Birinci Şuâ Tarihleri

Birinci Şuâ Risale-i Nuru Tetdkik edenlerce malumdur ki Sikke-i Tastik-i Gaybi ve Şuâlar namında ki eserlerde geçmektedir.

 

Burada Risale-i Nur’a işaret eden ayetler geçmektedir.

 

Rumi ve Hicri tarihleri miladi takvime göre çevirip burada tebyiz ettim.

 

Metin mehazleri Envar Neşriyat Risale-i Nur Külliyatına Göredir.

 

İstifademi burada yazdım. Merak edenler tedkik edebilir. Hatalar benden istifadem ise Risale-i Nur Külliyatındandır.

    

Risale-i Nur

Araştırma Merkezi

Yozgat / Ocak 2015

 

Çalışmaya Rumi Tarihler de Eklendi : indirmek için tıklayın

 

 

Aşağıda tarih çevirme ile bazı formüllerini yazıyorum sizlerde yapabilirsiniz.

 

 

Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi

 • Hicri yılı 33’e bölünüz1420 : 33 = 43.03 (=43)
 • Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız1420 – 43 = 1377 (1.sayı)
 • çıkan sayıyı 622 ile toplayınız.1377 + 622 = 1999

Miladi Yılın Hicri Yıla Çevrilmesi

 • Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız1999 – 621 = 1378 (2.sayı)
 • (2.sayı) çıkan sayıyı 33’e bölünüz1378 : 33 = 41.75 (=42)
 • Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız1378 + 42 = 1420
 • Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10-11 gün evvel, başlamaktadır. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmaktadır.

 

 

 

* [1] Risale-in Nur’a ismiyle bakıyor, öyle de tarih-i te’lifine ve tekemmülüne tam tamına tevafukla remzen bakıyor.

 1. 1349 – M. 1930

 

* [2] Resail-in Nur’un intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine..

 1. 1345 – M. 1927

 

* [3] Resail-in Nur müellifi ulûm-u Arabiyeyi tedrise başladığı aynı tarihe..

 1. 1311 – M. 1893

 

* [4] Risale-in Nur müellifi, mukaddemat-ı Nuriyeye başladığı aynı tarihe

 1. 1322 – M. 1904

 

* [5] Risale-i Nurun Zuhuruna Dair

 1. 1280 – M. 1863

[6] H. 1326 – M. 1908

[7] H. 1340 – M. 1921

 

* [8] Müeelif-i Nurun Tevellüdü

 1. 1279 – M. 1862 (Tevellüdü Yakındır)
 2. 1284 – M. 1867 (Tevellüdüne Bakar)

[9] H. 1294 – M. 1877 (Tevellüdünün Birinci Senesi)

 

* [10] Kur’anın istikameti emretmesi

 1. 1313 – M. 1885

 

* [11] Mellifin ulumunu Tahsile başlaması

 1. 1319 – M. 1891

 

* [12] Allah Yolunda Mücadele Edenler

 1. 1344 – M. 1926

 

* [13] Müellifin Görünme Tarihi

H.1324 – M. 1908

 

* [14] Müellifin Harbde Yaralanması

 1. 1334 – M. 1916

 

* [15] Fatiha ve Bakara Surelerinin Tefsiri

 1. 1335 – M. 1919

[16] H. 1329 – M.1930

 

* [17] Kur’ana karşı su-i kastın tarihi

 1. 1346-7 – M. 1898-9

 

* [18] Bu asrın Tağiyane faaliyet zamanları

 1. 1357 – M. 1938
 2. 1347 – M. 1928

 

* [19] Dehşetli Bir Cereyanın Müntehası

 1. 1387 – M. 1967

 

* [20] Ehl-i Şekavetin azap tarihleri

 1. 1361 – M. 1942
 2. 1351 – M. 1932
 3. 1331 – M. 1915

 

* [21] Resail-in Nur müellifi tedristen, te’lif vazifesine..

 1. 1318 – M. 1900

 

* [22] İstihzarat-ı Nuriye Devri

 1. 1316 – M. 1898

 

* [23] Risalet-ün Nurun intişarının fevkalede parlaması

 1. 1347 – M. 1928

 

 

* [24] Müellifin Hikmet-i Kur’aniyeye teveccühü

 1. 1322 – M. 1906

 

* [25] Müellifin Kur’an Dersini aldığı tarih

 1. 1302 – M. 1920

 

* [26] Müellif Dar-ul Hikmette

 1. 1338 – M. 1920

 

* [27] Risale-i Nur Talebelerinin zuhuru

 1. 1344 – M. 1926

 

* [28] Risale-i Nur Talebelerinin ilimleri

 1. 1360 – M. 1941

 

* [29] Mevlana Halid ve Bediüzzamanın Talebeleri

 1. 1212 – M. 1797

 

* [30] ilm-i Hakikatte Çalışan Taife

 1. 1344 – M. 1926

 

* [31] Risale-i Nur Kur’anın Bir Bürhanıdır

 1. 1360 – M. 1941
 2. 1340 – M. 1892

 

* [32] Risale-i Nurun etrafa intişarı

 1. 1346 – M. 1930

 

لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ dur. Şu şifalı âyet çok zamandır benim derdlerimin şifası ve ilâcı olduğu gibi eczahane-i kübra-yı İlahiye olan Kur’an-ı Hakîm’in tiryakî ilâçlarından, Risale-in Nur eczalarının kavanozlarından alarak belki bin manevî derdlerime bin kudsî şifayı buldum ve Resail-in Nur şakirdleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil olan ve zındıka hastalığına mübtela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular.

 

* [33] Risale-i Nur Talebelerinin Envar-ı Kur’aniyeyi Neşretmeleri

 1. 1349 – M. 1930

 

* [34] Risale-i Nur Talebelerinin Zahiri mağlubiyetleri ve ihlas/metanetle kurtulmaları

 1. 1350/1/2 – M.1934/5/6

 

* [35] Risale-i Nur Talebelerin istiğfar dersini vermeleri

 1. 1360 – M. 1941

 

* [36] Risale-i Nur Bu asrın hastalıklarına şifa olması

 1. 1339 – M. 1921

 

 

* [37] Risale-i Nur Müellifinin istihzarat-ı Nuriyesi

 1. 1316 – M. 1898

 

* [38] Risale-i Nur Müellifinin İnkılab-I Ruhisi

 1. 1316 – M. 1898

[39] H. 1316/7 – M. 1898/9

 

* [40] Risale-i Nur Müellifinin Ulumu tahsil gayesi

 1. 1316 – M. 1898

 

* [41] Risale-i Nurun Telifi

 1. 1316 – M. 1898

            [42] H. 1345 – M. 1927

 

* [43] Kur’anın Tenziliyle çok alakadar bir nur

 1. 1342 – M. 1926

* [44] Risale-i Nurun en nurani cüzlerinin meydana çıkması

 1. 1342 – M. 1926

 

* [45] Risale-i Nur ilhamdır vahy değildir

 1. 1342 – M. 1926

 

* [46] Risale-i Nurun fevkalede intişarı ve zuhuru

 1. 1370 – M. 1950/1

 

* [47] Risale-i Nur Müellifinin Besmele-i Hayat-ı Dünyeviyesi

 1. 1293/4 – M. 1877/8

 

* [48] Risale-i Nur Müellifinin mebadi-i uluma besmelekeş olması

 1. 1304 – M. 1886

 

* [49] Risale-i Nurun Bir derece tekemmülü

 1. 1354/5 – M. 1936/7

 

* [50] Kudsi ve Semavi bir teselli..

 1. 1352 – M. 1936

 

* [51] Kur’an hizmetkârlarından bir taifenin ashab-ı Cennet ve ehl-i saadet olduğu..

 1. 1349 – M. 1930

 

* [52] Kur’anı Söndürme emelinde Avrupa müstemlekesine Müellifin tepkisi..

 1. 1316/7 – M. 1898/9

 

 

* [53] Avrupanın Kur’anın Nurunu söndürmeyi planladıkları tarih..

 1. 1324 – M. 1908

 

* [54] Avrupanın Kur’anın Nurunu söndürmeyi planladıkları tarihlerde Müellif-i Nur ve talebeleri

 1. 1324 – M. 1908 (Şarkta irşad faaliyetleri)
 2. 1334 – M. 1915 (1. Dünya Savaşı)
 3. 1354 – M. 1935 (Barla ve Kastamonu hay.)

* [55] Avrupanın ifsadına karşı çalışan irşad heyeti

 1. 1284 – M. 1867 (Mevlana Halid k.s.)

 

* [56] Avrupanın islam güneşini muvakkaten küsufa tutturması

 1. 1293 – M. 1877

 

* [57] İşarat-ül i’caz’ın telifi..

               H.1338/9 – M. 1919/20

[58] R.1334 – M. 1918

 

* [59]  İşarat-ül i’caz’ın Müftülere gönderilmesi..

 1. 1339 – M. 1920

 

 

 

 

* [60] Bu asrın (1900ler) zulümleri ne vakte dek sürecek..

