Risale-i Nur`dan Dualar

Ya Allah, Ya rahman, Ya Rahim, Ya Ferd. Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya adl, Ya Kudddüs, İsm-i azam hakkına, Kur`an-ı Azimüşşan hürmetine ve Resül-i Ekrem (A.S.M) şerefine. Bizleri Nur dairesinde yaşat ve öldür..

        Ey! Bu yerlerin Hakimi! Senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkârız ve senin rızanı istiyoruz ve seni arıyoruüz. Amin…

        Ya`Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar, bizi emanette eimn kıl Amin!

        Ya Erhamerrahimin! Sünnet-i seniyyeye ittiba da hissemizi ziyade eyle. Bizi Resül-i Ekrem (A.S.M)`ın sünnetiin ittiba’a muvaffak, şefaatine mazhar, saadet-i ebediyede âl ve ashabına komşu eyle. Amin…

        Ya Rabbi! Nefsimize bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl, Kur`an`a ve imana hizmet için insanları kalblerini Risale-i Nur`a musahhar yap ve bize ve ihvanımıza iman-ı kâmil ve hüsn`ü hatime ver. Beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet`ül Firdevs`te mes`ud kıl: Amin…

        Ya Rab: Resul-i Ekrem`in (S.A.V) bereki hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Amin…

        Ya Rabbi! Aklımızı midemize, ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize hâkim eyle. Amin…

        Ya Rabbi! Senin nukuş-u esmanı mufassal göstermek için bize neşv-ü nema ver, küçük hakikatımızı sümbülle ve büyük hakikata çevir. Amin…

        Ya Rab! Hibib-i Ekrem (A.S.M) hirmetine, İsm-i Azam hakkına Risale-i Nur`u neşredenlerin ve hadimlerinin ve rüfekalarının kalblerini envar-ı imaniyeye mazhar ve kalemlerini esrar-ı Kur`aniyeye naşir eyle ve onlara sırat-ı müstakimde istikamet ver. Amin…

        Ya Erhamerrahimin Ağabeylerimizi nihayet tevazu ve mahviyette ki tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettir. Amin…

        Ya Rabbi! Bizleri son nefesimize ve daha sonra kıyamete kadar Risale-i nur kisvesinde hakaik-i imaniye, esrar-ı Kur`aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgüul eyle. Amin…

Ya Erhamerrahimin! Risale-i Nur`un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defter-i a`maline hasenat yazdır ve onların sayısınca ruhumuza rahmetler yağdır, kabrimizde bize Kur, an ve Risale-i nur`ubize şirin ve enis bir arkadaş eyle. Amin…

Bizi ve ihvanımızı saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Cennet-ül Firdevs`e idhal eyle. Hem mevcudat ayinelerde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i İlahiye ile beraber bekaya mazhar eyle. Amin…

Ya Rabbi! Fıtratıma tevdi ettiğin hissiyatların mecazilerini dünya umuruna, hakikatlarını umur-u uhreviyeye sarf etmeyi nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etmeyi ve öylede iz`an edip ona göre hareket eymeyi, dünya için ahireti unutmamayı, ahiretini dünyaya feda etmemeyi hayat-ı dünyeviye için bozmamayı malayani şeylerle ömrü telef etmemeyi kendimizi misafir telakki edip senin emirlerine göre hareket etmeyi selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girmeyi nasip et. Amin…

Ya Rabbi! Dünyanın Esma-i İlahiyeye ve ahirete bakan iki yüzünü sevip o yüzleri mamur etmeyi nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Nefsimizi beğenmemeyi, nefsimize itaat etmemeyi, ayıplarımızı görmeyi bize nasip et. Amin…

Ya Rabbi! İbadetimizi , şükrümüzü, zikrimizi, fikrimizi, mahviyet, minnettarlık, muhabbet ve havfımızi sana hasredebilmemizi nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Mevcudatı senin hesabına istihdam edip, esma-i hüsna, na mazhariyet ve ayinedarlık vazifesinde isti’mal ederek, mana-yı harfiyle onlara bakıp huzur-u daimiye girip, her şeyde Senin marifetine bir yol bulmayı nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Bütün cihazat ve istidadımla senin daire-i marziyatında esma-i hüsnana yapışıp ebed yolunda sana müteveccih olup, gitmemi nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Risale-i Nurları kendi malım ve te`lifim gibi bilip en mühim vazife-i hayatiyemi onların neşir ve hizmeti bilmemi nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Bir sene nafile ibadetten daha hayırlı olan bir saat tefekkürü imaniyeyi Risale-i Nurda bulmamı nasip eyle Amin…

Ya Rabbi! Risale-i Nur`un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında, feyizli makamlara kanaat etmeyi ve fevkelade sadakat, sebat ve müfritane irtibat ve ihlasta terakki etmeyi nasip eyle. Amin…

Ya Rabbi! Kardeşlerim adedince diller ile ibadet ve istiğfar etmeyi ve Nur Talebelerinin Şahs-ı manevisinden hasıl olan umum feyiz ve nurdan bitamiha hissedar olmayı nasip eyle Amin…

Ya Rabbi! Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından zulüm ve zulmetinden ve ahir zamanın cazibedar fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Amin…

Ya Rabbi! Kevser-i Kur`aniden süzülen tatlı havuzu kazanmak için bir buz parçası nev`indeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eritmeyi nasip eyle Amin…

Ya Rabbi! Dünyayı ahirete severek tercih etme musibetinden ve her türlü maddi ve manevi hastalıkların şerrinden beni ve Risale-i Nur talebelerini muhafaza eyle Amin…

Ya Rabbi! İman-ı Billah, marifetullah muhabbetullah ve bundan alınan lezzet-i ruhaniyede ve Rıza-i İlahiyi kazanmak gibi umur-u ebediyede hissemizi ziyade eyle. Amin…

Ya Rabbi! Cümle ümmet-i Muhammedi (A.S.M) Risale-i Nur`dan müstefid eyle ve şimdiye kadar gafletle geçirdiğimiz zamanlardan defter-i a`mâlimize yazılan seyyiatımızı rahmetinle afv eyle. Amin…

Ya Rabbi! Bizi ve nur talebelerini tesanüdü muhafaza, enaniyet, benlik ve rekabetten tahaffuz, itidal-i dem ve ihtiyat düstularına ittibada muvaffak eyle. Amin…

Ya Rabbi! Resul-i Ekrem (asm) ve âl ve Ashabına ve üstadımıza dar-ı bekada bizleri komşu eyle. Amin…

Ya Rabbi! İsm-i Azam ve Resul-i Ekrem (asm) ve üstadımız hazretlerinin yüzü suyu hürmetlerine, bizleri azam-i ihlas azami sadakat, azami takva, azami fedakarlık, azami dikkat ve iktisadda muvaffak eyle. Amin…

Ya Rabbi!  Bizleri helal rızıkla merzuk eyle. Amin…

Ya Rabbi! Alem-i asgârımızdaki cihad-ı ekberimizde bizleri daima muzaffer eyle. Amin…

Ya Rabbi! Bizleri ahlâk Ahmediye ile daima tahalluk ve sünnet-i Peygamberiyi ihya etmeyi nasip eyle. Rehberimizi, Şeriat-ı garra ve kılıcımızı, berahin-i katıa ve maksadımızı da ila-yı kelimetullah eyle. Amin…

Ya Rabbi! Bizleri acz, fakr, şefkat ve tefekkür tarikinde tevakkuf ettirmeden daima terakki ettir. Amin…

Ey Kadir-i Zülcelal! İmanımızı hakkalyakine ulaştır. Esma-i İlahiyene mazhariyet-i münkeşife ver, bizleri huzuri bir tevhid melekesi maliki eyle. Amin…

Ey Rabb-i Rahimim! Son nefesimize kadar razı olduğun âmal ve hizmette muvaffak ve razı olmadığın her ahvalden muhafaza eyle Amin…

Ya kadiyelhacat! Bütün latifelerimizi kendilerine mahsus ibadet ile meşgul eyle. Bizlere Risale-i Nur`un hakikatlerini hakkalyakin yaşamayı nasib eyle. Bizi ubudiyeti külliyeye mazhar eyle. Ve kendine muhattab ve halil bir dost yap. Amin…

Ya akrabu min külli karib! Bizleri akrabiyeti ilahiyyede inkişaf ettir. Bu altından hissemizi ziyade eyle. Risale-i Nur`un tefekkür`ü hayatını nasib et. Bismillahı tükenmez bir kuvvet ve bitmez bir bereket yap. Bizi cemalinin daimi bir hayretkârı yap. Bizi bir an bile nefsimize bırakma Amin…

Allah`ım! Okuduklarımızı ve ihsan ettiğin hasenatımızı kabul eyle. Hasıl olan sevabı: seyidimiz HZ. Muhammed (asm )`ın ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. İhvanı olan cümle enbiya (a.s)`ın ruhlarına, hususan Kur`anda ismi geçen Peygamberlerin ruhlarına ashabi güzinin ruhlarına tabiin tebe-i tabiinin ruhlarına, hususan aşere-i müneşşere, Ezvac-ı Tahirat, Al-i Beyt, muhacirin ve Ensarın (R.A) Ruhalarına, Üstadımız Bediüzzaman haretlerimiz ve Bil umum nur talebesi Ağabeylerin ruhlarına, cümle ulemanın ruhlarına hususen Eimme-i Erbaa, 12 imam ve umum müçtehidinin ruhlarına, Cümle evliya, hususan cümle asfiya ve sülehanın ruhlarına, anne, baba, aba ve ecdadımız ruhlarına cümle ümmet-i Muhammedin evladlarının ruhlarına, hususen     ( O GÜNLERDE ÖLENLERİN İSMİNİ ANARAK RUHUNA) ………………………….. hediye eyledik vasıl eyle Amin Amin

Dualarda biz derken umum Nur talebelerini murad etmek lazımdır…

Bu dava yardan, anadan, serden, geçenlerin davasıdır.

Bu dava azami fedakarlığın zirvesine erişildiği hak davadır. Üstadımızın çektiği sıkıntılar eza ve cefalar bu dünyanın ulviyetine, azami fedakarlığın sırrına işaret ediyor.

Bu dava milletimin imanını selamette görsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyen üstadımızın davasıdır. Ömrünü iman ve Kur`an hizmetine vakfeden şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım, diyerek canını hiçe sayan, bir insanın imanını kurtarmak pahasına hem dünya hem de ahiret makamlarından severek fedakarlık yapan bu eşsiz islam alemi, Mehdi-i azam, Bediüzzaman HZ.`lerinin davasıdır.

Bu dava, her türlü zahmetlere göğüs gererek, davası uğruna sebat edenlerin davasıdır.

İşte bu yolda, bu davada, azami fedakârlığın ve azami uhuvvetin zirve-i bâlâsına ulaşan bir çok ağabeyler canlarını bu nur yolunda nur davasında feda etmekten çekinmemişler.

Nice hafız Ali`ler asım ağabeyler, hasan feyizler ve daha nice sadık talebeleri Üstadımızın bedeline canlarını hiçe sayarak şahadet şerbetini içmişler. Cenab-ı Hak bizleri de azami fedakârlığın sırrını anlayan Sâdık Nur Şakirdlerinden eylesin. AMİN AMİN AMİN

Kardeşlerle paylaşan: Abdülkadir HAKTANIR

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: