Etiket arşivi: turgut özal

Turgut Özal emir verdi: Risale-i Nur’un yasak olmadığını anlat

Turgut Özal emir verdi:

Risale-i Nur’un yasak olmadığını anlat

Turgut Özal, vefatının 28. yılında rahmetle anılıyor

İbrahim Bilgi’nin haberi:

RİSALEHABER-8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında rahmetle anılıyor. 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık görevinde bulunan Turgut Özal ardından cumhurbaşkanı seçilmişti.

Özal, görevi sürerken şüpheli bir şekilde ölmüştü. Özal’ın vefatı o günden bu yana tartışma konusu.

Renkli kişiliği ile bilinen Özal, vefat ettiğinde en çok “sivil ve dindar” yönüne vurgu yapılmıştı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’A RİSALE-İ NUR SORUSU

1980 askeri darbesinin etkisi sürerken TBMM’nin 12 Mart 1985 tarihli oturumunda Risale-i Nur tartışması yaşanır. Milliyetçi Demokrasi Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Milliyet gazetesinde “Sözler Yayınevi sunar kararı siz verin” ilanının suç olduğunu ileri sürer. Bayazıt, Risale-i Nur kitaplarının propagandasının yapıldığına ilişkin Başbakan Turgut Özal’a sözlü soru yöneltir. Özal, soruyu cevaplandırmak için Adalet Bakanı M. Necat Eldem’i görevlendirir.

“NURCULUK LAİKLİĞE AYKIRI” FALAN-FİLAN

Sözlü soru önergesindeki bazı ifadeler Risale-i Nur’a yöneltilen bildik suçlamaları kapsıyor. Risale-i Nur muarızlarının kitabı okuyup eleştirmekten ziyade kulaktan dolma bilgilerle ithamda bulunduklarının bir örneği de soru önergesinde görülüyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımun Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini arz ederim.
Saygılarımla
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş Milletvekilli

1-Nurculuk – Lâikliğe aykırı hareket – Gizli cemiyet teşkili – Said Nursi’nin fikirleri – Nur risalelerinin hukukî durumu – Türk Ceza Kanununun 163’üncü maddesinin uygulanmasını kapsayan Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.9.1965 günlü ve 1/234 esas, 313 karar sayılı kararıyla Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 29.11.1969 günlü 1314 esas, 3169 karar sayılı, mahallî mahkemenin mahkûmiyet hükmünün onanmasına dair ilamında, Nurculuk ve Nur risalelerinin temelinde laik Cumhuriyet esasına dayanan rejimin yerine, şeriat esaslarına uygun merkezî Mekkeî Mükerreme olacak bir İslam Devletler Birliğinin kurulmasının amaçlandığı, bu cümleden olarak dâ;
a) Kur’an dışında, bir Anayasaya lüzum olmadığının,
b) Atatürk Milliyetçiliğinin yerine İslam Milliyetçiliğinin ikamesi gerektiğinin,
c) Şeri mahkemelerin kurulması icap ettiğinin,
d) Evlenme, boşanma ve miras sorunlarının şeriat kurallarına bağlanması lazım geldiğinin,
e) Faizin yasak edilmesi ve bankaların kapatılması gerektiğinin,
f) Hilafetin geri getirilmesi icap ettiğinin,
g) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma yolunda davranışların, öngörülmesinıin Anayasa ve kanunlara aykırı olduğu,

2-Nur risalelerinin Türk Ceza Kanununun 163’üncü maddesini ihlal eden yazıları ihtiva ettiği,
3-Said Nursi’ye bağlı olan nur talebelerinin, nurcuların ve bunlarla işbirliği yapanların, Devletimiz için bu kadar tehlikeli ve zararlı olan fikirleri kapsayan Nur risalelerini yaymak maksadıyla çoğaltarak halka dağıtmanın suç olduğu vurgulanmıştır.

Hal böyle iken bu defa, 35 inci yıl 13363 sayılı 19 Ocak 1985 tarihli Milliyet Gazetesinin 10’uncu sahifesindeki “Sözler Yayınevi sunar kararı siz verin” başlıklı ilanda yazılı olduğu şekilde Bediüzzaman Said Nursi‘nin yukarıda açıklanan Risale-i Nura ait yayınların takdim ve propagandası yapılmaktadır.

Kapsamı yukarıda açıklanan kesin ilam muvacehesinde bu konuda bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi tarihlerde ve kimler hakkında yapılmıştır?

ÖĞRETİM ÜYESİ 3 HUKUKÇU RİSALE-İ NUR’U İNCELEDİ

Başbakan Turgut Özal’a sorulan soruları Özal’ın görevlendirmesi ile dönemin Adalet Bakanı M. Necat Eldem kürsüye çıkar ve yapılan tetkikat neticesinde Risale-i Nur’da “suç unsuru görülmediğini” açıklar:

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mardin): Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Rıfat Bayazıt’ın Sayın Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip kıldığı sözlü soruyu cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.

Sayın Bayazıt’ın soru önergelerinde, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.9.1965 tarih ve 234 esas 131 karar sayılı ilamıyla Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 29.11.1969 tarih ve 1969’a 1314 esas 3169 karar sayılı ilamına temas edilerek, Risale-i Nur külliyatına dair bulunan bazı kitapların satışına dair gazetelerde yayınlanan ilanların ve bu ilanlara konu olan kitapların bu kararlar muvacehesinde incelenip, ne gibi bir işleme tabi tutulduğu sorulmaktadır.

Söz konusu kitaplar, diğer yayınlarda da olduğu gibi, neşrini müteakip yetkili cumhuriyet savcılığınca inceleme konusu yapılmış, ayrıca bakanlığımızca da gazetelerde yapılan ilk ilanlar üzerine tevessül olunan işlemin mahiyeti, 26.3.1984 gün ve 19507 sayılı yazımızla ilgili cumhuriyet savcılığından sorulmuştur. 

Soruşturmayla görevli cumhuriyet savcılığınca, söz konusu 35 adet kitabın incelenmesi için, İstanbul Üniversitesi Hükük Fakültesinde görevli 3 öğretim üyesinden meydana gelen bilirkişi heyeti oluşturulmuş, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda ittihaz olunan raporda ezcümle bu tür aynı kaynaklı yayın sayısının 120 civarında olup, mezkûr Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği gibi, bunların daha önce dava konusu edildiği, ancak son yayınlarda evvelki suç unsurlarını ihtiva eden bölümlerin çıkarılmış bulunduğunun müşahede olunduğu, nitekim bu kitapların eski baskılarıyla yeni baskılarının kapsamları, sayfa adetleri ve muhtevalarında farklılıklar bulunduğu ifade edilerek; inceleme konusu yayınların 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Hakkındaki Kanuna ve Türk Ceza Kanununa aykırılık teşkil etmediği; inceleme konusu yapılan 35 adet kitap yanındaki belgeler arasında yer alan İstanbul Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin 13.2.1961 tarihli müsadere kararında zikredilen kitapların yeni baskılarında da aynı hususiyetlerin görülmediği belirtilmiştir.

İlgili cumhuriyet savcılığınca da, aynı mülahazalarla, anılan kitaplarda suç unsuru görülmediğinden bahisle, 20.11.1984 tarih ve 1984/558-173 sayıyla takipsizlik kararı verildiği anlaşılmış bulunmaktadır.
Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Kaynak: RisaleHaber

www.NurNet.org

Üstad Bediüzzaman da mı böyle zehirlenmişti?

Özal ile Said Nursi ‘ye verilen zehir aynı mı?

Bugün gazetesinin Özal’ın vücudunda bulunduğunu iddia ettiği ‘striknin kreatin’ isimli madde köpek ve fare ölümlerinde kullanılıyor. Bu zehirin 15 dakika içinde öldürdüğü ve tüm vücut fonksiyonlarını bir anda kasarak durdurduğu bildiriliyor.

Bu maddenin ismini duyunca yıllar önce Bediüzzaman’ın Emirdağlı talebelerinden merhum İhsan Çalışkan ağabeyin Eskişehir’de bize anlattıkları aklıma geldi.

Hiç unutmuyorum İhsan Çalışkan’ın o günkü anlattıklarını. Çünkü olayın gerçek şahitlerinden birisi idi kendisi. Aynen şöyle anlatmıştı:

‘Üstad’ın kaldığı evin penceresine bir tabakta yoğurt getirip bırakmıştık. O, pencereden alıyordu. Biz ise bir su kuyusundan soğuk su getirmek için oradan ayrıldık. Üstad daha önce de zehirlendiği için soğuk bir şekilde yoğurt ve soğuk suyun kendisine iyi geldiğini ifade ediyordu. Elimizde su ile Üstad’ın odasına çıktığımızda yerde kıvrım kıvrım kıvranır vaziyette onu bulduk. İki büklüm vaziyette idi. (Muhtemelen kusuyordu. Kustuğunu ifade etmiş miydi hatırlayamadım.) Hemen kendisini yatağına kaldırdık. Bize işaret edip abdest almak istediğini söyledi. Oturur bir şekilde leğen içinde abdestini alıp Yatsı namazını kıldı ve yatağa uzandı. Sessizce bekleşiyorduk. Daha sonra zehrin hafiyeler tarafından penceresine merdiven dayamak suretiyle yoğurdunun içerisine bırakılan kuduz köpek ilacı olduğu anlaşıldı.

Üstad, sanki ölmüş gibiydi. Aradan 40 gün kadar geçti. Üstad Allahın koruması ile vefat etmemişti. Bir sabah hiçbirşey olmamış gibi kalktı ama bir başka haber duyuldu bu sefer. Üstad’ı Emirdağ’da her halükârda koruyup kollayan Çalışkanlardan Abdullah Çalışkan’ın vefat haberi geldi. Üstad, ailesinden oğlu Kamil Çalışkan’ı çağırttı. Babaları Abdullah Çalışkan’ın kendisi yerine vefat ettiğini söyledi ve ”babanız benim yerime kurban gitti, o vefat etmeseydi ben vefat edecektim, onun için size bakmakla ben mükellefim, sizin tayinatınız bundan sonra bana ait” dedi ve yarım ekmek üzerine bal sürerek onlara verdi. Aile, babalarının vefatına üzüntüden ve Üstaddan hergün aldıkları yarım ekmek arası bal ve iltifat ve dualara sevinmenin verdiği sevinç ile karışık gözyaşı döküyordu.

Bu anıyı bizzat dinlediğim Merhum İhsan Çalışkan ise Abdullah Çalışkan’ın kızı Şükran Çalışkan ile evlenecek ve o günden sonra Üstad tarafından damat olarak anılacaktı. Hacıannemiz Şükran Çalışkan halen Eskişehir’de yaşamaktalar. Kendileri Üstadın manevi kızı. Genç bayanların bu insanları dünya gözüyle görüp sohbetlerine nail olmalarını ve dua almalarını özellikle tavsiye ederim.

Rahmetli Özal da köpek zehiri kullanıldı mı bilemiyorum fakat Üstad’taki tesirinin ve kıvrım kıvrım yerlerde kasılmalara sebep olduğunu bizzat talebesinden dinlemiş ve çok etkilenmiştim. 

Bu ülkenin kaderinde söz sahibi olmuş tüm büyük insanlar bu imtihanı yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Bediüzzaman’ın Cevşen ile sıkı irtibatı, 6 adet Kur’an genişliğinde Mecmuatü’l Ahzab’ı 15 günde bir devretmesi, manevi sorumluluğu ve kutdsi ızdırap ve davası ve sevenlerinden aldığı dualar nedeniyle ve en başta da Allah, iradesiyle O’nu korumuştu. 19 defa bir rivayette 21 defa hınçla, kinle ve nefretle zehirlenmişti ama ölmemişti. Hatta vefatı 87 yaşında küçük bir otel odasında Ramazan’ın 25.Kadir gecesi acısız, sızısız ve ancak doktorun gelip incelemesi neticesi anlaşılacak şekilde vuku bulmuştu. O’na kin duyanların bazısının ölümü ise çok acı olmuş hatta cenaze arabası bulunamadığı için belediyenin çöp arabası ile taşınmıştı.

Vefatını müteakip 3 ay sonrası hınç ve kin, O’nun mezarına yönelip de mezarı kırılınca 19 defa zehirlenmiş mübarek bir vücudun hala terütaze kefeniyle mezarında bulunduğu görülmüştü. Bu olayın meşhur şahitlerinden birisi merhum Onkolog Haluk Nurbaki’ydi. Anılarında o günlerde Afyon’da askerliğini doktor olarak yaparken uçak ile Urfa’dan getirilen Said Nursi’nin vücudunu kendisinin incelediğini ve vücudunun hala sıcak olduğunu sanki hala yaşıyor gibi olduğunu anlatıyordu. Ve kendisini o mübarek insanı sağ iken görmek nasip olmasa da bu şekilde görebildiği için çok şanslı addediyordu.

Bediüzzaman’ın Peygamberimizin (asm) sakal ve nikah sünnetine -yapılan zulümler, işkenceler, sürgünler ve hapiste saç ve sakalların kesilmesi riski sebebiyle ve daha birçok hikmete binaen- ittiba edememesi dışında her sünnetini hayatına tatbik etmiş olduğunu biliyoruz. Bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz aleyhisselam’ın yahudi kadının hazırladığı zehirli keçi etinin tesirinin nüksetmesi ile şehit olarak vefat ettiğini bize anlatıyor. Sekeratı anındaki şiddetli baş ağrısı ve ateşi böyle yorumlayanlar olmuş. Ve Allah-u a’lem Allah, Habibine o makamı da nasip etmişti. Bu açıdan Bediüzzaman Said Nursi’nin şehit olduğunu düşünüyorum.

 Salih Can / Risalehaber