Bediüzzaman’ın, fitneye karşı aldığı tedbir

Fitne kelime anlamı, insanlara fenalık yapmak, azgınlık, kargaşa, kavga, belâ, musîbet, insanlar arasında vukuâ gelen ihtilâf ve ihtilâl gibi anlamları vardır.

Cenab-ı Allah (cc) Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen şöyle buyurmuş: “Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah’ın cezası şiddetlidir.”1

Buhari Hazretleri bu âyeti şöyle tefsir eder:

“En büyük fitne ümmetin birliğini bozan ve İslâm toplumunun sosyal hayatını ihlâl eden, bazı hareketler gelir.” 2 Zalim yöneticilere hayır ve doğru olan şeyleri öğütlemeyip, onlara dalkavukluk yapmak gibi.

Fitnenin bir başka versiyonu, İslâm tarihinin ilk dönemlerinde siyasî sebeplerle zuhur eden dâhili ihtilâflar da âlimlerimizce fitne olarak nitelendirilmiştir.

Cemel ve Sıffin vak’aları, Hazreti Osman ve Hazreti Ali’nin (ra) şehit edilmeleri, Hazreti Muaviye’nin oğlu Yezid’i kendine halef ve veliaht tayin etmesi ve daha birçok İslâm devleti bünyesinde ortaya çıkan fitneler birer örnektir. Bu fitnelerin sonucunda yüzlerce Müslüman vefat etmiş, yeni yeni batıl mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Efendimiz (asm) fitneye karşı ümmetini daima uyarır ve kendisi de fitnenin şerrinden Allah’a sığınarak duâ yapardı. Her ne kadar fitne korkunç bir olay ise de her şeyin sonu demek değildir.

Bediüzzaman Hazretleri, İslâmî ahlâk ve sosyal hayatın düzeni için fitneye karşı verdiği ders insanlık için bir yol haritasıdır.

On Üçüncü Sözün, İkinci Makamı’nda ki eserinde “Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen gençlere bir muhavere…”sinde şöyle geçiyor: “bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor olur, yabani düşer.”3  Bu ifadeyle zamanında alınmayan tedbirin daha sonra alınmasının fazla faydası olmayacağını ifade etmektedir. 

Bu asırda nefsin hoşuna giden ve sonu günah ve isyana çıkan çok cazip eğlenceler, sefahat yerleri ve nice isyan ve haramlar karşısında birçok genç iradelerine hâkim olamayarak bu fitnelere kapılmakta ve haramı helâli, ölümü, kabir azabını ve ahiretini düşünmeyecek hâle gelinmiş.

Gençlik saikasıyla, gençler manen hasta olduklarını pek idrak edemiyorlar. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri, “Daha aklını kaybetmeyen gençlerle bir muhabere” yapmış. İmanlı ve faziletli gençlerin sayısı arttıkça iman, ibadet ve güzel ahlâk sahasında da bir cazibe ortaya çıkacak mesajı vermiştir.

Bu zamanın fitnesinin en tehlikeli tarafından biri de her türlü menfi düşüncenin ve bozgunculuğu fertlikten çıkararak cemaatleşmesi, dernekler ve localar birer şahs-ı manevî gibi faaliyet göstermeleridir. Gençleri ahlâksızlaştırarak kendi kültüründen koparıp Avrupa’nın kokuşmuş, pis ahlâkını benimsemesidir.

Bediüzzaman Hazretleri, bu şer cephesine karşı şahıs, dâhi derecesinde bir kabiliyette olsa da, tek başlarına karşı çıkamayacaklarını, bu fitnelere karşı hayır ve müsbet cephesinde de bir şahs-ı manevî teşkil etmek gerektiğini önemle vurgulamıştır.

Cenab-ı Allah, (cc) Bugün dünyayı sükût ettiren koronavirüs belâsından ve ahir zamanın cazibedar fitnesinden âlem-i İslâm’ı korusun. Âmin…

14.04.2020

Rüstem Garzanlı

Dipnotlar:

1- el- Enfâl: 25.

2- Tecrit.

3- Emirdağ Lâhikası. s. 39.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: