Peygamberimizin mübarek ağzından ilim

Konu:         İlim Adabı

Kaynak:     Ebu Davud, İlm 9, (3658); Tirmizi, İlm 3, (2651)

Ravi (r.a.):  Ebu Hüreyre

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, bir ilimden sorulur, o da bunu ketmedip söylemezse (kıyamet günü) ateşten bir gem ile gemlenir.”

Kayıt No.:  4118

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Adabı

Kaynak:     Ebu Davud, İlm 10, (3661); Buhari, Ashabu’n-Nebi 9; Müslim, Fedailu’l-Ashab 34, (2046)

Ravi (r.a.):  Sehl İbnu Sa’d

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vallahi, senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdir.”

Kayıt No.:  4119

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Adabı

Kaynak:     Tirmizi, İlm 10, (3661)

Ravi (r.a.):  Ebu Harun el-Abdi

Hadis:         Biz Ebu Said el-Hudri (ra)’anhu ya uğradık. O bize: “Resulullah (sav)’ın (bize) vasiyetine merhaba” (derdi ve ilave ederdi): Resulullah (sav) demişti ki: “İnsanlar (dinde) size tabidirler. Size (aktar-ı alemden yani) dünyanın her tarafından bir kısım erkekler gelip İslam dinini öğrenecekler. Onlar geldikleri vakit, onlara hep hayrı tavsiye edin.”

Kayıt No.:  4120

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Adabı

Kaynak:     Tirmizi, İlm 19, (2684)

Ravi (r.a.):  Yezid İbnu Beleme el-Cüft

Hadis:         “Ey Allah’ın Resulü!” dedim, “ben senden pek çok hadis işittim. Ancak bunlardan, sonradan işittiklerimin, önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana (hepsinin yerini tutacak) cami bir kelime söyle!” “Bildiklerinde Allah’a karşı müttaki ol (bu sana yeter)!” buyurdular. (Rezin şu ziyadeyi yaptı: “…ve onunla amel et!”)

Kayıt No.:  4121

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Adabı

Kaynak:     Buhari, bab başlığında kaydetmiştir (İlm 21)

Ravi (r.a.):  Rebi’a İbnu Ebi Abdurrahman

Hadis:         Yanında bir miktar ilim olan kimseye, nefsini zayi etmesi münasib düşmez.

Kayıt No.:  4122

 

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Öğretme Adabı

Kaynak:     Buhari, Da’avat 20

Ravi (r.a.):  İkrime

 

Hadis:         İbnu Abbas (ra) dedi ki: “İnsanlara haftada bir kere hadis anlat. Buna uymazsan iki kere olsun. Daha çok yapmak istersen üç olsun. Sakın halkı şu Kur’an’dan usandırma! Halk kendi meselelerini konuşurken, senin onlara gelip, sözlerini keserek, bir şeyler anlatıp onları bıktırdığını görmeyeceğim. Onlar konuşurken sus ve dinle. Onlar sana gelip “Konuş!” diye talebte bulununca, istiyorlar demektir, o zaman konuşursun. Dua’da seci meselesine dikkat et ve ondan kaçın. Zira ben, Resulullah (sav) ve Ashab-ı Kiram’ın devrinde yaşadım, bunu yapmıyorlardı.”

Kayıt No.:  4123

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Öğretme Adabı

Kaynak:     Buhari, İlm 49

Ravi (r.a.):  Ali

Hadis:         İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve Resulünün tekzib edilmelerini ister misiniz?

Kayıt No.:  4124

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlim Öğretme Adabı

Kaynak:     Müslim, Mukaddime 5

Ravi (r.a.):  İbnu Mes’ud

Hadis:         Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlaka bu, bir kısmına fitne olur.

Kayıt No.:  4125

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Buhari, Farzu’l-Humus 7, İlm 13, İ’tisam 10; Müslim, İmaret 98, (1038), Zekat 98.100, (1038); Tirmizi, İlm 1, (2647)

Ravi (r.a.):  Humeyd İbnu Abdirrahman

Hadis:         Hz. Muaviye (ra)’yi işittim demişti ki: “Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.”

Kayıt No.:  4109

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Tirmizi, İlm 2, (2649); İbnu Mace, Mukaddime 17, (227)

Ravi (r.a.):  Enes

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.”

Kayıt No.:  4110

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Tirmizi, İlm 2, (2650)

Ravi (r.a.):  Sahbere

Hadis:         Aleyhissalatu vesselam: “Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur” buyurmuştur.

Kayıt No.:  4112

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Tirmizi, Feraiz 2, (2092)

Ravi (r.a.):  Ebu Hüreyre

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “Feraizi ve Kur’an’ı öğrenin ve halka da öğretin, zira benim ruhum kabzedilecek (ve ben aranızdan gideceğim).” (İbnu Mes’ud (ra)’dan aynı ma’nada bir rivayet yapılmıştır. Rezin şu ziyadede bulunmuştur: “Feraizi bilmeyen alimin misali, baş kısmı olmayan bürnus gibidir.”)

Kayıt No.:  4113

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Tirmizi, İlm 19, (2687)

Ravi (r.a.):  Ebu Said

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak.”

Kayıt No.:  4114

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Tirmizi, İlm 19, (2688)

Ravi (r.a.):  Ebu Hüreyre

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır.(çok lüzumludur)”

Kayıt No.:  4115

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlme Teşvik

Kaynak:     Buhari, İlm 8, Salat 84; Müslim, Selam 26, (2176); Muvatta, Selam 4, (2, 960, 961); Tirmizi, İsti’zan 29, (2725)

Ravi (r.a.):  Ebu Vakid el’Leysi

Hadis:         Resulullah (sav) mescidde otururken üç kişi çıktı geldi, ikisi Resulullah (sav)’a, yönelerek önünde durdular. Bunlardan biri, bir aralık bularak hemen oraya oturdu. Diğeri de onun gerisine oturdu. Üçüncü kimse ise, geri dönüp gitti. Resulullah (sav) (dersinden) boşalınca buyurdular: “Size üç kişiden haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah’a iltica etti. Allah da onu himayesine aldı. Diğeri istihyada bulundu, (haya-etti utandı) Allah da onun istihyasını kabul etti. Üçüncüsü ise geri döndü, Allah da ondan yüz çevirdi.”

Kayıt No.:  4117

 

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlmin Kaldırılması

Kaynak:     Buhari, İlm 34, İ’tisam 7; Müslim, İlm 13, (2573); Tirmizi, İlm 5, (2654)

Ravi (r.a.):  İbnu Amr İbni’l-As

Hadis:         Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah ilmi [verdikten sonra], insanların [kalbinden] zorla söküp almaz. Fakat ilmi, ulemayı kabzetmek suretiyle alır. Ulema kabzedilir, (yanı hocaları alırsa ilim de gider) öyle ki, tek bir alim kalmaz. Halk da cahilleri kendine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur, onlar da ilme dayanmaksızın [kendi reyleriyle] fetva verirler, böylece hem kendilerini hem de başkalarını dalalete atarlar.”

Kayıt No.:  4138

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlmin Kaldırılması

Kaynak:     Tirmizi, İlm 5, (2655)

Ravi (r.a.):  Ebu’d-Derda

Hadis:         Resulullah (sav) ile beraberdik. Gözünü semaya dikti. Sonra: “Şu anlar, ilmin insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır. Öyle ki, bu hususta insanlar hiçbir şeye muktedir olamazlar!” buyurdular. Ziyad İbnu Lebid el-Ensari araya girip: “Bizler Kur’an’ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl kapıp kaçırılır? Vallahi biz onun hem okuyacağız, hem de çocuklarımıza, kadınlarımıza okutacağız!” dedi. Resulullah da: “Anasız kalasın, ey Ziyad, ben seni Medine fakihlerinden sayıyordum. (Bak) işte Tevrat ve İncil, yahudilerin ve nasranilerin elinde, onların ne işine yarıyor (sanki onunla amel mi ediyorlar)?” buyurdu. Cübeyr der ki: “Ubade İbnu’s-Samit (ra)’e rastladım. “Kardeşin Ebu’d-Derda ne söyledi, işittin mi?” dedim. Ve ona, Ebu’d’Derda’nın söylediğini haber verdim. Bana: “Ebu’d-Derda doğru söylemiş, dilersen kaldırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim: İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit (alçak gönüllü birini görmrdiğin zaman)yakındır!” dedi.

Kayıt No.:  4139

Fasıl: İLİM BÖLÜMÜ

Konu:         İlmin Kaldırılması

Kaynak:     Buhari, İlm 34

Ravi (r.a.):  Ömer İbnu Abdilaziz

Hadis:         Nakledildiğine göre, (Medine valisi) Ebu Bekr İbnu Hazm’a şöyle yazmıştır: “Bak, Resulullah (sav)’ın hadisinden ne varsa yaz. Zira ben, ilmin kaybolmasından ve ülemanın gitmesinden korkuyorum. Resulullah (sav)’ın hadisinden başka bir şey kabul etme. Alimler ilmi yaysınlar, ilim için (herkese açık yerlerde) halkalar teşkil etsinler, ta ki bilmeyenler de böylece öğrensin. Zira ilim, gizli kalmazsa (insanlar)helak olmaz.”

Kayıt No.:  4140

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: