Etiket arşivi: Twitter

Twittercıları, Said Nursi Etkinliğine Bekliyoruz!

Twittercılar TT iyi bilirler, o an herkes bir kelime üzerinde konuşuyorsa o kelime en çok konuşulan kelime olarak Twitter’ın ekranına gelir, şayet o an en popüler kelimemiz oysa o zaman dünya’da top twit olur.

Bizlerde bu münasebetle 23 Mart tarihinde yani Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hz.’lerinin vefat yıldönümünde ismini bütün dünyaya değişik bir yöntemle de olsa duyurmaya karar verdik.

23 Mart saat 08:30 (Türkiye Saati) itibariyle twitterda yayına başlayacağız. Kelimemiz #SaidNursi şeklinde olacaktır. Bütün twittercıları desteğe çağırıyoruz.

23 Mart saat 08:30’dan itibaren atabileceğiniz bazı twit örneklerini aşağıda sizin için paylaşıyoruz. Sizde bu twitler dışında #SaidNursi etiketini yazıp istediğiniz twiti atabilirsiniz.

 

Örnekler:

#SaidNursi

Bediüzzaman #SaidNursi Risale-i Nur eserlerinin müellifidir. 1960 da vefat etmiştir.

23 Mart 1960 yılında vefat eden Üstadımız Bediüzzaman #SaidNursi’yi rahmetle anıyoruz.

Bugün #SaidNursi’nin vefat yıl dönümü, Allah ona rahmet etsin.

Ben imanımı Risale-i Nurları yazan #SaidNursi’nin kitaplarıyla kurtarmaya çalışıyorum.

#Bediüzzaman #SaidNursi diyor ki; Biz ölsek, milletimiz olan İslâmiyet haydır, ilelebed bâkîdir. Milletim sağ olsun.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. #SaidNursi

Bir saatin sanatkârı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder; Kur’an dahi, elinde kâinatı tutmuş öyle yapıyor. #SaidNursi

Şeytanın mühim bir desisesi,insana kusurunu itiraf ettirmemektir,tâ ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. #SaidNursi

Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. #SaidNursi

Mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. #SaidNursi

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülmez gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar #SaidNursi

Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. #SaidNursi

… bir bayrak altında toplayacak olan yegâne kuvvet, İslâmdır. #SaidNursi

…kalb, takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir #SaidNursi

Hayatının saadet içindeki kemâli ise, senin hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezelînin envârını hissedip, sevmektir. #SaidNursi

Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” diye birbirinizden gücenmeyiniz. #SaidNursi

Devamı olmayan şeyde kalb için hakikî bir lezzet yoktur. #SaidNursi

Fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan,bilbedahe,rahmettir. #SaidNursi

İbadet O’na (CC) mahsus olduğu gibi, hamd ü senâ dahi O’na(CC) hastır. #SaidNursi

Dünü getiren yarını getirdiği gibi, maziyi icad eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi icad eder. #SaidNursi

Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o Kadîr-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânâta muktedirdir. #SaidNursi

“Küllî, cüz’î kadar kolaydır. Cüz, küll kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nisbeten rahattır.” #SaidNursi

Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire-i kudretinden hariç olamaz. Kudretine nisbeten, zerreler, yıldızlar birdir. #SaidNursi

Bizim Hâlıkımız ve Musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadîr-i Zülcemâl, Hakîm-i Bîmisal, Kerîm-i Pürneval her şeye kadirdir. #SaidNursi

Haydi çalış,…Hazret-i Musa’nın asâsı gibi taştan âb-ı hayatı çıkar, beşeri susuzluktan kurtar! #SaidNursi

Nasıl olur ki, bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş, kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin? #SaidNursi

Şimdi ekilen Nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. #SaidNursi

Sizin âzâlarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın mâliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkândan aldınız? #SaidNursi ”

Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler.. (Şualar) #SaidNursi

Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i safilîne düşersin. #SaidNursi

Eğer Hak ve Kur’an’ı dinlersen, a’lâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun. #SaidNursi

Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. #SaidNursi

İnsan, saray gibi bir binadır; temelleri, erkân-ı îmâniyyedir. #SaidNursi

İnsan, bir şeceredir; kökü esâsât-ı îmâniyyedir. #SaidNursi

İmanın rükünlerinden en mühimmi, îman-ı billâh’dır; Allah’a îmandır. Sonra Nübüvvet ve Haşir’dir. #SaidNursi

Ey alem-i İslam! Uyan, Kur’an’a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. #SaidNursi

Her şey mânen Bismillâh der. Allah nâmına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veriyorlar. #SaidNursi

Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın! #SaidNursi

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. #SaidNursi

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir. #SaidNursi

Bu çiçek kimin turrası, kimin mührü ve kimin nakşı ise, elbette bütün yeryüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir. #SaidNursi

O Zât (a.s.m.), bütün resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir. #SaidNursi

Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip şükretmektir. #SaidNursi

Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin… Rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelal’in memluküsün. #SaidNursi

Kâinatta en yüksek hakikat imandır. #SaidNursi

Namaz kılmayan haindir; hainin hükmü merduttur. #SaidNursi

Benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. #SaidNursi

Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur? Olmaaaaz. #SaidNursi

Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. #SaidNursi

Şu âlem çendan zâildir, geçicidir; fakat bâki meyveler veriyor. #SaidNursi

Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil… #SaidNursi

Yeis mâni-i her kemâldir. #SaidNursi

İman hakikati öyle bir çekirdektir ki; eğer tecessüm etse bir cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tubası olur. #SaidNursi

Risale-i Nur Kuran-ı Mu’ciz-ül Beyanın taht-ı tasarrufunda olduğundan,ona uzanan,ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. #SaidNursi

Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin.Nasıl sen nizamsız,gayesiz kalabilirsin? #SaidNursi

Ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bakide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlıdır. #SaidNursi

“niçin duam kabul olmadı?” diye nazlanıyorsun. evet; senin hakkın naz değil, niyazdır. #SaidNursi

Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. #SaidNursi

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. #SaidNursi

İslamiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulum-u hakkiyenin reis ve pederidir. #SaidNursi

Lüzumsuz, geçici ve günahlı zevklerin âkıbeti, elemler ve teessüfler olmasından istemiyorum. #SaidNursi

Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. #SaidNursi

Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. #SaidNursi

Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. #SaidNursi

Bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara; yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. #SaidNursi

Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı,imandır, ubudiyettir. #SaidNursi

Elde Kur’ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? #SaidNursi

Elde Kur’ân gibi bir mucize-i bâki varken, Başka burhan aramak aklıma zâid görünür. #SaidNursi

Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zahiren bir Cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. #SaidNursi

#Kuran kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. #SaidNursi

Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır… #SaidNursi

Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir. #SaidNursi

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir… #SaidNursi

Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. #SaidNursi

Yaşasın zalimler için cehennem… #SaidNursi

Allah’ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. #SaidNursi

Mâlâyâniyle iştigal, maksudu geri bırakıyor. #SaidNursi

Şu vücud, sende vedia ve emanettir. #SaidNursi

Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. #SaidNursi

Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. #SaidNursi

“Ne kadar güzel yapılmış” de, “Ne kadar güzeldir.” deme. #SaidNursi

Kabir, bu dâr-i fâniden firâk-ı ebedî ile ebedü’l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. #SaidNursi

Herbir şeyde hususen zîhayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekârbir sanat var ki; onu öyle yapan elbette O olacaktır. #SaidNursi

Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk’a aittir. #SaidNursi

Kalb, ebedü’l-âbâda müteveccih açılmış bir penceredir; bu fâni dünyaya razı değildir. #SaidNursi

Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. #SaidNursi

Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. #SaidNursi

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin… #SaidNursi

Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: “Fânîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. #SaidNursi

Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor… #SaidNursi

İnsanlar hür oldular, amma yine abdullahtırlar.#SaidNursi

Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır… #SaidNursi

Bütün yıldızları elinde tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz. #SaidNursi

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir… #SaidNursi

İbadet, yaradılışın ücreti ve neticesidir. #SaidNursi

Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır… #SaidNursi

Gençlik kuvvetini ibadette sarfetmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedi bir gençliktir… #SaidNursi

Bana ızdırap veren, yalnız İslâm’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. #SaidNursi

Âlem-i İslâm’a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. #SaidNursi

Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes’elesidir. #SaidNursi

Kırkıncı Hoca’dan Kamuoyuna Önemli Duyuru!

KAMUOYUNA DUYURULUR

28.12.2013 tarihinde sosyal medyada şahsımla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir twitter hesabından (@mehmetkirkinci) gündemdeki konularla ilgili olarak fitneye vesile olabilecek beyanlarda bulunulmuştur. Bu beyanlar içerisinde hiçbir şekilde İslam itikadı ve uhuvveti ile bağdaşmayacak ifadeler bulunmaktadır. Bahse konu twitter hesabıyla ilgili gerekli kanuni işlemler başlatılmıştır.

Nur talebelerinin mevcut meselelere ve siyasete bakış açısı üstadımızın aşağıdaki ifadelerinde yer almaktadır:

“Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Her halde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur’ân’ın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir propaganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 568”

On bir yıldır bu milletin maddi ve manevi imarına vesile olan sayın başbakanımız ve hükümetimizi takdir ettiğimizi ve hayırlı işlerinde muvaffakiyetleri için dua ve niyazda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Memleketimiz ve âlem-i İslam’ı sarsan bu fitne ateşinin bir an evvel sönmesi için herkesin üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmesini huzur ortamına kavuşulmasını Cenab-ı Erhamürrahim’den niyaz ederim.

MEHMET KIRKINCI

ERZURUM 29.12.2013

 

#Gençler Bediüzzaman’ı Unutmadılar

Vefatının 53. yılı münasebetiyle Twitter’da #Gençler Bediüzzaman Said Nursi Hz.’lerini unutmadılar…

Dün Akşam #SaidNursi etiketiyle twitter kullanıcılarına Üstad’ı vecize ve güzel sözlerle anan twitter sakinleri, bugünde #ÜstadBediüzzaman etiketiyle Türkiye ve Dünya Gündemine damgayı vurdular…

İşte Twitter’a düşen bazı kareler….

@genclerTT: Etiketimiz #SaidNursi ..Seri tweetler atıp bol bol yapıyoruz.Etiket zor ama başaracağız İnşaallah.

@Hadis_Tweet: Vefatının 53.yılında, ömrünü iman ve Kur’an hizmetine adamış, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz #SaidNursi

@RisaleBahcesi: Milletimin imanını selamette görürsem, cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım! #SaidNursi

@atomris: “Bu dünya fanidir.En büyük dava, BAKİ OLAN ALEMİ kazanmaktır. İnsanın i’tikadı SAĞLAM olmazsa, davayı kaybeder!” der.. Dava Adamı #SaidNursi

‏@FatihYagciResmi: Bir gün gelecek, #buülke #SaidNursi gibi zatlarla iftihar edecek, edepsiz ve İslam ahlakından uzak heriflerle değil

@melihunver: Evet Üstadım #SaidNursi,ektiğin tohumlar çiçekler açmaya başladı.Bu millet imansız gitmesin diye acele edip kışta gelmiştin ya ne iyi ettin

@saitozan: Vefatının 53. yılında Üstad Bediüzzaman #SaidNursi’yi rahmetle anıyorum… Allah rahmet eylesin, bizleride şefaatine nail eylesin… Amin…

@risalenot: #SaidNursi; “Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim!” diyen bir İslam Kahramanı, Dava Adamı, Gönüllerin Sultanı…

@rnktr: “Risâle-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir.” #SaidNursi

@risalenot: #ÜstadBediüzzaman bizlere akıl ile Allah’ın varlığını ve birliğini ispat etmiş, imanımızı taklitten gerçek iman olan tahkike çıkarmıştır.

@rnktr: #ÜstadBediüzzaman; “Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imandır.” #rnk

@ecktr: #ÜstadBediüzzaman tabelası 2955 tweet ile 5. sıradan 10.55’te TT’ye girdi. @genclerTT

@cyhnylmz1903: #ÜstadBediüzzaman tefekkür etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederim.

@ikinci_sayfa: #ÜstadBediüzzaman #SaidNursi’nin ESERİ RİSALE-İ NUR:Emsalsiz bir tarzda muannîd filozofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

@ugurakkafa: Adam gibi Adam #ÜstadBediüzzaman

@Mustafa_Ulusoy: #ÜstadBediüzzaman Bir misafir gibi yaşadı hayatı, bir hatıra gibi.

@Bediuzzaman_: Cemiyetin îmânı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı fedâ ettim; helâl olsun. #ÜstadBediüzzaman

@sozler_kosku: Bir çağı aydınlatan, sonraki çağa ışık tutan adam #ÜstadBediüzzaman

@OsmanYeken: #ÜstadBediüzzaman zamanın sesi; söylenmesi gerekenleri söyledi, çileyi çekti, mükafatı görmeden de çekip gitti; bir yad-ı cemil oldu!

@Zeberhuni: #ÜstadBediüzzaman “..dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş olan iman…”

www.nurnet.org

Sosyal Medyanın En Güzel Faaliyeti GIYBET ORUCU

Nesil Yayın Grubu, Editör-Yazarı Ömer Faruk Paksu herhalde bu zamana kadar hiç yapılmamış güzel bir eyleme imza atmış ve “GIYBET ORUCU” diye bir oruç tutmaya başlamış ve bunu da başka insanlarada teşvik olsun diye twitter sayfasından ( Twitter Adresi @ofpaksu ) gıybet ile alakalı twitler atarak takipçilerini zinde tutmayı başarmış ve birçok kişinin “GIYBET ORUCU” tutmasına da vesile olmuştur.
Bizde sosyal medyada ki bu güzel faaliyetten Araştırmacı Uğur Akkafa ( Twitter Adresi @ugurakkafa ) vasıtası ile haberdar olduk ve sizlerle paylaşmak ve sizleri de bu güzel eylemden haberdar etmek istedik. Olur ya belki sizlerden de bu güzel ORUCA niyet etmek isteyen olur.
Ömer Faruk Paksu’nun “GIYBET ORUCU” serüveni twitter adresinden anladığımız kadarı ile şöyle başlamış ve devam etmiş o twitlerden bazılarını biz aşağıya kaydediyoruz.Sizler diğerlerini okumak ve yeni twitleri takip etmek için ( Twitter Adresi @ofpaksu ) takibe alabilir bu güzel faaliyete eşlik edebilirsiniz.
Kendilerini de tebrik ederiz, bu zamana kadar duyduğumuz en orijinal ve faydalı sosyal medya faaliyeti olmuş.
GIYBET ORUCU BAŞLANGICI VE İLK TWEETLER ! 
20 Nisan 2012 – Bugün itibariyle “gıybet orucu”na başlayacağım inşaallah. Yaşadıklarımı paylaşacağım.
İLK 3 GÜN
21 Nisan 2012 – En zor şey, gıybet eden birine gıybet ediyorsun, lütfen sus diyememek.
21 Nisan 2012 – Bir anda kendimi birinin aleyhinde konuşurken buldum. Ve hemen sustum. İlk başarım.
21 Nisan 2012 – Bir tanıdık Allah yardımcın olsun. Zor bir şeye girişmişsin dedi. 🙂
21 Nisan 2012 – “Rabbim bu orucun iftarı olmasın!”
22 Nisan 2012 – “Ya hayır konuş ya da sus!”
22 Nisan 2012 – Birisinin aleyhinde konuşarak kötülediği biriyle karşılaştığımda adama düşman gibi baktım. Oysa hiç de öyle değilmiş.
23 Nisan 2012 – Kendisi yokken hakkında konuştuğum kişiyle yüzyüze görüştüğümde aynı şeyleri konuşabilirim ve hiç kırılmaz. 🙂
23 Nisan 2012 – Allah, “Namaz kılın” emri kesinliğinde, “Gıybet etmeyin” diyor. Ama biz Müslümanlar bunu hiç umursamıyoruz.
23 Nisan 2012 – Eğer ben birilerinin hakkında kötü konuşmazsam, Allah da başkalarını benim hakkımda kötü konuşturmaz. Buna inanıyorum.
30. GÜN
20 Mayıs 2012 – Orucumun ilk ayını doldurdum şükürler olsun. İftarı son nefeste Allah lafzıyla olsun inşaallah.
20 Mayıs 2012 – Gıybet zift gibidir. Yapıştığı yerden bir daha çıkmaz.
20 Mayıs 2012 – Gıybetçi insanın ruh dünyası karanlıktır. Güzellikleri görmez.
60. GÜN
19 Haziran 2012 – Niyet okuyuculuğu en sinsi ve en tehlikeli gıybet şeklidir.
19 Haziran 2012 – Her kim gıyabında kardeşinin kusurlarını söyletmezse, kıyamet gününde Allah da onun kusurlarını örtmeyi tekeffül eder.
19 Haziran 2012 – Gıybet, zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. (Bediüzzaman)
90. GÜN
21 Temmuz 2012 – Gıybetten uzak durmak, insanı diğer kötü duygulardan da arındırır.
21 Temmuz 2012 – Gıybetle çözeceğini düşündüğün bir meseleyi, Allah’a havale et. O senin yerine güzel bir şekilde çözer.
21 Temmuz 2012 – Zor olan gıybet etmemek değil, yanınızda gıybet eden insanlara mani olmak
122. GÜN
21 Temmuz 2012 – Şeytan vesveseyle insanların arasını açar ama dedikoducu insanın yüzüne baka baka fitne fesat çıkarır.(Eşrefoğlu Rumi)
Kaynak: Risale Ajans

Risale-i Nur’dan Vecizeler

Risale-i Nur’dan Vecizeleri sizin için hazırladık… Sms, Kısa Mesaj yollayacağız ama elimizde Risale-i Nur’dan Vecizeler yok, sms ve kısa mesaj gönderemiyoruz diyenler vardı. Bizde sizleri düşündük bir smsyi geçmeyecek şekilde Risale-i Nur’dan Vecizeler hazırladık ve istifadenize sunuyoruz.

Ayrıca bu vecizeleri Facebook profilinizde paylaşabilir ve Twitter’da da Tweet atabilirsiniz. Malum Twitter’da 140 karakter kullanabiliyorsunuz ona bile yetecektir. Bir sms 160 karakterdir.

Risale-i Nur’dan Vecizeler:

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülmez gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.

Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi.

Ey alem-i İslam! Uyan, Kur’an’a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol.

Her şey mânen Bismillâh der. Allah nâmına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veriyorlar.

Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın!

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

Bu çiçek kimin turrası, kimin mührü ve kimin nakşı ise, elbette bütün yeryüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir.

Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin… Rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelal’in memluküsün.

Kâinatta en yüksek hakikat imandır.

Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.

İman hakikati öyle bir çekirdektir ki; eğer tecessüm etse bir cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tubası olur.

Risale-i Nur Kuran-ı Mu’ciz-ül Beyanın taht-ı tasarrufunda olduğundan,ona uzanan,ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur.

Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin.Nasıl sen nizamsız,gayesiz kalabilirsin?

Ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bakide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlıdır.

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.

Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme.

Bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara; yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir.

Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, imandır, ubudiyettir.

Elde Kur’ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?

Elde Kur’ân gibi bir mucize-i bâki varken, Başka burhan aramak aklıma zâid görünür.

Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zahiren bir Cennet içinde olsa da manen cehennemdedir.

Kuran kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır.

Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır.

Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir.

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir.

Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış.

Allah’ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir.

Mâlâyâniyle iştigal, maksudu geri bırakıyor.

Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.

Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez.

“Ne kadar güzel yapılmış” de, “Ne kadar güzeldir.” deme.

Kabir, bu dâr-i fâniden firâk-ı ebedî ile ebedü’l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır.

Herbir şeyde hususen zîhayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekârbir sanat var ki; onu öyle yapan elbette O olacaktır.

Kalb, ebedü’l-âbâda müteveccih açılmış bir penceredir; bu fâni dünyaya razı değildir.

Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: “Fânîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem.

Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır.

Bütün yıldızları elinde tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz.

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.

Gençlik kuvvetini ibadette sarfetmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedi bir gençliktir.

Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes’elesidir.

Aynada görünen güzellik aynaya ait olmadıgı gibi, hiçbir güzellik de o güzelin malı değildir. Bütün güzellikler Cemîl isminden yansıyor.

Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et.

Sabrın mükâfâtı zaferdir; atâletin mücâzâtı sefalettir; sa’yin sevabı servettir; sebatın mükâfâtı galebedir.

“Allah” bir ism-i câmi’ olduğundan esma-i hüsna adedince tevhidler, içinde bulunur.

Hırs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir.

“Sen, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir” demeye hakkın var. Fakat “Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur.”

Evet, kainat iman nuruyla matem-i umumi olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur.

Böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi, imanını kurtarmak yada kaybetmek davasıdır.

Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle ahiretın baki olan bir ağacına mukabil olamaz.

Ey nefis! Eğer takva ve amel-i sâlih ile Hâlıkını razı etti isen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur; o kâfidir.

Herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm’e olan teslimiyete bağlıdır.

Ebedî ve sermedî olan bir cemâlin seyirci müştâkı ve âyinedar âşıkı, elbette bâkî kalıp, ebede gidecektir.

İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur’dadır.

Fena şeylerle zihnen meşgul olmakta fenadır.

Dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir.

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir.

Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür.

Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir.

Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.

Bu ittihadın (İttihad-ı İslâm) meşrebi muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır.

Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır.

Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa mârifet-i İlâhiyedir.

Dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir (…) Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur.

Cenâb-ı Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir.

Bizim cemaatımizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir.

Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete (düşmanlığa) vaktimiz yoktur!

Kâinat sarayını ter temiz tutan bu ulvî, umumî tanzif (temizlik), elbette ism-i Kuddûsün cilvesi (yansıması) ve muktezasıdır.

Haşiye: Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid’alar mânevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız.

Hastalıkla geçen bir ömür, Allah’tan şekvâ etmemek şartıyla, mü’min için ibadet sayıldığına rivâyât-ı sahiha (Hadis-i Şerif) vardır.

Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir.

Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.

Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercümanıdır.

Kâinat mescid-i kebirinde Kur’ân kâinatı okuyor, onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban edelim.

Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur.

Mâdem her şey mânen Bismillâh der. Allah nâmına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz.

Eğer Namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider.

Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar.

Mülk başkasınındır. O Mâlik, hem Kadîr’dir, hem Rahîm’dir; kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme.

En bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın.

İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.

Risale-i Nur şakirtlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir.

Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.

Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa mârifet-i İlâhiyedir.

Derleyen: www.NurNet.Org

Ayrıca Tavsiye Yazımız İçin Tıklayınız : En Güzel Dualar (Risale-i Nur’dan Dualar)