Bediüzzaman’ın Mal Varlığı

Bediüzzaman vefat ettikten sonra tereke hâkimi geldi. Üstadın saat, cübbe, sarık ve cebindeki birkaç kuruş bozuk para gibi eşyasını tesbit etti. Bilahare Üstadın talebelerinin müracaatları üzerine, bu eşyanın hayatta olan kardeşi Abdülmecid Efendiye teslim edilmesine dair karar yazdı.

Tereke Hâkiminin gelmesi ve tuttuğu tutanak ve karar evrakı şöyledir: Evvela Emniyet Müdürlüğünden Savcılığa müracaat edilmiş, Savcılık da Tereke Hâkimine bildirmiştir. Aynen şöyle:

TC Urfa

C. Müdde-i Umumiliği

Sayı

2293

Urfa: 23.3.960

Çok aceledir

TEREKE H’KİMLİĞİNE – Urfa

21.3.1963 günü vilayetimize gelerek İpek Palas otelinin 20 nolu odasına inen Said-i Nursi’nin 23.3.960 günü saat 10’da kendi eceliyle vefa ettiği Urfa emniyet Müdürlüğünün 23.3.960 tarih ve 1 sayılı yazısıyla bildirilmiştir.

TİM. 110

Adı geçenin sahipsiz bulunması hasebiyle yedindeki eşyasının Hâkimliğinizce tesbit ve gereğinin ifası rica olunur.

TC

URFA

TEREKE HAKİMLİĞİ

Esas: 1960/1

Hâkim: Özdemir Türker 12096

Kâtip: İbrahim Dedeşah

Müteveffa Said-i Nursi’ye ait eşyalar yed-i emin olarak Zübeyir Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram’a teslim edildiğinde, kendileri bugün Hâkimliğimize müracaatla müteveffanın yegâne varisinin Konya İmam-Hatip Okulunda bulunan Arapça Öğretmeni Abdülmecid Ünlükul’un olduğunu bildirerek eşyanın oraya gönderilmesini taleb ettiler.

G.D. müteveffanın yakınlarının beyanına göre, varisinin Konya İmam Hatip Okulunda bulunan Arapça Öğretmeni Abdülmecid Ünlükul’un olduğu beyan edildiğinden, mumaileyh müteveffanın yegâne varisi olup olmadığı tesbit edilerek, kendisinden başka varisi yoksa eşyaların nüfus kaydı veya veraset ilamı mucibince kendisine ödenmesi için Konya Tereke Hâkimliğine müzekkere yazılmasına, eşyaların mezkûr Hâkimliğe gönderilmesine karar verildi. 26/3/1960

Kâtip Hâkim 12096

İmza

Hâkim: Özdemir Türker 12096

Kâtip: İbrahim Dedeşah

Müteveffa Said-i Nursi’ye ait eşyaların Konya Tereke Hâkimliğine 26.3. tarihinde 741, 742, 743, 744, 745, 746 numaralı posta makbuzuyla gönderildiği, posta masrafı olarak üç bin dört yüz elli kuruş masraf yapıldığı ve terekede bulunan on beş liranın buna mahsub edildiği görülmüştür.

G.D. Dosyasının hıfza kaldırılmasına karar verildi. 26/3/960

Kâtip Hâkim

İmza İmza

Tereke Hâkimliğinin Üstadın odasında tesbit ettiği eşyaların listesi:

Eşyanın cinsi: Adedi Kıymeti-Kuruş

Cizlavet marka bir çift lastik 1 500

Bir sepet içinde:

Dört adet sefer tası içi

Bir adet çinko tencere küçük

Bir tane küçük çaydanlık

Bir ayaklı bardak,

İki tane ayaksız bardak 150

Bir adet eski çarşaf

Bir eski Frenk gömleği

Bir tane eski iç gömlek

Sarık üzerine sarılacak bez

Üç tane mendil, bir havlu

Bir de pamuklu hırka, bir eski gömlek

Bir eski çarşaf ve mendil, bir eski bohça 1750

Bir adet havlu 200

Bir adet kırık gözlük

Bir adet dua kitabı

Eski yazı takvim

İki adet kalem

Başkaca tesbit edilecek eşyası kalmadı.

Müteveffanın yanında bulunanlardan Said-i Nursi’nin Afyon Vilayetinin Emirdağ kazasında tüccar Kadir Çalışkan’a ait bir taksi mevcut olduğunu ve müteveffanın onunla seyahat etmekte bulunduğunu, müteveffanın Konya’da İmam-Hatip Okulunda Arapça Öğretmeni olan Abdülmecid Ünlükul isminde bir kardeşi bulunduğunu, başkaca kardeşi olmadığını, Said-i Nursi’nin de hayatında evlenmemiş bulunduğunu, müteveffanın nüfus cüzdanı bulunmadığını, Emirdağ nüfusunda kayıtlı olduğunu bildirdiler.

Müteveffa ile birlikte bulunan ve ibraz ettiği nüfus kaydına göre Zonguldak’ın Safranbolu kazası Babasultan mahallesinde, hane no: 58, cild: 1, 67 numarada kayıtlı Hüsnü Bayramoğlu…”

Ve bu tutanakta Üstadla beraber Urfa’ya gelmiş bulunan diğer iki talebesinin isim ve künyeleri kaydedildikten… ve arabanın plaka numarası, motor numarası vesair tesbit edildikten sonra şöyle denilmektedir:

“Bu sırada müteveffanın üzerinde on beş lira bozuk para çıktı. Ruhsatnamede görünen kahverengi vasıtanın halen Hüsnü Bayram’ın şoförlüğünü yapmakta olduğu vasıta anlaşılmakta, eşyalar yed-i emin olarak ve taksinin sahibi bulunan Kadir Çalışkan’a teslim edilmek üzere, yed-i emin olarak Ziver Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram’a teslim edildi. Tanzim olunan zabıt birlikte imza altına alındı. 23/3/960

Hâkim Kâtip Mübaşir Bilirkişi Yediemin

Ö. Türker İ. Dedeşah S. Dur Cemal Çopur

Yediemin Yediemin Yediemin

Ziver Gündüzalp Hüsnü Bayram Bayram Yüksel

Hazret-i Üstadın beraberinde Urfa’ya gelen sadık hizmetkârları, Üstadın şahsi eşyalarının şer’an varisi olan kardeşi Abdülmecid’e teslim edilmesini Tereke Hâkiminden istemişlerdir.

Amma Hazret-i Üstadın te’lifatı olan Risale-i Nur eserleri ve bu eserlerden hâsıl olan tayinat parasının beşte biri Hazret-i Üstadın kesin, şüphesiz ve te’vilsiz vasiyetnameleri mucibince yine Nur Talebeleri cemaatine ve Nur Hizmetiyle meşgul naşirlerine teslimi için, olduğu gibi eski durumunda bırakılmışlardır.

Kaynak:

Mufassal Tarihçe-i Hayat, s: 2153-2157

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: