Koronavirüs, müminleri ibadete yönlendirdi

İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz ihsan, ikram ve nimetleriyle beslendiğini düşünerek O’na karşı hamd ve şükür görevini yerine getirmekle vazifelidir. Bu vazife, ancak ibadetle yerine getirilebilir.

Kur’ân-ı Âzimü’ş-Şan’da şöyle buyurur Mevlâ’mız: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.” 1

Kâinatın yaratılmasındaki, en büyük gaye ve maksat Allah’a iman etmek, imanın neticesinde O’nu isim ve sıfatları ile tanımak ve O’na ibadet etmektir. Bir kısım âlimler ibadeti muhabbet olarak tefsir ettikleri gibi, İbn-i Abbas (ra) bu âyette ki, ibadet tabirini “marifet” (Allah’ı tanıma) olarak tefsir etmiştir.

Mademki, muhabbet ve marifet insanın en esaslı vazifesidir. O zaman saadet-i ebediyeye mazhar olmak isteyen evvelâ marifete sarılması lâzımdır. Allah’ı sıfatları ile tanımanın yolu tahkikî iman ile olur. Tahkikî iman ise ilim ve meleke haline getiren ibadetle elde edilebilir. İlmin membaı ise Kur’ân-ı Kerîm ve onun tefsirleridir.

Risale-i Nur eserleri de tahkikî iman dersi veren, Kur’ân’ın hakikî bir tefsiri ve bütün ilimleri kapsayan bir bahr-ı ummandır. İnsan ilimde ve ibadette terakki ettikçe gizli ve açılmayı bekleyen hazineleri de  açılmaya başlar.

“Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” 2 Risale-i Nur’lar Medreselerin malıdır. Müftüler, vaizler ve hocaların sahip çıkmaları lâzım olduğu kadar, âlem-ı İslâm’ın da sahip çıkması lâzımdır.

Bugün dünya gündeminde düşmeyen ve insanlığı aciz bırakan Koronavirüs’ün etkisinden insanlar evlerinden dışarıya çıkamaz olmuş. İslâm’ın şiarı olan ezan-ı Muhammed’dinin akabinde cami hoparlöründe cemaatle namaz kılınmayacağı ve 65 yaş ve üstü olanların evlerinden dışarıya çıkmaması gerektiği duyuruluyor.

Bu hadise karşısında Risale-i Nur talebelerine de bir okuma programı fırsatı çıkmıştır. “Nurlar makbul sadaka gibi belâların def’ine vesiledir.” 3 Her zeminde ve her halûkârda Risale-i Nurlar okunmalı ve okutulmalıdır.

Koronavirüs, savaşları yumuşatmış, silah sesleri nispeten susturmuş, baskıcı devlet idarecileri korku ve panik içinde uyuşuk bırakılmış, cami ve ibadethaneleri kapatırmış ise de, bilâkis mü’minleri daha fazla ibadete yönlendirmiş.

Her bir nebat, her bir ağaç, her bir hayvan, canlı; cansız ne varsa lisan-ı hali ile Allah’a ibadet ediyor. “Mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar, vazifelerle muvazzaftır ve evamir-i İlâhîyeye musahharlardır.”4 O’nun emri tahtında hareket ediyorlar.

Hulâsa: Kâinatta ne varsa kudret sahibi olan Allah’ı tanıyor ve her biri kendi lisanı ile O’na, ibadet ediyor. Koronavirüs de O’nu tanıyor ve verilen emri yapıyor. O’nu tanımayan ve ibadet etmeyen gafildir, zarardadır.

29.03.2020

Rüstem Garzanlı

Dipnotlar:

1- Zariyat, Âyet/56.

2- Lem’âlar 21. Lem’a s.167.

3-Şualar, 14.Şu’a s.388

4- Sözler, say. 623.

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: