Cerir İbni Abdullah El Beceli (R.A.) Kimdir?

Yemen aşîretlerinden Becîle kabilesinin reisi olanve yakışıklı, yiğit bir sahabe idi. Hz. Ömer (r.a) onun hakkında: “Cerir İbni Abdullah bu ümmetin Yusuf’udur” derdi.

Bir bineğe bindiği zaman,ayakları neredeyse yerde sürüyecek kadar uzun boylu idi. Ayakkabısının uzunluğu ise 68 cm dir. Cerir bin Abdullah el-beceli tertemiz, pırıl pırıl görkemli ve edeb abidesi olan bir sahabe idi.

Ebu Amr künyesiyle anılan Cerir, yahudi bir tacirle Hazreti Musa ve Tevrat hakkında konuştuktan sonra islam dinine ilgi duymuş ve hicretin 10. yılı Ramazan ayında kavminden 200 kişiyle birlikte Medine’ye gelerek islâm’la şereflenmiştir.

Onun islâm’a gelişini Rasûlullah sallallahu (sav) Bir gün hutbe okurken: “Size şu taraftan hayırlı bir kimse geliyor. Yüzünde melek nişânesi vardır” buyurarak, ashabına önceden haber vermiştir.

Cerir islâm’a girişini şöyle anlatıyor:

Medine’ye gelince devemi çökerttim. Heybemi açıp yeni elbisemi giydim ve Mescide girdim. O sırada Rasûlullah (sav) hutbe okuyordu. Kendisine selâm verdim. Cemaat beni göz ucuyla süzüyordu. Sonra Resûl-i Ekrem (s.a) bana: “Ey Cerir! Ne için geldin?” diye sordu. Ben de;

“-Ya Rasûlallah! Sana bey’at etmeğe geldim. Şartların nedir?” dedim.

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a) bana hitaben:

–”Ey Cerir! seni Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve benim de Allah’ın resûlü olduğuma şehadete, âhiret gününe, kadere inanmaya, farz olan namazları kılmaya, farz olan zekâtı vermeye, her müslüman için hayırhah olmaya, iyilik düşünmeye, samimi davranmaya kâfir ve müşriklerden uzak durmaya ve başınızdaki idarecilere itaat etmeye davet ediyorum” buyurdu.

Ben de bu şartları kabul ederek Rasûlullah’ın elini tuttum ve bey’at ettim. Yanımdakiler de aynı şartları kabullenerek hep birlikte islâm’la şereflendik.

O, Efendimizle çok az bir zaman beraber olmasına rağmen, tebessümlerine ve iltifatlarına sık sık mazhar oldu.
Resûl-i Ekrem (s.a) efendimiz Cerir’i gördükçe “Zülhalesa ne oldu?” diye sorardı. Cahiliye döneminde burası “Yemen’in Kâbesi” olarak bilinirdi.

Bu tapınağın ayakta durmasına gönlü râzı değildi. Beytullah’a rakip gösterilmesinden daima huzursuzluk duyan Peygamber efendimiz(sav)bu tapınağı yıkmak üzere bir seriyye hazırladı. Cerir’i de seriyye kumandanı olarak görevlendirdi. O da kabilesinden 200 kişiyle bu tapınağı tahrip ederek yıktı.

Sevgili Peygamberimiz (sav) onu görünce: “Yıktın mı onu?” dedi. Cerir de: “Seni hak din ile Peygamber gönderen Allah’a yemin ederim ki, onun üzerinde olanları tutup öldürdük. Zülhalesa’yı da ateşe verip yaktık” dedi.Bunun üzerine Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz Ceriri tebrik etti.

Efendimiz(sav) onu Himyerîlerin emiri Zülkelâ ile yahudi olduğu rivayet edilen Yemen krallarından Zû Amr’ı islâmiyet’e davet etmek üzere gönderdi.

Her ikisiyle de görüşen Cerir (r.a) onların islâm’a gelmelerine vesile oldu. Birlikte Medine’ye doğru yola çıktılar. Fakat yarı yolda Sevgili Peygamberimiz(sav)’in dâr-ı bekâ’ya irtihali haberini aldılar.

O, dört halife devrinde de güzel hizmetlerde bulundu.

Hz. Ebû Bekir (r.a) onu Has’am ve Becile kabilelerinden irtidat edenlerin üzerine gönderdi. İsyanları bastıran Cerir (r.a) yeni emir alıncaya kadar Necran bölgesinde bekledi. Irak’ta yapılan çeşitli harplere katıldı. Sonra Hz. Halid İbni Velid’e yardım etmek üzere Yemame’ye gitti.

Hz. Ömer (r.a) zamanında Celûla savaşlarına katılan Cerir (r.a) oraya yerleşti.

Hz. Osman döneminde Kufe valisi Mugire’ye bağlı olarak bir süre Hemedan valiliği yaptı. Daha sonra Saîd İbni As kumandasında Azerbaycan fetihlerine katıldı. Hz.Osman (r.a) Fırat kenarındaki bir kısım toprakları ona verdi.

“Lailahe illallah” diyenlerle savaşmayacağım diyerek cemel vakasında her iki tarafada katılmamış, Karkisiya şehrinde uzlete çekilmiştir.

Yüze yakın hadis rivayet ettiği söylenen Cerir İbni Abdullah (r.a) 674 tarihinde vefat etti.

Cenâb-ı Hak’tan şefaatlerine nail etsin. Amin

Mutasavvıf – Şair Ahmet Cami, Cerir b Abdullah’ın soyundan gelmektedir.

Çetin KILIÇ / LÜLEBURGAZ

www.NurNet.Org

Kaynaklar:
1 – Diyanet Ansiklopedisi
2 – İbni asakir,muhtasaru tarihi dımaşk,6/35
3 – hadis külliyatı
4 – enfal.com
5 – islaminfo
6 – fikir

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: