Buyrun amin diyelim

YA ALLAH, YA RAHMAN, YA RAHİM, YA FERD,YA HAYY, YA KAYYUM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÜS

İsmi Azam hakkına… Kur’an’ı Azimüşşan hürmetine… Rasulu Ekrem (sav) şerefine… Ya Rabbim! Kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, Okuduğumuz Hatm-i Şerifleri Risale-i Nur’ları Yasin surelerini Fetih surelerini Salavatları ve yaptığımız Tesbihatları senin rızan için okuduk dergah-ı izzetinde kabul eyle.

Başta Resûl-u Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) efendimizin mübarek ruh-u âlî’lerine hâssaten hediye eyledik vasıl eyle Yâ Rabbi.. Saniyen , cümle peygamberlerin ruhlarına, hem Cihar-ı Yâr-ı Güzin efendilerimizin ve Ashâb-ı Kiramın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Hem İmana, Kuran’a ve İslama hizmetleri sebkat eden eimme-i müçtehidin cümle üstad huffaz ve şüheda ve Salih kullarının ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik . Hem ahirete göçmüş bütün âbâ ve ecdadımızın akrabalarımızın Hem mü’min Kardeşlerimizin vefat eden cedlerine ve kendilerinin ruhaniyetine hediye eyledik vâsıl eyle Ya Rabbi!..

Verdiğimiz sadakaları ; velhasıl bütün ibadetlerimizi “fe tekabbelüha rabbüha bikabûlin” ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi!…  Ey bu yerlerin hakimi… Senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum… Ve senin hizmetkarınım ve seni arıyorum… Ya Erhamerrahimin! Sünnet-i Seniyyeye ittibada hissemizi ziyade eyle..  Bizleri Resulu ekrem (sav) sünnetine ittibada muvaffak, şefaatine mazhar, saadet-i ebediyede al ve ashabına komşu eyle…

Ya Rabbi!
Nefsimizi bize musahhar eyle… Ve matlubumuzu bize musahhar kıl… Kur’an’a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nura’a musahhar yap…Bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsn-ü hatime ver… Bizi ve cümle müslümaları ve Risale-i nur talebelerini nefis ve şeytan şerrinden, kabir azabından, ve cehennem azabındanmuhafaza eyle.. Cennet’ül Firdevste mes’ud kıl..

Ya Rabbi!
Rasul-u Ekremin(sav) hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan eyle… Ya Rabbi!  Aklımızı midemize, ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize hakim kıl… Ya Rabbi! Kardeşlerimizin kalplerini birbirine karşı tam sadakat, uhuvvet ve muhabbetle doldur… Ya Rabbi! Fıtratımızda tevdi ettiğin hissiyatların mecazilerini dünya umuruna, hakikilerini umuru uhreviyeye nasip eyle… Ya Rabbi! Dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etmeyi.. Ve öylede iz’an edip ona göre hareket etmeyi, hayat-ı ebediyeyei hayat-ı dünyeviye için bozmamayı, malayani şeylerle ömrü telef etmemeyi. Kendimizi misafir kabul edip Senin emirlerine göre hareket etmeyi. Selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girmeyi nasip eyle…

Ya Rabbi!
Nefsimizi beğenmemeyi, nefsimize itimad etmemeyi, ayıplarımızı görmeyi bize nasip eyle… Ya Rabbi!  İbadetlerimizi, şükürlerimizi, fikirlerimizi, mahviyet ve minnettarlıklarımızı, muhabbet ve havflarımızı sana hasredebilmeyi nasip eyle.. Ya Rabbi!  Bütün cihazat ve istidatlarımızla senin daire-i marziyatında Esma-ı Hüsnana yapışıp ebed yolunda sana müteveccih olup, gitmemizi nasip eyle..

Ya Rabbi! Bir sene nafile ibadetten hayırlı olan bir saat tefekkürü imaniyeyi risale-i nur’da bulmamızı nasip eyle… Ya Rabbi!  Bu hasta, gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından, zulüm ve zulmetinden, ahirzamanın cazibedar fitnesinden bizleri muhafaza eyle… Ya Rabbi!  Dünyayı ahirete severek tercih etme musibetinden ve her türlü maddi ve manevi hastalıkların şerrinden bizleri muhafaza eyle… Ya Rabbi!  Resul-u Ekrem(sav), ashabının, ve Üstad hazretlerinin yüzüsuyu hürmetine bizleri azami ihlas, sadakat, azami takva, azami fedakarlık, azami dikkat ve ve iktisatta muvaffak eyle… Ya Rabbi!  Bizleri helal rızkınla merzuk eyle…

Ya Rabbi!
Alem-i Asgarımızdaki, cihad-ı ekberimizde bizleri daima muzaffer eyle.. Ya Rabbi! Resul-u ekrem (sav)’e ashabına ve Üstadımıza dar-ı bekada bizi komşu eyle… Ya Rabbi!  Bizleri acz ve fakr, şefkat ve tefekkür tarikinde tevakkuf ettirmeden daima terakki ettir…

EY RABB-I RAHİMİM!
Son nefesimize kadar razı olduğun amal ve hizmette muvaffak, razı olmadığın her ahvalden muhafaza eyle… İlâhî! Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum.  Sen Hâlıksın, ben mahlûkum. Sen Rezzak’sın, ben merzûkum.  Sen Mâlik’sin, ben memlûküm.  Sen Aziz’sin, ben zelîlim.  Sen Ganîsin, ben fakirim.  Sen Hayy’sın, ben meyyitim. Sen Bâkî’sin, ben fâniyim.  Sen Kerîm’sin, ben  îmim.
Sen Muhsin’sin, ben âsiyim.  Sen Gafûr’ sun, ben günahkârım. Sen Azîm’sin, ben hakîrim.  Sen Kavî’sin, ben zayıfım..  Sen Emîn’sin, ben korkudayım.  Sen Cevvâd’sın, ben muhtacım.  Sen  Mücîb’sin, ben duacıyım. Sen Şâfî’sin, ben hastayım. Sen benim günahlarımı mağfiret et.  Beni cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver, yâ Allah, yâ Kâfi, yâ Rabbi, yâ Vâfî, yâ Rahîm, yâ Şâfî, yâ Kerîm, ya Muâfî.

Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet ver. Bizi ebediyen rızâna mazhar et. Rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn.

“Ey Rabbimiz! Duamızı kabul buyur. Muhakkak ki Sen herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla bilensin.” (Bakara Sûresi,127)
AMİN… ELFÜ ELFİ AMİN…

Geçmiş Kadir geceniz ve diğer Mübarek geceleriniz ve Bayramını Kutlu ve Mübarek olsun.

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: