Etiket: "eymen akça"

4 Hatve Notları-3 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

4 Hatve Notları-3 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

Üçüncü Hatvede:   dersini verdiği gibi: Nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede: Nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, bütün mehâsin ve kemâlâtını, Fâtır-ı Zülcelâl tarafından ona ihsan edilmiş ni’metler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamdetmektir. Şu mertebede tezkiyesi: sırrıyla şudur ki: Kemâlini kemâlsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda […]

Devamını oku ›
4 Hatve Notları-2 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

4 Hatve Notları-2 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tariki)

*Yirmi Altıncı Söz ” Bismillahirrahmanirrahîm “ ” Ve in min şey’in illa ındenâ hazâinuhu ve mâ nünezziluhu illa bikaderin ma’lûm ” (Hicr suresi, 21) ” Ve külle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mübîn ” (Yasin suresi, 12) (ilâ âhir) meâlindeki âyâtın sırr-ı kadere âit ve “imân-ı bilkader,” “Hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ”nın ispatına medâr mühim bir hakikatini Dört Mebhas ile öyle […]

Devamını oku ›
flame isolated over black background

4 Hatve Notları-1 ( Bediüzzaman’ın Manevi Tarîki )

[Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir.] Cenâb-ı Hakk’a vasıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur’andan alınmıştır. Fakat tarîkatların bâzısı, bâzısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur’andan istifâde ettiğim “Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür” tarîkıdır. Evet, acz dahi, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki: Ubûdiyyet […]

Devamını oku ›
İhlas Risalesi Okuma Notları-11

İhlas Risalesi Okuma Notları-11

İhlası kıran ve riyaya sevkeden pek çok esbabdan iki-üçünü muhtasaran beyan edeceğiz: Birincisi: Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır. Evet hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette […]

Devamını oku ›
İhlas Risalesi Okuma Notları-10

İhlas Risalesi Okuma Notları-10

Ey hizmet-i Kur’aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, tul-i emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani: Ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat, Kur’an-ı Hakîm’in “Küllü nefsin zâikatü’l-mevt” ve ” İnneke […]

Devamını oku ›