Bütünü görmek insanı neden rahatlatır?

Şuradan başlayalım: Ene Risalesi üç yol (Fatiha’nın ahirindeki üç yol: mağdub, dallin ve sırat-ı müstakim ehilleri) analiziyle biter. Bu yollardan birisi yeraltından gider ki, müellif-i muhteremin ifadesiyle, “O zemin tabiattır ve felsefe-i tabiiyedir. Tünel ise, ehl-i felsefenin efkârıyla hakikate yol açmak için açtıkları meslektir.

Diğeri yeryüzünü kateder. O da “(…) esbabperestlerin ve vesaite icad ve tesir verenlerin, meşâiyyun hükeması gibi yalnız akılla, fikirle hakikatü’l-hakaike ve Vâcibü’l-Vücudun marifetine yol açanların mesleğidir.”  

Üçüncüsü Bediüzzaman’ın da ‘asansör’ ifadesiyle zikrettiği havadan bir yolculuktur. “Baktım ki, o asansörler gibi nuranî menziller her tarafta var. Hattâ iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki, şunlar Kur’ân’-ı Hakîmin âyetlerinin cilveleridir.” Mürşidim bu yolun aslını da şöyle tarif eder: “(…) üçüncü yol ise, sırat-ı müstakim ehli olan ehl-i Kur’ân’ın cadde-i nuraniyesidir ki, en kısa, en rahat, en selâmet ve herkese açık, semâvî ve Rahmânî ve nuranî bir meslektir.

Benim ‘Parçalarda Boğulmak’ başlıklı yazı serimi okuyanlar bilirler. “Hayır küllî, şer cüzidir…” ifadesinden ilham alan iddiam şudur ki: Biz şer dediğimiz herşeyde aslında parçada boğuluyoruz. Bütüne çıkamıyoruz. Bütüne çıkıldıkça ancak varlığın hayır ciheti görünüyor. Parçada kalındıkça nazar körleşiyor.

Andolsun ki onlara, ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan, mutlaka ‘Allah’ derler!” buyuran Lokman sûresi de aslında buna dikkatimizi çeker. Kafir nazarı ‘yerlere ve göklere’ kadar çıktığında Allah’ın varlığını ve kudretini kabul etmekten kaçamaz. Fakat kendince küçük gördüğü muamelatta veya fiillerde (mesela yine Kur’an’ın ifadesiyle ‘çürümüş kemikleri kimin dirilteceği’ hususunda) Allah’a ortaklar/yardımcılar veya imkansızlıklar şart koşabilir. Şirk zaten budur. Yoksa Allah’ı büsbütün inkar değildir. O aslında tevhidin inkarıdır. Hata ile ilahların sayısını çoğaltmaktır. Ve sınırlandırmaktır. Öyle ya! İlahlar çoğaltıldıkça tasarruf alanları daralır. İnanılan ilahların sayısı arttıkça sınırları da artar.

İşte, bana göre, içinden şer ve dalalet çıkan bu nazar boğulması aslında ‘parçada boğulmaktır’ ve eşyada görünen teavün/yardımlaşma, tesanüd/dayanışma, teanuk/konuşma, tecavüp/cevaplaşma gibi fiilerin hakikati de ancak küllî bir bakışla keşfedilir. Tevhidin en büyük delili de zaten bu tarz ‘hep birliktelikten haber veren’ fiillerdir. Fakat modern aklın parçalayıcılığı herşeyi varlık adacıklarına ayırarak böylesi fiilerin okunmasına engel olur. Yine yüzümüzü Ene Risalesi’ne dönelim:

Evet, nasıl mîrî malından kırk parayı çalan bir adam, bütün hazır arkadaşlarını birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de, ‘Kendime mâlikim!’ diyen adam, ‘Herşey kendine mâliktir!’ demeye ve itikad etmeye mecburdur.” Buradan şuraya gelelim. Selahaddin Yusuf, Sirenleri Taşa Tutun’un hemen başlarında yeralan bir yazısında Alan Watts’tan şöyle bir alıntı yapar:

Doğa bilimi incelemeleri başladığı zaman önce ayrıntılı bir biçimde türlerin ayrımı işine girişilmişti. Ekolojinin inceleme alanına alınması ancak son zamanlarda oldu. Son zamanlardadır ki, türlerin arasındaki ilişkilerin incelenmesine başlanıldı. Şöyle bir bakacak olursak aklın yapabildiği şey, olsa olsa dünyayı nesnelere ve olaylara bölmekten başka birşey değil. Bu da nesnelerin birbirinden bağımsız ve bağlantısızlığı ve tıpkı bunun gibi bizim de nesnelerden bağımsızlığımız bağlantısızlığımız üzerine abartılı bir vurgu yapmış oluyor. Aklın bundan sonraki görevi böylece bölünmüş olan şeyler arasındaki bölünüp koparılması olanaksız olan bağlantıları ve ilişkileri yeniden keşfedip sayısız parçalara bölünmüş olan evreni bütünlüğe kavuşturmak olmalıdır. Bunu yaparken akıl kendi sınırlarını görüp anlayacaktır. Anlayacaktır ki, akıl bunun için yeterli değildir. Akıl tek başına yeteri kadar akıllı olamaz. Nasıl suyu içtiğiniz zaman soğuk olduğunu anlıyorsanız, bunun gibi içgüdülerden gelen bir duyarlılıkta dünyaya yaklaşılmadıkça bu bağlantıları, bu ilişkileri bilmek olanağı olamaz…

Bu metin her nedense bana miracı hatırlattı. Bir insan düşünün ki parçalarda boğulabilmek tehlikesi adına en çetin sınavları vermiş. Kendi kavminden, kabilesinden, hatta öz amcasından düşmanlık görmüş. Boykotu yaşamış, baskıyı yaşamış, eşi Hz. Hatice annemizi kaybetmiş, ardından amcası Ebu Talib vefat etmiş, ardından Taif’e gitmiş ve orada taşlanmış. Ve hepsini aşmış. Taif’te üzeri kan içinde ettiği o meşhur münacaatta vurguladığı gibi: Eğer Onun rızası varsa bütün bunların önemli olmadığını söyleyebilmiş. Yüzü bu denli bütüne dönük. Bütünün sahibine dönük. Her hayrın onun elinde olduğunun farkında.

İşte yüzü böylesine bütüne dönük olanı, bütünden dönmez olanı, Rabbinin miraca çıkarıp bir ‘manevî asansörle’ bütünün bütün parçalarını göstermesi neden garip olsun? Allah parçalarla imtihan ettiği kulunu, onlarda boğulmaz görünce, iman ettiği bütünü görmek şerefine erdirmiş olamaz mı? Ki o zaten görmüş gibi iman ediyordu.

Bütünü görmek beşer için ferahlatıcıdır. Irvin Yalom Nietzsche Ağladığında’da der: “Evrensel bakış her zaman trajedinin etkisini dağıtır. Yeterince yükseğe tırmanabilirsek, o trajedinin artık trajik görünmediği bir yüksekliğe de erişebiliriz.” Ki parçalarda boğulanların merhemi de her zaman bütündür. Aleyhissalatuvesselamın vefatı hengamesinde acısından dolayı çevresine sert sözler söyleyen Hz. Ömer’i (r.a.) vahyin bütünlüğü ile tedavi eden de Hz. Ebu Bekir (r.a.) değil miydi? Hem zaten vahiy de bizi her zaman tevhidî bütünlüğü hatırlatarak tedavi eder. Allan Watts’ın ideal akılda hayal ettiği şeyi vahiy yapar aslında.

Şimdi, istersen yüzünü tekrar 30. Söz’deki Ene Risalesi’nin ahirine çevir, sonra da 31. Söz olan Miraç Risalesi’ne bak. Oralarda da parçalarda boğulmamayı başarmış bir kula, Allah, asansörünü lütfetmiyor mu?

Yerin altıdan veya üzerinden geçmeyi başaran, bu çetin yolculuklarda Kur’an’ın verdiği vesait ve araçları elinden bırakmayan, yani yola yenilmeyen bir kula ‘asansör’ lütfetmek. Belki de hakikat-i mirac ve vahiy böyle birşeydir: Yola yenilmeyenin yoldan aşkınlaşması. Bunu da bir düşün arkadaşım. Belki o iki risalenin arka arkayalığında böyle bir sır da var.

Ahmet AY – risalehaber.com

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: