Ankara’da Medresetüzzehra İdeali Taşıyan Okul

Ankara Altındağ-Karapürçek’te kampüs ortamında kuruluş ve yapılanma çalışmalarını tamamlayanHamiyet Okulları Özel Hamiyet Erkek Fen Lisesi ve Özel Hamiyet Erkek Anadolu Lisesi adı ile faaliyete başladı.

Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı bünyesinde faaliyet gösterecek Hamiyet Okullarının vizyon ve misyonuvakıf yetkilileri, öğretmenler,  akademisyenler ve eğitim bilimi uzmanlarının çalışmaların ardından belirlendi. Kayıtların devam ettiği okulda uygulanacak eğitim esas ve temelleri ile öncelikleri açıklandı:

UFUK VE ÇIĞIR AÇICI MODEL BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitimi kendi dinamiklerimizi ve kültürümüzü  özümseyen bir medeniyet projesi olarak ele alıyoruz.  Okulumuz, medeniyet burçlarını, entelektüel ufuklarını, kurucu şahsiyetlerini ve temellerini harekete kavrayan  beyin güçleri yetiştirmeyi vaat ediyoruz. Medresetüzzehra’nın çekirdeklerini oluşturma ideali ile yola çıkmış bulunuyoruz.

EĞİTİM SİSTEMİMİZİN SÜTUNLARI: İLİM-İRFAN-HİKMET

Öğrencilere, kendi iyi-güzel-doğru  fikrimizi aktaracağız. Okullarımızda eğitimin hedefi insanların kabiliyetleri ile birlikte faziletlerinin de geliştirileceği, iki kanatlı;  hem aklı hem de kalbi çalışan ve işleyen insan yetiştirmek olacaktır.

Okullarımızda dersin faydalı hale gelişini; malumattan marifete, ilimden hakikat ve hikmete dönüşümünü garanti eden sistemler kurulacaktır. Kurulan sistemler ve yapılanma bilimin gerçekleri ve gerçek bilim ile öğrenciyi karşı karşıya getirmeyi vaat etmektedir.

KİMLİK KAZANDIRAN DERS PROGRAMLARI VE MÜFREDAT

Öğrencilerimizin kompleks oluşmasında ve büyük düşünmesinin önündeki en büyük engellerden birisi kopya ve taklit bilim anlayışıdır. Eğiticilerimiz/öğretmenlerimiz aynı zamanda birer araştırmacı gibi çalışma yapacaklar, kuru malumat yükleyen taklit ve kopya ders kitapları yerine öğretmenlerimiz bilim adamları danışmanlığında çalışarak  kendi ders kaynak ve dökümanlarını hazırlayacaklardır. Ayrıca mevcut kitap ve müfredat programlarındaki bilimsel/eğitsel eksiklikleri de belirleyeceklerdir. Daha dönem başında ünite ünite/konu konu kitaplar) taranarak müfredattaki çarpıklıklar; bilimselliği aykırı hususlar, ideolojik ögeler ortaya konulacaktır.

ÜNİVERSİTE İLE DİNAMİK BAĞLANTI

Öğretmenlerimiz üniversitelerden bilim ve eğitim danışmanları ile birlikte çalışarak, en yeni bilgilerle ders ve kaynak dökümanlarını hazırlayarak bilimi derin-kökleri ile öğrenmeyi  garanti eden sistemler kurulmaktadır.

HAYATLA İÇ İÇE UYGULAMALI VE “DEĞER ODAKLI” DERSLER

“Merak ilmin hocası, ihtiyaç terakkinin üstadı”  ifadeleri rehberimiz olacak

Uygulayacağımız talim ve terbiye bir tecdit süreci olacak; yaparak yaşayarak öğrenme, keşfe dayalı öğrenme, usta -çırak ilişkisine dayalı öğrenme,  hal dili  ile öğrenme gibi fıtrata mutabık gerçek öğrenme yöntemleri hayata geçirilir. Öğrencinin dehasını daha işin başında öldüren ve onu öğrenilmiş çaresizliğe iten  bilgi yükleme-ezber metotlarından azami şekilde kaçınılacak; her dersin karakterine uygun olabildiğince  farklı  metotlar kullanılacaktır.

ÖĞRETMENLERİMİZ BİRER “DERS ARKADAŞIDIR”

Öğrenme ortağı ve işbirlikçisi olarak  öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte araştırır, öğrenir,   gerçeklere ulaşmada rehberlik ve yol gösterir. Öğrenmenin ve araştırmanın yollarını açar. Ham bilgiyi değil, hazmedilmiş hikmete dönüşmüş ilmi telkin eder. Akla kapı açar ama iradeyi elden almayacak şekilde derslerin benimsetme (bilgi aktarma ve dikte etme) ve şartlanma kültürü  halini almasının  önüne geçer. Dersleri “sorma, düşünme, itaat et” formatında olmasından kurtarır.

Her bir muallimimiz; insanı insan yapan, ona beden içinde ruh veren kutsal bir mesleğin içinde  olduğunu bilmektedir. Okulun kutsal çatısı altında öğretmenlerimizin seviye ve kalitesinden doğan bir akademik hava vardır  Okulu etkin bir  zihin alışveriş merkezi haline getiren muallimlerimiz öğrenciye  dersi/okumayı sevmiyor, dinlemeyi bilmiyor diyerek kendi yapamadığını öğrenciye yüklemeyecektir.

BİRE BİR EĞİTİM ORTAMI

Okullarımızda derslikler (15-20 kişilik) kadar  laboratuvarlar ve kütüphane, konferans salonu, sergi salonları, kulüp odaları  okullarımız  aktif eğitim ve sosyal okul gereklerinin yerine gelmesi için tüm birimler  birbirini desteklemektedir. Hocalarımız kendi odalarında akademik  ve eğitsel çalışmalarını/araştırmalarını sürdürürken; gerek ferdi ve gerekse gruplar halinde öğrencilerle özel ilgilenme imkanları bulacaklardır.

IŞIK VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDEN UZAK KAMPÜS ORTAMI

Okul binalarımız çevresi ile bir kampüs özelliği taşımaktadır. Işık ve gürültü kirliliğinden uzak bulunmakta, çevresi ve içindekilerle her şeyi öğrenciyi okumaya yöneltmektedir.   Tanzimli bahçeleri ile sakinliği ile ruhumuzun özlediği ortamı sağlamaktadır.

Okullarımız ruhumuzun ve kimliğimizin çizgilerini yansıtmakta; kendine has  üslubunu ortaya koymaktadır.

Okulumuzda göze çarpan şey sürekli bir faaliyet; her gün, her hafta kulüplerin sosyal faaliyetleri, yada okul idaresinin seminer yada hizmet içi eğitimleri yada muallimlerimizin   uygulamaları, seminer toplantı-sergi, gezi  vs aktiviteler olacaktır.

Öğrenciler gerek okullarımızda ve gerekse kendileri için hazırlanan özel barınma evlerinde   kendi evindeki rahatı, sıcaklığı ve şefkati hissedeceklerdir. Evlerde rehber görevliler kendilerine her konuda yardımcı olacaklardır.

KAMPÜSÜMÜZ BİR YENİLİK ÜSSÜ OLACAKTIR

Okullarımızın en belirgin ve göze çarpan özelliği bir hizmet içi eğitim merkezi ve yenilik üssü olarak yapılanmış olmasıdır.   Bu amaçla üniversite ile yoğun ilişiki içinde olacak ve  her bir ders hocamız üniversiteden  bilim ve eğitim danışmanları  ile çalışacaktır.  Eğiticilerimiz/öğretmenlerimiz   birer araştırmacı gibi çalışmakta  en yeni bilgi öğrencileri buluşturacaklardır. Okullarımızda üniversite ve meslek kuruluşları ile dinamik ilişki  geliştirilmiştir.

TAKİP SİSTEMLERİ VE  DERSLERDE  YENİLİKÇİ METOTLAR

Her öğrencinin nerden nereye  geldiğini gösterecek portfölyö sistemi ile  gelişmeleri sürekli   takip edilecek öğrencilerin mesleki yeterlilikleri (zayıf ve kuvvetli yönleri) ve özellikleri burada görünecek; bu dosya öğrencinin  doğru yönlendirilmesinde; mesleğe-üniversiteye yerleştirilmesinde bir esas olacaktır.

ARAŞTIRMAYA-KEŞFE DAYALI ÖĞRENME METOTLARI

Okulumuzda öğrencinin bilmesi gereken bilgiler reçeteler halinde sunulmayacaktır.

Onun yerine  her öğrencinin farklı ihtiyaç ve isteklerini hesaba katan   bir eğitim yapısı  uygulanacaktır. Dersler soyut bilgi yerine temsil metodu (senaryo-kurmaca-canlandırma-drama..)   verilecek;  kişilik ve mizaç,  kendini tanıma, öğrenme strateji ve yolları  gibi “öğrenmeyi öğrenme”   okul eğitiminin temelini meydana getirecektir. Okulumuzda kişilik ve mizaç ve kendini tanıma gibi “öğrenmeyi öğrenme”  okul eğitiminin temelini meydana getirecektir.    Bu çalışmalarla  başarısız  zannedilen öğrencilerin  kendini tanıyarak başarılı hale geldikleri    kendini/yeteneklerini ve sınırlarını keşfeden öğrenci hobi olarak yapacağı mesleği öğrenecektir.

Okullarımızda,   ders ortamında uygulayacağımız yedi prensiple gerçek ve doğru öğrenme ortamı sağlıyoruz:  1. Önce sıcak –samimi  öğrenme ortamı. Öğretmen-öğrenci ilişkisi “ders arkadaşı” konumu. 2. Bireysel değil,  işbirliği içinde öğrenme metotları , karşılıklı etkileşimin gücü.   3. Etkili  zaman yönetimi-plan program. 4. Temsil ve senaryo gibi aktif öğrenme yöntemleri ile  gerçek öğrenme. 5.  Sürekli araştırma ödevleri ve  ara sınavlarla geri bildirim ve geri besleme. 6.  Her derste öğrenilenlerin uygulamadaki/gerçek hayattaki karşılığının gösterilmesi.  7. Konuların  hikmet ve hakikatına dikkat çekilerek ilimden hakikate, malumattan  marifete geçiş.

TABELA DEĞİL, GÖREVİNİ İFA EDEN REHBERLİK HİZMETİ

Çoğu okulda olduğu gibi rehberlik servisi  tabela olmaktan/etkisiz konumundan çıkarılmış ve işlevseliği en üst düzeyde olacak şekilde yapılandırılmıştır. Öğrencileri yakından tanıyıp ihtiyaçlarını, istek ve beklentilerini, çeşitli alanlardaki problemlerini, ilgi ve yeteneklerini, belirlemeye  yönelik çalışmalar (test, envanter, anket, gözlem) yürütülür.

İFADE VE BECERİ DERSLERİ

Beden eğitimi, müzik ve resim gibi dersler öğrencilerin duygularını kontrol edeceği, kendini tanıtacağı beceri  ve güven kazanacağı dersler olarak ifade edilir.  Bu dersler bir tür meslek  kazandırma dersi gibi yada entelektüel beceri kazanma dersi olarak öğrencinin eksik olduğu alanlar tamamlanır.

GÖZLE DEĞİL, KULAKLA ÖĞREN..  İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNİ GARANTİ EDEN SİSTEMLER

Yabancı dil dersinde konuşma ve dinlemeye ağırlık veriliyor. Gramer çalışmasını ortadan kaldıran bir metot kullanıyoruz. Sistem, denenmiş ve sınanmış yöntemleri kullanıyor ve  olabildiğince hızlı bir şekilde,  konuşma yeteneği gelişiyor. Bu mettota gramer çalışması yok ancak, konuşma grameri hızlı bir  şekilde gelişiyor. Telaffuzla ilgilenilmediği halde  telaffuz bu sistemle  güçlü bir şekilde gelişiyor. Sistemimiz, kulaklarla öğretiyor, gözlerle değil. Ders hocaları önce öğrencinin öğrenme ile ilgili yanlış varsayımlarını  ve kalıplaşmış düşüncelerini değiştirerek işe başlarlar.  Doğru ve akıcı dil konuşmanın yolunun  kulaklara dayanan duyarak öğrenme olduğu gerçeğini belgeleri ile anlatırlar;   kelime ve ibareleri dinleyerek;  grameri dinleyerek   telaffuzu dinleyerek,  konuşmayı dinleyerek öğrenileceğini anlatırlar.

BİLGİ MERTEBELERİNİ DİKKATE ALAN SINAV METOTLARI KULLANIYORUZ

Teste dayalı sınavları yalancı bir kriter olmaktan çıkaran ve ezberciliği önleyen gerçekçi ölçme ve değerlendirme sistemleri kullanacağız.

Ülkemizde sınav sorularının nitelikli ve anlamlı şekilde hazırlanmayışı, eğitimin yozlaşmasının başlıca kaynağıdır. Bilgi mertebelerini (Bloom taksonomisi) dikkate almayan ve  yanlış cevap şıklarını öğrenci yanılgılarına göre hazırlamayan mevcut test sistemini bilimsel ve anlamlı/faydalı bulmuyoruz. Bloom taksonomisi bilgiyi altı derecede sınıflandırmaktadır.  (1) Bilgi –malumat  seviyesi. 2. Kavrama (Anlama)  (3) Uygulama (4) Analiz  (5)  Sentez  (6) değerlendirme seviyeleri.  Mevcut test sistemi bilginin en basit mertebesinde (bilgi –malumat seviyesi) çalışmakta üst mertebelere çıkamamakta; böylece eğitim yozlaşmaktadır.

Uzmanlarla çalışacağız.   6 (altı)  bilgi seviyesini de   dikkate alan test sistemleri kullanarak ezberci yapının önüne geçeceğiz. Böylece, bilgiyi üretmeyi ve kullanmayı bilen, tahlil,  terkip ve tasnif kabiliyetlerinin  ve analitik zekalarının gelişmesini garanti eden sistem oluşturulacaktır.

risale haber

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: