Risale-i Nur Cemaati, Camialarla Karıştırılmasın

Asrımızı ve gelecek asırları tenvir edebilen, Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman ve onun talebeleri üzerinde fitne- fesat karıştırarak, birilerin estirdikleri kirli hava ile Nur cemaatini; Fethullah Gülen (Feto) camiasıyla karıştırılıyor.

Bedîüzzâman, Risale-i Nur cemaati için şöyle diyor: “Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız; evvela kendimizi, sonra milletimizi, ebedî idamdan, daimî ve berzâhî münferit hapisten kurtarmak; vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten korumak ve iki hayatımızı imhaya sebep olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhâfaza etmektir.”1

Keza “Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda üç yüz elli milyon (şu anda 1.5 milyara yakın) dâhil mensupları var. Ve her gün beş defa namazla, o mukaddes cemiyetin prensiplerine kemâl-i hürmetle alâkalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar; kudsî programıyla birbirinin yardımına, dualarıyla ve mânevî kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz, bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efrâdındanız ve hususî vazifemiz de, Kur’ân’ın imânî hakikatlerini tahkîkî bir sûrette ehl-i imana bildirip, onları ve kendimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzâhî haps-i münferidden kurtarmaktır. Sair dünyevî ve siyâsî ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medâr-ı ithamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve mânâsız gizli cemiyetle hiçbir münâsebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz.” 2

Risale-i Nur cemaatine bütün ehl-i iman dâhildir. Yani Kâbe’ye yönelen tüm mü’minlerin akidesi birdir. Haremeyn-i Şerifeynde birleşiyorlar. Bütün peygamberlere iman esası ile reisleri Resûlüllah’dır. Maksat ve gayeleri, Kur’an-ı Kerim’i rehber, Sünnet-i Seniyyeye ittiba ve insanlara iman dersleri vermektir. Zaten Cenab-ı Allah’ın emri de budur. Hucurat süresi, ayet 10’da meâlen şöyle buyurmuş, Mevlâ’mız:

“Mü’minler kardeştirler” Emr-i İlâhî hükmü üzerine, Risale-i nur cemaatinin esas ve gayesi de mü’minler arasında uhuvveti, ihlâsı ve sadakati tesis etmektir. Dolayısıyla, Risale-i nur cemaatinin meslek ve meşrebi tamamen imanı ve uhrevidir. “Camia”larla karıştırmamak lazımdır. Camia her çeşit insanı bünyesinde barındıran, siyasetle meşgul olan, devlettin birçok kademelerinde memuriyet görevine talip olan karışık bir topluluktan ibarettir. Fethullah Gülen camiası gibi…

Risale-i Nur cemaati ile Fethullah Gülen camiası meslek ve meşrep itibariyle birbirlerinden farklı olmalarına rağmen kasten veya bilmeden ilişkilendirilmektedir. Oysa Fethullah Gülen ve mensupları; hiçbir zaman nur cemaati ile yakın ilişkileri olmamıştır. Nur cemaati de; Gülen camiasına “müminler kardeştir.” Emriyle yaptıkları yanlışları için onlara acımış ve her zaman mesafeli durmuşlar. Son hâdiseler mevzumuzun kanıtıdır.

Rüstem Garzanlı

28.7.2016 Dipnotlar. 1-Şuâlar,sh.317-318-., 2-Tarihçe-i Hayat, sh.400-401.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: