Risâle-i Nur İmâm-ı Ali’nin Dilidir!

Risâle-i Nur’un üstâ ve Risâle-i Nur’a Celcelutiye Kasidesi’nde rumuzlu işârâtıyla pek çok alâkadarlık gösteren ve benim hakâik-i imâniyede hususî üstâdım İmâm-ı Ali’dir (R.A.) Tarihçe-i Hayat ( 500)

Nur şâkirdlerinin üstâ: İmâm-ı Ali’dir (R.A.) ve Nur’un mesleğinde Hubb-U Âl-İ Beyt esastır.. Emirdağ Lahikası-1 ( 242 )

            Risâle-i Nur Külliyatında daha bir çok mehezde Risâle-i Nur Evliyânın seyidi ve Rasulü Ekrem (a.s.m.)’ın İfadesiyle: “Ben ilmin şehriyim Ali ise kapısıdır. İlmi isteyen kimse kapıdan girmelidir.” (Tirmizi) Bu hâdisten anlaşılan; İslam’ın, Kur’an’ın ve yaşayan Kur’an olan Hz. Muhammed’in (a.s.m.) ilim şehrine girmenin ancak ve ancak İmâm Ali kapısından girmekle mümkün olacağıdır. “Yüce Allah, âlemlerin Rabbi; Resulüllah ise; âlemlere rahmet peygamberdir. Resulullah (sav) ilmin ve hikmetin şehri; Hz. Ali ise; kapısıdır. Allah’ın koruması ve ismeti altındaki Resullulah’ın ilim şehrine giden yolların hepsi Ali kapsından geçer. Hak yollar Ali kapısına çıkar. Ali kapısı ise; Resullulah şehrine açılır… Resulullah’ın şehrinde ise; Yüce Allah bulunur, orası tevhit şehridir.

             Nakşi Tarikatı Hâriç tüm tarikler Menba’ını İmâm-ı Ali (r.a.)’dan alır. Nakşiler ise; Menba’ını Hz. Ebu Bekr’e dayandırır. Şimdi Risâle-i Nur ise; Ercuze ve Celcelutiye isimli eserlerinde Remz, İşâret.. gibi manalarla haber vermiş olup Âyet-Ül Kübrâ, Âsâ-Yı Musâ gibi âsâra ismen haber vermektedir.

            Hâl bu minvâl üzere iken Risâle-i Nur Külliyâtına kalem karıştırmak, sadeleştirmeye çalışmak, hizmetine hulul ederek hizmeti akamete bırakmak için çaba sarfedenler bilsinler ve Risâle-i Nur’un Lem’alar isimli kitabının Onuncu Lem’asını okuyarak eğer dost ve aldanmış ise; tevbe ve nedamet etsin. Muarız ise; Zecr Tokatları gelerek gam ve gussa çekerek çeşitli hastalıklara mübtelâ olacağını bilsin.. ve Risâle-i Nur’un Muarızı ise; orada yazılı metinde nümuneleri görünen tokatlar geleceğini bilsin ve Kaşını Gözünü sürmelesin. Dünyâda rezalete bürünmeye hazır olsun ve maksadının aksi ile tokat yiyerek beter bir hâle geleceğini bilsin.

            Biz hizmeti akâmete uğratmak isteyen münafıklara aldanan ve  o aldananın aldattıkları ise; nedamet ederek rezaletten kurtula bilir. Risâle-i Nur ki Rasulü Ekrem (a.s.m.)’ın sünnetinin muhafızı ve müntesibi ve ilim şehrinin medhiyesine mazhar ve Kur’an’ın etrafında mânevi bir sur ve hat teşkil eden bir eserdir. Bu eseri tesirsiz kılmak isteyen kimselerin planı ise Hizmette kıblenâmeli bir pusula teşkil eden Lâhikaları kaldırarak yerine Sözler, Lem’alar, Mektubat, Şuâlar, Mesnevi-i Nuriye, İşârât-ül İ’câz bu 6 temel eseri nazara verip hep bunlardan dersler okunarak bunlar nazara verilerek hizmetin bir nevi mihânikiyeti olan Lâhikaları devre dışı bıraktırmaya çalışmaktadırlar.

            ● Lâhikalar Hizmet-i Nuriyede yol haritasıdır.

            ● Lâhikalar Hizmet-i Nuriyenin İlm-i Hâlidir.

Merhum ve Muarref Ağabeyimiz Zübeyr GÜNDÜZALP Ağabeyin telaffuzunca: “Risale-i Nur 3 temel üzeredir. 1- İmani bahisler. 2- Müdafaalar. 3- Lâhikalar.” Sadece imâni bahisleri okuyanlar Evliyâ olabilir; ama nerede nasıl hareket edeceğini bilemez. Bilmesi için Lâhikaları benimsemesi ve hayatına bir merkez teşkil ettirmesi elzemdir. Müdafaalarla hem hâl olan Dâvâsını müdâfâ eder ve dâvâ adamı olur. “Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.” Tarihçe-i Hayat ( 482 )

Şimdi âhirzamanda Hz. İmâm-ı Ali (r.a.)’ın dili hükmünde olan ve silsile ile gidecek olursak Rasulü Ekrem (a.s.m.)’a ulaşan bir eser ve eserin etrâfında cem olan mânevi seyyidler olan Nur Talebeleri Kur’anın Has ve hâlis tirmizleridir. Risâle-i Nur’un tilmizleri, şâkirdleri, talebeleri, Hizmette hareket ederken ucu nereye dokunuyor gidiyor bilsin bunu.

Selam ve Duayla

Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin