Vakıflar Heyetinin Sadeleştirme ile İlgili Lahikası

hizmet-mesveretindeki-vakiflar-heyetinin-sadelestirme-ile-ilgili-lahikasi4  NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN EHL-İ HİZMET MEŞVERETİNDE EHL-İ HİZMETİN SADELEŞTİRME İLE ALAKALI LAHİKASI 
Aziz, Sıddık, Vefakar ve Fedakar Ağabey ve Kardeşlerimiz!
Evvela: Binler selam ve hürmet ve muhabbetlerimizi arz eder, hizmet-i imaniye ve Kur’aniyemizde azami ihlas, sadakat, sebat, dikkat ve kanaat sırları ile ahir ömrümüze kadar istihdam olmamızı eltaf-ı ilahiyeden tazarru ve niyaz ederiz.
Saniyen: Rabb-i Rahimimize nihayetsiz hamd-ü senalar olsun ki; Hazreti Üstadımızın ifadesiyle, “Bu zamanın ilmi,mavevi ve ehemniyetli bir mürşidi olan Risale-i Nur Külliyatının ve ona mensup olan Nur Talebelerinin hizmetleri; Türkiye’de ve Küre-i Arz’da azami şevk ve muvaffakiyetle devam etmektir. Her bir kitabı bir SAİD olan ve Hazret-i Üstadımızın mübarek ve kudsi üslubu ile neşr-i envar eden Nurların bizzat devamlı olarak okunması, dersleri ve mütalaası ile bu külli istifade ve inkişafların hasıl olduğu umunun malumu ve hepimizin vicdani bir kanaatidir. Bununla beraber, sırrı teklif muktezası ile, bazı imtihanlar da  devam etmektedir. Bunlardan biri de; Risale-i Nur Külliyatının “SADELEŞTİRME” adı altında tahrif edilerek neşredilmesi ve yine, külliyatın Hazreti Üstadımızın bizzat tertip ve tanzimi ile neşredilen tarzın haricine çıkılarak değişik şekillerde neşredilmesi gibi husulardır.
Salisen: Bilindiği gibi Hazreti Üstadımızın hizmetkarları ve neşriyatla alakadar ağabeylerimiz 1991 yılında sadeleştirme ile ilgili bir lahika mektubu neşredip; bu gibi teşebbüslerin kabul edilemez büyük bir hata olduğunu tebarüz ettirdiler. Ayrıca daha önceki umumi meşveretlerde de bu mesele teferruatıyla tezekkür edildi. Bütün bunlara rağmen maalesef tamamen haksız ve hikmet-i hakikiyeden uzak olan bu teşebbüs ve neşriyatların devam ettiği görülmektedir.
Rabian: Bu imtihanlar karşısında Risale-i Nur’a mensup ve talebe olan bizlerin mühim bir mesuliyet ve vazifemize nazar-ı dikkati celp etmek için; bu lahikayı neşretmeye zaruret hasıl olmuştur. Bu vazife de ; nurlardan aldığımız ihlas, sadakat ve Hazreti Üstadımızın bize miras bıraktığı her şeye, kendi malımız gibi tesahub etmek gibi düsturlara imtisalen; Nur Talebeliğinin bir şiarı ve sadakatimizin bir vecibesi olarak, Risale-i Nur Külliyatı’nın aynen muhafaza edilerek neşredilmesi ve bu şekilde bizden sonraki nesillere intikalinin temin edilmesi hususudur.
Hamisen: Bu mes’ele ile alakalı vaki olabilecek suallere cevap verebilmek için yukarıda zikredilen neşredilmiş lahikalar , mektup ve makaleler, bizzat Risale-i Nur Külliyat’nde bulunan kesretli me’hazler mevcuttur. Bunlar defalarca neşredilerek herkesin malumu olmuştur.
Netice-i Kelam: Bütün dershane-i Nuriyelerde hizmetlerle devamlı olarak bilfiil iştigal eden umum vakıflar heyeti olarak, Hazret-i Üstadımızın Risale-i Nur’daki mevzu ile alakalı ders ve ikazlarına ittibaen Hazret-i Üstadımızın hizmetkarları olan ağabeylerimizin ve Türkiye Meşveret Heyetinin sadeleştirme ile ilgili meşveret lahikasını ve bu meseledeki tavırlarını ruh-u canımızla teyid ve tasdik ettiğimizi beyan ederek; Risale-i Nur’ları tahrif ve tağyir etmeye müteveccih “SADELEŞTİRME” başta olmak üzere her türlü teşebbüsü kat’iyyen tasvib etmediğimizi ve bu gibi teşebbüslerden derhal vazgeçilmesinin elzem olduğunu efkar-ı ammeye arz ediyoruz.
Risale Ajans

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: