Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi – Tebliğ Çağrısı (Sempozyum Duyurusu)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, HASEV VAKFI VE İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI İŞBİRLİĞİ İLE

ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU

Dünya-Ahiret Dengesi :Risale-i Nur Perspektifi

1-Kapsam ve Amaç

Dinî düşünce ve uygulamanın ferdî ve toplumsal hayattaki yeri, önemi ve merkeziyeti gibi hususlarda değişimler yaşanıyor. Bu anlamda , Batı toplumlarında ve onlarla kültürel, ekonomik ve siyasî ilişkiler içinde olan dünyanın diğer önemli bir kısmında da dinin etki ve öneminin azaldığına inanılmaktadır. Bu değişim süreci dünyevileşme olarak ifade edilmektedir. Küreselleşmenin bir boyutu olarak, dinin etkisini kaybettiği tüketim merkezli Batılı hayat tarzının ve değerlerin dünya genelinde yaygınlık kazandığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte dinin bireysel ve toplumsal hayatta önem kazandığını gösteren, dinî canlanışa işaret eden emareler de mevcuttur.

Zaman ve şartlara bağlı olarak farklı mahiyette tezahür etse de ferdi ve  toplumsal hayatta  önemli unsurlardan birisi, dinî inanç ve değerlerdir. İnsanoğlu, önemli sayılabilecek birtakım sorulara din sayesinde cevap bulabiliyor. Din, insan hayatına bir anlam katıyor, bir hedef gösteriyorlar. Hayatın anlamının keşfedilmesine yardımcı oluyor. Hayatı farkında olarak yaşamaya yardımcı oluyor.‘Ben kimim?’, ‘Nereden geliyorum, nereye gidiyorum?’ gibi temel sorulara cevap verimenin yanı sıra toplumu bir arada tutan ve toplumsal dayanışmayı sağlayan ortak değerlerin tesisine katkı sağlıyor. Yine sorumluluk duygusunun gelişmesinde ve toplumsal hayatı şekillendiren değer, norm ve kuralların üretilmesinde önemli rol oynuyor.Eylemlerimiz için birer kılavuz görevi görüyor.İnananların ebedi kurtuluşu ve mutluluğu için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla dini duygular hem dünya hem de  ahiret hayatı bakımından saadet vesilesidir. Bu açıdan,  dünyevileşme, dindarlar için sınırlı bir dünya hayatı için sonsuz bir ahiret hayatının feda edilmesi anlamına geliyor.

İşte bu ulusal sempozyumun genel amacı; din-toplum ilişkilerini araştırmak ,bu sürecin sebep olduğu sorunları teşhis etmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu anlamda Said Nursi’nin çağdaş Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı, dünyevileşme süreci bağlamında incelenmesi gereken önemli bir kaynaktır.Risale-i Nur Külliyatı dünyevileşme süreci açısından incelenecek, özelde İslâm toplumunun ve genelde bütün insanlığın dünyevî ve uhrevî saadetine hangi ölçüde katkı sağladığı ilim ehli tarafından araştırılıp tartışılacaktır.

2-Sempozyum Alt Başlıkları

a)      Teorik ve Felsefî Tartışmalar

İnsanın Mahiyeti, Fıtratı ve Hilafeti

Hayatın Manası Nedir?

İlim-İman-Amel İlişkisi ve Varoluşu Anlamlandırmaya Katkısı

Dünyanın Manası ve Mahiyeti Nedir?

Din-Dünya İlişkisi ve Dengesi

Kemiyet-Keyfiyet İlişkisi

Dünyevileşme Nedir?

b) Dünyevileşmenin Tezahürleri

Modern Dünyanın İçinde Bulunduğu Durum

Para ve Dindarlık

Din ve Kişisel Menfaatler

Hazcılık

Güç ve Şöhret Sarmalı

 

c) Dünyevileşme ile İrtibatlı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Irkçılık, Sosyal Adaletsizlik ve Toplumsal Dengesizlik ve Çözüm Önerileri

Şiddet Kültürünü Besleyen Faktörler ve Çözümleri

Sorunların Çözümünde Nursi’nin Acz, Fakr ve Şefkat Esaslı Hizmet Mesleği

Sorunların Çözümünde Nursi’nin Muavenet, Şefkat ve Yardımlaşma Esaslı Yaklaşımı

Nursi’nin İktisat Anlayışının Problemlerin Çözümüne Katkısı

Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler

Ahiret İnancının Sorunların Çözümündeki Rolü

Dünyanın Mahiyeti ve İnsanlığın Mutluluğu Yönünde Kullanımı

d) İnsan, İman, Ahlak ve Dünyevileşme

Bütüncül Ahlak Anlayışı ve İnsanlığın Geleceği

İlim ve İmana Dayalı Ahlak Anlayışının Boyutları ve Nitelikleri

Pozitivist İlim Anlayışına Karşı İmanı Güçlendirmenin Önemi

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Duygusunun Geliştirilmesinde İmanın Rolü

Şefkat ve Merhamet Duygularının Geliştirilmesinde İmanın Katkısı ve Rolü

İnsanın Mükerrem Oluşu

İnsan ve Edep

3. Önemli Notlar / Tarihler

1. Sempozyum 9-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

2.Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 31 Ekim 2013 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına http://www.iikv.org/ocs/index.php/dicle/dicle/author/submitweb sitesi üzerinden ulaşmalıdır.

b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi ve müzakerecilerin hazırlanabilmesi için tam metin olarak en geç 31 Ocak 2014 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına ulaşmalıdır.

c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 15 Şubat 2014 tarihine kadar bilgi verilecektir.

3. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı ışığında, yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4. Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış muhtelif dillerdeki akademik çalışmalarwww.nursistudies.comwww.nuronline.org ve www.iikv.org sitelerinde bulunmaktadır. İlave bilgi ve kaynak Sempozyum Sekretaryasından temin edilebilir.

5. Sempozyum dili Türkçedir.

4. Sempozyum Düzenleme Kurulu

Ayşegül Jale SARAÇ, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Rektörü (Sempozyum Onursal Başkanı)

Abdulkerim ÜNALAN, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı (Sempozyum Başkanı)

Faris KAYA, Prof. Dr., İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (Sempozyum Başkan Yardımcısı)

Adnan BUDAK, Hazreti Süleyman Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı (Sempozyum Başkan Yardımcısı)

Ahmet ÇELİK, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Alpaslan AÇIKGENÇ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Bilal KUŞPINAR, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Davut KARAASLAN, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu Müdürü

İbrahim ÖZDEMİR, Prof. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

İshak ÖZGEL, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

Metin YİĞİT, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı

Musa Kazım YILMAZ, Prof. Dr., Harran Üniversitesi

Yener ÖZTÜRK, Prof. Dr. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı

5. Sempozyum Sekretaryası

Ahmet Çelik, Yrd. Doç. Dr., e-mail: acelik@dicle.edu.tr ve karaasland@yahoo.com

Hakan Gülerce, e-mail: hakangulerce@iikv.org

6. Danışma Kurulu

Abdullah EKİNCİ, Prof. Dr., Harran üniversitesi

Abdulvahab YILDIZ, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Adem DÖLEK, Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi

Adem ÖLMEZ, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Ahmet KAYACIK, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi

Ahmet KIRKKILIÇ, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Ahmet YILDIZ, Doç. Dr., TOBB Üniversitesi

Alaaddin BAŞAR, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Ali BAKKAL, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Atilla YARGICI, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Cüneyt GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Ekrem BEKTAŞ, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Halil ÇİÇEK, Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi

Halim ULAŞ, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Hikmet AKDEMİR, Prof. Dr., Harran Üniversitesi

Hüseyin YAŞAR, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Hüseyin YEĞİN, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

İdris ŞENGÜL, Prof. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi

İsmail Latif HACINEBİOĞLU, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

Kadir CANATAN, Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi

Kadir PAKSOY, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Mehmet CESUR, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi

Mevlüt UYANIK, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi

Murat AKGÜNDÜZ, Prof. Dr., Harran Üniversitesi

Mustafa BAKTIR, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi

Mustafa EKİNCİ, Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Mustafa YILDIRIM, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Mustafa TİFTİK, Prof. Dr., Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Murat BAYAT, Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi

Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Niyazi BEKİ, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi

Neşe TOKU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Osman ÇAKMAK, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi

Ramazan BİÇER, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Said ÖZERVARLI, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Sami ŞEKEROĞLU, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Sayın DALKIRAN, Prof. Dr., Uşak Üniversitesi

Suat YILDIRIM, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

Şadi EREN, Prof. Dr., Iğdır Üniversitesi

Şener DİLEK, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi

Turgut KARABEY, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Ümit AKTI, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Vehbi ŞAHİNALP, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

Veli SIRIM, Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi

Veysel GÜLLÜCE, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi

Yusuf SANCAK, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: