Sanat, mucidini ispata delildir

Kadir-i Zülcelâl insanın ruhuna bir beden libası giydirmiş, üzerine göz, kulak, burun, el ve ayak gibi lüzumlu organları yerleştirerek insanın istifadesine emaneten vermiş, yoksa kendi idaresinden aciz olan insana mülk olarak verilmemiştir.

“Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dâhil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde; nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin?” 1

Konumuzu bir misal ile anlatmak isterim, şöyle ki: Bir şahıs misafirlerini dâvet eder, onlara “ziyafetinde ki, eşyadan ve ziyafetten istifadeyi serbest bırakır. Yalnız siz mal sahibi değilsiniz, yemenin şartı ise rızamın dâhilinde hareket edeceksiniz. İsraf edemez, başkasına ikram edemez, sofradan sadaka veremez ve dökemezsiniz. Kısaca siz iznime tabi emaneten hareket etmekle mükellefsiniz,” diye hatırlatmada bulunur.  

Teşbihte hata olmasın, misalde olduğu gibi Cenâb-ı Allah da, (cc) insanlara vücudu emanet bir mal olarak vermiştir. İnsan kendine ait olmayan malın üzerinde istediği gibi tasarruf edemez. Emanet olarak verilen hayatını dahi başka bir şekilde sarf edemez. Gözünü kör edemez veya gayri meşrû olan harama bakamaz ve emanete hıyanet etme hakkı olamaz…

“Bütün sana verilen nimetler, bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandar-ı Kerim-i Zülcelâl’in kavanin-i şeriatı (ev sahibinin kanun ve şartları) dairesinde tasarruf etmek gerektir.” 2 Önemle vurgulamak istenilen husus, sahibi gibi göründüğümüz bütün organlar tamamen Allah’ındır. Ancak mecazi olarak bizim diye biliriz.

İnsanın bir de akıl, kalp, vicdan, ruh, hayal ve sır gibi manevî aza ve duyguları vardır. Bu duyguların saadeti bedensel ihtiyaçların giderilmesi gibi değildir; tadat edilen bu duyguların tamamı ancak Allah’ı tanımakla ve uhrevî hakikatlerle tatmin olabilirler.

İnsanoğlu, konumu itibariyle çok hassas bir noktadadır. Hassas bir ilâcın terkibine benzer. Ölçü kaçırıldığı zaman kimyası bozulmuş canavarlar gibi muvazenesiz hareket eder, haddini aşar ve kendine ait olmayan şeyleri sahiplenir. Karun gibi “Ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım”, 3 der.

Gurur saikasıyla bu sefer nefis emsal aramaya başlar, yani Allah’a hisse vermeden neticeleri sebeplere bağlar. Kör ve batıl felsefecilerin maddeye mâna-i ismiyle baktığı gibi tabiat bataklığına düşer…

İşin hakikatine bakılırsa maddecileri perişan eden ve keyiflerini kaçıran ölüm hadisesidir. Ölüme karşı bîçare kalan bu gafiller, bu sefer yaratılış gayelerini, berzah âlemi, dirilmeyi, Cennet ve Cehennemi, hatta bütün manevî değerleri inkâr etmeye başlarlar.

Oysa her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bir olan ve birliği her şeyde tecelli eden Vahid-i Ehad-i Samed’in birer san’atıyız. Bu san’at ise mu’cidini ispata delildir! ”..şu kitab-ı Kebir ve onun tefsiri olan Kur’ân-ı Azimûşşan’ın beyanına göre bütün babları ile  fasılları ve bütün sayfaları ile satırları ve bütün kelimatı ile harfleri, o Zat-ı Akdes’e, sıfat-ı cemaliye ve kemaliyesini izhar ile hamd-u senâdandır.” 4

Rüstem Garzanlı

13.11.2018

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası,  s. 326.

2- Barla Lâhikası,  s. 327.

3- 23.Söz, 2. Mebhas. 4. Nükte.

4- Şuâlar, 29. Lem’’a, 8. Nokta, s. 1158.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: