önce şunu anlatmak istiyorum. Dükkânda ders yaptığımız dönemlerde birçok arkadaşımız hastalanmıştı ve soğuk epey bir bastırmıştı ve yeni yeni konulara değiniyorduk. Herkes farklı risalelerin fotokopilerini çekip evde okuyup anladığını bize anlatıyordu ama parasızlık yüzünden dükkân sahibi bize kıyak yaparak 1 aylık ücretini almadı ve 1 ayda ücretsiz kalabilirsiniz dedi ve biz ancak 15.günden sonra çıktık ve tam 2 ay ders yapamaz hale geldik. Çünkü paramız bitmişti ve para biriktirmemiz gerekiyordu.

Üniversitede oturup düşünüyordum sınıfta ve arkadaşım olan semih elimdeki Lem’alar kitabını gördü ve

—Vay! Kardeşime bak sen Nurcu mu oldun bakalım sen. Dedi ve bende anlamsız bir surat ifadesi ile

—Neyci?

—Nurcu oğlum Nurcu Said Nursi’nin kitaplarını mı okuyorsun sen dedi.

—Semih Allah’ına kurban senin ya abicim bu kitap nedir neyin nesidir? Kim yazmış bu kitabı kim bu Nurcular?

—Erkan sakin ol. Bak bu kitap Kuran tefsiridir. Yani Kurandan ayetleri alıp açıklamıştır. Said Nursi adında bir âlim yazmış bunu ve şuanda da Nur Cemaati okumakta bunu hani bizim Okan var ya o nurcu mesela bunların evleri vardır. Evlerinde klasik fix yani risaleler okurlar, çay içerler biz sohbet ederler ama adamlarda zehir gibi kafa var abi. Belli zaten âlim terbiyesini yansıtıyorlar.

—Peki, bu kitapların ismi nedir Semih?

—Risale-i Nur Külliyatı diyorlar bunlara. Bundan sanıyorsam epey bi var. 13 tane mi ne Latincesi var bide 3 veya 4 tane Osmanlıcası var.

Bende ise bir heyecan ile şunu dedim.

Yahu Semih ben Lem’alar kitabı ile 45 kişi ile ev kurduk. Bunu ben bir kitapla yaptım abi sen geçmişsin karşıma bundan 13 tane daha var diyorsun. Ben o 13 tanesini daha bulayım abi var ya bırak 45’i 45.000 kişiyi getiririm o kadar iddialıyım abi bu kitap çok ilginç ve güzel bir kitap Semih.

O sırada Semih bana

—Ya Erkan ne diyorsun ya! Ben okumadım ve okumamda abi çok ağır diyorlar kitabın anlatımı Osmanlıcaymış ve anlamakta zorluk çekiyormuşsun.

Bende sinirlendim ve

—Semih. Bana mış-miş li kelimeler kullanma. Belli ki okumamışsın ama teşebbüste bulunursan kanaate varabilirsin. O mış-miş le biten cümlelerinde şüphe kalkar ve belki Allah sana nasip etti anlamayı bak ben okudum anlamdım yani sende oku bence derken onu da aldım bizim eve götürdüm ve ertesi gün Semih beni bir kitap evine götürdü ve Risale-i Nur Külliyatını böyle dizilmiş bir şekilde görünce çok sevindim hemen ilk elime aldığım kitabı baştan okudum. Kitapta birinci söz vardı ve bende kitabı açarken besmele çekmiştim tevafukta bu ya birinci sözde de Bismillah her hayrın başıdır. Yazısını gördüm ve afalladım resmen. Ve kendi kendime dedim ki bu tesadüf olamaz okudum birinci sözü ama kaç kere okudum bende bilmiyorum. Tekrar tekrar okurken hoşuma gitti ve cep telefonumla o sayfaların fotoğraflarını çektim ve bir kaç sayfa daha okuduktan sonra hemen eve gittim. Fotoğrafları çektim ama içimde de kul hakkı geçer mi acaba kuşkusu var. Evde akşam arkadaşlara anlattım birinci sözü ve külliyatı bunlar çıldırmışçasına sevindiler. Para biriktirip almayı düşünüyorduk ama bize söylenen fiyat dudak uçuklattı

Resmen 291 tl denilmişti bize birde indirimli fiyatıymış. Alamazdık yani. Öğrencisin ve sefil durumdasın. Üniversitedeki arkadaşım Okan’ın yanına gittim ve olayı anlattım. Sağ olsun beni medreseye götürdü ve o gün çok mutlu olmuştum. Abilere anlattım mevzuyu ve inanmakta güçlük çektiler resmen. Sonra sözler kitabını emanet istedim sağ olsun verdiler ve eve gittiğimde tüm arkadaşlarımı telefonla aradım ve evde toplandım. Yeni bir şey öğreniyorduk ve herkesin elimde kalem kâğıt birinci söz o kadar harika bir atmosfer yaşattı ki bize o gün onu 50 kişiydik herkes bir kere okumak istedi ve okudu da. Kız erkek karışık bir medrese düşünün ve hiç bir fesatlık veya kötü düşüncenin olmadığı 21 erkek ve 29 kız düşünün. Hepsi bir heyecan ile bu kitapları okumakta.

O gün onlar okurken pencerenin karşısına geçtim ve arkamdaki o heyecanlı titrek sesle okunan birinci sözün son kısmını okuyup ağlayan Rana’nın halini gördüğüm zaman bu risaleyi kendime dava ettim ve Devrim ve Rana kardeşlerim gibi dışarıda birçok Devrimler ve Ranalar olduğunu düşündüm ve hizmet için kendimi geliştirmeyi amaç edindim. Sonra emanet işte geri verdik kitabı ama bizimkiler hep kendi kitabımız olsun istiyorlardı. Grubun en aktif ve en atılgan ve de en yüzsüz pişkin insanı ben birçok kitapçıya gidip yine fotoğraflar çekiyordum risalelerin. Artık risale alamayacağımızı anlamıştık. Çünkü evin giderleri ve masraflarımız ağır basmaya başlayınca bir arkadaşımız tiyemder adlı bir yerden Kuran’ı Kerim ve Türkçe meali talebinde bulunmuş ve posta ile yollamışlar. Kuran yanında ise bir kaç kitap vardı. Bizimkiler Türkçe mealine baştan sesli okumaya başlayınca o Kuran’ın yanında gelen bir kitabı aldım ve göz attım. Müsiad yayınları adlı bir kitap. Nurdandır bütün nurlar adlı bir (yanlış hatırlamıyorsam) kitabı biraz okudum ve kafama bir fikir yattı. Müsiad yayınlarının internet sitesine girdim ve iletişim kısmına şunları yazdım.

Merhaba

Ben ******* üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Yayınlarınız olan nurdandır bütün nurlar hakkında kitabınız doğrultusunda

Size e-posta atma gereği duydum. Ben arkadaşlar arasında bir sohbet evi oluşturduk ve şuan da faaliyetlerimiz sürüyor. Biz Risale-i Nur Külliyatı almak istiyorum fakat maddi olanaklar yüzünden maalesef alacak durumda değiliz. Bize yardımcı olabilecek birileri varsa yardım etmesini talep etmekteyiz.

Teşekkür ederim.

Saygılarımla

Erkan Yıldız

İletişim bilgilerini yazdım ve yolladım. Çok değil aradan 15 gün sonra bir telefon geldi ve arayan Moral Fm genel müdürü Haluk İmamoğlu.

—Selamun Aleyküm Erkan ben Haluk İmamoğlu. Müsiad’a attığınız e-mail bana iletildi. Sanırım Risale-i Nur Külliyatı ihtiyacınız varmış. Ben size Risale-i Nur Külliyatı temin edeceğim. Dediği vakit çok mutlu olmuştum ve bunu Haluk beyle paylaşmıştım. Sonra Haluk Bey benim konuşmamı beğenip beni Moral fm’e davet etti hem de külliyatı almış olursun bizde tanışmış oluruz dedi ve gittim.

Temiz yüzlü ve oldukça samimi bir genel müdür beni karşıladı ve biraz konuştuk. Beni radyoda birçok kişi ile tanıştırdı başta Cemil Tokpınar, İhsan Atasoy gibi abilerimiz ve birçok radyo programcılarıyla sonra nur ilim vakfı bana lügatli bir külliyat verdi ve külliyata baktığımda çok şaşırdım çünkü benim bulduğum külliyat ile bu külliyat arasında inanılmaz bir fark var. Benim külliyatımda lügat yoktu ve bazı kelimeler ve ayetler anlamıyorduk. Çok komik ama biz dalalet’e adalet, ukuk’a hukuk diyorduk ve enteresan birçok kelimeyi kaba tabiri ile kafadan atıp uyduruyorduk ve işin içinden çıkamıyorduk. Ama lügatliyi ele aldığımda ayet açıklaması ve a’dan z’ye kadar dizilmiş lügati bende bir heyecan uyandırdı ve bir an önce eve gitmeliyim ve bunları arkadaşlarla paylaşmalıyım dedim.

Haluk İmamoğlu sağ olsun ilk tam külliyatı bize verdi ve eve gittim. Bizimkilere süpriz yaptım ve evde 55 kişi vardı ve hepsi birbirine sarılıp o kitapların geldiğine öyle seviniyorlardı ki tarifi imkânsız bir şeydi bu.

Hepsi beni kucaklayıp bu kitapların hepsi bizim yani he! Tepkisinde bulundular.

O gece bir ders yaptık anlatamam. Ama çokta güldük. Dalalet-adalet olayı bizi çok güldürdü ve ayet açıklamaları ile güzel bir ders yaptık. Sonra abilerden öğrendik ki bayan-erkek farklı bir medrese olacak. Kadıköy’de bayanlara özel bir dershane açtım ve onları oraya yerleştirdim onlara abla buldum ve risaleleri verdim onlara. Sonra erkeklere bir yer açtık orada erkekler sohbet ediyorlar şimdi. Bu bambaşka bir olay. Planını yapsam inanmazdım ama maymun iştahlığım beni mutlu edecek kadar yararlı kullandığım içinde kendimi kutluyordum ve Allah’ın bana böyle bir hizmeti nasip etmesi çok güzel ve eşsiz bir şey.

Erkan Yıldız / NurNet.Org

 Editörün Notu: Bu yazıyı bize Erkan Bey’in kendisi bizzat yollamamıştır ama sitede yayınlandıktan sonra haberi olup bize ulaşmış ve inş. yazıyı devam ettireceğim diye bize dönüş yapmıştır. Normalde yazı burada son bulmaktadır.