Yeşilay’ın kuruluşu ve Bediüzzaman

image

Babrâli’deki Nallı Mescid yanındaki binada Matbuat Cemiyeti, yani bugünkü adı ile Gazeteciler Cemiyeti bulunuyordu.

5 Mart 1920’de istanbul mütarekenin acı günlerini yaşıyor. Avrupa ve Amerika’dan fıçılarla getirilen alkollü içkiler istanbul’un hem ciğerini, hem de beynini yakıyordu.

İşte bu acı günlerde mezkûr binada “Hilâl-i Ahdar” yani, Yeşilay Cemiyeti kuruldu.

Bu toplantıya Şeyhülislâm Haydarizade ibrahim, Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye azasından Bediüzzaman Said Nursî, Dr. Tevfik Rüştü Aras, H. Tarık Us, Hamdullah Suphi, Dr. Emin Paşa, Velid Ebüzziya, Eşref Edip, Müderris Mustafa Şekip, Dr. Süheyl Ünver, Mazhar Osman ve Fahreddin Kerim gibi zatlar da katılmışlardı.

İlk toplantıya katılanların imzaları tarihi defterde bulunmaktadır.

Yeşilay’ın ilk toplantı günlerine ait imza ve hüviyet defterinden birinde Bediüzzaman’ın imza ve hüviyeti vardır.

Cemiyetin fahrî reisliğine Haydarizade İbrahim Efendi, birinci reisliğe Dr. Hacı Emin Paşa, ikinci reisliğe Mazhar Osman, umumî kâtipliğe Dr. Şükrü Hazım Bey seçildi.

Yeşilay’ın zabıt defterinde not düşülen Bediüzzaman’ın beyatları:

Said Efendi: Şeriatta ahkâm var. Tabiblerin beyan ettiği, hikmettir. Hamr, kumar, bunlar nehy-i anil münkerdir ve bunlar kebairdendirler.”

“Said Kürdî Efendi: -en ziyade matbuat meselesine ehemmiyet verelim.”

Kaynak: Yeşilay, sayı: 392, 1966