Dikkat: Twittercıları, 23 Martta Twitter’a Bekliyoruz!

Twittercılar TT iyi bilirler, o an herkes bir kelime üzerinde konuşuyorsa o kelime en çok konuşulan kelime olarak Twitter’ın ekranına gelir, şayet o an en popüler kelimemiz oysa o zaman dünya’da top twit olur.

Bizlerde bu münasebetle 23 Mart tarihinde yani Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hz.’lerinin vefat yıldönümünde ismini bütün dünyaya değişik bir yöntemle de olsa duyurmaya karar verdik.

23 Mart saat 13:30 (Türkiye Saati) itibariyle twitterda yayına başlayacağız. Kelimemiz #SaidNursi şeklinde olacaktır. Bütün twittercıları desteğe çağırıyoruz.

23 Mart saat 13:30’dan itibaren atabileceğiniz bazı twit örneklerini aşağıda sizin için paylaşıyoruz. Sizde bu twitler dışında #SaidNursi etiketini yazıp istediğiniz twiti atabilirsiniz. İsterseniz aşağıdaki bütün örnekleri kopyala yapıştırla twit atabilirsiniz ve daha sonrada sizin aklınıza gelenleri. Aşağıdaki twitlerin hepsini ve daha fazlasını kendi Twitter adresinizde kopyala yapıştır yapıp paylaşmanızı tavsiye ediyoruz.

Son not: NurNet.Org ekibi olarak diğer internet sitelerinden de bu manada destek bekliyoruz. Onlarda vecizeli kısmı alıp ayrıca kendi linklerinden oluşan twitlerde hazırlayıp sunarlarsa daha kaliteli paylaşımlar olmuş olacaktır.

Teşekkürler: Fikir babası Said abimize ve bu konuda bizi destekleyeceklerini belirten Bidap‘a (Bilişim ve Dayanışma Platformu) ayrıca teşekkür ederiz.

Örnekler:

#SaidNursi

Bediüzzaman #SaidNursi Risale-i Nur eserlerinin müellifidir. 1960 da vefat etmiştir.

23 Mart 1960 yılında vefat eden Üstadımız Bediüzzaman #SaidNursi’yi rahmetle anıyoruz.

Bugün #SaidNursi’nin vefat yıl dönümü, Allah ona rahmet etsin.

Ben imanımı Risale-i Nurları yazan #SaidNursi’nin kitaplarıyla kurtarmaya çalışıyorum.

#Bediüzzaman #SaidNursi diyor ki; Biz ölsek, milletimiz olan İslâmiyet haydır, ilelebed bâkîdir. Milletim sağ olsun.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. #SaidNursi

Bir saatin sanatkârı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder; Kur’an dahi, elinde kâinatı tutmuş öyle yapıyor. #SaidNursi

Şeytanın mühim bir desisesi,insana kusurunu itiraf ettirmemektir,tâ ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. #SaidNursi

Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. #SaidNursi

Mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. #SaidNursi

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülmez gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar #SaidNursi

Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. #SaidNursi

… bir bayrak altında toplayacak olan yegâne kuvvet, İslâmdır. #SaidNursi

…kalb, takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir #SaidNursi

Hayatının saadet içindeki kemâli ise, senin hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezelînin envârını hissedip, sevmektir. #SaidNursi

Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” diye birbirinizden gücenmeyiniz. #SaidNursi

Devamı olmayan şeyde kalb için hakikî bir lezzet yoktur. #SaidNursi

Fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan,bilbedahe,rahmettir. #SaidNursi

İbadet O’na (CC) mahsus olduğu gibi, hamd ü senâ dahi O’na(CC) hastır. #SaidNursi

Dünü getiren yarını getirdiği gibi, maziyi icad eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi icad eder. #SaidNursi

Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o Kadîr-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânâta muktedirdir. #SaidNursi

“Küllî, cüz’î kadar kolaydır. Cüz, küll kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nisbeten rahattır.” #SaidNursi

Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire-i kudretinden hariç olamaz. Kudretine nisbeten, zerreler, yıldızlar birdir. #SaidNursi

Bizim Hâlıkımız ve Musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadîr-i Zülcemâl, Hakîm-i Bîmisal, Kerîm-i Pürneval her şeye kadirdir. #SaidNursi

Haydi çalış,…Hazret-i Musa’nın asâsı gibi taştan âb-ı hayatı çıkar, beşeri susuzluktan kurtar! #SaidNursi

Nasıl olur ki, bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş, kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin? #SaidNursi

Şimdi ekilen Nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. #SaidNursi

Sizin âzâlarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın mâliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkândan aldınız? #SaidNursi ”

Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler.. (Şualar) #SaidNursi

Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i safilîne düşersin. #SaidNursi

Eğer Hak ve Kur’an’ı dinlersen, a’lâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun. #SaidNursi

Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. #SaidNursi

İnsan, saray gibi bir binadır; temelleri, erkân-ı îmâniyyedir. #SaidNursi

İnsan, bir şeceredir; kökü esâsât-ı îmâniyyedir. #SaidNursi

İmanın rükünlerinden en mühimmi, îman-ı billâh’dır; Allah’a îmandır. Sonra Nübüvvet ve Haşir’dir. #SaidNursi

Ey alem-i İslam! Uyan, Kur’an’a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. #SaidNursi

Her şey mânen Bismillâh der. Allah nâmına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veriyorlar. #SaidNursi

Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın! #SaidNursi

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. #SaidNursi

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir. #SaidNursi

Bu çiçek kimin turrası, kimin mührü ve kimin nakşı ise, elbette bütün yeryüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir. #SaidNursi

O Zât (a.s.m.), bütün resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir. #SaidNursi

Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip şükretmektir. #SaidNursi

Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin… Rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelal’in memluküsün. #SaidNursi

Kâinatta en yüksek hakikat imandır. #SaidNursi

Namaz kılmayan haindir; hainin hükmü merduttur. #SaidNursi

Benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. #SaidNursi

Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur? Olmaaaaz. #SaidNursi

Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. #SaidNursi

Şu âlem çendan zâildir, geçicidir; fakat bâki meyveler veriyor. #SaidNursi

Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil… #SaidNursi

Yeis mâni-i her kemâldir. #SaidNursi

İman hakikati öyle bir çekirdektir ki; eğer tecessüm etse bir cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tubası olur. #SaidNursi

Risale-i Nur Kuran-ı Mu’ciz-ül Beyanın taht-ı tasarrufunda olduğundan,ona uzanan,ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. #SaidNursi

Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin.Nasıl sen nizamsız,gayesiz kalabilirsin? #SaidNursi

Ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bakide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlıdır. #SaidNursi

“niçin duam kabul olmadı?” diye nazlanıyorsun. evet; senin hakkın naz değil, niyazdır. #SaidNursi

Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. #SaidNursi

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. #SaidNursi

İslamiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulum-u hakkiyenin reis ve pederidir. #SaidNursi

Lüzumsuz, geçici ve günahlı zevklerin âkıbeti, elemler ve teessüfler olmasından istemiyorum. #SaidNursi

Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. #SaidNursi

Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. #SaidNursi

Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. #SaidNursi

Bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara; yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. #SaidNursi

Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı,imandır, ubudiyettir. #SaidNursi

Elde Kur’ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? #SaidNursi

Elde Kur’ân gibi bir mucize-i bâki varken, Başka burhan aramak aklıma zâid görünür. #SaidNursi

Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zahiren bir Cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. #SaidNursi

#Kuran kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. #SaidNursi

Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır… #SaidNursi

Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir. #SaidNursi

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir… #SaidNursi

Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. #SaidNursi

Yaşasın zalimler için cehennem… #SaidNursi

Allah’ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. #SaidNursi

Mâlâyâniyle iştigal, maksudu geri bırakıyor. #SaidNursi

Şu vücud, sende vedia ve emanettir. #SaidNursi

Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. #SaidNursi

Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. #SaidNursi

“Ne kadar güzel yapılmış” de, “Ne kadar güzeldir.” deme. #SaidNursi

Kabir, bu dâr-i fâniden firâk-ı ebedî ile ebedü’l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. #SaidNursi

Herbir şeyde hususen zîhayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekârbir sanat var ki; onu öyle yapan elbette O olacaktır. #SaidNursi

Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk’a aittir. #SaidNursi

Kalb, ebedü’l-âbâda müteveccih açılmış bir penceredir; bu fâni dünyaya razı değildir. #SaidNursi

Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. #SaidNursi

Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. #SaidNursi

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin… #SaidNursi

Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: “Fânîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. #SaidNursi

Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor… #SaidNursi

İnsanlar hür oldular, amma yine abdullahtırlar.#SaidNursi

Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır… #SaidNursi

Bütün yıldızları elinde tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz. #SaidNursi

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir… #SaidNursi

İbadet, yaradılışın ücreti ve neticesidir. #SaidNursi

Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır… #SaidNursi

Gençlik kuvvetini ibadette sarfetmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedi bir gençliktir… #SaidNursi

Bana ızdırap veren, yalnız İslâm’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. #SaidNursi

Âlem-i İslâm’a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. #SaidNursi

Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes’elesidir. #SaidNursi

Videolar:

Risale-i Nur Nedir? Nasıl Bir Tefsirdir? http://vimeo.com/10521442 #SaidNursi

A Luminary of His times Bediuzzaman Said Nursi http://vimeo.com/11237153 #SaidNursi

Keşke Olmasaydı Belgeseli – Bediüzzaman Said Nursi http://vimeo.com/13842435 #SaidNursi

Şehrin öte yakasından gelen Adam – Senai Demirci http://vimeo.com/21838923 #SaidNursi

Risale-i Nur gözlüğünden deprem http://vimeo.com/18301547 #SaidNursi

Asrı Güzelleştiren Adam – Bediüzzaman http://vimeo.com/11227515 #SaidNursi

Risale-i Nur’u Okuyorum Anlamıyorum http://vimeo.com/16387198 #SaidNursi

Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Konuşması http://vimeo.com/36703949 #SaidNursi

Polonya Risale-i Nur Hizmetleri http://vimeo.com/36636616 #SaidNursi

Ukrayna Kitap Fuarında Risale-i Nur http://vimeo.com/32558459 #SaidNursi

Bediuzzaman Bintang Penerang bagi Zamannya http://vimeo.com/32261355 #SaidNursi

Sudan Kitap Fuarı http://vimeo.com/32251701 #SaidNursi

Malezya’da “Bediüzzaman, Hukuk ve Ahlak” Konuşuldu http://vimeo.com/30843214 #SaidNursi

Kenya Risale-i Nur Hizmetleri http://vimeo.com/30483691 #SaidNursi

Madrid Fuarı’nda Risale-i Nur’lar Sergilendi http://vimeo.com/30264686 #SaidNursi

Finlandiya’da Nurlu Haberler http://vimeo.com/30067111 #SaidNursi

Moskova Kitap Fuarı – Risale-i Nur http://vimeo.com/29135522 #SaidNursi

Malezya http://vimeo.com/27823505 #SaidNursi

Filipinler http://vimeo.com/27776246 #SaidNursi

Londra http://vimeo.com/27759563 #SaidNursi

Arjantin http://vimeo.com/27729130 #SaidNursi

Endonezya http://vimeo.com/27523257 #SaidNursi

Hindistan http://vimeo.com/25507440 #SaidNursi

Uzak Doğu http://vimeo.com/18704653 #SaidNursi

Bulgaristan http://vimeo.com/18251609 #SaidNursi

Ayrıca haber ve yazılarımızıda paylaşabilirsiniz:

Psikolojik açıdan Bediüzzaman http://bit.ly/wf01Vy #SaidNursi

Bediüzzaman ve İslam Kardeşliği konferansı http://bit.ly/zjz0wI #SaidNursi

Cemil Meriç Risale-i Nur bizim milli hazinemizdir http://fb.me/1Kx119GTd #SaidNursi

Bediüzzaman’ın Harp Madalyası | http://fb.me/1ecodYqDc #SaidNursi

Bediüzzaman Sergisi Malatya’da açılıyor! http://bit.ly/xcGSIV #SaidNursi

İslam Alemi Risale-i Nur’a Büyük Alaka Duyuyor http://bit.ly/xeSN47 #SaidNursi

Bursa’da “Bediüzzaman Haftası” başlıyor http://bit.ly/yKv3y4 #SaidNursi

Dünyadan Nurlu Haberler için sitemizi ziyaret edin… http://fb.me/1mHe8ofOe #SaidNursi

Hırvatistan-Dubrovnik Hizmet Seyahati http://bit.ly/yjRNQU #SaidNursi

Endonezya Gençlerinin Risale-i Nur İlgisi (Hizmet Mektubu 04.03.2012) http://bit.ly/wD8S31 #SaidNursi

Bediüzzaman’ın Einstein’dan fazla keşifleri var http://bit.ly/woQwf4 #SaidNursi

Mısır, Kahire’den Hatice En-Nebravi’nin Üstad’a Hitaben Yazdığı Mektup http://bit.ly/zIRgyy #SaidNursi

Risaleleri İbrâniceye Tercüme Edeceğim http://bit.ly/xw8bC7 #SaidNursi

Bir yiğit vardı… http://fb.me/1oVOne9MI #SaidNursi

Norveç Halkının İslamiyete Bakışı Değişti: http://bit.ly/GBdyZz #SaidNursi

Müsbet Hareket Mektubunun Yazılması:  http://bit.ly/FRL0Ze #SaidNursi

Cemil Meriç, Said Nursî ve Risale-i Nur’un dili: http://bit.ly/A9gIS3 #SaidNursi

Müsbet Hareket http://bit.ly/xvPpOR #SaidNursi

Bediüzzaman’ın yüz yamalı cübbesi http://bit.ly/GAbEa4 #SaidNursi

Bediüzzaman’ın Harp Madalyası http://bit.ly/GBtbAu #SaidNursi

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: