Etiket arşivi: Risale-i Nur Vecize

Dindarlık derecenizi siz mi Allah’a bildireceksiniz?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: “Dindarlık derecenizi siz mi Allah’a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah herşeyi hakkıyla bilir.

[Hucurat 49,16]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:

Her şeyin bir şerefesi vardır. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir: Ayetü’l-Kürsî.

 (Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’an 2)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.

[Sözler’den]

.…….

Cevşen’den ;

9-

Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
Ey kullarına şefaat eden Şâfî
Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

İşittiği zaman memnun kalan kimse zarar görür!..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı, aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın, giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

 [Nisa Suresi 4,5]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Urs İbnu Amire el-Kindi (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

-Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahit olan bunu takbih ederse (kötü olduğunun teyid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.

O kötülüğe şahit olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahit olmuş gibi manen zarar görür.-

(Ebu Davud, Melahim 17)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Senin işin Onun sofra-i ihsanından yiyip içmekle şükretmektir.

Şükürde bir zahmet yoktur. Bilâkis, nimetin lezzetini arttırır.

[Lem’a’lar]

.…….

Cevşen’den ;

8-

Ey hamd ve senâ sahibi
Ey şeref ve yücelik sahibi
Ey iftihar ve güzellik sahibi
Ey ahd ve vefâ sahibi
Ey af ve rızâ sahibi
Ey iyilik ve bağış sahibi
Ey kesin söz ve hüküm sahibi
Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
Ey cömertlik ve nimetler sahibi
Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 www.NurNet.Org

Haset edeni yakar!..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Miras taksim edilirken varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin.

[Nisa Suresi 4,8]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

İbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa, o iki ayet ona kafi gelir.

(Buhari, Megazi 12)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel(Acil) cezâ var ki, o haset, haset edeni yakar.

[Lem’a’lar]

.…….

Cevşen’den ;

7-

Ey hataları mağfiret eden
Ey belaları kaldıran
Ey ümitler Kendisinde son bulan
Ey ihsanı bol veren
Ey hediyeleri geniş olan
Ey mahlûkata rızık veren
Ey ölümlere karar veren
Ey şikâyetleri işiten
Ey askerleri gönderen
Ey esirleri salıveren

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Arkalarında eli ermez, gücü yetmez küçük çocuklar bıraktıkları takdirde, onların halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da Allah’ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

[Nisa Suresi 4,9]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Ebu Davud Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Kim kasıtlı olarak bir mü’mini öldürürse, onun günahını hiçbir şey ortadan kaldırmaz.

(Fiten 6)

.…….

Risale-i Nur’dan;

“Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz” diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi.  (Vefat edenler hakkında)

[Lem’a’lar]

.…….

Cevşen’den ;

6-

Ey azametine herşeyin boyun eğdiği
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
Ey izniyle yerin karar kıldığı
Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Bizim için toprağın “üstü” mü, “altı” mı daha hayırlı?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkâr eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkârcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

“Muhammed Sûresi 33 ve 34. Ayet Mealleri”

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayetle:

İçinizdeki iyi kimseler idarecileriniz, cömert kimseler de zenginleriniz olduğu ve işleriniz istişare ile yürüdüğü takdirde toprağın üstü sizin için, altından daha hayırlıdır. Kötüleriniz idareci ve cimrileriniz de zengin olduğu ve işleriniz de kadınlarınıza kaldığı zaman toprağın altı, sizin için üstünden daha hayırlıdır.”

Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 825

.…….

Risale-i Nur’dan;

Madem ki herşeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’ânın(iz’ân : şüphesiz anlama ve inanma) vardır. Zararlı, menfaatli herşeyi Tahsin(tahsin : beğenme, birşeyin güzelliğini ilân etme) ve hüsn-ü rızâyla(hüsn-ü rızâ : güzel bir şekilde razı olma, hoş karşılama)  kabul etmek lâzımdır.

[Mesnevi-i Nuriye’den]

.…….

Cevşen’den ;

Ey kendisini arzulayanların murâdını bilen,
Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedâmetini gören,
Ey tövbekârların özrünü kabul eden,
Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,
Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen,
Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

.…….

Esma’ül Hüsna;

 El-Mucîb: Bütün varlıkların hal ve dil ile yardım istemelerine ve dualarına tam bir hikmet, rahmet ve inayetle dâima cevap veren. Darda ve sıkıntıda olanların imdadına koşan.

El-Vâsi’: Kudret, rahmet, bağışlama, iş ve fiilleri, tecellî ve tasarrufları, sıfat ve isimleri, bütün varlıkları içine alacak kadar geniş olan. Kullarına bol bol nimetler veren.

www.NurNet.Org