 1. 1375 – M. 1952

            [61] H. 1370 – M . 1950/1

 

* [62] Kur’andan Gelen bir Nur ile insanlar karanlıktan aydınlıklara çıkacak..

 1. 1345 – M. 1926 (Müellif Barla’da)

 

* [63] Risale-i Nurun Mebde-i Zuhuru..

 1. 1341 – M. 1922

 

* [64] Tağilerin tuğyanı vakti..

 1. 1327 – M. 1909
 2. 1359 – M. 1940

[65] H. 1360 – M. 1941

 

* [66] Ecnebi Kanunlarının Adliyeye girmesi..

 1. 1209 – M. 1794

 

* [67] Vazife-i Risaletin Naibi olan Müellif-i Nur..

 1. 1318 – M. 1900
 2. 1328 – M. 1910
 3. 1351 – M. 1933
 4. 1358 – M. 1939
 5. 1368 – M. 1949
 6. 1351 – M. 1933

 

* [68] Vazife-i Risaletin Naibi Olan Taifenin Ayağa kalkıp tebliğ ve irşad faaliyetleri..

 1. 1328 – M. 1910

 

* [69] Envar-ı imaniye ve Kur’aniyeye Muhtaç olunan zamanda Risale-i Nurun zuhuru..

 1. 1357 – M. 1938

 

* [70]/[71] Kadınların hayat-ı içtimaiyeye karışışması ve Risale-i Nurun Tesettürü savunması (Tesettür Risalesinin Yazılması)..

 1. 1347 – M 1928

 

* [72] Risale-i Nurun tiryaklarına sarılma tarihi..

 1. 1357 – M. 1938

 

* [73] Risale-i Nurun Kur’ani ilaçlarının istiğmali

 1. 1500 – M. 2077

 

* [74] Yeis’e düşen ümmete müjde veren zatın zuhuru..

 1. 1323 – M. 1907

 

* [75] İslamiyeti inhisafa tutturma planlarının tarihi..

 1. 1356 – M. 1840

 

* [76] Risale-i Nurun Küre-i arzı tenvir tarihi..

 1. 1380 – M. 1960 (Müellifin vefaatı)

 

* [77] Müminlere müjdele.. ( 2. Dünya Savaşı )

 1. 1359 – M. 1940

 

* [78] Müminlere Bir fazlullah..

 1. 1554 – M. 1940

 

 

* [79] Merhaleler..

 1. 1506 – M. 2082
 2. 1542 – M. 2117

 

            [80]H. 1500 – M. 2077

 1. 1506 – M. 2082
 2. 1542 – M. 2117
 3. 1545 – M. 2120

 

            Geçen tarihleri bilaistisna burada aldım.

 

Selam ve Dua ile

Muhammed Numan ÖZEL

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

Yozgat / Ocak 2015

 

www.NurNet.org

 

 

[1] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 73 )

[2] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 73 )

[3] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 73 )

[4] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 73 )

[5] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 74 )

[6] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 89 )

[7] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 129 )

[8] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 75 )

[9] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 77 )

[10] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 76 )

[11] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 76 )

[12] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 76 )

[13] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 77 )

[14] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 78 )

[15] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 77 )

[16] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 87 )

[17] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 80 )

[18] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 80 )

[19] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 81 )

[20] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 81 )

[21] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 82 )

[22] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 83 )

[23] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 83 )

[24] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 84 )

[25] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 84 )

[26] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 84 )

[27] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 85 )

[28] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 85 )

[29] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 85 )

[30] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 85 )

[31] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 86 )

[32] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 87 )

[33] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 87 )

[34] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 88 )

[35] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 89 )

[36] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 89 )

[37] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 90 )

[38] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 90 )

[39] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 92 )

[40] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 90 )

[41] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 91 )

[42] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 93 )

[43] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 97 )

[44] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 97 )

[45] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 97 )

[46] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 97 )

[47] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 99 )

[48] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 98 )

[49] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 98 )

[50] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 98 )

[51] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 100 )

[52] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 101 )

[53] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 102 )

[54] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 102 )

[55] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 102 )

[56] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 102 )

[57] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 103 )

[58] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 106 )

[59] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 106 )

[60] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 104 )

[61] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 128 )

[62] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 104 )

[63] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 106 )

[64] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 108 )

[65] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 134 )

[66] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 108 )

[67] Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 109 )

[68] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 123 )

[69] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 124 )

[70] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 125 )

[71] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 125 )

[72] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 125 )

[73] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 124 )

[74] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 128 )

[75] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 128 )

[76] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 129 )

[77] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 130 )

[78] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 130 )

[79] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 130 )

[80] Osm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 131 )

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: