Kârlı Ticareti Yapmazsan…

Kârlı Ticâreti Yapmazsan, Kârlardan Mahrum Olduğun Gibi,

Beş Derece Hasâret İçinde Hasârete Düşeceksin!

             Birinci Hasâret: O kadar sevdiğin mal ve evlâd ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi’ olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Sen gafletle nazar edeceğin için buna müstehak olacaksın. Çünkü Risâle-i Nur ile nazar etmezsen hakikatların arkasına ve rahmet vechesiyle nazar etmeyi bilemeyeceksin. Bu lezzet ve nimetten mahrum kalacaksın.

             İkinci Hasâret: Emânette hıyânet cezâsını çekeceksin. Emânet-i Kübrâyı taşıması olmuzlaması vechesiyle Hâlife-i Arz olan insan eğer emanete hıyânet ederse azim bir ceza ve ikab göreceksin. Çünki en kıymettar âletleri, en kıymetsiz şeylerde sarfedip nefsine zulmettin. Nefsine zulmetmemek istersen Risâle-i Nur tezgahında yapılan Gözlük ile nazar et. Tâ ki âlem nur ve nurâni olsun.

             Üçüncü Hasâret: Bütün o kıymettar cihâzât-ı insâniyeyi, hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i İlahiyeye iftirâ ve zulmettin. Eğer insanlıktan hayvaniyete inkılab etmek istemezsen kendini tanı ve kendine yatırım yap. Yatırımsız kazanç söz konusu değildir. Kendi tanıyıp yatırım yapmak ise hakikatını ve yaratılış ğayeni bilmen gerekir. Bunu bu hakikatı en kısa yoldan öğrenmek, lezzet, feyz, esrarengiz yolu Risâle-i Nur’u dikkat, tefekkür ve devamlı olarak mütealâ ve okumaktan geçer.

Dördüncü Hasâret: Acz ve fakrın ile berâber, o pek ağır hayat yükünü, zaîf beline yükleyip zevâl ve firak sillesi altında dâim vâveylâ edeceksin. Bunun en basiti mânevi olan buhrandır ki; bir cihetten Dabbet-ül Arz ervâhı habisedir. Ervâh-ı Hâbise ise maddi ve manevi tüm hastalıkların sebebidir. Mânen ve madden huzurda olacaksın. Böylece kâinâtı değiştirecek olan istidad’ını buhranlarla heder etmeyeceksin.

Kendi bel ve başına vâveylâ edecek şeylerden muhafaza etmek ister misin?

Mâdem istemek insanın fıtratıdır o hâlde Risâle-i Nur Külliyâtını mütefekkirâne temâşâ et!

            Beşinci Hasâret: Hayât-ı ebediye esâsâtını ve saadet-i uhreviye levâzımâtını tedârik etmek için verilen akıl, kalb, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmâniyeyi, Cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Bir bıçak hem domates’e hem can’a kıyar. Bunun gibi insanın tüm cihâzâtı âlem-i âhiretini etkileyecek.. ve istediği yere konmak isteyen kuş gibidir.

            Ya Allah nâmına kullanacaksın her şeyi yemeyecek, içmeyecek, konuşmayacak, söylemeyeceksin.

            Ya nefs hesabına kullacak rast geleni yapacak Allahın Habibiyetliğine giden yoldan çıkacak Hutame’ye Hatab olacaksın.

            Şimdi satmağa bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki, çokları satmaktan kaçıyorlar. Risâle-i Nur Külliyâtını tetkik etmekten kaçıyor. Derslere katıldığı halde şahsi okumasını yapmıyor. Şirket-i mâneviyeden İştirâk-i âmel-i Uhreviyeden kendisini çekiyor kafa fenerinin ışığına itimad ediyor.

 Yok, kat’â ve aslâ! Hiç öyle ağırlığı yoktur.

Zira; Helâl Dairesi Geniştir, Keyfe Kâfi Gelir. Harama Girmeye Hiç Lüzum Yoktur.

Ferâiz-i İlahiye ise; hafiftir, azdır.

 

Allah’a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez.

Vazife ise: Yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Bu hakikatları bizlere ihsân-ı ilâhice bildiren Risâle-i Nur Külliyâtını ilmek ilmek ruha dokumalı.

Ve izni ve kânunu dairesinde hareket etmeli, Maddi ve Mânevi sükûnet bulmalı. Huzura vâsıl olmalı.

Kusur etse, istiğfar etmeli.

Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emânetini kabzetmek zamânına kadar bizi emânette emin kıl. Âmîn demeli ve ona yalvarmalı.

 Risâle-i Nur Külliyâtına göbek bağından bağlanarak Kur’an Hakikatlarını bu asrın insanının anlayışına en uygun bir tarzda ders veren Risâle-i Nur Külliyâtıyla kâinâta naza edilerek kâr etmeli ve Hasârete düşmemeli !

Altın-cı Söz’ü tefekkür ederken 6. Söz’den tefekkürümü yazdım. Kusurlar benden kemâlât ise; Risâle-i Nur Külliyâtına aittir.

Selam ve Dua ile

Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: